Plán realizace Strategického záměru VŠE 2022

Ke stažení (PDF)

Úvod

Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze (SZ VŠE) pro rok 2022 implementuje SZ VŠE v druhém roce jeho působnosti a stanovuje rozsah a harmonogram aktivit, které budou realizovány v roce 2022. Plán realizace navazuje na aktivity a opatření, které byly rozpracované a realizované v roce 2021 a zaručuje udržitelnost efektivních opatření i z období před rokem 2021.  Na rozdíl od roku 2021 vedení VŠE nepředpokládá, že by bylo v roce 2022 nutno reagovat na mimořádné situace spojené s pandemií covid 19. Plánovaná opatření jsou přesto koncipována tak, aby bylo možné flexibilně reagovat na případné změny vnějšího prostředí.

Struktura Plánu realizace SZ VŠE pro rok 2022 (dále Plán realizace) vychází z mise a vize VŠE, tří strategických pilířů Strategického záměru VŠE pro roky 2021–2025, kterými jsou digitalizace, internacionalizace a celoživotní vzdělávání, a prioritních cílů SZ VŠE v oblastech, které tvoří zároveň kapitoly tohoto dokumentu:

 1. Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století
 2. Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání
 3. Efektivita a kvalita doktorského studia
 4. Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje
 5. Budování kapacit pro strategické řízení
 6. Snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení
 7. Internacionalizace

Plán realizace staví na rozpracovaných aktivitách a opatřeních, která jsou pokračováním z minulého období a především z roku 2021 tak, aby byly dále zpřesněny předpoklady pro naplnění dlouhodobých strategických cílů VŠE a rozvíjeny aktivity k jejich uskutečnění.

Opatření Plánu realizace v jednotlivých kapitolách jsou vzájemně provázaná, navazují na sebe se synergickým efektem a vytvářejí východisko pro další období po roce 2022. Na zdrojové stránce Plánu realizace jsou zohledněny i Program podpory strategického řízení, centrální rozvojové projekty a zapojení VŠE do projektů OP VVV.

Opatření a aktivity Plánu realizace směřují k dosažení vysokého stupně kvality ve všech oblastech SZ VŠE, k vytvoření relevantních koncepcí a metodik a k systémovému přístupu v rozhodování na základě hloubkově pojatých analýz.

Plán investičních aktivit pro rok 2022 obsahuje příloha tohoto dokumentu.

 

1.   Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století

Pro oblast rozvoje kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století jsou realizována opatření, která směřují k rozvoji pedagogických kompetencí akademických pracovníků, k rozvoji systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávání, k posílení vazby studia na praxi a posílení přípravy na budoucí uplatnění, k podpoře integrace studujících a spolupráce se středními školami a k implementaci výsledků vyhodnocení zkušeností s fungováním nového modelu akreditací. Opatření jsou realizována kontinuálně a jednotlivé aktivity na sebe navazují jak věcně, tak z hlediska časového. V roce 2022 bude VŠE pokračovat v rozpracovaných aktivitách, které vycházejí z pokroku dosaženého v roce 2021.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Vysoká úroveň pedagogických kompetencí akademických pracovníků;
 • Rozšíření nabídky elektronických informačních zdrojů a zlepšení práce s informacemi;
 • Rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality;
 • Plná implementace systému hodnocení naplňování výsledků učení studijních programů;
 • Modernizace forem zakončování studia;
 • Modernizace prostředí využívaného k ověřování znalostí a dovedností studentů (zkouškové centrum);
 • Revize studijní zátěže předmětů a rozvoj kompetencí studentů;
 • Efektivní formy rozvržení výuky a výuka s neperiodickým konáním;
 • Studijní programy, které posílí přípravu na budoucí uplatnění studentů na měnícím se trhu práce;
 • Podpora poradenských aktivit pro studenty a zaměstnance;
 • Efektivní Rozvojové a poradenské centrum pro kontakty s absolventy a praxí;
 • Podpora start-upů, rozvoj podnikavosti a zapojení studentů do inovačních činností;
 • Rozvoj a zvýšení podpory programů a kurzů celoživotního vzdělávání;
 • Systémová podpora studentských organizací;
 • Sociální a studijní integrace nově přijatých studentů;
 • Podpora studentů se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami;
 • Spolupráce se středními školami;
 • Funkční model vnitřních akreditací.

Ve druhém roce realizace SZ VŠE se předpokládá ověření vybraných aspektů modernizace systému studia, a to zejména v oblasti modernizace forem obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek s cílem prověřit kritické myšlení studentů a jejich schopnost aplikovat nabyté vědomosti. VŠE se v roce 2022 zaměří na další posílení vazby studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění studentů na trhu práce.

VŠE bude důsledně aplikovat systém vyhodnocování výsledků učení, který byl koncipován na základě metodiky AACSB.

