Strategický záměr VŠE pro roky 2021–2025

Ke stažení (PDF)

Download in English (PDF)

Preambule

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) dlouhodobě usiluje o vedoucí postavení v oblasti ekonomického, manažerského a informatického vzdělávání ve střední Evropě a její dlouhodobá strategie je založena na plnění mezinárodně uznávaných standardů. VŠE je dnes moderní, mezinárodně uznávanou univerzitou poskytující vzdělávání v ekonomických, manažerských, informatických a příbuzných studijních programech na všech stupních vysokoškolského studia, včetně habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Absolventi VŠE se velmi dobře uplatňují na českém i mezinárodním trhu práce. Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti klade VŠE důraz na vysoký standard kvality a úctu k morálním a etickým zásadám. VŠE přispívá k naplňování národních priorit v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Svou vědecko-pedagogickou činností a třetí rolí se podílí na celospolečenském rozvoji založeném na principech ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti.

Strategické priority VŠE formulované ve Strategickém záměru na roky 2021–2025 byly koncipovány v úzké provázanosti na strategické priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vycházejí z dlouhodobé mise a vize Vysoké školy ekonomické v Praze. V období příštích pěti let bude VŠE posilovat svou národní i mezinárodní konkurenceschopnost na základě rozvoje tří strategických pilířů, které vycházejí ze současných celosvětových trendů v oblasti vysokého ekonomického školství. Jedná se o digitalizaci, internacionalizaci a důraz na celoživotní vzdělávání.

Mise VŠE

Posláním VŠE je poskytovat českým i zahraničním studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru manažerských, ekonomických, informatických a dalších studijních programů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia s velmi dobrým uplatněním na mezinárodním trhu práce. Studijní programy jsou zajišťovány vysoce kvalifikovanými, kompetentními a motivovanými akademickými pracovníky.

VŠE systematicky rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost, včetně přípravy studentů v doktorských studijních programech, a to při respektování neoddělitelnosti pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. VŠE je mezinárodně uznávaným odborným pracovištěm a partnerem při spolupráci s vládními i nevládními institucemi a podnikatelskou sférou.

Mezi hodnotové priority VŠE patří otevřenost novým myšlenkám a přístupům. Univerzita usiluje o kolegiální partnerství v akademické obci a hájí svobodné vyjadřování myšlenek a idejí. Vysoká škola ekonomická v Praze je společensky odpovědnou institucí, jež vede své studenty k etickému chování, sociální a environmentální odpovědnosti, a to s ohledem na aktuální výzvy globalizujícího se světa a s tím souvisejícími aspekty ekonomicko-společenského života.

Mise VŠE je založena na těchto hodnotách:

 • dlouhodobé úsilí o dosahování vysoké kvality pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti,
 • internacionalizace akademického prostředí jako základní předpoklad konkurenceschopnosti studentů i akademických pracovníků,
 • rozvoj akademické pospolitosti na základech respektování akademických svobod a samosprávy,
 • tradiční morální hodnoty svobodné a demokratické společnosti,
 • odpovědnost směrem ke společnosti a jejímu udržitelnému socioekonomickému rozvoji.

Vize VŠE

Cílem/vizí VŠE je zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského, ekonomického a informatického vzdělávání v zemích střední Evropy. VŠE chce být vyhledávanou mezinárodně respektovanou výzkumnou univerzitou poskytující elitní bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v manažerských, ekonomických, informatických a příbuzných oborech na všech fakultách, a kvalitní programy celoživotního vzdělávání určené špičkovým manažerům. VŠE si přeje vychovávat takové absolventy, kteří budou mít potřebný potenciál posilovat v rámci svého profesního působení širší sociálně-morální a environmentální odpovědnost ve společnosti.

V souladu se svým posláním a vizí chce Vysoká škola ekonomická v Praze v roce 2025 být:

