Plán realizace Strategického záměru VŠE 2023

Ke stažení (PDF)

Úvod

Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze (SZ VŠE) pro rok 2023 implementuje SZ VŠE ve třetím roce jeho působnosti a stanovuje rozsah a harmonogram aktivit, které budou realizovány v roce 2023. Plán realizace navazuje na aktivity a opatření, které byly rozpracované a realizované v letech 2021 a 2022 a zaručuje udržitelnost efektivních opatření i z období před rokem 2021.

Vedení VŠE předpokládá, že bude v roce 2023 nutno reagovat na mimořádné situace spojené zejména s následky války na Ukrajině zapříčiněnou agresí Ruské federace, které se projeví zejména v oblasti hospodaření s energiemi nebo postupnou adaptací uprchlíků na život v ČR, včetně jejich začleňování do vysokoškolského vzdělávání. Stejně tak přetrvávají rizika spojená s pandemií covid 19, jejich dopad je ale v roce 2023 předpokládán jako omezený. Plánovaná opatření jsou proto koncipována tak, aby bylo možné flexibilně reagovat nejen na výše uvedené, ale i na další případné změny vnějšího prostředí kolem VŠE.

Struktura Plánu realizace SZ VŠE pro rok 2023 (dále Plán realizace) vychází z mise a vize VŠE, tří strategických pilířů Strategického záměru VŠE pro roky 2021–2025, kterými jsou digitalizace, internacionalizace a celoživotní vzdělávání, a prioritních cílů SZ VŠE v oblastech, které tvoří zároveň kapitoly tohoto dokumentu:

 1. Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století
 2. Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání
 3. Efektivita a kvalita doktorského studia
 4. Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje
 5. Budování kapacit pro strategické řízení
 6. Snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení
 7. Internacionalizace

Plán realizace staví na rozpracovaných aktivitách a opatřeních, která navazují na aktivity a opatření z let 2021 a 2022. Cílem je dále posunout a zpřesnit předpoklady pro naplnění dlouhodobých strategických cílů VŠE a rozvíjet aktivity k jejich uskutečnění. Současně Plán realizace v sobě zahrnuje i další priority a záměry, se kterými přichází nové vedení VŠE.

Opatření Plánu realizace v jednotlivých kapitolách jsou vzájemně provázaná, navazují na sebe se synergickým efektem a vytvářejí východisko pro další období po roce 2023. Na zdrojové stránce Plánu realizace jsou zohledněny i Program podpory strategického řízení, centrální rozvojové projekty, zapojení VŠE do projektů Národního plánu obnovy (NPO) a operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Opatření a aktivity Plánu realizace směřují k dosažení vysokého stupně kvality ve všech oblastech SZ VŠE, k vytvoření relevantních koncepcí a metodik a k systémovému přístupu v rozhodování na základě hloubkově pojatých analýz.

Plán investičních aktivit pro rok 2023 obsahuje příloha tohoto dokumentu.

1.   Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století

Pro oblast rozvoje kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století jsou realizována opatření, která směřují k rozvoji pedagogických kompetencí akademických pracovníků, k rozvoji systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávání, k posílení vazby studia na praxi a posílení přípravy na budoucí uplatnění, k podpoře integrace studujících a spolupráce se středními školami a k implementaci výsledků vyhodnocení zkušeností s fungováním nového modelu akreditací. Opatření jsou realizována kontinuálně a jednotlivé aktivity na sebe navazují jak věcně, tak z hlediska časového. V roce 2023 bude VŠE pokračovat v rozpracovaných aktivitách, které vycházejí z pokroku dosaženého v letech 2021 a 2022.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Vysoká úroveň pedagogických kompetencí akademických pracovníků;
 • Rozšíření nabídky elektronických informačních zdrojů a zlepšení práce s informacemi;
 • Rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality;
 • Plná implementace systému hodnocení naplňování výsledků učení studijních programů;
 • Modernizace forem zakončování studia;
 • Modernizace prostředí využívaného k ověřování znalostí a dovedností studentů (zkouškové centrum);
 • Revize studijní zátěže předmětů a rozvoj kompetencí studentů;
 • Efektivní formy rozvržení výuky a výuka s neperiodickým konáním;
 • Studijní programy, které posílí přípravu na budoucí uplatnění studentů na měnícím se trhu práce;
 • Podpora poradenských aktivit pro studenty a zaměstnance;
 • Efektivní oddělení Alumni a Corporate Relations pro kontakty s absolventy a praxí;
 • Podpora start-upů, rozvoj podnikavosti a zapojení studentů do inovačních činností;
 • Rozvoj a zvýšení podpory programů a kurzů celoživotního vzdělávání;
 • Systémová podpora studentských organizací;
 • Sociální a studijní integrace nově přijatých studentů;
 • Podpora studentů se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami;
 • Spolupráce se středními školami;
 • Funkční model vnitřních akreditací.

