Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2011

Související stránky

I. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje dále uvedené rozvojové programy. Úspěšným žadatelům poskytne v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaným ministerstvem pro období 2011 – 2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr ministerstva“) a Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2011 (dále jen „Aktualizace 2011“) a v souladu s čl. 4 ukazatelem I „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, č. j. 598/2010-33, dotaci ze státního rozpočtu. Nebude-li to v rozporu s právními předpisy, budou výsledky projektů řešených v rámci Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2011 (dále jen „Vyhlášení“) veřejně přístupné.

Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a jeho Aktualizaci 2011.

Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro rok 2011, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejich jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty vysokých škol musí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období. Při rozhodování o skladbě podávaných projektů a poměru objemu jejich financování by vysoké školy měly podporovat vlastní profilaci školy v souladu s diverzifikačními trendy institucí, jak je uvádí Dlouhodobý záměr ministerstva. Jedná se především o následující oblasti profilace: vzdělávání, další vzdělávání, mezinárodní spolupráce, regionální funkce a spolupráce s podnikovou sférou. Výběr některé prioritní oblasti nebo několika prioritních oblastí je věcí vysoké školy, která tak učiní v souladu se strategickým dlouhodobým záměrem svého rozvoje.

Předkládané projekty musí být přehledné a musí obsahovat všechny důležité informace. Za tímto účelem použijí předkladatelé pro zpracování projektů formuláře, které jsou součástí Vyhlášení.

Předkládané projekty se budou dělit do dvou částí:

A. „Decentralizované projekty“ – integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru vysoké školy, z analýzy rozvoje instituce a jsou předkládány v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy. Pro výpočet orientačního limitu pro univerzitní veřejné vysoké školy jsou stanoveny následujících čtyři ukazatele:

 1. Počet studentů podle údajů v ukazatelích rozpisu rozpočtu A a B1 (viz Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 598/2010-33, zveřejněná na webových stránkách MŠMT.)
  k 31. 10. roku 2009. Váha ukazatele při výpočtu – 25 %.
 2. Součet výše všech příspěvků a dotací, vyjma příspěvků na ubytovací a sociální stipendia a dotací na ubytování a stravování, poskytnutých vysoké škole k datu výpočtu orientačního limitu. Váha ukazatele při výpočtu – 20 %.
 3. Přepočtený počet docentů a počet profesorů (váha 1:1) podle výkazu ÚIV P1b-04 k 31. 12. 2009, v případě nedostupnosti údajů v potřebné době podle nejbližšího předchozího výkazu. Váha ukazatele při výpočtu – 30 %.
 4. Počet vyjíždějících studentů na příslušné vysoké škole a počet zahraničních studentů na příslušné vysoké škole (váha 1:1) k 31. 12. 2009 se započtením délky pobytu v měsících podle výstupů ze SIMS. Váha ukazatele při výpočtu – 25 %.

Orientační limit pro veřejné neuniverzitní vysoké školy bude s ohledem na krátkou dobu jejich působení stanoven zvlášť.

V rámci každého programu (případně jeho podprogramu, pokud se na ně program dělí) zpracuje vysoká škola u decentralizovaných projektů pouze jeden projekt, který bude integrovat dílčí projekty jednotlivých součástí vysoké školy. Výše uvedené se nevztahuje na podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založené na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat z operačních programů.

Rada programů u předložených decentralizovaných projektů ověří úplnost uvedených údajů a posoudí, zda splňují podmínky pro rozvojové projekty stanovené v tomto Vyhlášení, dále pak provede předběžnou kontrolu plánovaného využití požadovaných finančních prostředků. Rada programů může doporučit úpravy projektu. Tyto úpravy budou předmětem projednání zástupců ministerstva, kteří jsou členy Rady programů, a představitelů příslušné vysoké školy.

Pokud Rada programů při posuzování decentralizovaných rozvojových projektů jednotlivých vysokých škol dojde k závěru, že některý z předkládaných decentralizovaných projektů nesplňuje podmínky stanovené Vyhlášením, může doporučit finanční prostředky původně určené na tento decentralizovaný projekt konkrétní vysoké školy převést do finančních prostředků určených na podporu centralizovaných rozvojových projektů. Pokud Rada programů doporučí spolu se zdůvodněním u některého z decentralizovaných rozvojových projektů převedení jeho finančních prostředků na centralizované rozvojové projekty, budou důvody přesunu finančních prostředků nejprve projednány mezi zástupci ministerstva a představiteli příslušné vysoké školy v rámci dohodovacího řízení.

