Plán realizace Strategického záměru VŠE 2021

Ke stažení (PDF)

Úvod

Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy ekonomické (SZ VŠE) pro rok 2021 implementuje SZ VŠE v prvním roce jeho působnosti a stanovuje rozsah a harmonogram aktivit, které budou realizovány v roce 2021.

Struktura Plánu realizace SZ VŠE pro rok 2021 (dále Plán realizace) vychází z mise a vize VŠE a prioritních cílů SZ VŠE v oblastech, které tvoří zároveň kapitoly dokumentu:

 1. Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století
 2. Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání
 3. Efektivita a kvalita doktorského studia,
 4. Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje
 5. Budování kapacit pro strategické řízení
 6. Snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení
 7. Internacionalizace

Plán realizace, jeho opatření a aktivity vytvářejí východisko a zpřesňují předpoklady pro naplnění dlouhodobých strategických cílů, které zároveň reflektují prioritní cíle a očekávaná opatření Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol a Strategie internacionalizace vysokého školství na období po roce 2021. V Plánu realizace jsou promítnuty aktivity realizované ze zdrojů státního rozpočtu, projektových a dalších zdrojů.

Opatření Plánu realizace v jednotlivých kapitolách, včetně opatření ke strategii internacionalizace, jsou vzájemně provázaná, doplňují se a jsou vymezena tak, aby bylo dosaženo nejvyššího možného synergického efektu i s ohledem na zapojení VŠE do projektů OP VVV a Centrálních rozvojových projektů.

Plán realizace akcentuje opatření k dosažení vysokého stupně kvality ve všech oblastech SZ VŠE, a to s důrazem na jejich strategické pojetí, realizovatelnost a udržitelnost. Specificky je zdůrazněn systémový přístup k rozhodování na základě analýz a tvorby relevantních koncepcí a metodik.

Zvláštní pozornost je věnována opatřením, která přímo podporují strategické řízení Vysoké školy ekonomické v Praze a jsou zárukou realizace SZ VŠE a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti školy. Z hlediska průřezových návazností a souvislostí jsou zdůrazněna opatření v oblasti internacionalizace, která podporují rozvojový potenciál jak v oblasti studia, tak profesního růstu, ale také při plnění třetí role vysoké školy a jejího zapojení do mezinárodních vztahů. Zvyšování kvality a dosažení efektivních výstupů v oblastech prioritních zájmů je řešeno v přímé souvislosti s rozvojem flexibilních forem vzdělávání a elektronizací dalších procesů, což ovlivňuje ostatní oblasti, včetně doktorského studia, řízení a využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje, administrativního zatížení i vytváření vhodných podmínek pro studium a akademické působení. Opatření a aktivity jsou také směřovány k podpoře rozvoje studentů a zaměstnanců z hlediska jejich duševního a fyzického zdraví a jejich kariérového růstu, včetně podpory cílené na kompetence nutné pro orientaci v rychle se měnících podmínkách současného světa. Opatření zaměřená na spolupráci se středními školami, absolventy a praxí napomáhají budovat a posilovat komunitní dimenzi školy a kladné vnímání její značky v širší společnosti.

Plán investičních aktivit pro rok 2021 obsahuje příloha tohoto dokumentu.

 

1.   Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století

Pro oblast rozvoje kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století jsou prioritní cíle VŠE charakterizovány v rozvoji pedagogických kompetencí akademických pracovníků, v rozvoji systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávání, v posílení vazby studia na praxi a posílení přípravy na budoucí uplatnění, v podpoře integrace studujících a spolupráce se středními školami a ve vyhodnocení zkušeností s dosavadním fungováním nového modelu akreditací.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Vysoká úroveň pedagogických kompetencí akademických pracovníků;
 • Rozšíření nabídky elektronických informačních zdrojů a zlepšení práce s informacemi;
 • Rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality;
 • Plná implementace systému hodnocení naplňování výsledků učení studijních programů;
 • Modernizace forem zakončování studia;
 • Modernizace prostředí využívaného k ověřování znalostí a dovedností studentů (zkouškové centrum);
 • Revize studijní zátěže předmětů a rozvoj kompetencí studentů;
 • Efektivní formy rozvržení výuky a výuka s neperiodickým konáním;
 • Studijní programy, které posílí přípravu na budoucí uplatnění studentů na měnícím se trhu práce;
 • Podpora poradenských aktivit pro studenty a zaměstnance;
 • Efektivní Rozvojové a poradenské centrum pro kontakty s absolventy a praxí;
 • Podpora start-upů, rozvoj podnikavosti a zapojení studentů do inovačních činností;
 • Rozvoj a zvýšení podpory programů a kurzů celoživotního vzdělávání;
 • Systémová podpora studentských organizací;
 • Sociální a studijní integrace nově přijatých studentů;
 • Podpora studentů se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami;
 • Spolupráce se středními školami;
 • Funkční model vnitřních akreditací.