VŠE plánuje vytvoření tzv. zkouškového centra pro skládání testů elektronickou formou, s důrazem na bezpečnost prověřování znalostí studentů a etické principy. Ve druhém roce SZ VŠE bude realizováno pilotní ověření fungování tohoto centra.

V systému sledování vnitřních akreditací bude obsah hodnotících zpráv v jejich analytických částech zkvalitněn díky širšímu využit dat. Plánováno je i další zdokonalení informační podpory garantům studijních programů a pravidelné vyhodnocování podnětů plynoucích z hodnocení. Na základě zjednodušení administrativního zajištění a dokončení informačního systému v roce 2021 budou mít garanti studijních programů k dispozici data pro systematické hodnocení studijních programů, což jim umožní identifikovat silné a slabé stránky a zaměřit se na prvky rozhodující o kvalitě akreditovaných studijních programů.

Pro vyšší využitelnost informačních zdrojů pro studenty a akademické pracovníky bude rozšiřována online nabídka Centra informačních a knihovnických služeb. K realizaci záměru nabízet ve větší míře profesní studium bude provedena hloubková analýza předpokladů a dopadů této změny. Bude pokračovat vzdělávání orientované na rozvoj dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti práce s informacemi, a to jako součásti prezenční i distanční výuky.

Spolupráce se středními školami bude prohloubena na základě využití dosavadních poznatků o motivaci a zájmu současných středoškoláků, a to s cílem reagovat na v blízké budoucnosti rostoucí demografickou křivku a předpokládané zvyšování počtu uchazečů o vysokoškolské studium. Informace o nabídce studijních programů a hlubší poznání VŠE ze strany středoškoláků by měly vyústit ve zvýšení počtu kvalitních uchazečů o studium na VŠE.

V návaznosti na předpokládanou úpravu Standardů pro akreditace budou upraveny podmínky pro vnitřní akreditaci profesních studijních programů tak, aby umožňovaly vznik profesních programů, které budou profilem svých absolventů odpovídat potřebám budoucí praxe. V případě rostoucí poptávky po profesním studiu a kapacitních možnostech VŠE budou otevřeny nové profesně orientované studijní programy. Bude se pokračovat v systematické evidenci kurzů celoživotního vzdělávání, která je zaváděna do praxe v roce 2021 a na kterou naváže i vznik nových nástrojů umožňujících operativní sledování průběhu uskutečňovaných kurzů CŽV.

Modernizace ICT infrastruktury bude spočívat v modernizaci serverů a doplnění serverů, na kterých je provozován Integrovaný studijní a informační systém a bude na nich od ledna 2022 provozován i Learning Management System jako předpoklad zavedení tzv. blended learningu na VŠE.

Podnikavost studentů bude rozvíjena budováním prostředí podnětného pro aktivity start-upů. Na základě vyhodnocení propojení a koordinace činnosti podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru xPORT s výukou předmětů zaměřených na podnikání v roce 2021 bude pokračováno v tzv. Startup semestru, ve kterém se start-upové týmy účastní výuky a workshopů organizovaných v běžných studijních programech a studenti nezapojení do start-upových týmů mohou využívat mentoringu xPORTu.

Na základě pozitivních zkušeností se seznamovacími kurzy VŠE pro první ročníky (bakalářských i navazujících magisterských programů) bude pokračováno v těchto aktivitách. Do seznamovacích kurzů bude také zařazen aspekt vzdělávání v oblasti sociální bezpečnosti a posílena prevence sexuálního obtěžování. VŠE se zapojí do výměny zkušeností v oblasti zajištění sociálního bezpečí, genderové dimenze, etiky a prevence nežádoucích společenských jevů s ostatními školami v rámci společného centralizovaného rozvojového projektu.

Činnost Rozvojového a poradenského centra (RPC) bude reflektovat jeho strategii a koncepci zpracovanou v roce 2021. Bude zdůrazněna koordinační úloha RPC vůči partnerům VŠE v oblasti posilování vztahů školy a studentů se zaměstnavateli a s absolventy. Mezi potenciální zaměstnavatele budou pilotně zahrnuty i firmy se sídlem v zahraničí. V roce 2022 bude RPC pokračovat v dosavadních aktivitách a bude realizováno jejich rozšíření do online prostoru.

Studenti se specifickými potřebami budou i nadále podporováni v rámci systému poradenství, který zahrnuje Centrum pro studenty se specifickými potřebami, kariérní poradnu RPC a Akademickou pedagogickou a psychologickou poradnu. VŠE se zapojí do vývoje standardů pro poradenské služby (včetně služeb pro uvedený typ studentů) v rámci společného projektu s dalšími vysokými školami.

VŠE rozpracuje aktivity vedoucí k odpovídající reakci na Sustainability Development Goals OSN v relevantních oblastech, identifikovaných v rámci společného projektu s ostatními školami. Půjde zejména o získání poznatků o nejlepší aplikované praxi, nástrojích a systémech, které budou společně vytvářeny.