B. „Centralizované projekty“ – projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit.

Tyto projekty budou posuzovány Radou programů ve výběrovém řízení. Rada programů může doporučit krácení požadovaných finančních prostředků a úpravy projektu.

Projekty předkládané v rámci decentralizovaných a centralizovaných rozvojových programů musí být takové, které nelze předložit do operačních programů, zejm. vzhledem k jejich zaměření nebo k zapojeným institucím.

A. Decentralizované projekty

Pro rok 2011 jsou pro decentralizované projekty vyhlášeny následující rozvojové programy:

1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol

a) podprogram na podporu oblasti řízení kvality a na podporu hodnocení činnosti (viz ustanovení § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů);

b) podprogram na podporu marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí;

c) podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založené na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat z operačních programů. Finanční prostředky na projekty v tomto podprogramu mohou dosáhnout max. výše 20% z přiděleného orientačního limitu pro příslušnou vysokou školu. V případě, že se jedná o investiční prostředky na rekonstrukce výukových prostor, může celková výše finančních prostředků v tomto podprogramu činit max. 50% z přiděleného orientačního limitu pro příslušnou vysokou školu.

ad a) podprogram na podporu oblasti řízení kvality a na podporu hodnocení vzdělávací činnosti

 • v rámci podpory hodnocení vzdělávací činnosti je třeba uvést, jak dojde k promítnutí výsledků hodnocení do činnosti samotné vysoké školy;
 • výsledek hodnocení musí být uplatnitelný pro vnější hodnocení Akreditační komise;
 • v projektu musí být upraveno, do jaké úrovně bude vysoká škola zveřejňovat toto hodnocení;
 • hodnocení by mělo zahrnovat všechny typy činnosti vysoké školy, ne pouze vzdělávací činnost.

ad c) podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založené na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat z operačních programů.

 • předložené projekty budou zaměřeny na specifické priority jednotlivých vysokých škol, jejichž naplňování povede ke zvyšování konkurenceschopnosti dané vysoké školy a napomůže k jejímu rozvoji; součástí projektu musí být důkladná analýza; projekt nesmí být tematicky shodný s projekty předloženými danou vysokou školou v rámci ostatních decentralizovaných rozvojových programů ani s projekty předloženými danou vysokou školou v rámci operačních programů.

2. Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol

a) podprogram na podporu talentovaných studentů zejména v magisterských a doktorských studijních programech;

b) podprogram na podporu a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na vysoké škole;

c) podprogram na podporu pedagogického vzdělávání akademických pracovníků.

3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

Předložení projektů v rámci tohoto programu musí předcházet zhodnocení současného stavu, analýza potřeb, stanovení střednědobého výhledu a priorit týkajících se celé školy s ohledem na vyloučení nežádoucího dublování požadovaného zařízení. Analýza potřeb musí být součástí předkládaného projektu.

V rámci tohoto programu nelze předkládat v rozvojovém projektu požadavky na osobní náklady a cestovní náhrady.

Předložené projekty mohou být zaměřeny na:

 •  rozvoj přístrojového vybavení;
 •  rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně softwarových produktů);
 •  plnění technických požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy.

Projekty řešené v rámci tohoto programu se předkládají z hlediska financování jako ucelené akce a s tím, že nejsou vázány na akce realizované prostřednictvím programového financování; nevztahuje se na ně vyhláška č. 560/2006 Sb. Při řešení projektů je třeba dodržovat § 18 odst. 4 zákona o vysokých školách a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy.

4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol

a) podprogram na podporu rozvoje všech forem dalšího vzdělávání, vč. seniorů na vysokých školách;

b) podprogram na podporu spolupráce vysokých škol se základními, středními a vyššími odbornými školami;

c) podprogram na podporu spolupráce vysokých škol s neziskovými organizacemi;

d) podprogram na podporu posilování regionální funkce vysokých škol, vč. spolupráce s podnikatelskou sférou;

ad c) podprogram na podporu spolupráce vysokých škol s neziskovými organizacemi

 • v oblasti vzdělávání pracovníků NNO a studentů vysokých škol s ohledem na potřeby neziskového sektoru;
 • podíl pracovníků NNO na tvorbě studijních programů tak, aby se absolventi těchto programů uplatnili v neziskovém sektoru;
 • vysoké školy budou moci získat podporu při přípravě specifických studijních programů relevantních pro neziskovou sféru;
 • zapojení odborníků z neziskového sektoru ve výuce.