V dalším roce realizace SZ VŠE budou konkrétní kroky navazovat na významné inovace zavedené v roce předchozím: po pilotním ověření se bude posilovat modernizace forem obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek s cílem prověřit kritické myšlení studentů a jejich schopnost aplikovat nabyté vědomosti.  Intenzivně bude v roce 2023 probíhat práce na projektu Assurance of Learning dle standardů AACSB, včetně rozvoje nově zavedených aplikací Curriculum Maps a překladače DeepL. Procesně budou zajištěny modernizované studijní agendy (zadání kvalifikační práce, akreditační modul, aj.). VŠE bude důsledně aplikovat systém vyhodnocování výsledků učení, který byl koncipován na základě metodiky AACSB.

Zásadním prvkem strategického řízení změn a digitalizace bude vnitřní komunikace, která se v roce 2022 významně zefektivnila zavedením intranetů pro zaměstnance, tvůrce kurzů v LMS a studenty. V roce 2023 bude tento systém dále rozvíjen zejména v procesní oblasti (předzápisy, zápisy, zasílání newsletterů a vyžádaných upozornění) na všech úrovních řízení. Interní komunikace bude dále napojována na existující procesy fakult. V roce 2022 bylo zřízeno Oddělení řízení kvality, jehož agenda bude v následujícím roce rozvíjena směrem k procesním analýzám a garanci kvality vnitřního akreditačního procesu.

V systému sledování vnitřních akreditací bude obsah hodnotících zpráv v jejich analytických částech zkvalitněn díky širšímu využit dat. V roce 2023 budou výstupy datové analytiky dále podpořeny rozhodovací procesy i informační podpora garantům studijních programů a pravidelné vyhodnocování podnětů plynoucích z hodnocení. Na základě zjednodušení administrativního zajištění a dokončení informačního systému budou mít garanti studijních programů k dispozici data pro systematické hodnocení studijních programů, což jim umožní identifikovat silné a slabé stránky a zaměřit se na prvky rozhodující o kvalitě akreditovaných studijních programů.

Pro vyšší využitelnost informačních zdrojů pro studenty a akademické pracovníky bude rozšiřována online nabídka Centra informačních a knihovnických služeb. K realizaci záměru nabízet ve větší míře profesní studium bude provedena hloubková analýza předpokladů a dopadů této změny. Bude pokračovat vzdělávání orientované na rozvoj dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti práce s informacemi, a to jako součásti prezenční i distanční výuky.

Spolupráce se středními školami bude prohloubena na základě využití dosavadních poznatků o motivaci a zájmu současných středoškoláků, a to s cílem reagovat na v blízké budoucnosti rostoucí demografickou křivku a předpokládané zvyšování počtu uchazečů o vysokoškolské studium. Informace o nabídce studijních programů a hlubší poznání VŠE ze strany středoškoláků by měly vyústit ve zvýšení počtu kvalitních uchazečů o studium na VŠE.

V návaznosti na projekt z Národního plánu obnovy budou v roce 2023 probíhat práce na akreditaci profesních studijních programů a programů v progresivních oborech. VŠE vytvoří podmínky pro významné posílení její relevance pro celoživotní vzdělávání, a to jak analýzou trhu a modernizací procesů přihlašování, tak efektivní evidencí kurzů celoživotního vzdělávání.

Modernizace ICT a SW infrastruktury bude zaměřena na informační a kybernetickou bezpečnost, na podporu implementovaného LMS prostředí v oblasti správy a řízení znalostí, a dále na implementaci nástrojů a procesů, které zajistí fungování datové analytiky a reportingu pro podporu rozhodování a datové analytiky a reportingu pro oblast kybernetické bezpečnosti. Moderní proctoringový modul nahradí testovací místnost.

Podnikavost studentů bude dále rozvíjena budováním prostředí podnětného pro aktivity startupů. Na základě vyhodnocení propojení a koordinace činnosti podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru xPORT s výukou předmětů zaměřených na podnikání zajišťovaných katedrou podnikání v roce 2023 bude pokračováno v projektu mentoringu a soutěže Startup VŠE, ve kterém se startupové týmy účastní výuky a workshopů organizovaných v běžných studijních programech a studenti nezapojení do startupových týmů mohou využívat mentoringu xPORTu. Současně bude xPORT s externími partnery připravovat program podpory procesů validace startupových projektů v jejich rané fázi vývoje.

