Náplň činnosti

S čím se na projektovou kancelář obracet?

 • V případě dotazů k vyhlášeným či připravovaným výzvám dotačních programů pro projekty mimo vědu a výzkum (např. Erasmus+, Operační programy, Rozvojové projekty);
 • Pokud potřebujete poradit ohledně projektového záměru z pohledu souladu s pravidly poskytovatele dotace;
 • S přípravou žádosti o dotaci vč. obecných příloh;
 • Ohledně dotazů ke Kartě projektu, číslu zakázky nebo registračnímu listu smlouvy.

Projektová kancelář vznikla v rámci projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze financovaného z OP VVV. Byla založena s cílem nastavit a implementovat systém projektového řízení se zaměřením na příležitosti mimo vědecko-výzkumnou činnost tak, aby byly vytvořeny podmínky pro efektivní přípravu a realizaci projektů, které podpoří další rozvoj VŠE. Zavedení komplexního projektového řízení umožní VŠE smysluplně a efektivně čerpat prostředky dotačních titulů aktuálního programového období, kdy je cílem získat podporu pro přínosné projekty a tyto projekty realizovat prostřednictvím jasně definovaného fungujícího systému.

Projektová kancelář vznikla za podpory projektu Rozvoj VŠE ESF. Některé činnosti útvaru jsou financovány z dalších zdrojů mimo tento projekt.

Mezi hlavní činnosti projektové kanceláře patří:

 • Podporování strategických směrů rozvoje a priorit;
 • Nastavení pracovních procesů v podobě postupů, pravidel a odpovědností při přípravě a realizaci projektů;
 • Centrální koordinace a evidence;
 • Zprostředkování informací o projektech napříč fakultami a pracovišti, podávání zpětné vazby k realizovaným projektům;
 • Metodická podpora projektových týmů;
 • Aktivní podpora ve fázi vzniku a přípravy projektů (Project development).

Project development

 • Monitoring projektových příležitostí a distribuce informací 
  • Pravidelný monitoring dotačních titulů 
  • Na základě vyjádření zájmu o konkrétní oblasti mohou být zájemci pravidelně informováni o novinkách v oblasti jejich zájmu 
 • Konzultace projektových záměrů  
  • Řešitelům nabízíme možnost konzultace jejich projektových záměrů formou osobních, telefonických či písemných konzultací, např. – harmonizace projektů s podmínkami poskytovatele dotace, parametry rozpočtu, formální podoba žádosti atd. 
 • Zpracování projektových záměrů do formy žádosti/přihlášky 
  • Vyplnění žádosti/přihlášky projektu v příslušných formulářích či elektronických aplikacích
  • Kontrola formální a věcné správnosti před podáním žádosti poskytovateli dotace 
  • Komunikace s poskytovatelem dotace 
 • Kompletace příloh žádosti 
  • Pomoc při zajištění formálních příloh 
  • Kontrola doložení všech relevantních příloh 
 • Zajištění podpisu žádosti 
 • Pomoc při uzavírání partnerských/dotačních smluv 
 • Administrativní podpora při monitoringu projektu/ závěrečném vyhodnocení projektu 
  • Průběžné konzultace k řízení projektu 

Seznam programů podpory, které má projektová kancelář v gesci naleznete zde.