 

2.   Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání

Realizace prioritních cílů VŠE v oblasti dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání se opírá o využívání distančních metod vzdělávání, o nabídku a inovace metod flexibilních forem vzdělávání, o podporu sladění studia s rodinným životem a vrcholovým sportem, o zvýšení informační hodnoty dokladů o dosažených výsledcích učení v celoživotním vzdělávání pro zaměstnavatele a o nabídku celoživotního vzdělávání prostřednictvím kariérní poradenství.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Efektivní technologické prostředí pro využití flexibilních forem, nových metod a nástrojů výuky;
 • Podpora tvorby a rozvoje nových didaktických metod a nástrojů pro jejich využití v prezenční výuce;
 • Vysoká úroveň znalostí pedagogů o možnostech a variabilitě využití nových metod nekontaktní výuky včetně ověřování a hodnocení výsledků učení a efektivní motivace k jejich využívání;
 • Správné a etické využívání nových metod výuky v rámci blended learningu k dosažení co nejvyšších přínosů z učení;
 • Eliminace dopadů nerovností na studijní úspěšnost studentů se znevýhodněními při využívání flexibilních metod výuky;
 • Rozvoj metod a vytvoření standardů kvality blended learningu;
 • Diverzifikované a rozšířené portfolio vzdělávacích zdrojů pro celoživotní vzdělávání a jejich nabídka veřejnosti;
 • Infrastruktura pro vzdělávání online;
 • Využití flexibilních metod pro podporu studentů – rodičů a studentů – sportovních reprezentantů;
 • Evidence studia v programech celoživotního vzdělávání a osvědčení všech dosažených úrovní;
 • VŠE jako místo pro skládání zkoušek ve vybraných oborech Národní soustavy kvalifikací.

Ve druhém roce SZ VŠE jsou dále rozpracována jednotlivá opatření, přičemž v oblasti flexibilních forem vzdělávání se navazuje na výsledky analýzy potřeb, zkušeností a znalostí vyučujících a studentů VŠE v této oblasti, na pilotní ověření motivačního systému pro implementaci nových metod vzdělávání, a to s využitím LMS, jehož implementace byla zahájena v roce 2021.

Plošná analýza potřeb, zkušeností a znalostí vyučujících a studentů VŠE, realizovaná v r. 2021, se stala základem pro definici navazujících opatření. Ukázala potřeby vyučujících a cesty jejich motivace při implementaci flexibilních forem. Analýza byla podkladem pro studii proveditelnosti a pilotní ověření transformace kurzů do podoby blended learning a impulsem pro výběr a pořízení LMS. V roce 2022 bude vyhodnocen pilotní projekt, proběhne jeho úprava a bude pokračovat transformace kurzů do blended learning, bude ověřen a dále rozvíjen systém fakultních metodiků a motivační program.  Budou pokračovat práce na efektivním a koncepčním propojení LMS a informačního systému VŠE.

Motivační systém pro pedagogy a jednotlivá pracoviště přispěje k efektivnímu a plošnému využívání e-learningu a s tím spojených nových pedagogických metod ve výuce na VŠE. Jedná se transparentní systém hmotných i- nehmotných pobídek pro transformaci kurzů do podoby blended learning a pro výrobu e-learningových opor.  V roce 2022 bude sestaven normativní přehled e-learningových podpor a jejich požadovaných standardů.

Plošné základní školení pedagogů pro využití a zavedení e-learningu ve výuce kurzů VŠE, připravené v roce 2021, bude doplněno o další kurzy o možnostech využití nadstavbových e-learningových zdrojů. Školení, která byla v roce 2021 připravena ve formě online, budou rozšířena o školení prezenční.  Pro poskytování školení online bude vyhodnocena funkčnost specifické platformy založené v roce 2021 a v závěru roku 2022 bude vyhodnocen její dopad. Školení zohlední také nezbytnost nabýt pedagogické znalosti při využívání e-learningu pro studenty se znevýhodněními. Cílem je zprostředkovat znalosti a dovednosti sloužící k aplikaci do prezenčních kurzů i pro případy řešení mimořádných situací nejméně polovině akademických pracovníků VŠE, a to na všech fakultách.

V návaznosti na pokračování projektu zavedení blended learningu bude rozšiřován a průběžně doplňován interní informační portál pro dlouhodobou informovanost a získávání informací o možnostech a implementaci e-learningu na VŠE. Na tomto portálu získají učitelé i studenti všechny informace, které jsou nutné k využívání blended learningu jak ve formě online školení, tak návodů, standardů, pravidel, autorských práv, GDPR, atd.

Dále budou analyzovány, charakterizovány a do blended learningu implementovány možnosti, jak předcházet neetickému chování, které by mohlo být s novými metodami spojeno. Jedná se o kontinuální proces související s vývojem technologií. V souvislosti s tím budou zavedena preventivní opatření a osvěta k posílení akademické integrity studujících.