Na základě pozitivních zkušeností se seznamovacími kurzy VŠE pro první ročníky (bakalářských i navazujících magisterských programů) bude pokračováno v těchto aktivitách. Kurzy budou oživovány dalšími aktivitami vedoucími ke snadnějšímu startu studia nových studentů jak v bakalářských, tak v magisterských studijních programech.

Činnost oddělení Alumni a Corporate relations (ACR, nástupce oddělení Rozvojové a poradenské centrum) bude reflektovat jeho strategii a koncepci zpracovanou v roce 2021. Oddělení bude připravovat nové formy v oblasti posilování vztahů školy a studentů se zaměstnavateli a s absolventy. V roce 2023 bude ACR pokračovat v dosavadních aktivitách a bude realizováno jejich rozšíření do online prostoru. Primárním zaměřením ACR bude pomoc s otevíráním VŠE akcím jednotlivých součástí školy a studentských spolků, přípravy nového partnerského programu a dobudování a postupná realizace strategie spolupráce s absolventy. Rozvoj práce se studenty a bude probíhat také prostřednictvím dalšího vývoje elektronických nástrojů – specializovaných studentských a absolventských portálů.

V roce 2023 připraví VŠE spolu se studentskými spolky novou strategii spolupráce a vzájemné podpory vycházející z principu, že studentské spolky jsou významnými partnery VŠE. Vznikne portál studentských spolků, který na jednom místě umožní představit a propagovat jejich činnost. Budou revidovány a zjednodušeny dosavadní procesy spojené s grantovými programy a dalšími administrativními záležitostmi v této oblasti.

V roce 2023 vznikne na VŠE Akademické centrum, které v sobě spojí vedle vzdělávání a metodické podpory akademiků směrem k student centered learning, také péči o studenty se specifickými potřebami (Centrum pro studenty se specifickými potřebami) a Akademickou pedagogickou a psychologickou poradnu. VŠE bude pokračovat v rozvoji poradenských i diagnostických služeb a podpoře sociálního bezpečí. VŠE se i v roce 2023 zapojí do vývoje standardů pro poradenské služby (včetně služeb pro uvedený typ studentů) v rámci společného projektu s dalšími vysokými školami. Svébytným tématem bude také podpora cizinců, ať už z řad akademických pracovníků nebo studentů a talent management.

VŠE rozpracuje aktivity vedoucí k odpovídající reakci na Sustainability Development Goals OSN v relevantních oblastech, identifikovaných v rámci společného projektu s ostatními školami. Půjde zejména o získání poznatků o nejlepší aplikované praxi, nástrojích a systémech, které budou společně vytvářeny.

2.   Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání

Realizace prioritních cílů VŠE v oblasti dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání se opírá o využívání distančních metod vzdělávání, o nabídku a inovace metod flexibilních forem vzdělávání, o podporu sladění studia s rodinným životem a vrcholovým sportem, o zvýšení informační hodnoty dokladů o dosažených výsledcích učení v celoživotním vzdělávání pro zaměstnavatele a o nabídku celoživotního vzdělávání prostřednictvím kariérní poradenství.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • SW prostředí s vysokou dostupností pro využití flexibilních forem, nových metod a nástrojů výuky;
 • Podpora tvorby a rozvoje nových didaktických metod a nástrojů pro jejich využití v prezenční výuce;
 • Vysoká úroveň znalostí pedagogů o možnostech a variabilitě využití nových metod nekontaktní výuky včetně ověřování a hodnocení výsledků učení a efektivní motivace k jejich využívání;
 • Správné a etické využívání nových metod výuky v rámci blended learningu k dosažení co nejvyšších přínosů z učení;
 • Eliminace dopadů nerovností na studijní úspěšnost studentů se znevýhodněními při využívání flexibilních metod výuky;
 • Rozvoj metod a vytvoření standardů kvality blended learningu;
 • Diverzifikované a rozšířené portfolio vzdělávacích zdrojů pro celoživotní vzdělávání a jejich nabídka veřejnosti;
 • Infrastruktura pro vzdělávání online;
 • Využití flexibilních metod pro podporu studentů – rodičů a studentů – sportovních reprezentantů;
 • Evidence studia v programech celoživotního vzdělávání a osvědčení všech dosažených úrovní.
 • VŠE jako místo pro skládání zkoušek ve vybraných oborech Národní soustavy kvalifikací.