Pro první rok SZ VŠE jsou pro naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE konkretizována opatření vedoucí k modernizaci systému studia, modernizaci ICT infrastruktury, rozvoji profesního studia, prohloubení systému sledování vnitřních akreditací, podpoře informačních zdrojů pro studenty a akademické pracovníky, prohloubení spolupráce se středními školami, rozvoji podnikavosti studentů, posilování identity VŠE a integraci studujících, podpoře studentů se znevýhodněními a specifickými potřebami a podpoře studentských organizací.

V rámci modernizace systému studia bude posílena vazba studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění, a to jak z hlediska obsahu a forem výuky, tak z hlediska ověřování získaných znalostí a dovedností. Dále bude modernizován studijní systém a administrativní zabezpečení studia tak, aby bylo možné studium přiměřeně kombinovat se souběžnou praxí bez negativních dopadů na kvalitu studia.

K rozvoji profesních studijních programů a posílení schopností využít získané znalosti a dovednosti v praxi směřuje vyhodnocení uskutečňovaných akademicky zaměřených studijních programů z hlediska toho, do jaké míry jejich obsah odpovídá vymezení akademického profilu studijního programu, a to na základě předpokládané úpravy Standardů pro akreditace. V rámci tohoto bude případně zpracována kromě jiného analýza poptávky po profesním studiu a na jejím základě připraveny akreditace nových profesně orientovaných studijních programů. Dále bude zavedena do praxe systematická evidence kurzů celoživotního vzdělávání, která umožní sledovat trendy zájmu o kurzy CŽV.

Modernizace ICT infrastruktury bude spočívat v modernizaci serverů, na kterých je provozován Integrovaný studijní a informační systém. Stávající zastaralé a nevyhovující servery budou nahrazeny zařízením splňujícím nejmodernější technologické standardy s adekvátní podporou výrobce při pořízení na 5 s možností rozšíření na 7 let. Nová technologie bude znamenat zlepšení dostupnosti a odezvy stěžejního informačního systému za současného rozšíření kapacit.

Cílem vyhodnocení procesu vnitřních akreditací a jeho úprav bude zjednodušení administrativního zajištění při současném zvýšení důrazu na prvky rozhodující z hlediska kvality akreditovaných studijních programů, a to včetně dokončení informačního systému, který bude poskytovat potřebná data pro systematické hodnocení studijních programů, vytváření hodnotících zpráv, jejich projednávání a schvalování.

Nabídka elektronických informačních zdrojů pro studenty a akademické pracovníky bude rozšířena v návaznosti na potřeby jednotlivých studijních programů a předmětů na všech stupních studia, a bude spojena s rozvojem dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti práce s informacemi, a to prostřednictvím realizace seminářů a integrací této problematiky do prezenční i distanční výuky. Budou zároveň rozvíjeny služby knihovny dostupné v online formě.

Systematická spolupráce se středními školami usnadní absolventům středních škol přechod na vysokoškolsky systém studia a zároveň v jejím rámci získají zájemci o studium přehled o silných stránkách a výhodách studia na VŠE. Významnou součástí budou studentští ambasadoři na středních školách a podpora Středoškolské odborné činnosti a dalších středoškolských soutěží a aktivit. Hlubší poznání VŠE ze strany středoškoláků vyústí v předpokládaný vyšší počet kvalitních uchazečů o studium na VŠE.

Podnikavost studentů bude směřována k datově orientovaným start-upům, a to prostřednictvím specializovaného programu inkubace. Propojení a koordinace Business Accelerator xPORT s výukou vyústí v přípravu tzv. Startup semestru. V jeho rámci bude otevřena pro start-upové týmy možnost účastnit se výuky a workshopů organizovaných ve studijních programech a studenti nezapojení do start-upových týmů budou moci využívat mentoringu xPORTu jako součásti podnikatelské poradny, která je zabezpečována v rámci Akademického centra při FPH.