Budou nadále podporovány pracovní skupiny (metodici) na úrovni školy a na úrovni fakult, které budou k dispozici pro pedagogy jako podpora pro implementaci flexibilních forem do výuky a designu kurzů. Skupiny budou podporovány ohledně vybavení potřebnými znalostmi, dovednostmi a technikou. Skupina poskytne pedagogovi technickou a metodologickou podporu při převodu kurzu do formy blended learning a konzultace při realizaci e-learningové podpory.

V návaznosti na identifikované problémy, kterým čelí studenti se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami při výuce s distančními prvky budou postupně zavedena opatření, která jim umožní úspěšné zvládnutí studia i při výuce formou blended learning a v podmínkách distanční výuky.

Bude dokončena implementace LMS a na ni naváže vyhodnocení účinnosti jeho využívání a budou navrženy nezbytné změny, které z analýzy vyplynou. Budou vyhodnoceny jednotlivé funkcionality LMS z hlediska podpory správy a tvorby kurzů, komunikace se studenty, souhrnných i individualizovaných přehledů informací o využití materiálů či postupu studentů kurzem a podpory učení v podobě interaktivních studijních materiálů obohacených o instrukce k samostudiu.

Bude zahájena příprava institucionálních standardů kvality blended learning zahrnujících i související aspekty z navazujících oblastí a budou zpracovány metodiky a manuály pro implementaci této formy výuky.

V návaznosti na zahájení implementace blended learningu a využívání LMS budou připravovány projekty do Národního plánu obnovy a OP JAK s cílem realizace synergických efektů v této oblasti. Vše se zapojí do Centrálního rozvojového projektu pro řešení aspektů blended learning s ostatními vysokými školami.

Kariérní poradenství pro personální rozvoj a řízení kariéry bude nadále poskytováno prezenčně i online. V rámci předpokládaného Centrálního rozvojového projektu bude poradenství rozšířeno a zahrne i nové aspekty, které ze společného řešení projektu vyplynou jako vhodné pro doplnění poradenství směřujícího k rozvoji klíčových dovedností studentů a absolventů v jejich profesní kariéře na lokální i globální úrovni. Pro poradenské služby včetně kariérního poradenství budou navrženy a implementovány standardy v rámci společného projektu s ostatními školami. Kariérní poradenství bude také rozšířeno o nabídku dalšího vzdělávání, které poskytuje VŠE a které bude identifikováno jako relevantní pro příjemce poradenství.

 

3.   Efektivita a kvalita doktorského studia

Pro oblast efektivity a kvality doktorského studia budou aktivity v roce 2022 směřovat k naplnění prioritních cílů, které jsou charakterizovány v zajištění dostatečných finančních podmínek pro kvalitní studium doktorandů v prezenční formě studia, v nadstandardních motivačních finančních podmínkách pro excelentní uchazeče, v kvalitě, otevřenosti a internacionalizaci doktorského studia, ve zlepšení podmínek pro úspěšné studium a podpoře slaďování studia a rodinného života a posílení sociální integrace doktorandů.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Zlepšení finančních podmínek studentů prezenční formy doktorských studijních programů;
 • Podpora excelence v doktorských studijních programech;
 • Vyšší kvalita doktorského studia;
 • Internacionalizace doktorského studia;
 • Optimalizace podmínek pro doktorské studium.

V druhém roce SZ VŠE budou rozvíjeny aktivity vedoucí k naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE, zejména bude upřednostňována metodika přijímacího řízení pro doktorské studium, bude zefektivněna propagace doktorského studia a podpora excelentních doktorandů včetně zahraničních.

Metodika přijímacího řízení do doktorských studijních programů, která byla navržena v roce 2021, bude předmětem celoškolní diskuse, a to z hlediska efektivnější koordinace podmínek přijímacího řízení napříč programy a fakultami a z hlediska předpokladů uchazečů o studium. Pilotně bude ověřeno přijímací řízení distanční formou.

Propagace doktorského studia naváže na procesy vedoucí ke zlepšování komunikace se studenty magisterských programů –  potenciálními uchazeči o doktorské studijní programy, které byly navrženy v roce 2021, a zároveň dojde k vyhodnocení jejich efektivnosti. Pro propagaci budou využívány i cílené online formy, a to i se záměrem získat zahraniční uchazeče z partnerských zahraničních škol.

Nastavení podmínek a vytvoření jednotného procesu výběru studentů na pobyty v zahraničí přispěje k tomu, aby byly na zahraniční stáže a pobyty vysíláni excelentní studenti intenzivně zapojení do výzkumné činnosti a s perspektivou další spolupráce a posílení akademické obce VŠE. Projekt bude doplněn o podporu excelentních zahraničních studentů v programech realizovaných v anglickém jazyce a doplněn o kontrolní mechanismy.