Současně nově ustavené vedení VŠE upřesnilo a rozšířilo tyto cíle o

 • Transformace kurzů a learning management;
 •  SW prostředí s vysokou dostupností pro využití flexibilních forem, nových metod a nástrojů výuky;
 • Efektivní podpora pro tvorbu a využívání kurzů;
 • Rozvoj integrovaného prostředí LMS-InSIS dle zpětné vazby získané z výuky;
 • Postupné vytváření prostředí pro správu a řízení znalostí na základě vlastního znalostního modelu.

V roce 2023 jsou dále rozpracována jednotlivá opatření, přičemž v oblasti flexibilních forem vzdělávání se navazuje na výsledky analýzy potřeb, zkušeností a znalostí vyučujících a studentů VŠE v této oblasti, na pilotní ověření motivačního systému pro implementaci nových metod vzdělávání, a to s využitím LMS Moodle, který VŠE zavedla v září 2022. Aktualizována byla koncepce nasazení LMS na VŠE a projekt bude významně akcelerovat také díky projektu z Národního plánu obnovy. V roce 2023 bude zahájena transformace cca 200 kurzů s cílem poskytnout studentům více interaktivní obsah a zavést rozmanité výukové metody, zvýšit transparentnost obsahu studijního programu ve vztahu k různým stakeholderům a zajistit studentům vhodnou formou dostatek studijního materiálu v podobě pro ně nejlépe uchopitelné. V roce 2023 bude dále rozvíjen systém fakultních metodiků, a to na bázi komunit, které sdílí zkušenosti z implementace nových metod výuky. Motivační systém pro pedagogy a jednotlivá pracoviště přispěje k efektivnímu a plošnému využívání e-learningu a s tím spojených nových pedagogických metod ve výuce na VŠE. Rozvíjen bude systém vzdělávání a interní komunikace v této oblasti.

Dále budou analyzovány, charakterizovány a do blended learningu implementovány možnosti, jak předcházet neetickému chování, které by mohlo být s novými metodami spojeno. Jedná se o kontinuální proces související s vývojem technologií. V souvislosti s tím budou zavedena preventivní opatření a osvěta k posílení akademické integrity studujících.

Budou nadále podporovány pracovní skupiny (metodici) na úrovni školy a na úrovni fakult, které budou k dispozici pro pedagogy jako podpora pro implementaci flexibilních forem do výuky a designu kurzů. Z projektu Národního plánu obnovy byla zavedena pozice hlavního metodika LMS na VŠE. Skupiny budou podporovány ohledně vybavení potřebnými znalostmi, dovednostmi a technikou. Skupina poskytne pedagogovi technickou a metodologickou podporu při převodu kurzu do formy blended learning a konzultace při realizaci e-learningové podpory.

V návaznosti na identifikované problémy, kterým čelí studenti se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami při výuce s distančními prvky budou postupně zavedena opatření, která jim umožní úspěšné zvládnutí studia i při výuce formou blended learning a v podmínkách distanční výuky.

Bude zahájena příprava institucionálních standardů kvality blended learning zahrnujících i související aspekty z navazujících oblastí a budou zpracovány metodiky a manuály pro implementaci této formy výuky. V návaznosti na zahájení implementace blended learningu a využívání LMS budou připravovány projekty do Národního plánu obnovy a OP JAK s cílem realizace synergických efektů v této oblasti. Vše se zapojí do Centrálního rozvojového projektu pro řešení aspektů blended learning s ostatními vysokými školami.

Kariérní poradenství pro personální rozvoj a řízení kariéry bude nadále poskytováno prezenčně i online. Kariérní poradenství bude dále rozšiřováno o nabídku dalšího vzdělávání, která vhodně doplní obsah studijních programů. Současně ACR bude spolupracovat se zaměstnavateli na zpřesnění jejich požadavků na studenty a absolventy.

3.   Efektivita a kvalita doktorského studia

Pro oblast efektivity a kvality doktorského studia budou aktivity v roce 2023 směřovat k naplnění prioritních cílů, které jsou charakterizovány v zajištění dostatečných finančních podmínek pro kvalitní studium doktorandů v prezenční formě studia, v nadstandardních motivačních finančních podmínkách pro excelentní uchazeče, v kvalitě, otevřenosti a internacionalizaci doktorského studia, ve zlepšení podmínek pro úspěšné studium a podpoře slaďování studia a rodinného života a posílení sociální integrace doktorandů.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Zlepšení finančních podmínek studentů prezenční formy doktorských studijních programů;
 • Podpora excelence v doktorských studijních programech;
 • Vyšší kvalita doktorského studia;
 • Internacionalizace doktorského studia;
 • Optimalizace podmínek pro doktorské studium.

Současně nově ustavené vedení VŠE upřesnilo a rozšířilo tyto cíle o

 • Digitalizace procesů doktorského studia.

