Aktivity projektu ZS 2018/2019

KA02 – Vzdělávání zaměstnanců
Vzhledem k plánu naplnit milník 30 % daného monitorovacího indikátoru bylo realizováno více kurzů: celkem 65. Řešena byla také agenda spojená se zahraničními školeními vč. jejich plánování, realizace a plánu diseminace. Na FFÚ byla ukončena řada dlouhodobých kurzů. V závěru roku proběhlo také plánování interních, externích a zahraničních kurzů na rok 2019. Zaměstnanci mají k dispozici systém na přihlašování a vyplňování portfolií zde.
KA03 – Podpora podnikatelství
Aktivita probíhala dalšími workshopy a exkurzemi, proběhla také koordinace pracovišť, kde byla sdílena dobrá praxe v rozvoji podnikatelství a implementace aktivity do činnosti fakult a sdíleny byly zkušenosti s plánováním a realizací workshopů a exkurzí. Podnikatelskou poradnu využilo 9 studentů, proběhlo více workshopů a realizováno bylo 7 přednášek a 2 exkurze, např.: Intelektuální kapitál: moderní forma investice do startupůJak uspět v žádosti o bankovní úvěr?Influenceři na sociálních sítíchÚvěry pro začínající podnikatele, Exkurze dm drogerie markt s.r.o.
KA04 – Příprava předmětů v cizích jazycích
Proběhla již výuka prvního předmětu a nadále pokračuje tvorba podkladů pro další cizojazyčné předměty na fakultách. Probíhá plánování průběhu dalších, ještě nespuštěných předmětů, na rok 2019 a na úrovni předmětů je tvořena jejich věcná náplň.
KA05 – Podpora studia (on-line a dalšími způsoby)
Na FM probíhá příprava studijních pomůcek, vytvořené pomůcky prochází kontrolou garanta aktivity. Začala implementace nového softwaru.
KA06 – Rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů
Dne 26. 9. 2018 byla zveřejněna zpráva o udělení Institucionální akreditace VŠE. V projektu probíhaly úpravy a dokončení akreditací pro předložení na RVH, na fakultní úrovni pokračovala tvorba pomůcek. Na základě Institucionální akreditace proběhla v 10/2018 vnitřní akreditace 25 studijních programů zapojených do projektu. Všechny programy byly úspěšně akreditovány a proběhly ještě související doplňující a koordinační práce.
KA07 – Podpora spolupráce s Alumni
V koordinaci s RPC proběhlo několik fakultních a celoškolských absolventských střed včetně čtyř přednášek nad rámec. RPC se podařilo aktualizovat databázi absolventů, hlavně s ohledem na GDPR, a kompletně připravit inovaci této rozsáhlé databáze včetně CRM systému, který nám pomáhá s oslovováním absolventů. RPC také zorganizovalo 1. Absolventský večer (10. 11.) a ve spolupráci s fakultami připravilo neformální setkání absolventů podle fakult. Jednotlivé fakulty pak rozvíjely vztahy s absolventy dále, byly rozeslány newslettery (FFÚ, NF, FMV), absolventi byli zapojováni do chodu fakult, do výuky i do mnoha akcí různých studentských klubů. Fakultám i RPC se podařila realizace několika výzkumů s absolventy, kteří poskytují cenné informace a zpětnou vazbu využitelnou např. v rozvoji kvality výuky. Z akcí např. :

KA08 – Internacionalizace VŠ prostředí
Proběhly informační schůzky a workshopy pro studenty 1. ročníků s cílem podpořit jejich zájem o zahraniční mobility. Byl spuštěn Instagram OZS s cílem podporovat zájem cílové skupiny o studium v zahraničí. Např. na FFÚ probíhají konzultační hodiny pro studenty a AP. Dále proběhla řada akcí, např. International & Study Abroad Fair a fotosoutěž, jejichž cílem bylo rozšířit povědomí o možnostech studia v zahraničí, International (tues) Days 2018 na FM (a i např. další úterky). Proběhl první ročník Welcome Back Event pro studenty vrátivší se z mobilit, jejichž zkušenosti lze využít pro další zvyšování zájmu studentů o výjezdy. Na FPH proběhl Mezinárodní týden Arts managementu s řadou přednášek a akcí pro studenty a pedagogy. Na NF se uskutečnilo další výběrové řízení na volná místa pro stážisty ve Stálé misi ČR při OECD v Paříži.
KA09 – Podpora studentů se specifickými studijními potřebami
SHS pokračovalo v převodu studijních materiálů do digitální podoby tak, aby s nimi bylo možno pracovat s použitím kompenzačních pomůcek, seznam digitalizovaných materiálů je k dispozici zde. Proběhla příprava Veletrhu sociálního podnikání. Studenti s SPU využívali aktivně individuálních konzultací a služeb SHS. Proběhla domluva, organizace a příprava na pohovor se zástupci společnosti Deloitte (zpracováváno pro MŠMT) pro zpracování případové studie k horizontálním principům. Na FPH v APP proběhly 2 workshopy pro studenty se specifickými potřebami. Na NF pokračovaly práce na změně přijímacího řízení, byl konzultován plán na rok 2019 týkající se jak modernizace přijímacího řízení, tak tvorby vyrovnávacích kurzů pro studenty problémových předmětů.
KA10 – Tvorba systému řízení a zvyšování kvality akreditací
Na celoškolní úrovni pokračovaly práce na zajištění procesu vnitřních akreditací včetně připomínkování a úprav systému pro automatizované zajištění podkladů pro akreditace. Byl dokončen metodický pokyn pro přípravu a podávání vnitřní akreditace studijního programu. Pokračoval sběr know-how v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality prostřednictvím Quality Assurance týmu, jehož členové navštívili vybraná zahraniční školení. Na FPH pokračovaly přípravné práce pro další hodnotící zprávu EQUIS. Na celoškolní úrovni probíhala podpora vnitřního akreditačního procesu, kdy RVH v 10/2018 na základě institucionální akreditace schválila vnitřní akreditaci 50 studijních programů. Pokračovala příprava návrhu systému vzdělávání v oblasti kvality a monitoring pořádaných externích školení.
KA11 – Efektivní a projektové řízení
Na celoškolní úrovni proběhla aktualizace informací na webových stránkách týkající se postupu pro podávání projektové žádosti. Probíhala komunikace s potencionálními řešiteli projektů mimo vědu a výzkum v rámci získávání know-how projektového řízení. Probíhala příprava tuzemské stáže a účasti na zahr. i tuzemských školeních. Proběhlo jednání zástupců KA 11 ohledně zhodnocení postupu a navržení dalších kroků v oblasti rozvoje projektového řízení, dokončen návrh procesu pro přípravu celoškolních/strategických projektů a zpracován návrh interního metodického podkladu k postupu podávání projektů. Proběhlo zapracování požadavků na úpravu směrnice, metodické konzultace, plánovací aktivity a návrh koncepce projektového řízení.