VŠE bude reagovat na výzvu z Operačního programu Jan Amos Komenský v oblasti podpory rozvoje infrastrukturního zázemí pro doktorské studijní programy a připraví zapojení fakult s celoškolním zastřešením projektu.

 

4.   Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti strategického řízení a efektivního využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje budou pokračovat aktivity k naplnění prioritních cílů VŠE, které spočívají v komplexní proměně prostředí a nastavení procesů, v rozvoji infrastrukturních služeb, v excelenci a společenské relevanci výzkumu a v internacionalizaci vědecko-výzkumné činnosti.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Podpora excelence vědecko-výzkumné činnosti;
 • Podpora mezifakultní spolupráce v oblasti excelentní výzkumné činnosti;
 • Zkvalitnění výsledků publikační činnosti;
 • Kvalitní výzkumná infrastruktura;
 • Rozvoj aplikovaného a smluvního výzkumu;
 • Popularizace výsledků vědecko-výzkumné činnosti;
 • Internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti.

Ve druhém roce SZ VŠE pokračují opatření vedoucí k implementaci principů Metodiky 17+, mezifakultní spolupráci při přípravě vědecko-výzkumných projektů, zkvalitnění publikační činnosti, popularizaci výsledků publikační činnosti a podpoře internacionalizace výzkumu.

Pro zvyšování národní či regionální nebo oborové kvality vědecko-výzkumné činnosti budou dále využívány nástroje spočívající v pravidelném vnitřním hodnocení publikační výkonnosti, grantové výkonnosti, kvality lidských zdrojů a společenské relevance vědecko-výzkumných výstupů. Nově bude mezi nástroje zahrnuto posouzení genderové dimenze v obsahu výzkumu a vývoje. Akademičtí a vědečtí pracovníci VŠE budou i nadále členy nebo budou participovat v národních a mezinárodních odborných orgánech, výkonných a poradních orgánech státní správy, a v dalších významných národních i nadnárodních institucích.

V roce 2022 budou dokončeny a ověřeny principy podpory mezifakultní spolupráce při přípravě podání rozsáhlých projektů (např. Evropských strukturálních a investičních fondů) na celoškolní úrovni, které byly rozpracovány pro oblast infrastrukturní, investiční, materiálové a personální podpory. Dále bude pokračovat revize interních grantových schémat s důrazem na získávání mezinárodních grantů a podporu doktorandů a post-doktorandů.

Na první etapu implementace pravidel a motivačních nástrojů s cílem dosažení publikačních výsledků v nejvlivnějších mezinárodních časopisech a knih v respektovaných nakladatelstvích naváže etapa druhá, která bude založena na pokračování vyhodnocování funkčnosti stávající Metodiky hodnocení uplatňované při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem.

V roce 2022 bude pokračovat podpora výzkumným týmům při podávání projektů aplikovaného a smluvního výzkumu, při tvorbě výstupů v kategorii společenské relevance a přínosu k novosti poznání. Bude ověřena míra vizibility výsledků výzkumné činnosti a prověřen jejich přenos do praxe. Podpořeno bude zapojování pracovníků do edičních rad uznávaných časopisů a nakladatelství s prioritou externích a zahraničních orgánů a institucí a zapojování do evaluačních týmů výzkumného charakteru.

V oblasti internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti je důraz kladen na mobility akademických i neakademických pracovníků. V návaznosti na adekvátní poradenské a podpůrné administrativní kapacity vytvořené v roce 2021 bude i nadále zvláštní důraz kladen na podporu pracovníků, kterým vznikají zvýšené náklady na mobilitu z důvodu péče o blízké osoby.

 

5.   Budování kapacit pro strategické řízení VŠE

Prioritní cíle v oblasti budování kapacit pro strategické řízení jsou prioritní cíle VŠE spočívají ve využití vhodných nástrojů pro implementaci klíčových strategických priorit a posílení prvků strategického řízení, ve strategickém řízení lidských zdrojů, ve výměně zkušeností mezi vysokými školami a zapojení VŠE do diskuse o legislativních změnách a v rozvoji infrastruktury.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Implementace opatření vyplývajících z mezinárodních akreditací a žebříčků;
 • Strategické rozhodování na základě analýzy dat;
 • Systém podpory strategických rozhodovacích procesů na úrovni fakult a dalších součástí školy;
 • Využití vnější zpětné vazby;
 • Koncepční řízení vztahů s absolventy a uchazeči o studium;
 • Marketingová komunikace pedagogických, tvůrčích a dalších aktivit univerzity;
 • Strategické řízení ve vývojových souvislostech a vazbách;
 • Podpora kvalitativního rozvoje lidských zdrojů;
 • Implementace zásad a požadavků upřesňujících úlohu, odpovědnost a práva zaměstnanců školy;
 • Podpora post-doktorandů;
 • Sladění osobního a profesního života;
 • Spolupráce a výměna zkušeností s ostatními vysokými školami včetně aktivní role v diskusi o legislativních změnách v oblasti vysokého školství;
 • Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum.