V roce 2023 budou rozvíjeny aktivity vedoucí k naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE. Zejména bude zefektivněna propagace doktorského studia na VŠE v ČR i zahraničí, podpora excelentních doktorandů včetně zahraničních, podpora zahraničních výjezdů doktorandů a podpora interního vzdělávání v oblasti vědecko-výzkumných aktivit.

Propagace doktorského studia naváže na procesy vedoucí ke zlepšování komunikace se studenty magisterských programů – potenciálními uchazeči o doktorské studijní programy. Pro propagaci doktorského studia budou využívány i cílené online formy (zejména Google Ads), napříč fakultami, a to i se záměrem získat zahraniční uchazeče o doktorské studium na VŠE.

Dojde k posílení finanční podpory účasti studentů na kvalitních mezinárodních konferencích a výzkumných stážích studentů na kvalitních zahraničních výzkumných institucích.  Finančně budou podpořeni excelentní studenti doktorského studia, aby jim byla umožněno soustředěně pracovat na jejich výzkumu. Dále budou podpořeni kvalitních zahraniční doktorandi s cílem dále zvyšovat internacionalizaci doktorského studia. Dále bude podpořeno interní vzdělávání ve vědecko-výzkumných aktivitách pro doktorandy, vč. projektových a publikačních aktivit. VŠE bude reagovat na výzvu z Operačního programu Jan Amos Komenský v oblasti podpory rozvoje infrastrukturního zázemí pro doktorské studijní programy a připraví zapojení fakult s celoškolním zastřešením projektu.

4.   Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti strategického řízení a efektivního využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje budou pokračovat aktivity k naplnění prioritních cílů VŠE, které spočívají v komplexní proměně prostředí a nastavení procesů, v rozvoji infrastrukturních služeb, v excelenci a společenské relevanci výzkumu a v internacionalizaci vědecko-výzkumné činnosti.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Podpora excelence vědecko-výzkumné činnosti;
 • Podpora mezifakultní spolupráce v oblasti excelentní výzkumné činnosti;
 • Zkvalitnění výsledků publikační činnosti;
 • Kvalitní výzkumná infrastruktura;
 • Rozvoj aplikovaného a smluvního výzkumu;
 • Popularizace výsledků vědecko-výzkumné činnosti;
 • Internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti.

V roce 2023 pokračují opatření vedoucí k implementaci principů Metodiky 17+, mezifakultní spolupráci při přípravě vědecko-výzkumných projektů, podpoře excelentních výzkumných týmů, zkvalitnění publikační činnosti, popularizaci výsledků publikační činnosti a podpoře internacionalizace výzkumu.

Pro zvyšování kvality vědecko-výzkumné činnosti budou dále využívány nástroje spočívající v pravidelném vnitřním hodnocení publikační výkonnosti, projektové výkonnosti, a společenské relevance vědecko-výzkumných výstupů.

Bude postupně rozvíjena intenzivní podpora při přípravě projektových žádostí, zejména v oblasti mezinárodních schémat (Horizon Europe, ERC, atd.) formou personální podpory, finanční motivace, interních i externích školení, podpory networkingu a cílenou prací s excelentními výzkumnými týmy. Budou revidována interní grantová schémata v návaznosti na poznatky z realizovaného projektu IGA/A.

Podpora bude alokována též na získávání excelentních post-doců, zejména zahraničních, případně Čechů ze zahraničí se vracejících. Stávající excelentní postdoci budou podpořeni ve své výzkumné činnosti.

Dojde k revizi Metodiky hodnocení uplatňované při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem s větším důrazem na excelenci a internacionalizaci vědecko-výzkumné i související pedagogické činnosti.

Bude pokračovat podpora výzkumným týmům při podávání projektů aplikovaného a smluvního výzkumu Podpořeno bude zapojování pracovníků do edičních rad špičkových světových akademických časopisů a  zapojování do evaluačních aktivit výzkumného charakteru.

V oblasti internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti je důraz kladen na mobility akademických, případně i neakademických pracovníků. V návaznosti na zpracovaný Gender Equality Plan budou rozvíjeny aktivity onboardingu pro zahraniční výzkumníky a důraz bude kladen na podporu žen zapojených do výzkumných aktivit. Podpořen bude rozvoj interní i externí komunikace zaměřené na vědecko-výzkumné aktivity. Tzn. Jak ve vztahu dovnitř univerzity, tak vůči médiím a prostřednictvím sociálních sítí.