ad d) podprogram na podporu posilování regionální funkce vysokých škol, vč. spolupráce s podnikatelskou sférou

 • podíl vynikajících odborníků z praxe na výuce;
 • další vzdělávání pro podniky: vysoké školy budou moci získat podporu při přípravě specifických studijních programů vyžadovaných podniky;
 • podpora spolupráce regionálních subjektů s vysokou školou.

5. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání

a) podprogram na podporu mezinárodní spolupráce vysokých škol;

b) podprogram na podporu zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na vysoké škole;

c) podprogram na podporu mezinárodní mobility akademických pracovníků vysokých škol;

d) podprogram na podporu rozvoje stipendijních programů na veřejných vysokých školách v České republice pro zahraniční nadané studenty z rozvojových zemí anebo z těch zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace;

e) podprogram na podporu mezinárodní mobility studentů vysokých škol;

f) podprogram na podporu zavádění ECTS, přípravu a získání certifikátu Evropské komise „ECTS Label“ a „DS Label“.

ad c) podprogram na podporu mezinárodní mobility akademických pracovníků vysokých škol

 • minimální délka pobytu je jeden semestr, resp. 3 měsíce;
 • maximální poskytnutá částka může činit 30 000 Kč na osobu/měsíc;
 • součástí žádosti bude vyjádření rektora příslušné vysoké školy, že uvedená mobilita bude přínosná pro odborný růst akademického pracovníka, např. při habilitačním řízení, při řízení ke jmenování profesorem apod.;
 • podprogram platí pro všechny země s výjimkou Slovenska;

ad e) podprogram na podporu mezinárodní mobility studentů vysokých škol může být uskutečňován v rámci:

 • mezinárodních smluv:

U těchto projektů je možno uhradit studentům veřejných vysokých škol vysílaným podle mezinárodních smluv formou jednorázového stipendia cestovní výdaje a výdaje, které jsou spojeny se sjednáním pojištění pro případ vzniku léčebných výloh v zahraničí, pokud tato služba není poskytována na základě smlouvy zahraniční přijímající stranou.

U těchto projektů musí být splněny tyto podmínky:

 • vyslání studenta je podmíněno sdělením odboru mezinárodních vztahů ministerstva o souhlasu zahraniční strany s přijetím studenta na základě mezinárodní smlouvy;
 • na úhradu cestovních výdajů bude studentovi stanoveno jednorázové stipendium ve výši odpovídající ceně jízdenky přiměřeného dopravního prostředku v souladu se zásadami hospodárnosti (vlak 2. vozové třídy, autobus, zlevněné letenky typu APEX, PEX, GTS apod., využití studentských slev v rámci mezinárodní studentské karty ISIC);
 • bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, popř. formou „free movers“:

U těchto projektů musí být splněny tyto podmínky:

 • vysílající veřejná vysoká škola zajistí a prokáže, že studentovi kurzy a atestace absolvované v zahraničí budou uznány a doloží, že jeho studium na veřejné vysoké škole v České republice se vysláním nezbytně neprodlouží;
 • vyslání studentů je podmíněno smlouvou o vzájemné spolupráci příslušné veřejné vysoké školy a zahraniční vzdělávací instituce, nebo souhlasem vysílající a přijímající organizace (v případě vysílání formou „free movers“);
 • požadované finanční prostředky nepřekročí finanční částku ve výši 20 000 Kč na studenta a měsíc a budou diferencovány dle životních nákladů v jednotlivých státech; pro země EU se doporučuje dodržovat výši stipendia stanovenou v rámci programu Erasmus;
 • výběr studentů v rámci přidělené dotace je plně v kompetenci příslušné vysoké školy.

6. Program na rozvoj podpory inkluzivního vzdělávání

Předložené projekty budou zaměřeny na rozvoj podpory zdravotně handicapovaných studentů a uchazečů ze znevýhodněných sociálních a ekonomických skupin:

a) podprogram na podporu vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů z různě znevýhodněných skupin;

b) podprogram na podporu integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněných skupin do studia;

c) podprogram na podporu rozvoje úpravy a tvorbu učebních pomůcek a opor pro handicapované studenty.