Strategické řízení VŠE vychází z plnění mezinárodně uznávaných standardů. V roce 2022 se proto VŠE zaměří na plnění standardů pro dosažení akreditace AACSB podle doporučení akreditační komise, na přípravu sebehodnotící zprávy a na prověrku v rámci programových akreditací pro studijní programy Mezinárodní obchod a International Business-Central European Business Realities Fakulty mezinárodních vztahů udělených EFMD a na plnění povinností vyplývajících z fakultní mezinárodních institucionálních akreditací EQUIS a AMBA, jejíchž držitelem je Fakulta podnikohospodářská.

VŠE akcentuje strategické rozhodování na základě analýzy dat. V roce 2022 bude zahájena diskuse o vybudování celoškolního pracoviště, které bude systematicky zpracovávat analýzy nezbytné pro činnost celé školy a poskytovat jejich výsledky fakultám a celoškolním útvarům. Předmětem diskuse bude identifikace oblastí analýz a také metodika a procesy (včetně komunikačních) s tímto záměrem spojené. V této souvislosti bude vytvořena informační podpora pro datovou analytiku a reporting, zaměřené na podporu plánování a rozhodování vedení VŠE a fakult.

V oblasti řízení lidských zdrojů bude pokračovat podpora rozvoje odborných kompetencí akademických pracovníků, motivační ocenění nejoblíbenějších pedagogů a interní vzdělávání směřující k všestrannému rozvoji zaměstnanců VŠE. Podpora duševního zdraví studentů a pracovníků školy bude zajištěna Akademickou psychologickou poradnou v rámci nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství, včetně péče o duševní zdraví a navržených standardů poskytování poradenských služeb i online formou. Součástí pracovního prostředí VŠE jsou také možnosti pohybových aktivit pro zaměstnance a studenty formou diverzifikované nabídky sportovní kurzů, sportovně rekreačních pobytů, lyžařských kurzů, sportovních akcí, pobytového tábora pro děti a příměstského tábora.

V roce 2022 bude pokračovat již ověřený systém podpory kvalifikačního růstu akademických pracovníků, kteří se připravují k zahájení habilitačního nebo profesorského řízení, a to jak v oblasti materiální, tak finanční podpory. Cílem programu podpory je vytváření podmínek pro akademické pracovníky vedoucí ke splnění klíčových požadavků nutných pro zahájení habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení.

Udržitelný rozvoj personálních kapacit ve vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠE je založen také na profesním a kariérním růstu post-doktorandů, jejichž podpora bude v roce 2022 zaměřena především na posílení jejich vědecko-výzkumného působení v mezinárodních týmech. Kurzy pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a post-doktorandy dále posílí kvalitu přípravy doktorandů a post-doktorandů na pedagogický proces.

Nadále bude podporována univerzitní mateřská školka, jejíž služby byly vyhodnoceny jako přínosné pro podporu doktorandů, mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi, neboť tyto služby přispívají k vytvoření pracovního prostředí motivujícího k plnohodnotnému akademickému působení a přispívají k usnadnění návratu pracovníků po mateřské a rodičovské dovolené.

V roce 2022 bude implementována komunikační strategie, která byla zpracována v roce 2021 a která je zaměřena na posílení známosti značky a dobrého jména školy prostřednictvím efektivního využití nástrojů komunikačního mixu, propagace nabídky studijních programů, komunikace na sociálních sítích, participace na výstavách a veletrzích a využívání nástrojů PR.

V roce 2022 bude dále zkvalitněno a posíleno projektové řízení s cílem zvýšit efektivitu a synergické efekty projektů, do kterých se škola zapojuje. Celoškolní projektový management sníží administrativní zatížení řešitelů projektu, poskytne know-how k projektovým procesům, samotnému napsání a podání projektu a podpoří projekt v jeho průběhu, a to na základě nové směrnice a doprovodných manuálů. Projektová kancelář zaštítí přípravu projektů do OP JAK. Bude zintenzivněna systémová identifikace relevantních výzev a zahraničních partnerů. Podpora projektového managementu bude směřovat k jeho udržitelnosti a uplatnění v rámci aktivit, které se jako dlouhodobé realizují na celoškolní úrovni, s možností využití i na úrovni fakultní. Důraz bude kladen na implementaci a sdílení výsledků řešených projektů a jejich využití i nezapojenými subjekty a útvary napříč školou. Získání dalších zkušeností a jejich výměna je předpokládána při řešení Centrálního rozvojového projektu zaměřeného na tuto oblast a při setkáních sítě projektových manažerů VVŠ.

