Aktivity projektu v ZS 2019/2020

KA01 – Řízení projektu
Projekt je za polovinou, realizuje se již 2,5 roku a  bude ještě 2 roky, do konce 2022. Celkem  proběhlo již přes 100 schůzek užšího realizačního týmu, schváleno bylo 10 monitorovacích zpráv. Poslední zpráva byla schválena dokonce bez připomínek poskytovatele dotace, za čímž je vidět obrovský pokrok v řízení projektu. Doprogramovány byly automatizační procesy, např. automatické rozesílání emailů o nových školeních.
KA02 – Vzdělávání zaměstnanců
V zimním semestru 2019 proběhlo celkem 66 školení, ze který vyšlo 222 absolventů. V projektu se nyní vzdělává 230 osob. Zapojené osoby jsou automaticky upozorňovány na nově vypsaná školení, organizovaná napříč fakultami, a mohou se dle svého výběru přihlašovat přes portál na tomto odkazu. Uskutečnily se například kurzy: Rychločtení, Bibliometrická analýza za využití balíčku bibliometrix pro program R (citace a využívání zdrojů). Zároveň proběhlo vyhodnocení dosud uskutečněných/absolvovaných interních i externích kurzů.
KA03 – Podpora podnikatelství
Služeb Podnikatelské poradny FPH využilo v druhém pololetí 2019 celkem 17 studentů. Proběhlo vyhodnocení činnosti poradny. FPH zorganizovala 3 workshopy: 4. 11. Německé versus české mediální agentury-Jak v médiích dostat inovaci nad optimalizaci (Tereza Báčová), 19. 11. Meet the Proptech Stars diskuse s Lukášem Balíkem (Spaceflow) a Maxem Verteletským (Spaceti) a 22. 11. Inovace a akademická sféra pod vedením prof. Jiřího Drahoše. Proběhla přednáška Martina Hausenblase, MBA -Vznik a růst firmy Adler, krizové řízení, projekt Liftago.

FMJH uspořádala přednášky odborníků z praxe. Byl realizován workshop zaměřený na možnosti realizace event managementu a marketingu v nadnárodní společnosti Coca-Colla Hellenic, HBC Česká republika a Slovensko (Ing. Ladislav Jelen). Zájemci se zúčastnili exkurze ve společnosti Foxconn Technology v Kutné Hoře zaměřené na problematiku IT systémů a technologií.

KA04 – Příprava předmětů v cizích jazycích
Pokračovaly práce na nových předmětech v anglickém jazyce a studijních pomůckách k nim. Proběhla kontrola, koordinace a revize všech předmětů z hlediska termínů spuštění a stavu zpracování (např. změny/přidělení identů, posun v termínech otevření registrací pro zahájení výuky apod.). V ZS 2019/2020 začala výuka dalších předmětů v anglickém jazyce a další jsou připraveny na LS.
KA05 – Podpora studia (on-line a dalšími způsoby)
Proběhla revize a kompletace dosud vytvořených podkladů (studijních pomůcek), na jejichž zpracování byly uzavřeny další autorské smlouvy. Byla naplánována organizace tvorby cizojazyčných studijních pomůcek a pomůcek pro pokrytí předmětů nově vznikající vedlejší specializace navazujícího magisterského studia Management zdravotnictví. Pokračovaly práce na analýze a vyhodnocení potřeb vyučujících, uzavírání autorských smluv a došlo k předání prvních vytvořených pomůcek.
KA06 – Rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů
Na fakultní úrovni byly ukončovány hlavní práce na modernizaci většiny předmětů. Byla dokončena tvorba studijních podkladů a opor. Následoval proces kontroly výstupů (zejména sylabů), finalizace a příprav výuky, koordinační a garanční aktivity. V zimním semestru bylo spuštěno 21 studijních programů, které již předtím úspěšně prošly akreditací. Na podzim 2019 se podařilo získat akreditaci dalších dvou programů FMV: Mezinárodní studia a diplomacie na bakalářském a magisterském stupni.

Na fakultách dále probíhala kontrola zkvalitněných praxí, které již byly implementovány do výuky. V souvislosti se spuštěním nových programů bylo posíleno a podrobněji monitorováno zapojení externích odborníků z praxe do výuky/přípravy výuky.

KA07 – Podpora spolupráce s Alumni
V rámci Absolventských střed se uskutečnily nad rámec běžných další přednášky. Na fakultách proběhly tyto aktivity:

FMJH: Webová platforma  Klub absolventů Fakulty managementu VŠE byla připravena ke spuštění. Proběhla příprava a realizace Oslav výročí  25 let existence fakulty managementu, jakožto hlavní akce pro absolventy v roce 2019.

