Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012

Související stránky

I. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje níže uvedené rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro rok 2012. Úspěšným žadatelům poskytne v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaným ministerstvem pro období 2011 – 2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr ministerstva“) a Aktualizací Dlouhodobého záměru ministerstva pro rok 2012 (dále jen „Aktualizace 2012“) a v souladu s čl. 4 ukazatelem I „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, č. j. 2434/2011-33, dotaci ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“).

Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a jeho Aktualizaci 2012.

Rozvojové programy se vyhlašují ve dvou okruzích:

A. Institucionální rozvojový program

V rámci institucionálního rozvojového programu může ministerstvo jednotlivým veřejným vysokým školám poskytnout dotaci, jejíž maximální výše bude stanovena výpočtem orientačního limitu. Rozdělení těchto finančních prostředků bude podmíněno předložením institucionálního rozvojového plánu vysoké školy ministerstvu a jeho projednáním s ministerstvem.

Prostřednictvím institucionálního rozvojového plánu pro rok 2012 bude vysoká škola deklarovat záměr dosáhnout konkrétních cílů, které si pro rok 2012 stanoví na základě svého dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a jeho aktualizace pro rok 2012. Institucionální rozvojový plán bude obsahovat návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění vymezených cílů. Ministerstvo zveřejní základní soustavu ukazatelů výkonu, kterou mohou vysoké školy využít při stanovení svých institucionálních výkonových ukazatelů.

Výše orientačního limitu bude ministerstvem pro konkrétní vysokou školu stanovena na základě těchto rozhodných ukazatelů:

 1. Přepočtený počet studentů vstupujících do výpočtu příspěvku ze státního rozpočtu podle ukazatele A (viz Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 2434/2011-33, zveřejněná na webových stránkách MŠMT) k 31. 10. 2010 násobný průměrným koeficientem ekonomické náročnosti (normativní počet studentů). Váha ukazatele při výpočtu – 25 %.
 2. Přepočtený počet studentů vstupujících do výpočtu příspěvku ze státního rozpočtu podle ukazatele A1 k 31. 10. 2010. Váha ukazatele při výpočtu – 25 %.
 3. Vážený počet profesorů a docentů přepočítaný a vážený za poslední tři roky (váha profesora je přitom stanovena na 2,5 a váha docenta na 1,5), zdrojem dat je statistika ÚIV. Údaje posledních tří let jsou váženy v poměru 5:3:2. Váha ukazatele při výpočtu – 20 %.
 4. Počet akademických pracovníků (bez profesorů a docentů), vážený průměr za poslední 3 roky (v poměru 5:3:2). Zdrojem dat je statistika ÚIV. Váha ukazatele při výpočtu – 10%.
 5. Vážený průměr pobytů studentů vyjíždějících do zahraničí ze školy v rámci mobilitních programů, z nichž každý trval alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené v počtu dnů, které spadaly do následujících období: od 1. 9. 2007  do 31. 8. 2008, od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010; vážený průměr za poslední tři roky. Váha ukazatele při výpočtu – 10%.
 6. Vážený průměr pobytů studentů přijíždějících ze zahraničí na školu v rámci mobilitních programů, z nichž každý trval alespoň 30 dní včetně dnů výjezdu a návratu, měřené v počtu dnů, které spadaly do následujících období: od 1. 9.2007  do 31. 8. 2008, od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010; vážený průměr za poslední tři roky. Váha ukazatele při výpočtu – 10%.

B. Centralizované rozvojové programy

V rámci centralizovaných rozvojových programů mohou být veřejným vysokým školám poskytovány dotace s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provede Rada programů. Výsledkem hodnocení může být doporučení úprav projektu a krácení požadovaných finančních prostředků.

Předkládané projekty veřejných vysokých škol budou založeny na analýze jejich činností a výsledků za uplynulé období. V roce 2012 budou prostřednictvím centralizovaných rozvojových programů podpořeny aktivity uskutečňované dvěma formami:

 1. Projekty konsorcií vysokých škol, kdy centralizovaný projekt musí podat společně alespoň dvě vysoké školy, nebo kdy centralizovaný rozvojový projekt podává jedna vysoká škola spolu se stanoviskem rektora další vysoké školy/vysokých škol, že výsledky projektu budou využívat. V programech 2 a 3 mohou vysoké školy předkládat projekty i samostatně.

  V programech č. 1 – 3 budou podpořeny pouze projekty, které nelze financovat z operačních programů, zejm. vzhledem k jejich zaměření nebo k zapojeným institucím. Prioritou ministerstva je v roce 2012 výrazněji podpořit vysoké školy se sídlem v Praze při uskutečňování aktivit podporovaných jinak z operačních programů. Z tohoto důvodu bude finanční alokace na programy č. 1-3 omezená.

