Projektová kancelář

Projektová kancelář  (PK) poskytuje účinnou projektovou podporu a přispívá k naplňování strategických cílů Vysoké školy ekonomické v Praze a jejích fakult. Zajišťuje konzultace projektových záměrů, zpracování projektových žádostí včetně zajištění specifických příloh a realizaci celoškolních projektů. Spolupracuje na národní i mezinárodní úrovni s dalšími vysokými školami a institucemi na rozvoji projektového řízení a je otevřená partnerství v mezinárodních projektech.
English

Otevřené výzvy

 

Poskytovatel Výzva Zaměření výzvy Uzávěrka žádostí Maximální dotace  Limit financování
MPO OP PIK – PO 1 – Inovační vouchery (6. výzva)

 

Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Žadateli jsou malé a střední podniky. Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha. 31.12.2022 1 000 000 Kč 85%
MŠMT Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí  terciárního sektoru 2020-2022 Cílem výzvy je podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu v období 2020 – 2022 v rámci Programu AKCE Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání.

 

15.4.2021, 15.9.2021, 30.11.2021 100%

 

Veřejné zakázky

Název Vyhlašovatel Předmět plnění Lhůta podání nabídek
VZMR – Zpracování případových studií a vyhodnocení projektů podpořených ve výzvě č. 130 OPZ na podporu implementace doporučení genderového auditu MPSV Předmětem plnění je evaluace projektů podpořených ve výzvě č. 130 OPZ (prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priorita 1.2.) na podporu implementace doporučení vzešlých z genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu. V rámci této evaluace bude zpracováno osm případových studií vybraných projektů a Vyhodnocení závěrů získaných z případových studií. 15.2.2021 – 11h