5.   Budování kapacit pro strategické řízení VŠE

Prioritní cíle v oblasti budování kapacit pro strategické řízení spočívají ve využití vhodných nástrojů pro implementaci klíčových strategických priorit a posílení prvků strategického řízení, ve strategickém řízení lidských zdrojů, ve výměně zkušeností mezi vysokými školami a zapojení VŠE do diskuse o legislativních změnách a v rozvoji infrastruktury.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Implementace opatření vyplývajících z mezinárodních akreditací a žebříčků;
 • Strategické rozhodování na základě analýzy dat;
 • Systém podpory strategických rozhodovacích procesů na úrovni fakult a dalších součástí školy;
 • Využití vnější zpětné vazby;
 • Koncepční řízení vztahů s absolventy a uchazeči o studium;
 • Marketingová komunikace pedagogických, tvůrčích a dalších aktivit univerzity;
 • Strategické řízení ve vývojových souvislostech a vazbách;
 • Podpora kvalitativního rozvoje lidských zdrojů;
 • Implementace zásad a požadavků upřesňujících úlohu, odpovědnost a práva zaměstnanců školy;
 • Podpora post-doktorandů;
 • Sladění osobního a profesního života;
 • Spolupráce a výměna zkušeností s ostatními vysokými školami včetně aktivní role v diskusi o legislativních změnách v oblasti vysokého školství;
 • Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum.

Současně nově ustavené vedení VŠE upřesnilo a rozšířilo tyto cíle o

 • Optimalizace procesů a jejich digitalizace.

Strategické řízení VŠE vychází z plnění mezinárodně uznávaných standardů. V roce 2023 proběhne závěrečná fáze akreditačního procesu AACSB formou “Peer Review”. Akreditace bude probíhat podle standardů z roku 2013. VŠE vypracuje a odešle sebehodnotící zprávu v rozsahu cca 100 stran do poloviny května 2023 a před návštěvou připraví veškeré požadované podklady a dokumenty. Fakulta podnikohospodářská bude obhajovat akreditaci EQUIS udělovanou EFMD.

VŠE bude v roce 2023 akcentovat strategické rozhodování na základě analýzy dat. Celoškolní pracoviště – analytické centrum – bude postupně zajišťovat analytické výstupy nezbytné pro činnost celé školy a poskytovat jejich výsledky fakultám a celoškolním útvarům. Na základě informační podpory pro datovou analytiku a reporting, zaměřené na podporu plánování a rozhodování vedení VŠE a fakult bude podpořeno strategické rozhodování jak na celoškolní, tak fakultní úrovni.

V oblasti řízení lidských zdrojů se VŠE v roce 2023 zaměří na talent management a efektivní vzdělávání klíčových skupin akademických i neakademických pracovníků (metodici a školitelé LMS, vedoucí kateder atp.) a na proces onboardingu. Implementovány budou závěry Auditu rovných příležitostí provedeného v roce 2022. V návaznosti na Gender Equality Plan budou připravovány projekty do OP JAK s cílem realizace synergických efektů v této oblasti. Proces strategického řízení změn bude podporován efektivní interní komunikací a VŠE bude dbát také na svou pozici vyhledávaného zaměstnavatele. Bude pokračovat podpora rozvoje odborných kompetencí akademických pracovníků, motivační ocenění nejoblíbenějších pedagogů a interní vzdělávání směřující k všestrannému rozvoji zaměstnanců VŠE. Podpora duševního zdraví studentů a pracovníků školy bude zajištěna Akademickým centrem VŠE. Součástí pracovního prostředí VŠE jsou také možnosti pohybových aktivit pro zaměstnance a studenty formou diverzifikované nabídky sportovní kurzů, sportovně rekreačních pobytů, lyžařských kurzů, sportovních akcí, pobytového tábora pro děti a příměstského tábora.

V roce 2023 bude pokračovat podpora excelentních post-doktorandů, u kterých je realistické předpokládat směřování k získání habilitace. Kurzy pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a post-doktorandy dále posílí kvalitu přípravy doktorandů a post-doktorandů na pedagogický proces.

Nadále bude podporována univerzitní mateřská školka, jejíž služby byly vyhodnoceny jako přínosné pro podporu doktorandů, mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi, neboť tyto služby přispívají k vytvoření pracovního prostředí motivujícího k plnohodnotnému akademickému působení a přispívají k usnadnění návratu pracovníků po mateřské a rodičovské dovolené.