7. Program na podporu přípravy projektů do operačních programů

Předložené projekty by měly být zaměřeny především na přípravu investičních akcí, o jejichž financování vysoká škola bude žádat z operačních programů. Jedná se zejm. o předběžné studie, které umožní odhadnout budoucí finanční potřeby, podklady pro územní řízení a stavební řízení, studie proveditelnosti apod.

B. Centralizované projekty

Pro rok 2011 jsou pro centralizované projekty vyhlášeny následující rozvojové programy:

1.    Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech

a) podpory spolupráce s podnikatelskou sférou (např. spolupráce zaměstnavatelů daného regionu na přípravě a hodnocení studijních programů);

b) podpory tvorby transparentních systémů vč. vnitřních předpisů pro uznávání kurzů celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách do akreditovaných studijních programů;

ad b) podpory tvorby transparentních systémů vč. vnitřních předpisů pro uznávání kurzů celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách do akreditovaných studijních programů;

 • pokud je tento systém již vytvořen, měl by být transparentní a mělo by z něj být zcela zřetelné, jak probíhá informování Akreditační komise o systému uznávání.

2.    Program na podporu mezinárodní spolupráce českých a zahraničních vysokých škol

a) podprogram na podporu tvorby a/nebo uskutečňování společných studijních programů typu „joint degree“ nebo „double degree“;

b) podprogram na podporu spolupráce s vysokými školami na Haiti a v Indii.

ad a) podprogram na podporu tvorby a/nebo uskutečňování společných studijních programů typu „joint degree“ nebo „double degree“;

 • tento podprogram je zaměřen na spolupráci podporovanou ministerstvem v rámci plnění mezinárodních závazků České republiky nebo realizace záměrů deklarovaných ministerstvem v prohlášeních o spolupráci či jiných aktech učiněných společně s příslušným úřadem nebo orgánem cizího státu, např. uskutečňování společných magisterských studijních programů typu joint degree nebo double degree.

3.    Program na podporu rozvoje krátkodobých mobilit studentů

Program je zaměřen na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol s jejich zahraničními partnery v oblasti krátkodobé mobility studentů organizované v rámci např. letních škol, krátkodobých kurzů, stáží apod. Mobilita nesmí být delší než tři měsíce. Na organizaci mobility (přípravu kurzu, letní školy apod., popř. mobilitu akademických pracovníků doprovázejících studenty) může předkladatel požadovat max. 30 % z celkové výše projektu, min. 70 % rozpočtu projektu musí být určeno na podporu mobility studentů české vysoké školy.

4. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství a technických a přírodovědných oborů (např. v souvislosti s rokem chemie zaměřených na chemii) a oborů pro přípravu učitelů (zejm. nekvalifikovaných).

5. Program na podporu znevýhodněných osob při přijímaní a studiu na vysoké škole.

6. Program na podporu dalších aktivit vysokých škol

a) podprogram na podporu univerzity třetího věku;

b) podprogram na podporu zvyšování a rozšiřování úrovně poskytování nabídky poradenských služeb studentům vysokých škol a poradenství zaměřeného na rozvoj osobnosti studentů, důraz bude kladen zejména na zvyšování úrovně poradenské péče o studenty jakýmkoliv způsobem znevýhodněné;

c) podprogram na podporu rozvoje poradenských služeb pro uchazeče v rámci celoživotního vzdělávání podle ustanovení § 60 zákona o vysokých školách;

d) podprogram na podporu tvorby systému uznávání studia získaného na vyšších odborných školách v bakalářských studijních programech;

e) podprogram na podporu kontroly a ochrany proti plagiátorství;

f)  podprogram na podporu rozvoje umělecké tvorby v oblasti studijních programů zaměřených na umění.

ad d) podprogram na podporu tvorby systému uznávání studia získaného na vyšších odborných školách v bakalářských studijních programech;

 • cílem podprogramu je navržení a vytvoření systému uznávání studia získaného na vyšších odborných školách s ohledem na ustanovení § 49 zákona o vysokých školách, který by vyústil v přijetí vnitřního předpisu konkrétní vysoké školy.

ad f) podprogram na podporu rozvoje umělecké tvorby v oblasti studijních programů zaměřených na umění.