Bude pokračovat aktualizace pasportizace a digitalizace dle metodiky, vytvořené ve spolupráci s dalšími univerzitami s cílem snížení administrativního zatížení zaměstnanců VŠE, a také v souvislosti s využíváním a správou výukových prostor a s potřebami žádostí o projekty v oblasti investiční výstavby včetně souvislostí s energetickým auditem.

 

6.   Snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení

VŠE zaměřuje intenzivně své aktivity na snížení administrativního zatížení pracovníků. Prioritními jsou cíle zlepšení dostupnosti a oběhu informací pomocí pokračující digitalizace agend a rozvoj profesionálních aparátů zajišťujících podpůrné služby pro akademické pracovníky a chod VŠE.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich role pro elektronizaci;
 • Implementace iniciativy Erasmus Without Paper;
 • Zefektivnění administrativních agend;
 • Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti;
 • Implementace jednotné digitální brány;
 • Vytvoření podmínek pro zavedení plné elektronické studijní agendy;
 • Rozvoj elektronizace ekonomických informačních systémů;
 • Rozvoj a úpravy systémů spisové a archivní služby;
 • Efektivní a profesionální příprava, realizace a správa projektů Projektovou kanceláří;
 • Zefektivnění výroby a distribuce knižní a časopisecké publikační činnosti.

V roce 2022 budou pokračovat opatření vedoucí k elektronizaci oběhu dokumentů, úpravám spisové a archivní služby, rozvoji a zkvalitnění výstupů z ekonomického informačního systému, zvýšení kybernetické bezpečnosti a vytvoření komunikačního plánu přechodu na Erasmus Without Paper.

Rozvoj elektronizace bude i nadále snižovat administrativní zátěž fakult a ostatních součástí školy. Elektronizace oběhu dokumentů bude nadále prohlubována a budou analyzovány další možnosti efektivního rozvoje na poli elektronizace. Kontinuálně bude probíhat modernizace procesů ve vykazování činností, ukazatelů a výsledků v závislosti na legislativních změnách, přizpůsobování interaktivních formulářů aktuálním procesním požadavkům, inovace procesu zpracování likvidačních listů z ekonomického systému posílaných do oběhu ke schvalování, centralizace sledování dopadů legislativních změn ve vykazování ukazatelů externím subjektům.

Aktivity budou směřovat k úpravě systémů spisové a archivní služby spočívající v integraci celoškolních informačních systémů školy na elektronickou spisovou a archivní službu tak, aby bylo zamezeno duplicitám a zvýšil se komfort uživatelů. Dále budou rozvíjeny procesy týkající se předarchivní péče a dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů.

Cílem rozvoje a zkvalitnění výstupů z ekonomického informačního systému je zefektivnění práce zaměstnanců VŠE a snížení jejich administrativního zatížení prostřednictvím aplikace WebFIS, u které je plánováno postupné rozšiřování o nové moduly nabízené dodavatelem.

Pro zajištění souladu s ustanoveními Zákona o kybernetické bezpečnosti a související novelou vyhlášky o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, bude dopracována metodika pro implementaci procesních a technických změn, včetně systému vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnosti.

 

7.   Internacionalizace

V roce 2022 budou opatření směřovat k naplnění prioritních cílů internacionalizace, kterými jsou rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků školy, internacionalizace studijních programů, zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání, vytváření mezinárodního prostředí ve škole a propagace VŠE v zahraničí a posílení strategického řízení internacionalizace.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Tvorba a rozvoj kurzů pro budování jazykových a mezikulturních kompetencí pro studenty a zaměstnance;
 • Podpora výuky předmětů v cizím jazyce pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce;
 • Podpora studentských mobilit;
 • Podpora mobilit pro studenty se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí;
 • Digitalizace administrativních procesů spojených s mobilitami;
 • Podpora mobilit zaměstnanců;
 • Podpora začlenění zahraničních akademických pracovníků do aktivit školy;
 • Rozšiřování společných studijních programů;
 • Hodnocení kvality cizojazyčných programů;
 • Internacionalizace kurikula studijních programů;
 • Rozvoj kompetencí akademických pracovník v oblasti internacionalizace kurikula;
 • Ukotvení a rozvoj postupů pro uznávání předchozího vzdělání;
 • Jednotný systém pro uznávání výsledků ze studia v rámci zahraničních studijních pobytů;
 • Využívání synergických efektů v oblasti mezinárodního marketingu;
 • Využití spolupráce v rámci vybudované platformy Study in Prague;
 • Aktivní zapojení do aktivit Study in the Czech Republic;
 • Vytvoření fakultních stipendijních programů pro studenty cizojazyčných programů;
 • Rozvoj služeb nabízených zahraničním studentům a akademickým pracovníkům;
 • Rozvoj programu VŠE Ambassador;
 • Zavedení systému zpětné vazby od studentů a absolventů cizojazyčných programů;
 • Rozvoj absolventského programu pro zahraniční studenty;
 • Tvorba celoškolní strategie internacionalizace;
 • Podpora mezinárodních strategických partnerství.