 • přední kvalitní vysokou školou v oblasti ekonomických, manažerských, informatických a příbuzných disciplín v ČR a ve středoevropském regionu s výrazným mezinárodním studentským, pedagogickým a vědecko-výzkumným prostředím a prestižními mezinárodními akreditacemi,
 • vysokou školou nabízející kvalitní moderní flexibilní formy vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech pro české i zahraniční studenty,
 • vysokou školou nabízející kvalitní, otevřené a internacionalizované doktorské studium s perspektivou trvalého zapojení nejlepších absolventů do pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti školy,
 • vysokou školou s rostoucím počtem vynikajících výsledků vědecko-výzkumné činnosti ve spektru vědecko-výzkumných úkolů orientovaných na široké oblasti sociálně-ekonomického života s intenzivním zapojením mladých výzkumných pracovníků,
 • vysokou školou s efektivním strategickým řízením využívající efektivně své kapacity v oblasti pedagogické i vědecké a s ní související podpůrné činnosti při respektování principů morálních a etických zásad,
 • vysokou školou maximálně podporující dosažení profesních cílů svých akademických pracovníků v zájmu kontinuálního kvalitativního rozvoje pedagogické a vědecké činnosti školy s významnou mezinárodní dimenzí,
 • vysokou školou, jejíž akademičtí pracovníci budou nedílnou součástí odborného profesního i veřejného diskurzu k aktuálním, zejména socioekonomickým problémům společnosti v národním i mezinárodním kontextu.

Strategické prioritní cíle se promítají do operačních cílů a opatření vedoucích k jejich naplnění. Operační cíle a opatření v členění Strategického záměru směřují k:

 • rozvoji kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století,
 • zlepšení dostupnosti a relevanci flexibilních forem vzdělávání,
 • zvýšení efektivity a kvality doktorského studia,
 • strategickému řízení a efektivnímu využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje,
 • budování kapacit pro strategické řízení školy,
 • snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení,
 • posílení internacionalizace ve všech oblastech činností.

Uvedené členění Strategického záměru umožňuje jednoznačné vyhodnocení deklarované vazby na Strategický záměr 2021+ MŠMT, Strategii internacionalizace MŠMT a další strategické materiály v oblasti vysokého školství.

Strategický záměr významně posiluje strategické řízení a jeho podpůrné struktury a vytváří prostředí vedoucí ke zkvalitnění studia, práce a života studentů a akademických pracovníků, s akcentem na respektování odlišností, etických a morálních hodnot a na odpovídající začlenění partnerů VŠE a dalších zainteresovaných subjektů (stakeholderů) do širokého spektra aktivit školy. Nastavení operačních cílů a jednotlivých opatření zaručuje jejich dosažitelnost a zároveň umožňuje pružnou reakci na měnící se vnější podmínky, včetně vývoje demografické křivky, poptávky po kvalitním akademickém, profesním a celoživotním vzdělávání poskytovaném nejen tradičními, ale i moderními flexibilními formami, transferu znalostí a postupující digitalizace. Prohlubující se internacionalizace vědy, výzkumu a pedagogické činnosti se prolíná do všech zásadních cílů a opatření, a je souhrnně akcentována ve druhé části Strategického záměru.

Při koncipování Strategického záměru si VŠE stanovila cíle, které přispějí k dalšímu posílení jejích silných stránek a napomohou překonat slabá místa. Řada cílů proto reflektuje dosaženou úroveň rozvoje VŠE, navazuje na ni a podporuje její další rozvoj a zkvalitnění. Strategický záměr také zohledňuje hrozby a příležitosti pocházející z vnějšího prostředí spojené v současné době zejména s pandemií covid-19.

O zásadní transformaci se jedná v oblastech, ve kterých je reagováno na mezinárodní i národní přelomové trendy ve vysokoškolském vzdělávání, jako je využití digitálních forem ve výuce a v dalších oblastech aktivit VŠE, řízení lidských zdrojů a prohloubení spolupráce s dalšími vysokoškolskými a výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí.

V souladu s požadavky MŠMT jsou ve Strategickém záměru vyznačeny cíle, které VŠE předpokládá podpořit z Programu na podporu strategického řízení, a to označením zkratkou PP.

1    Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století
2    Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání
3    Efektivita a kvalita doktorského studia
4    Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje
5    Budování kapacit pro strategické řízení VŠE
6    Snížení administrativního zatížení akademických pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení
Strategie internacionalizace

Strategický záměr VŠE pro roky 2021–2025 byl projednán Vědeckou radou VŠE per rollam dne 8. února 2021, schválen Akademickým senátem dne 22. února 2021 a projednán Správní radou dne 23. března 2021.

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Rektorka VŠE

Ing. Marek Stříteský, Ph.D., v.r.
Předseda AS VŠE

doc. Ing. Jiří Volf, CSc., v.r.
Předseda Správní rady VŠE

Příloha 1 – Strategické prioritní cíle VŠE podpořené z Programu na podporu strategického řízení

Příloha 2 – Plán investičních aktivit VŠE 2021–2030