 • Projekty předkládané v tomto programu umožní inovaci materiálně technologických podmínek rozvoje uměleckých projektů studentů reagujících na nejnovější rozvoj forem a metod umělecké tvorby. Důraz bude kladen na vytvoření adekvátních podmínek tvůrčí umělecké tvorby nejtalentovanějších studentů oborů prezentovaných na prestižních  národních a mezinárodních veřejnosti určených akcích.
 • Podpora uměleckých výstupů – projektů – špičkových studentů bakalářských a magisterských programů, která jde nad rámec standardních možností studijních plánů jednotlivých oborů a která umožní špičkovou uměleckou prezentaci těchto studentů, jejich pedagogů a vysokých škol.

7. Program na podporu aktivit vysokých škol prováděných na území hl. m. Prahy zaměřených na priority, které nejsou podporovány z Operačního programu Adaptabilita, ale jsou prioritami Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jedná se zejména o tyto priority: zajišťování kvality, podpora spolupráce se základními a středními školami, zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT a jazykových kompetencí, podpora intersektorální mobility, podpora projektů na zavedení metody „full costing“ jako strategického nástroje finančního řízení vysokých škol.

II. Předkládání projektů

Seznamy předkládaných projektů budou rozděleny do dvou souborů. Jeden bude obsahovat projekty decentralizované, předkládané v rámci tzv. orientačního limitu stanoveného pro jednotlivé školy a druhý projekty centralizované. Při předkládání centralizovaných projektů, na jejichž řešení se podílí více škol, si zúčastněné školy zvolí mezi sebou školu koordinující, které zašlou své zpracované dílčí projekty včetně požadovaného rozpočtu pro svou školu. Finanční prostředky budou v případě přijetí projektu distribuovány přímo na jednotlivé zúčastněné školy podle těchto rozpočtů. Každá vysoká škola (včetně té, která je koordinující) uvede stručnou charakteristiku té části projektu, kterou řeší, včetně podrobnější specifikace jejího rozpočtu.

Koordinující škola předloží na ministerstvo projekt jako celek. Bude v něm obsažena celková charakteristika projektu včetně celkové finanční rozvahy a finanční spoluúčasti jednotlivých škol. Z projektu musí být zřejmé, jaký bude mít přínos pro všechny zúčastněné školy a do jaké míry se na něm budou tyto školy podílet. Požadavky na výši dotace vyplní do formuláře „Seznam rozvojových projektů obsažených v Souboru projektů VVŠ na rok 2011 – centralizované projekty společné (pro více škol)“ koordinující škola za všechny zúčastněné školy, přičemž zde budou rozepsány požadavky jednotlivých škol. Dílčí řešitelé je ve svých souborech neuvádějí.

Pokud společný projekt řeší jedna škola, ale výsledky projektu využijí na základě dohody také jiné školy, musí projekt obsahovat písemné prohlášení rektorů zúčastněných škol o tom, že se jejich škola do projektu zapojuje a jak využije výsledků projektu. Projekt předkládá pouze ta škola, která je řešitelem, ostatní jej v souboru neuvádějí.

Soubory projektů za veřejnou vysokou školu předloží rektor příslušné vysoké školy v písemné formě ve třech vyhotoveních odboru vysokých škol ministerstva, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Zároveň zašle tabulku, jež je součástí Vyhlášení, která bude obsahovat seznamy projektů (zařazených do příslušných programů) obsažených v jednotlivých souborech projektů v pořadí z hlediska priorit vysoké školy, s uvedením celkové výše požadované dotace rozčleněné na kapitálové a běžné finanční prostředky. Přehlednou tabulku zašle též elektronicky na adresu projekty-rozvoj@msmt.cz . Společně se soubory projektů zašle rektor také metodiku a systém vyhodnocení průběhu řešení projektů za daný kalendářní rok.

Rozvojové projekty na rok 2011 je možno ministerstvu předložit nejpozději do 1. října 2010 jako součást aktualizace dlouhodobého záměru veřejné vysoké školy. Na projekty předané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Podmínky, které musí předložené projekty splňovat:

1. Záměr řešení předloženého projektu musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem ministerstva a jeho Aktualizací 2011 podle § 18 odst. 3 zákona o vysokých školách a musí být obsažen v dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti příslušné veřejné vysoké školy a v jeho aktualizaci pro rok 2011 podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách. Projekty musí vycházet z analýzy potřeb školy.