 2. Projekty vysokých škol se sídlem na území hlavního města Prahy, překládané buď samostatně, nebo jako projekty konsorcií (program č. 4).

  V programu č. 4 budou podpořeny výhradně projekty uskutečňované na území hl. m. Prahy a současně zaměřené na podporu aktivit, které jsou v souladu s prioritami Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Pro rok 2012 jsou pro centralizované projekty vyhlášeny následující rozvojové programy:

1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

V tomto programu budou podporována tato tematická zaměření:

 • podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice.

2. Program na podporu vzájemné spolupráce tuzemských a zahraničních vysokých škol

V tomto programu budou podporována tato tematická zaměření:

 • podpora vytváření společných studijních programů;
 • podpora alternativních forem mobility studentů.

3. Program na podporu otevřenosti vysokých škol

V tomto programu budou podporována tato tematická zaměření:

 • podpora zvyšování a rozšiřování úrovně poskytování nabídky poradenských služeb studentům vysokých škol a podpora rozvoje poradenských služeb pro uchazeče o studium v rámci celoživotního vzdělávání podle ustanovení § 60 zákona o vysokých školách;
 • podpora služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • podpora vnitrostátních mobilit.

4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy

V tomto programu budou podporována tato tematická zaměření:

 • podpora diverzifikace na úrovni institucí a studijních programů;
 • podpora vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a socio-ekonomicky znevýhodněných;
 • podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů;
 • podpora rozvoje vzdělávací činnosti prostřednictvím vytváření partnerství a sítí mezi vysokými školami a institucemi výzkumu a vývoje, subjekty soukromého sektoru nebo subjekty vykonávajícími veřejnou správu.

II. Předkládání institucionálních rozvojových plánů a centralizovaných rozvojových projektů

Předkládané dokumenty budou za každou vysokou školu rozděleny do dvou souborů – jeden bude tvořit institucionální rozvojový plán, předkládaný v rámci tzv. orientačního limitu stanoveného pro jednotlivé vysoké školy a druhý centralizované rozvojové projekty.

Institucionální rozvojový plán a centralizované rozvojové projekty na rok 2012 je možno ministerstvu předložit nejpozději do 31. října 2011 spolu s předložením aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy (dále jen „dlouhodobý záměr vysoké školy“). Institucionální rozvojový plán může podle rozhodnutí vysoké školy též být přímo součástí aktualizace dlouhodobého záměru vysoké školy pro rok 2012 (Takovým postupem však vysoká škola bere na vědomí, že případné změny institucionálního rozvojového plánu (viz část III. A) vyžadují stejný postup, jako schválení aktualizace dlouhodobého záměru vysoké školy).

Na plány a projekty předané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

A. Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán předloží rektor příslušné vysoké školy v písemné formě
v jednom vyhotovení odboru vysokých škol ministerstva, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Zároveň je zašle také v elektronické podobě na adresu projekty-rozvoj@msmt.cz.

B. Centralizované rozvojové projekty

Při předkládání centralizovaných projektů si zúčastněné školy zvolí mezi sebou školu koordinující (Vyjma případů, kdy centralizovaný rozvojový projekt předkládá jediná vysoká škola s podpůrným stanoviskem orgánu reprezentace vysokých škol), které zašlou své zpracované dílčí projekty včetně požadovaného rozpočtu pro svou školu. Finanční prostředky budou v případě přijetí projektu přiděleny přímo jednotlivým zúčastněným školám podle těchto rozpočtů. Každá vysoká škola (včetně té, která je koordinující) uvede stručnou charakteristiku té části projektu, kterou řeší, včetně podrobnější specifikace jejího rozpočtu.

Koordinující vysoká škola předloží na ministerstvo projekt jako celek. Bude v něm obsažena celková charakteristika projektu včetně celkové finanční rozvahy a finanční spoluúčasti jednotlivých škol. Z projektu musí být zřejmé, jaký bude mít přínos pro všechny zúčastněné školy a do jaké míry se na něm budou tyto školy podílet. Požadavky na výši dotace vyplní do formuláře „Seznam rozvojových projektů obsažených v Souboru projektů VVŠ na rok 2012 – centralizované rozvojové projekty“ koordinující škola za všechny zúčastněné školy, přičemž zde budou rozepsány požadavky jednotlivých škol. Dílčí řešitelé je ve svých souborech neuvádějí.

