Úspěchy

Projektové kanceláři se od jejího vzniku v roce 2017 v rámci projektů podařilo:

 

Připravit žádost mezinárodního projektu Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE, který byl následně úspěšně přijat.

Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků VŠE a rozvoj VŠE posílením lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Tím dojde k posílení mezinárodní dimenze výzkumné činnosti VŠE a tím i k posunu VŠE směrem k vedoucímu postavení v oblasti manažerského a ekonomického výzkumu v ČR i regionu střední Evropy. V rámci projektu se uskuteční celkem 10 mobilit, z toho 3 příjezdy post-doků do ČR, 5 výjezdů juniorů z ČR a 2 výjezdy seniorů z ČR.

Přínos projektu:

Přijmutí post-dok pracovníků ze zahraničí je klíčovým prvkem internacionalizace a je plně v souladu jak s cíli MŠMT („prohlubovat všemi dostupnými nástroji internacionalizaci studia jako nezastupitelný prvek vysokoškolského vzdělávání“ – viz Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020), tak se snahami VŠE o mezinárodní akreditace (EQUIS, EPAS, AACSB), kde internacionalizace vysokoškolského prostředí je jednou z klíčových podmínek udělení této akreditace.

Celkově dojde k posílení vědecko-výzkumných kapacit s mezinárodním přesahem. Očekává se zapojení post doc pracovníka do výzkumných aktivit pracoviště s cílem přípravy odborných článků, vystoupení s průběžnými výsledky práce a přípravy žádostí o financování výzkumných projektů z externích zdrojů.

Nové kapacity by se měly zapojit současné struktury a spoluprací s pracovníky podobného odborného zaměření, což by mělo stimulovat kvalitu odborných výstupů celého VŠE.

V rámci mezinárodní dimenze očekáváme:

 • Zvýšení podílu studentů na všech stupních studia, kteří se zapojí do mobilitních programů
 • Zvýšení podílu zahraničních akademických pracovníků působících dlouhodobě na VŠE
 • Uzavření partnerských smluv s dalšími vhodnými evropskými i zámořskými školami

Doporučená výše financování činí 9 975 504,- Kč. Projekt bude probíhat do 31. 10. 2019.

Do srpna 2019 se uskuteční tyto mobility juniorů a seniorů v zahraničí:
3 – Vícerozměrná analýza kategoriálních dat, Nizozemsko
3 – Výzkum v oblasti sociální informatiky, Slovinsko
3 – Výzkum v oblasti ekonomie zdravotnictví, Španělsko
3 – Výzkum managementu udržitelnosti organizací, Německo
3 – výzkum spotřebitelských subkultur v rámci nových kreativních průmyslů, Německo
4 – Výzkum integrace finančního a nefinančního reportingu, Německo
4 – Výzkum environmentální ekonomie a obnovitelných zdrojů energie, Austrálie

 

Podílet se na přípravě žádosti OP VVV projektu POROST – Rozvoj studijního prostředí na VŠE v  Praze, který byl taktéž schválen MŠMT.

Záměrem projektu je v návaznosti na realizované aktivity rozvoje vzdělávacích činností modernizovat a doplnit infrastrukturu učeben, studoven, knihovny a prostor pro samostudium využívaných napříč studijními programy s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání na VŠE v Praze. Provedením nezbytných stavebních úprav a následnou modernizací a doplněním potřebného vybavení dojde k vytvoření plně funkčních prostor vyžadovaných pro zlepšení výuky na základě osvědčených světových standardů i očekávaných trendů.

Konkrétně dojde k:

 • pořízení nového výukového SW a simulačních her
 • pořízení moderního PC vybavení do knihovny, notebooků pro týmovou práci studentů a speciálně vybavených notebooků nestandardními programy, vytvoření tiskové infrastruktury pro potřeby studentů, modernizaci vybavení počítačových učeben a vytvoření oddělené technické infrastruktury pro pregraduální výuku
 • pořízení kompenzačního HW a SW a souvisejícího PC vybavení pro výuku handicapovaných studentů
 • vybavení specializované učebny grafického studia
 • pořízení moderní AV techniky, konkrétně dataprojektorů, dovybavení učebny mobilní AV technikou, zajištění on-line přístupu do vybraných přednáškových místností a pořízení systému kontroly prostředí v přednáškových sálech
 • modernizaci mobiliáře učeben ve Staré budově areálu Žižkov, doplnění a modernizaci volného sedacího mobiliáře v učebnách ale i studentských zónách a prostor pro samostudium
 • zajištění přístupu k moderním informačním zdrojům a jejich využití při výuce

Doporučená výše financování činí 98 457 705,85 Kč. Projekt bude probíhat do 31. 10. 2019.

 

Připravit žádost centralizovaného rozvojového projektu DPP!!! VŠ Dotace, projekty, procesy vysokých škol!!!, který byl také úspěšně přijat a nyní se nachází ve stavu realizace.

Projekt navazuje na aktivity realizované v projektu PPP!!! VŠ PARTNERSTVÍ PROJEKTOVÉHO PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL, který byl řešen v roce 2017.

Cíle tohoto projektu v roce 2018 jsou:

 • Rozšířit stávající síť spolupracujících projektových center 14 VŠ o 5 dalších VŠ. Zajištění lepšího pokrytí sítě geograficky a odborným zaměřením (dle typu VŠ).
 • Rozšířit stávající projektová setkání sítě spolupracujících škol o tematicky zaměřená setkání: * Obecné postupy a pravidla orgánů státní správy * Odborně a obsahově zaměřené bloky
 • Vytvořit 4 odborné bloky tvořených pracovními skupinami z projektových a jiných oddělení dotčených projektovými procesy (právní oddělení, finanční oddělení apod.) ke konkrétním výzvám/oblastem: * Strategické projekty ESF a ERDF * HR Award * Transfer technologií * Mezinárodní projekty Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice projektových procesů pro konkrétní téma/výzvu.
 • Zapojit zaměstnance specializovaných pracovišť VŠ zasahujících do přípravy/realizace projektů – ekonom, spisová služba, veřejné zakázky, mzdové účtárny… Umožnit pracovníkům projektových center komplexní informovanost, analýzy a návrhy v životním cyklu projektů ve vazbě na stanovené obecně závazné právní předpisy, pokyny orgánů státní správy, pravidla poskytovatelů dotací a interní procesy VŠ.
 • Podpořit jednotné a snadno dostupné komunikační prostředí pro síť spolupracujících center VS.
 • Posílit individuální nastavení efektivního řízení projektového a dotačního managementu ve vlastní instituci.

Běžné finanční prostředky činí celkem 230 000 Kč. Realizace projetu začala 1.1.2018 a končí 31.12.2018.