KA08 – Internacionalizace VŠ prostředí
OZS nadále koordinovalo mezinárodní výměnné celoškolské aktivity a organizovalo informační kampaň k výběrovému řízení na výjezdy studentů 2. ročníků Bc. studia, 2. ročník Welcome Back Eventutři informační schůzky v Praze a jednu v Jindřichově Hradci na FM. Připravena byla informační podpora International Study Abroad Fair.

FFÚ: Pokračovaly konzultační hodiny pro zájemce o výjezdy (zaměstnance i studenty), pro studenty 1. ročníků BS proběhl seminář o zahraničních výjezdech (10. 9. 2019).

FPH: Proběhl International Week of Arts management 26. – 29. 11. 2019. Uskutečnila se exkurze do rodinné firmy Hrdlička (25. 11. 2019).

NF: V září vyjeli další studenti na stáž u Stálé mise ČR při OECD v Paříži a ve výběrovém řízení byli vybráni další zájemci. Byly publikovány rozhovory se stážisty na webu NF a sociálních sítích. Pokračovalo úsilí o rozšíření portfolia institucí pro stáže.

FMJH: Proběhly pravidelné konzultace se studenty, sdílení zkušeností prostřednictvím studentských zpráv ze zahraničních výjezdů na webu fakulty a na FB skupině „Zahraniční výjezdy FM VŠE“, uskutečnily se akce: „International Days“ 2019 v listopadu, setkání studentů fakulty se zahraničními studenty „International Talks“, fotosoutěž a výstava fotografií „Naši studenti ve světě“ s vernisáží.

KA09 – Podpora studentů se specifickými studijními potřebami
Aktivity byly nadále vzájemně koordinovány APP a SHS, včetně garančních, kontrolních a dohledových aktivit. V SHS pokračoval převod studijních materiálů do digitální podoby, které byly následně zpřístupněny studentům v knihovně digitálních studijních materiálů zde.

Byl odpilotován screeningový online test včetně zapracování změn a úprav, programování technického řešení a úpravy bodování. Test byl zpřístupněn studentům VŠE od začátku zimního semestru 2019 a začal screening. Byl rozeslán newsletter se screeningem a články o poruchách učení,  které byly rovněž zveřejněny na webu. Postupně byli osloveni studenti všech fakult, celkem přes 12 tisíc studentů. Díky PhDr. K. Březinové byla zahájena diagnostika SPU přímo v poradně na VŠE. Zájemci ji mohou kontaktovat na mailu. Na webu jsou vypsané hodiny poradny. Dne 20. 12. 2019 se uskutečnil veletrh sociálního podnikání ve Vencovského klubu na VŠE. Na NF proběhl první pilotní běh vyrovnávacího kurzu z matematiky.

KA10 – Tvorba systému řízení a zvyšování kvality akreditací
Uskutečnilo se zahraniční školení členů QA týmu a školení garantů studijních programů v rámci diseminace know-how členů QA týmu. Byl dokončen plán vzdělávání v rámci interního systému vzdělávání v oblasti kvality. Dále byl zajištěn nový modul pro předmětovou anketu ve školním informačním systému. Tato anketa bude využita ke sběru zpětné vazby v rámci hodnocení kvality. Do ostrého provozu byla uvedena automatizace dvou procesů. Pokračovala podpora vnitřního akreditačního procesu. Na fakultách pokračovaly práce týkající se Centra kvality FMV, související zejména s implementací prostředí POWER BI. Byly připraveny podklady k EQUIS, následné vyhodnocení procesu, zahájeno bylo mapování procesů a sběru dat k zeštíhlení (FPH). Na FM byly zpracovány plány osobního rozvoje s 25 pracovníky FM a implementován související vnitřní předpis.
KA11 – Efektivní a projektové řízení
Na celoškolní úrovni byly doplněny a aktualizovány údaje v databázi projektů VŠE. Dále byla zpracovávána a doplňována analýza současného stavu projektového řízení na VŠE na základě sběru know-how od klíčových stakeholderů projektového řízení.

FFÚ: Pokračovaly práce na systému podpory efektivního řízení a zlepšení projektového řízení. Proběhla stáž na podporu znalostí a dovedností ve finančním a strategickém řízení.

FMV: Pokračovaly práce na analýze specifických řídicích procesů FMV v oblasti finančního řízení a projektového reportingu. Došlo k vypracování komplexního projektového reportingu jako pilotního řešení pro implementaci v prostředí fakulty a pokračovalo metodické a procesní nastavení vybraných fakultních projektových aktivit a nastavení ve fakultním prostředí Sharepointu.

 FMJH: Byl připraven návrh koncepce projektového řízení, sběr a analýza informací o potřebách zaměstnanců. Probíhaly práce na dokumentu „Analýza stávajícího stavu projektové agendy na FM VŠE“ jako podpůrného materiálu při vytváření koncepce projektového řízení.