V roce 2023 bude dále rozšiřována komunikační strategie, která byla zpracována v roce 2021 a která je zaměřena na posílení známosti značky a dobrého jména školy prostřednictvím efektivního využití nástrojů komunikačního mixu, propagace nabídky studijních programů, komunikace na sociálních sítích, participace na výstavách a veletrzích a využívání nástrojů PR. V roce 2023 bude zájem zaměřen na synergickou podporu propojení značky VŠE a značek jednotlivých fakult. Současně bude v roce 2023 připraven nový program s pracovním názvem Tváře VŠE, který bude zaměřen na posílení role VŠE a jejích pedagogů v celospolečenské diskusi o otázkách spojených se zaměřením VŠE. Dále bude významně rozšířena činnost v oblasti marketingu směrem k jednotlivým cílovým skupinám školy. Současně bude připraven program konzultací a podpory marketingových aktivit jednotlivých fakult nebo studentských spolků.

V roce 2023 bude dále zkvalitněna role celoškolního projektového managementu a služby pro žadatele a řešitele projektů. Plánovaný projekt „Jedny dveře“ umožní snížit administrativní zatížení řešitelů projektu, poskytne know-how k projektovým procesům, samotnému napsání a podání projektu. Dále podpoří projekt v jeho průběhu, a to na základě nové směrnice a doprovodných manuálů. Projektová kancelář zaštítí přípravu projektů do OP JAK a dalších relevantních programů a bude intenzivně podporovat běžící projekty NPO. Projektová kancelář bude aktivně vyhledávat vhodné projektové příležitosti a podporovat sestavování projektových konsorcií. Získání dalších zkušeností a jejich výměna je předpokládána při setkáních sítě projektových manažerů VVŠ.

V reakci na energetickou krizi dojde k rozšíření plánů a rozborů dalších potenciálních organizačních a technických opatření, které v minulých letech při řádově levnějších energetických vstupech nebyly ekonomicky, ani environmentálně efektivní. Z rozšířených možností provozních úspor budou prioritně vybírána řešení dle kritérií co nejkratšího časového horizontu realizace a návratnosti v rámci rozpočtových omezení vlastních i externích zdrojů.

6.   Snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení

VŠE zaměřuje intenzivně své aktivity na snížení administrativního zatížení pracovníků. Prioritními jsou cíle zlepšení dostupnosti a oběhu informací pomocí pokračující digitalizace agend a rozvoj profesionálních aparátů zajišťujících podpůrné služby pro akademické pracovníky a chod VŠE.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich role pro digitalizaci;
 • Implementace iniciativy Erasmus Without Paper;
 • Zefektivnění administrativních agend;
 • Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti
 • Implementace jednotné digitální brány;
 • Vytvoření podmínek pro zavedení plné elektronické studijní agendy;
 • Rozvoj elektronizace ekonomických informačních systémů;
 • Rozvoj a úpravy systémů spisové a archivní služby;
 • Efektivní a profesionální příprava, realizace a správa projektů Projektovou kanceláří;
 • Zefektivnění výroby a distribuce knižní a časopisecké publikační činnosti.

Současně nově ustavené vedení VŠE upřesnilo a rozšířilo tyto cíle o

 • Příprava na zajištění souladu s legislativou EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V roce 2023 budou pokračovat opatření vedoucí k digitalizaci oběhu dokumentů, úpravám spisové a archivní služby, rozvoji a zkvalitnění výstupů z ekonomického informačního systému, zvýšení kybernetické bezpečnosti a vytvoření komunikačního plánu přechodu na Erasmus Without Paper.

V roce 2023 je předpokládán výběr možných řešení elektronického schvalování dokumentů ve vztahu ke stávajícím provozovaným IS a příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Kontinuálně bude probíhat modernizace procesů ve vykazování činností, ukazatelů a výsledků v závislosti na legislativních změnách, přizpůsobování interaktivních formulářů aktuálním procesním požadavkům, inovace procesu zpracování likvidačních listů z ekonomického systému posílaných do oběhu ke schvalování, centralizace sledování dopadů legislativních změn ve vykazování ukazatelů externím subjektům.

V roce 2023 bude také dále pokračovat integrace systému elektronické spisové služby (Athena) a ekonomického IS (iFIS) v oblasti zveřejňování smluv a objednávek. Předpokládá se také analýza rozsahu možných integrací na studijní systém (InSIS).

Cílem rozvoje a zkvalitnění výstupů z ekonomického informačního systému bude další zefektivnění práce zaměstnanců VŠE a snížení jejich administrativního zatížení prostřednictvím aplikace WebFIS: Ve spolupráci s dalšími VVŠ je plánováno rozšíření modulů Majetek a Faktury vydané a elektronizace obou agend.