2. Projekt musí být vepsán v příslušném formuláři. Ve vlastním projektu musí být zejména jasně deklarovány cíle a jejich zdůvodnění, postup řešení, kontrolovatelné výstupy a zdůvodnění potřeby požadovaných finančních prostředků. Finanční prostředky poskytnuté na rozvojový projekt slouží pro zahájení a rozběh činnosti v projektu popsané investice/aktivity.

3. Centralizované projekty předložené v rámci podprogramu na podporu tvorby a/nebo uskutečňování společných studijních programů typu „joint degree“ nebo „double degree“ (2a) musí partnerská zahraniční vysoká škola předložit dle příslušných podmínek stanovených v její domovské zemi.

4. Pro čerpání finančních prostředků poskytnutých na rozvojové projekty v jednotlivých položkách uvedených ve formuláři „Rozpočet projektu“ lze považovat toto členění za orientační s tím, že z přidělené dotace na řešení jednotlivých projektů nesmí být navýšena žádná z těchto položek: osobní náklady (tj. součet položek: mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu) a cestovné. Dále nelze převádět částky mezi kapitálovými a běžnými finančními prostředky.

5. Projekty zaměřené na realizaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

6. Projekty, které jsou plánovány jako víceleté a jejichž realizace již byla zahájena před rokem 2011, musí obsahovat stručnou průběžnou zprávu o řešení projektu v předchozích letech, zejm. v roce 2010 – zejména naplňování cílů a kontrolovatelných výstupů a přehled čerpání finančních prostředků, dále pak výhled řešení do konce roku 2011 včetně odhadu využití zbývajících finančních prostředků, podrobné zpracování projektu pro rok 2011 a výhled na budoucí roky včetně cílů, kontrolovatelných výstupů a předpokládaných finančních prostředků. Přijetím projektu ve výběrovém řízení na rok 2011 ovšem nevzniká nárok na přidělení další části finančních prostředků na následující roky. Pro případné přidělení další části finančních prostředků je rozhodující plnění cílů a výstupů v roce předchozím a kvalita předloženého projektu pro rok 2011. Projekty, jejichž realizace bude zahájena v roce 2011, musí obsahovat výhled na budoucí roky včetně cílů, kontrolovatelných výstupů a požadovaných finančních prostředků.
I v tomto případě platí, že přijetím projektu ve výběrovém řízení na rok 2011 nevzniká nárok na přidělení další části finančních prostředků na následující roky.

7. Veřejná vysoká škola použije dotaci výlučně na účely, ke kterým byla ministerstvem určena v souladu s vyhlášeným programem a obsahem daného projektu; čerpání finančních prostředků z dotace bude sledovat v účetnictví tak, aby jejich použití mohla doložit. Pokud existuje souvislost předkládaného projektu s jinými projekty, musí ji předkladatel uvést. Projekt musí obsahovat čestné prohlášení, že aktivity, na které žádá řešitel finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.

8. Pokud se v průběhu řešení projektu ukáže, že přidělené prostředky nelze při jeho řešení v celém objemu účelně využít, může vysoká škola převést zbývající částku na jiný projekt nebo v rámci tohoto konkrétního projektu. Maximální výše celkové odchylky od přidělené dotace je 10 % celkové výše přidělených finančních prostředků u konkrétního projektu. Uvedená změna musí být náležitě zdůvodněna v závěrečné zprávě. V případě, že se jedná o vyšší částku, může rektor veřejné vysoké školy požádat, nejpozději však do 15. listopadu 2011, o převedení prostředků na jiný z řešených projektů nebo v rámci konkrétního projektu. Žádost o převod musí obsahovat zdůvodnění a specifikaci použití převedených finančních prostředků. Jestliže vysoká škola o převod v tomto případě nepožádá nebo nebude-li předložené žádosti rektora vyhověno, vrátí prostředky do státního rozpočtu. Finanční prostředky přidělené na realizaci projektu v roce 2011 nelze převádět do dalších let.