V roce 2022 se nepředpokládá nepříznivý dopad pandemie Covid-19 jako v předcházejícím období a k opatření by měla být realizována v plném rozsahu.

VŠE bude i nadále podporovat výjezdy post-doktorandů a akademických pracovníků, kteří se připravují na habilitační a profesorská jmenovací řízení a zapojení profesorů ze zahraničí do pedagogických a vědecko-výzkumných aktivit VŠE. Budou podporovány studentské a zaměstnanecké mobility, tvorba a rozvoj kurzů pro budování jazykových a mezikulturních kompetencí, bude udržen rozsah a kvalita předmětů v cizích jazycích pro česky vyučované studijní programy. Předpokládá se rozšiřování společných studijních programů a posilování internacionalizace kurikul, ukotvení postupů uznání předchozího vzdělávání, vymezení úlohy Admission and Marketing Office a podpora strategických mezinárodních partnerství.

Podpora post-doktorandů a jejich profesního růstu formou finanční podpory zahraničních pobytů se osvědčuje zejména v oblasti navázání kontaktů, zvýšení kvality publikační činnosti a rozvoje potenciálu mezinárodní spolupráce; proto bude tato podpora nadále pokračovat. Finančně podpořeni budou akademičtí pracovníci při výjezdu do zahraničí pro dokončení splnění klíčových požadavků nutných pro zahájení habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení. VŠE zajistí internacionalizaci univerzitního prostředí formou zapojení hostujících profesorů ze zahraničí do širokého spektra aktivit. Významným aspektem bude v roce 2022 zejména návrat zahraničních profesorů do prezenční výuky a rozšíření nabídky online kurzů zahraničních profesorů ze vzdálených destinací, kteří by z časových důvodů nemohli do ČR přijet.

VŠE bude i nadále organizačně a stipendii podporovat studijní pobyty v zahraničí, které nejsou pokryty programem Erasmus+, a to včetně podpory studentů ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí či studentů handicapovaných. Cílem bude obnovit mobility, které byly z důvodu pandemie zrušeny, a dosáhnout a udržet jejich počet na před pandemické úrovni. Podporovány budou dlouhodobé (semestrální) i krátkodobé (např. letní školy) studijní pobyty, pracovní stáže i výukové pobyty a školení, a to i nepřímými aktivitami jako jsou propagace a šíření informací a digitalizaci procesů (úpravy v InSIS apod.).

Jazykové a mezikulturní kompetence budou vytvářeny a posilovány prostřednictvím ucelené nabídky kurzů, které budou otevřeny studentům vyjíždějícím do zahraničí, vyučujícím v cizojazyčných kurzech včetně post-doktorandů a pracovníkům servisních pracovišť.

VŠE bude i nadále podporovat a rozvíjet mezinárodní zkušenost studentů ve formě kurzů v cizích jazycích začleněných do českých studijních programů. Nad rámec klasických mobilitních programů bude analyzována možnost rozšiřování společných studijních programů a bude posilována internacionalizace kurikul.

Na základě vyhodnocení funkčnosti aplikace pro uznávání výsledků předchozího vzdělání pro účely přijímacího řízení, které bylo realizováno v roce 2021, dojde k jejím úpravám a rozšíření a bude testováno propojení na modul přijímacího řízení v InSIS. Proběhnou školení k plnému využití aplikace pro uznávání výsledků studia v zahraničí prostřednictvím InSIS v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE.

Na základě definice úlohy Admission and Marketing Office jako centra, které poskytuje informační služby pro uchazeče o studium v placených studijních programech a jako koordinátora marketingových a dalších aktivit souvisejících se získáváním uchazečů do těchto programů, budou implementovány jeho nové a rozšířené funkce.

Aktivní zapojení do mezinárodních sítí typu CEMS, PIM, AACSB, EFMD, EIASM, CIDD apod. a účast na konferencích a workshopech organizovaných mezinárodními profesními aliancemi (EUA, EAIE, NAFSA, APAIE, EIASM apod.) umožní sdílet zkušenosti s rozsáhlým portfoliem zahraničních vzdělávacích institucí. Kromě účasti na uvedených akcích bude podporováno aktivní působení zaměstnanců školy v mezinárodních sítích a institucích, např. v jejich výborech, boardech a v týmech pro peer reviews.

Plán realizace SZ VŠE pro rok 2022 byl schválen Akademickým senátem dne 25 října 2021 a projednán Správní radou dne 26. října 2021.

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r.

Rektorka VŠE

 

Ing. Marek Stříteský, Ph.D., v. r.

Předseda AS VŠE

 

doc. Ing. Jiří Volf, CSc., v. r.

Předseda Správní rady VŠE

Příloha – Plán investičních aktivit