Aktivity projektu LS 2018/2019

KA01 – Řízení projektu
Fakulty zveřejnili články o svém zapojení do projektu. Zapojení FFÚ do projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze; Zapojení Fakulty podnikohospodářské do projektu Rozvoj VŠE ESF; Projektový tým FMV je kompletní; Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze; Tisková zpráva k realizaci projektu 
KA02 – Vzdělávání zaměstnanců
Celkem proběhlo 76 kurzů. Byly realizovány interní a externí kurzy, řada vzdělávacích akcí a brainstormingů, včetně interní diseminace znalostí od účastníků zahraničních školení. Zapojení pracovníci VŠE se mohou přihlašovat do školení na portálu prostřednictvím tohoto odkazu.
KA03 – Podpora podnikatelství
Na FM v březnu proběhly workshopy a přednášky, které realizovaly převážně partneři Fakulty managementu, ale i spolupracující organizace. Jednalo se o tyto workshopy: „Osobní brand a Jak na Instagram; Grow with Google: Jak využít svůj byznysový potenciál na maximum?; Prezentační dovednosti; Jak se efektivně prezentovat na LinkedIn, aby vás náboráři našli; Výběrové řízení”; Firemní kultura; Strategie budování značky; Mezinárodní obchod a Česká republika, naše úspěchy, problémy a předpokládaná budoucnost. 

V dubnu rovněž proběhla Soutěž odborné činnosti se spolupráci s JVTP a odborníky z praxe. Uskutečnila se exkurze do společnosti E.ON Česká republika v Českých Budějovicích zaměřena na problematiku e-mobility a Virtuální baterky 

Na FPH proběhly 3 workshopy: Workshop s Bohumilou Christophovou (Christoph Trade) a Workshop s Petrem Jandou (Klub panů z Ponožkovic). Workshop s Petrem Hajdučkem na téma Příběh a úspěch Footshopu měl účast 215 osob. Služeb Podnikatelské poradny využilo 5 studentů.  

KA04 – Příprava předmětů v cizích jazycích
Pokračovaly činnosti směřující k vytvoření anglických předmětů, rešerše zahraničních předmětů, tvorby samotných podkladů pro výuku, nebo například tvorby testových otázek. Pokračovaly práce na přípravě studijních pomůcek a práce na některých anglických předmětech byly ukončovány s plánem spuštění části dalších nových předmětů od 9/2019 
KA05 – Podpora studia (on-line a dalšími způsoby)
Ve sledovaném období se nejvíce projektových činností týkalo vyhodnocení požadavků vyučujících na další studijní pomůcky, které budou zpracovávány v roce 2019. Jde zejména o pokrytí všech předmětů nově vznikající vedlejší specializace navazujícího magisterského studia Management zdravotnictví. 

Jsou plánovány náročnější pomůcky, např. simulace  s jejichž potenciálními autory garant aktivity jednal ve sledovaném období.  

KA06 – Rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů
Na fakultní úrovni pokračovaly činnosti zaměřené na zkvalitnění a modernizaci předmětů, včetně související koordinace. Proběhla kontrola a vyhodnocování zpracovaných materiálů a koordinace aktivity.  Na NF byly přepracovány studijní programy (Ekonomická žurnalistika, Moderní hospodářské dějiny) a podány na NAÚ, na FMV byly podány 2 další programy na NAÚ. Na fakultách byly ve spolupráci s jednotlivými katedrami připraveny plány prací na předmětech pro rok 2019 a probíhala příprava spuštění výuky od 9/2019 ve všech 21 již akreditovaných programech zařazených do projektu. 
KA07 – Podpora spolupráce s Alumni
Aktivita je nadále koordinována celoškolně RPC, vč. koordinačních a garančních aktivit, shrnutí hlavních oblastí:

KA08 – Internacionalizace VŠ prostředí
OZS: Zvýšení informovanosti studentů o možnostech výjezdů prostřednictvím účasti OZS na veletrhu Šance, zviditelnění výběrových řízení na zahraniční pobyty, které proběhly na přelomu 02 a 03/2019 (zveřejňování v budově VŠE i na sociálních sítích), zjednodušení a zefektivnění výběrových řízení. Proběhly také informační schůzky pro vybrané studenty. 

Proběhla historicky první informační schůzka pro studenty 1. ročníků na Jižním Městě, kde probíhá výuka prvních ročníků.  

V červnu byla zorganizována akce pro kolegy z partnerských univerzit Prague International Week, jejímž cílem bylo sdílení zkušeností s mobilitami a využitím digitalizace a sociálních médií pro šíření povědomí o možnostech studia v zahraničí. Proběhlo také školení Strategy for Social Media and Mobility Promotion. Rovněž se podařilo rozšíření počtu stážistů na nadcházející období stáží na Stá misi ČR při OECD v Paříži. Interview s jedním ze stážistů dostupné zde. 

Zprostředkovány zkušenosti studentů ze zahraničních výjezdů prostřednictvím akce „International Talks“ a přednášky „Francie a Mexiko očima studentů FM“.

KA09 – Podpora studentů se specifickými studijními potřebami
Aktivity byly nadále vzájemně koordinovány APP a SHS, vč. garančních, kontrolních a dohledových aktivit. 31. 5. 2019 proběhl ve Vencovského klubu veletrh sociálního podnikání. 

V SHS pokračoval převod studijních materiálů do digitální podoby. Ve sledovaném období byly převedeny studijní texty, které byly zpřístupněny studentům v knihovně digitálních studijních materiálů zde. Po domluvě s Podnikohospodářskou fakultou byly všude na fakultě umístěny popisky v braillském písmu pro zlepšení orientace studentů se zrakovým handicapem.  

Byl vytvořen screeningový test, který bude zpřístupněn studentům VŠE na začátku zimního semestru 2019. Ve sledovaném období bylo zachyceno 32 SSP studentů, kteří nadále využívají podpory SHS. 

KA10 – Tvorba systému řízení a zvyšování kvality akreditací
Na celoškolní úrovni pokračovala podpora vnitřního akreditačního procesu, kdy RVH v 6/2019 schválila vnitřní akreditace dalších programů a v 4 a 5/2019 také schválila záměr podat žádost o akreditace kombinovaných studijních programů na NAÚ. Proběhlo pilotní testování naplňování výsledků učení studijních programů na základě metodiky Closing the Loop. 

Na FPH práce na dokumentech Datasheet a Progress Report, finalizace obou dokumentů včetně zajištění jazykových korektur, promítnutí revizí autorského kolektivu a jejich zapracování do textu. Dále proběhla příprava přihlášky pro nové kolo akreditací a její podání, v koordinaci se zástupcem EQUIS Quality Services a také příprava Sebehodnotící zprávy EQUIS. 

KA11 – Efektivní a projektové řízení
Na celoškolní úrovni proběhlo získávání know-how od zástupců fakult a odborných útvarů ohledně požadavků na systém přípravy a realizace celouniverzitních, strategicky významných projektů a jeho metodické prostředí a sběr lessons learned z přípravy a realizace připravovaných a běžících celouniverzitních projektů a jejich shrnutí pro přípravu souhrnného projektového manuálu k podávání strategicky významných projektů.  

Rozsah výstupu Analýza funkčnosti projektového řízení na útvarech FMV VŠE byl rozpracován do dvou samostatných komplementárních výstupů s odlišným metodickým přístupem:  

   i) Analýza funkčnosti projektového řízení na útvarech FMV VŠE I: Procesní sebehodnocení, 

   ii) Analýza funkčnosti projektového řízení na útvarech FMV VŠE II: Případová studie projektového a programového řízení.