 1. Pokud dojde v průběhu řešení rozvojového projektu ke změně řešitele projektu, vysoká škola zašle ministerstvu oznámení o změně řešitele konkrétního rozvojového projektu spolu se zdůvodněním, proč ke změně řešitele došlo. O změnu řešitele projektu vysoká škola nemusí ministerstvo žádat.
 2. Veřejná vysoká škola je povinna poskytnutou dotaci finančně vypořádat v souladu s platnými právními předpisy, a to způsobem a v termínech podle pokynů ministerstva.
 3. Pokud Rada programů při posuzování decentralizovaných rozvojových projektů jednotlivých vysokých škol dojde k závěru, že některý z předkládaných decentralizovaných projektů nesplňuje podmínky stanovené Vyhlášením, může doporučit převést finanční prostředky původně určené na tento decentralizovaný projekt konkrétní vysoké školy do finančních prostředků určených na podporu centralizovaných rozvojových projektů.

III. Předkládání zpráv o výsledcích řešení projektů za rok 2011

Zprávy o výsledcích řešení projektů včetně využití finančních prostředků v rámci vyhlášených programů na rok 2011 uvede řešitel ve formuláři pro závěrečnou zprávu. Pokud se jedná o společný projekt více škol, podá závěrečnou zprávu za celý projekt koordinující škola. Součástí závěrečné zprávy budou i dílčí zprávy jednotlivých vysokých škol za tu část projektu, kterou řešily.

Součástí závěrečných zpráv bude prohlášení o tom, že u rozvojových projektů bude provedena následná kontrola podle zákona o finanční kontrole, jenž se bude týkat alespoň 10 % celkové finanční částky přidělené na řešení rozvojových projektů na rok 2011. Výsledky kontroly budou k dispozici do 31. března 2012 k případnému vyžádání ministerstva.

Závěrečné zprávy v jednom vyhotovení předloží rektoři veřejných vysokých škol odboru vysokých škol ministerstva do 31. ledna 2012. Závěrečné zprávy zašle vysoká škola současně též v elektronické podobě (např. na CD či DVD). Řešitel projektu zajistí, aby zprávy o výsledcích řešeného projektu byly zveřejněny na webových stránkách vysoké školy, popř. fakulty, nejméně do 30. dubna 2012, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy.

Vysoká škola provede vhodnou formou vyhodnocení průběhu řešení projektů za daný kalendářní rok. Vysoká škola bude informovat ministerstvo o způsobu a termínu konání vyhodnocení průběhu řešení rozvojových projektů (oponentní řízení apod.). Pověřený zástupce ministerstva má právo se tohoto vyhodnocení zúčastnit. Kopie zápisu z vyhodnocení průběhu řešení rozvojových projektů za daný kalendářní rok bude přiložena k závěrečným zprávám.

IV. Posouzení a výběr projektů

Pro posouzení a výběr projektů v příslušných rozvojových programech je ustavena Rada programů složená z pracovníků ministerstva a zástupců Rady vysokých škol. Činnost Rady programů se řídí Statutem Rady programů.

Při posuzování decentralizovaných projektů se ověřuje úplnost údajů uvedených v projektech podle požadavků příslušného vyhlášeného programu a k posouzení předložených projektů z hlediska splnění podmínek uvedených ve Vyhlášení. V případě potřeby jsou řešiteli doporučeny úpravy projektu jak po stránce věcné, tak i z hlediska požadované dotace tak, aby projekt plně vyhovoval Vyhlášení.

Centralizované projekty jsou hodnoceny ve výběrovém řízení. Rada programů na základě svého hodnocení sestaví pořadí centralizovaných rozvojových projektů. Rada programů může doporučit krácení požadovaných finančních prostředků.

Při posuzování a hodnocení decentralizovaných a centralizovaných projektů bude také přihlíženo tomu, zda je výše požadovaných osobních nákladů úměrná aktivitám a činnostem v jednotlivých projektech.

Pro posouzení centralizovaných projektů v rámci výběrového řízení jsou stanovena tato hodnotící kritéria (pro všechny programy):

Číslo kritéria

Sledované kritérium

Maximální počet bodů

1.

Soulad s prioritami aktualizace dlouhodobého záměru ministerstva a vysoké školy

5

2.

Zdůvodnění projektu a jeho

přínosu pro školu (cílovou skupinu)

15

3.

Soulad klíčových aktivit s cíly projektu

15

4.

Kontrolovatelné výstupy a jejich soulad s klíčovými aktivitami

10

5.

Přiměřenost výše požadovaných finančních

prostředků

15

Celkem bodů

60

 

Přílohy:

Příloha č. 1. Formuláře pro rozvojové projekty

Příloha č. 2. Tabulky k rozvojovým projektům

PhDr. Miroslava Kopicová

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 15. 3. 2010