Soubory centralizovaných rozvojových projektů za veřejnou vysokou školu předloží rektor příslušné vysoké školy v písemné formě ve třech vyhotoveních odboru vysokých škol ministerstva, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Zároveň zašle tabulku, jejíž formulář je součástí tohoto Vyhlášení, která bude obsahovat seznamy projektů (zařazených do příslušných programů), s uvedením celkové výše požadované dotace rozčleněné na kapitálové a běžné finanční prostředky. Přehlednou tabulku zašle též elektronicky na adresu projekty-rozvoj@msmt.cz. Společně se soubory projektů zašle rektor také metodiku a systém vyhodnocení průběhu řešení centralizovaných projektů za daný kalendářní rok.

III. Podmínky, které musí předkládané institucionální plány a rozvojové projekty splňovat

Záměr předložených rozvojových plánů a rozvojových projektů musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem ministerstva a jeho Aktualizací 2012 podle § 18 odst. 3 zákona o vysokých školách a musí být v souladu s příslušným dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy a v jeho aktualizaci pro rok 2012 podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

A. Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán vysoké školy bude obsahovat zejména:

 • popis konkrétních cílů, které se vysoká škola zavazuje dosáhnout v roce 2012, a jejich návaznost na dlouhodobý záměr vysoké školy 2011 – 2015, resp. na jeho aktualizaci pro rok 2012;
 • popis relevantních ukazatelů výkonu, jejichž prostřednictvím lze doložit míru naplňování rozvojového plánu (ukazatele mohou být kvantitativní i kvalitativní), a způsob/aktivity vedoucí k jejich dosažení;
 • výchozí (2011) a cílové (jichž vysoká škola hodlá dosáhnout k datu 31. 12. 2012) hodnoty příslušných ukazatelů výkonu;
 • poměr investičních a neinvestičních požadovaných finančních prostředků.

B. Centralizované rozvojové projekty

Projekt musí být vepsán v příslušném formuláři. Ve vlastním projektu musí být zejména jasně deklarovány cíle a jejich zdůvodnění, postup řešení, kontrolovatelné výstupy a zdůvodnění potřeby požadovaných finančních prostředků. Finanční prostředky poskytnuté na rozvojový projekt slouží pro zahájení a rozběh činnosti v projektu popsané investice/aktivity.

Pro čerpání finančních prostředků poskytnutých na rozvojové projekty v jednotlivých položkách uvedených ve formuláři „Rozpočet projektu“ lze považovat toto členění za orientační s tím, že z přidělené dotace na řešení jednotlivých projektů nesmí být navýšena žádná z těchto položek: osobní náklady (tj. součet položek: mzdy, odměny dle dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu) a cestovné. Dále nelze převádět částky mezi kapitálovými a běžnými finančními prostředky.

Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Projekty, které jsou plánovány jako víceleté a jejichž realizace již byla zahájena před rokem 2012, musí obsahovat stručnou průběžnou zprávu o řešení projektu v předchozích letech, zejm. v roce 2011 – zejména naplňování cílů a kontrolovatelných výstupů a přehled čerpání finančních prostředků, dále pak výhled řešení do konce roku 2012 včetně odhadu využití zbývajících finančních prostředků, podrobné zpracování projektu pro rok 2012 a výhled na budoucí roky včetně cílů, kontrolovatelných výstupů a předpokládaných finančních prostředků, potřebných pro realizaci projektu. Přijetím projektu ve výběrovém řízení na rok 2012 ovšem nevzniká nárok na přidělení další části finančních prostředků na následující roky. Pro případné přidělení další části finančních prostředků je rozhodující plnění cílů a výstupů v roce předchozím a kvalita předloženého projektu pro rok 2012. Projekty, jejichž realizace bude zahájena v roce 2012, musí obsahovat výhled na budoucí roky včetně cílů, kontrolovatelných výstupů a požadovaných finančních prostředků. I v tomto případě platí, že přijetím projektu ve výběrovém řízení na rok 2012 nevzniká nárok na přidělení další části finančních prostředků na následující roky.

Veřejná vysoká škola použije dotaci výlučně na účely, ke kterým byla ministerstvem určena v souladu s vyhlášeným programem a obsahem daného projektu; čerpání finančních prostředků z dotace bude sledovat v účetnictví tak, aby jejich použití mohla doložit. Pokud existuje souvislost předkládaného projektu s jinými projekty, musí ji předkladatel uvést. Projekt musí obsahovat čestné prohlášení, že aktivity, na které žádá řešitel finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.