Pro zajištění souladu s ustanoveními Zákona o kybernetické bezpečnosti a související novelou vyhlášky o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích bude trvale rozvíjena osvěta a vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

7.   Internacionalizace

V roce 2023 budou opatření směřovat k naplnění prioritních cílů internacionalizace, kterými jsou rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků školy, internacionalizace studijních programů, zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání, vytváření mezinárodního prostředí ve škole a propagace VŠE v zahraničí a posílení strategického řízení internacionalizace.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Tvorba a rozvoj kurzů pro budování jazykových a mezikulturních kompetencí pro studenty a zaměstnance;
 • Podpora výuky předmětů v cizím jazyce pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce;
 • Podpora studentských mobilit;
 • Podpora mobilit pro studenty se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí;
 • Digitalizace administrativních procesů spojených s mobilitami;
 • Podpora mobilit zaměstnanců;
 • Podpora začlenění zahraničních akademických pracovníků do aktivit školy;
 • Rozšiřování společných studijních programů;
 • Hodnocení kvality cizojazyčných programů;
 • Internacionalizace kurikula studijních programů;
 • Rozvoj kompetencí akademických pracovník v oblasti internacionalizace kurikula;
 • Ukotvení a rozvoj postupů pro uznávání předchozího vzdělání;
 • Jednotný systém pro uznávání výsledků ze studia v rámci zahraničních studijních pobytů;
 • Využívání synergických efektů v oblasti mezinárodního marketingu;
 • Využití spolupráce v rámci vybudované platformy Study in Prague;
 • Aktivní zapojení do aktivit Study in the Czech Republic;
 • Vytvoření fakultních stipendijních programů pro studenty cizojazyčných programů;
 • Rozvoj služeb nabízených zahraničním studentům a akademickým pracovníkům;
 • Rozvoj programu VŠE Ambassador;
 • Zavedení systému zpětné vazby od studentů a absolventů cizojazyčných programů;
 • Rozvoj absolventského programu pro zahraniční studenty;
 • Tvorba celoškolní strategie internacionalizace;
 • Podpora mezinárodních strategických partnerství.

V roce 2023 budou podporovány studentské a zaměstnanecké mobility, tvorba a rozvoj kurzů pro budování jazykových a mezikulturních kompetencí, bude udržen rozsah a kvalita předmětů v cizích jazycích pro česky vyučované studijní programy. Počty přijatých i vyslaných studentů by měly překročit hranici 1 000 mobilit.  VŠE bude rozvíjet společné studijní programy a posilovat internacionalizaci kurikul, zejména formou začlenění zahraničních profesorů do výuky a využíváním moderních prvků LMS. VŠE bude i nadále podporovat výjezdy post-doktorandů a akademických pracovníků zaměřené na přípravu mezinárodních výzkumných projektů a zapojení odborníků ze zahraničí do vědecko-výzkumných aktivit VŠE.

VŠE bude organizačně a stipendii podporovat studijní pobyty v zahraničí, které nejsou pokryty programem Erasmus+ a bude podporovat studenty ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty se specifickými potřebami. Podporovány budou dlouhodobé (semestrální) i krátkodobé (např. letní školy) studijní pobyty, pracovní stáže i výukové pobyty a školení, jak přímo, tak formou poskytování informací o nabídce širokého spektra možností pro osobnostní rozvoj a získání mezinárodní zkušenosti, která je důležitým předpokladem pro uplatnění na mezinárodním trhu práce. Jazykové a mezikulturní kompetence budou vytvářeny a posilovány prostřednictvím ucelené nabídky kurzů, které budou otevřeny studentům vyjíždějícím do zahraničí, vyučujícím v cizojazyčných kurzech včetně post-doktorandů a pracovníkům servisních pracovišť.

Admission and Marketing Office bude zejména poskytovat informace pro uchazeče o studium v cizojazyčných studijních programech a bude podporovat začleňování nově přijatých studentů ze zahraničí do aktivit pořádaných VŠE pro zahraniční studenty.

Aktivní zapojení do mezinárodních sítí typu CEMS, PIM, AACSB, EFMD, EIASM, CIDD apod. a účast na veletrzích, konferencích a workshopech organizovaných mezinárodními profesními aliancemi (EUA, EAIE, NAFSA, APAIE, EIASM apod.) umožní sdílet zkušenosti s rozsáhlým portfoliem zahraničních vzdělávacích institucí. Kromě účasti na uvedených akcích bude podporováno aktivní působení zaměstnanců školy v mezinárodních sítích a institucích, např. v jejich řídících a kontrolních orgánech a hodnotitelských týmech při evaluaci studijních programů či zahraničních institucí.

VŠE bude i v roce 2023 poskytovat podporu ukrajinským studentům a akademickým pracovníkům, kteří byli nuceni uprchnout před válečným konfliktem. Podpora bude poskytována nejen jim, ale také jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli v obtížné situaci.

Příloha – Plán investičních aktivit