Vyplnění karty projektu

Stáhněte si a vyplňte Kartu projektu určenou pro projekty mimo vědu a výzkum.

Na pomoc při vyplňování můžete využít  vzor vyplněné Karty projektu pro Erasmus+ a dále vzor vyplněné Karty projektu pro Centralizovaný rozvojový projekt s detailním návodem v komentářích.

Na kartě projektu je potřeba zajistit podpis:

 1. kvestora
 2. řešitele
 3. děkana/vedoucího celoškolského pracoviště

Takto podepsanou kartu doručte do Projektové kanceláře (IB 316), která zajistí podpis prorektorky pro strategii.

Bez vyplněné karty projektu opatřené uvedenými podpisy není možné pokračovat v přípravě projektu!

Pokud není možno vyplnit finální rozpočet projektu, je nutno v Kartě projektu uvést odhad nákladů. Po vyjasnění rozpočtu v průběhu přípravy projektu je nutno opravenou Kartu projektu znovu nechat podepsat.

Přínos Karty projektu:

Karta projektu slouží jako:

 • Přehled základních informací o projektové žádosti
 • Garance fakulty (celoškolského pracoviště), že projekt je v souladu s koncepcí a cíli fakulty/ celoškolského pracoviště VŠE
 • Potvrzení povinnosti fakulty (celoškolského pracoviště) zajistit řešiteli veškeré podmínky k úspěšnému řešení projektu
 • Vyjádření souhlasu správce rozpočtu s finančním zabezpečením a případným spolufinancováním projektového záměru z rozpočtu dané součásti
 • Jistota, že všechny relevantní osoby na VŠE jsou s projektem seznámeny
 • Možnost získat podporu PK při přípravě projektu – povinné přílohy, výpisy, čestná prohlášení
 • Možnost spolupráce Projektové kanceláře na formální a obsahové kontrole projektu
 • Dokument, na základě kterého PK zařizuje potřebné podpisy průběžných a závěrečných zpráv, v  případě že jsou nutné
 • V případě potřeby uzavření smluvního vztahu s dalšími subjekty – podklad pro podpis rektorky
 • Podklad pro podpis smlouvy s poskytovatelem
 • Podklad pro vytvoření zakázky projektu
 • Podklad pro možnost přímé komunikace Projektové kanceláře s poskytovatelem dotace
 • Podklad pro spolupráci Projektové kanceláře při kontrole nebo auditu
 • Podklad pro databázi projektů OSTR, tj:
  1. Sestavuji projekt a rád bych zjistil, zda některý z mých kolegů neřešil podobný, abych se ho zeptal na jeho zkušenosti nebo s ním případně navázal spolupráci.
  2. Potřebuji údaje o dříve podaných projektech na VŠE do své projektové žádosti nebo do jiné zprávy.
  3. Sestavuji výroční zprávu a potřebuji informaci, jaké projekty se na VŠE realizovaly v jednotlivých letech a v jaké hodnotě.
  4. Chci zjistit nebo zkontrolovat číslo zakázky, ze které se budou hradit výdaje z projektu.
  5. Nemusím už chodit do projektové kanceláře a hledat papírové karty projektu, abych získal informace o dříve podaných projektech.
  6. Potřebuji mít přehled o tom, které projekty aktuálně na VŠE běží.
  7. Mohu jednoduše zjistit, jaké projekty jsou stále v udržitelnosti a musí se sledovat.
  8. Chci dohledat, kdo řešil konkrétní projekt z důvodu například nahlášené kontroly po skončení projektu.
  9. Z databáze mohu jednoduše exportovat údaje (Název projektu, Stav projektu, Poskytovatel, Program, Výzva, Rozpočet, Registrační číslo, Trvání projektu, Udržitelnost, Číslo zakázky,  Kontaktní osoba, Řešitel, Fakulta/útvar, Katedra/pracoviště VŠE, Nákladové středisko)   do přehledné excelové tabulky.