Pokud se v průběhu řešení projektu ukáže, že prostředky dotace poskytnuté na jeho realizaci nelze v celém objemu účelně využít v souladu s jejich účelovým určením, může vysoká škola použít zbývající částku této dotace, nepřesahuje-li tato částka 10% celkové výše finančních prostředků dotace poskytnutých pro rok 2012 na realizaci daného projektu, na realizaci jiných aktivit nebo pořízení jiných investic daného projektu nebo na realizaci jiného projektu dané vysoké školy. Uvedená změna musí být vysokou školou náležitě zdůvodněna v závěrečné zprávě. V případě, že se jedná o vyšší částku, může rektor veřejné vysoké školy požádat ministerstvo, nejpozději však do 15. listopadu 2012, o souhlas s použitím prostředků poskytnuté dotace na realizaci jiných aktivit nebo pořízení jiných investic daného projektu nebo na realizaci jiného projektu dané vysoké školy. Žádost o změnu účelového určení poskytnutých prostředků dotace musí obsahovat zdůvodnění a specifikaci změny použití finančních prostředků dotace. Jestliže vysoká škola o změnu účelového určení ministerstvo nepožádá nebo nebude-li předložené žádosti rektora vyhověno, vrátí vysoká škola prostředky, jež nevyužila v souladu s jejich původním účelovým určením, do státního rozpočtu. Finanční prostředky dotace poskytnuté vysoké škole na realizaci projektu pro rok 2012 nelze převádět do dalších let.

Pokud spoluřešitelská vysoká škola v rámci centralizovaného projektu žádá o změnu v rámci svého rozpočtu, musí být součástí žádosti souhlas koordinující vysoké školy s touto změnou.

Pokud dojde v průběhu řešení rozvojového projektu ke změně řešitele projektu, vysoká škola zašle ministerstvu oznámení o změně řešitele konkrétního rozvojového projektu spolu se zdůvodněním, proč ke změně řešitele došlo. O změnu řešitele projektu vysoká škola nemusí ministerstvo žádat.

Veřejná vysoká škola je povinna poskytnutou dotaci finančně vypořádat v souladu s platnými právními předpisy, a to způsobem a v termínech podle pokynů ministerstva.

IV. Projednání institucionálního rozvojového plánu a posouzení a výběr centralizovaných rozvojových projektů

A. Institucionální rozvojový plán

O poskytnutí dotace na plnění institucionálního rozvojového plánu rozhoduje ministerstvo po vyjádření Rady programů a na základě projednání institucionálního rozvojového plánu s příslušnou vysokou školou. Ministerstvo si vyhrazuje právo odmítnout institucionální rozvojový plán, který nebude vyhovovat požadavkům tohoto Vyhlášení anebo který nebude obsahovat dostatečný soubor cílů a ukazatelů výkonu umožňující sledování a vyhodnocení jeho naplňování; na realizaci takovéhoto plánu ministerstvo dotaci neposkytne. Ministerstvo může doporučit změny a úpravy institucionálního rozvojového plánu. Tyto úpravy budou předmětem projednání ministerstva a příslušné vysoké školy. V takovém případě bude vysoká škola nejdéle do 15. prosince 2011 vyzvána k úpravě institucionálního rozvojového plánu, který musí být nově předložen nejpozději do 15. ledna 2012.  Pokud ani po těchto úpravách nebude institucionální rozvojový plán konkrétní vysoké školy v souladu s Vyhlášením, může po vyjádření Rady programů ministerstvo rozhodnout, že žádosti vysoké školy o poskytnutí dotace na realizaci institucionálního rozvojového plánu nevyhoví anebo že vysoké škole poskytne, bude-li s takovou úpravou škola souhlasit, pouze část požadované dotace.

Pokud vysoká škola při realizaci svého institucionálního rozvojového plánu pro rok 2012 dojde k závěru, že není schopná splnit cíle v něm stanovené, může rektor dané vysoké školy do 30. června 2012 ministerstvo požádat o odsouhlasení změny daného rozvojového plánu.  Žádost se předkládá odboru vysokých škol ministerstva a je třeba k ní připojit vyjádření správní rady vysoké školy. K žádosti o odsouhlasení změny rozvojového plánu se vyjádří Rada programů. Konečné schválení žádosti je v kompetenci ministerstva.

B. Centralizované rozvojové projekty

Centralizované projekty jsou hodnoceny ve výběrovém řízení. Rada programů na základě svého hodnocení sestaví pořadí centralizovaných rozvojových projektů. Rada programů může doporučit krácení požadovaných finančních prostředků a úpravy projektu.

Při posuzování a hodnocení centralizovaných projektů bude také přihlíženo tomu, zda je výše prostředků dotace požadovaných na úhradu osobních nákladů úměrná aktivitám a činnostem v jednotlivých projektech.

Pro posuzování centralizovaných rozvojových projektů v rámci výběrového řízení jsou stanovena tato hodnotící kritéria (pro všechny projekty mimo programu č. 4):

Číslo kritéria

Sledované kritérium

Maximální počet bodů

1.

Soulad projektu s prioritami Dlouhodobého záměru ministerstva a příslušného Dlouhodobého záměru vysoké školy a jejich aktualizacemi pro rok 2012

5

2.

Zdůvodnění projektu a jeho přínosu pro školu (cílovou skupinu)

15

3.

Soulad klíčových aktivit s cíli projektu

15

4.

Kontrolovatelné výstupy a jejich soulad s klíčovými aktivitami

10

5.

Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků

15

Celkem bodů

60

Pro posuzování centralizovaných rozvojových projektů v rámci výběrového řízení jsou pro program č. 4 (Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy) stanovena níže uvedená kritéria:

Číslo kritéria

Sledované kritérium

Maximální počet bodů

1.

Soulad s cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast vysokoškolského vzdělávání: zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky a soulad s vybraným tematickým okruhem

10

2.

Soulad projektu s prioritami Dlouhodobého záměru ministerstva a příslušného Dlouhodobého záměru vysoké školy a jejich aktualizacemi pro rok 2012

5

3.

Zdůvodnění projektu a jeho přínosu pro školu (cílovou skupinu) Systémovost projektu (projekt je zaměřen na celou VŠ a ne pouze na některou její součást)

15

4.

Soulad klíčových aktivit a jejich výstupů s cíli projektu

15

5.

Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků

15

Celkem bodů

60

V. Předkládání zpráv o výsledcích řešení institucionálních rozvojových plánů a centralizovaných rozvojových projektů

Nebude-li to v rozporu s právními předpisy, budou výsledky projektů řešených v rámci Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012 veřejně přístupné.

A. Institucionální rozvojový plán

Vyhodnocení naplňování institucionálního rozvojového plánu provádí vysoká škola v rámci přípravy výroční zprávy o činnosti a v rámci hodnocení činnosti vysoké školy podle zákona o vysokých školách. Ministerstvo vyzve správní rady vysokých škol, aby se výslovně vyjádřily k naplnění institucionálních rozvojových plánů; vyjádření správní rady bude zasláno ministerstvu společně s výroční zprávou o činnosti vysoké školy za rok 2012.

Pokud vysoká škola nenaplní alespoň 75 % zvolených ukazatelů výkonu, bude jí v následujícím roce krácena finanční alokace na institucionální rozvojový plán až o 5%.

B. Centralizované rozvojové projekty

Zprávy o výsledcích řešení centralizovaných projektů včetně využití finančních prostředků v rámci vyhlášených programů na rok 2012 uvede řešitel ve formuláři pro závěrečnou zprávu. Pokud se jedná o společný projekt více škol, podá závěrečnou zprávu za celý projekt koordinující škola. Součástí závěrečné zprávy budou i dílčí zprávy jednotlivých vysokých škol za tu část projektu, kterou řešily.

Součástí závěrečných zpráv bude prohlášení o tom, že u rozvojových projektů bude provedena následná kontrola podle zákona o finanční kontrole, jež se bude týkat alespoň 30 % celkové finanční částky přidělené na řešení rozvojových projektů na rok 2012, bez ohledu na počet řešených projektů. Výsledky kontroly budou k dispozici do 31. března 2013 k případnému vyžádání ministerstva.

Závěrečné zprávy v jednom vyhotovení předloží rektoři veřejných vysokých škol odboru vysokých škol ministerstva do 31. ledna 2013. Závěrečné zprávy zašle vysoká škola současně též v elektronické podobě (např. na CD či DVD). Řešitel projektu zajistí, aby zprávy o výsledcích řešeného projektu byly zveřejněny na webových stránkách vysoké školy, popř. fakulty, nejméně do 30. dubna 2013, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy.

Vysoká škola provede vhodnou formou vyhodnocení průběhu řešení projektů za daný kalendářní rok. Vysoká škola bude informovat ministerstvo o způsobu a termínu konání vyhodnocení průběhu řešení rozvojových projektů (oponentní řízení apod.). Pověřený zástupce ministerstva má právo se tohoto vyhodnocení zúčastnit. Kopie zápisu z vyhodnocení průběhu řešení rozvojových projektů za daný kalendářní rok bude přiložena k závěrečným zprávám.

Přílohy:

Příloha č. 1. Formuláře pro centralizované rozvojové projekty

Příloha č. 2. Tabulky k  centralizovaným rozvojovým projektům

Mgr. Josef Dobeš

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 9. června 2011