Cílem seznamovacích kurzů VŠE pro první ročníky (bakalářských i navazujících magisterských programů) je budovat a posilovat sounáležitost studujících s VŠE a usnadnit nově přijatým studentům sociální integraci, jež přispěje k dosahování lepších studijních výsledků, kvalitnějšího života během studia VŠ a silnějším komunitním vazbám mezi studenty. V návaznosti na seznamovací kurzy budou organizována oborová setkání, kterými se bude dále udržovat vztah studentů mezi sebou a posílí se vazba na školu. Sociální integraci studentů prohloubí také podpora studentských organizací sdružujících studenty napříč fakultami a obory, včetně podpory pro jejich zapojení do národních a mezinárodních sítí a zajištění specifického infrastrukturního zázemí pro jejich činnost.

Činnost Rozvojového a poradenského centra (RPC), založená na aktualizaci jeho strategie a koncepce, posílí vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí povolání, a zároveň doplní akademickou přípravu o dovednosti, které usnadní přechod z role studenta do role plně fungujícího člena společnosti. V rámci aktualizace strategie se prohloubí úloha RPC jako jednotného kontaktního centra VŠE pro spolupráci s firmami a institucemi, bude základem pro hlubší propojení školy a jejích studentů se zaměstnavateli, a to s ambicí stát se primárním nástrojem zaměstnavatelů při náboru absolventů a usnadnit studentům proces hledání prvního zaměstnavatele. RPC zároveň přispěje k posílení vazeb s absolventy. Bude vybudována online platforma, kde budou moci absolventi navazovat užší a silnější vazby s VŠE, a tak rozšiřovat základnu absolventů. Dále bude navržena infrastruktura pro automatizované zajištění pořádání online přednášek pro absolventy tak, aby byl zajištěn i vzdálený přístup absolventů k jejich dalšímu vzdělávání a snížena administrativní náročnost s tím spojená. Vzhledem k situaci spojené s nutností přenášet většinu aktivit do virtuálního prostředí, bude na toto reagováno vybudováním funkčního online systému, který bude možno využít jako náhradu za veletrh pracovních příležitostí Šance, který v současné podobě probíhá dvakrát ročně na VŠE. To umožní disponovat nástrojem, díky kterému se zatraktivní současná podoba veletrhů a bude umožněna účast firem i ze zahraničí. Studentům a absolventům VŠE tak bude otevřeno více možností k uplatnění, a to v rámci více firem, destinací a oborů než dosud.

Studenti se znevýhodněními a specifickými potřebami budou i nadále podporováni v rámci systému založeného na kontinuálním screeningu, diagnostice a vyhodnocování jejich potřeb, vytváření podmínek pro zvyšování jejich kompetencí a šířením informací o možnostech nabízených v rámci podpory. Návazně na podporu v průběhu studia bude podpora nabídnuta i při hledání zaměstnání, a to i v rámci kariérového poradenství a služeb Akademického centra, což přispěje k nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství studentům se znevýhodněními a specifickými potřebami.

 

2.   Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání

Pro oblast dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání jsou prioritní cíle VŠE charakterizovány ve využívání distančních metod vzdělávání, v rozvoji nabídky a inovace metod flexibilních forem vzdělávání, ve slaďování studia s rodinným životem a vrcholovým sportem, ve zvýšení informační hodnoty dokladů o dosažených výsledcích učení v celoživotním vzdělávání pro zaměstnavatele a v nabídce celoživotního vzdělávání prostřednictvím kariérní poradenství.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Efektivní technologické prostředí pro využití flexibilních forem, nových metod a nástrojů výuky;
 • Podpora tvorby a rozvoje nových didaktických metod a nástrojů pro jejich využití v prezenční výuce;
 • Vysoká úroveň znalostí pedagogů o možnostech a variabilitě využití nových metod nekontaktní výuky včetně ověřování a hodnocení výsledků učení a efektivní motivace k jejich využívání;
 • Správné a etické využívání nových metod výuky v rámci blended learningu k dosažení co nejvyšších přínosů z učení;
 • Eliminace dopadů nerovností na studijní úspěšnost studentů se znevýhodněními při využívání flexibilních metod výuky;
 • Rozvoj metod a vytvoření standardů kvality blended learningu;
 • Diverzifikované a rozšířené portfolio vzdělávacích zdrojů pro celoživotní vzdělávání a jejich nabídka veřejnosti;
 • Infrastruktura pro vzdělávání online;
 • Využití flexibilních metod pro podporu studentů – rodičů a studentů – sportovních reprezentantů;
 • Evidence studia v programech celoživotního vzdělávání a osvědčení všech dosažených úrovní;
 • VŠE jako místo pro skládání zkoušek ve vybraných oborech Národní soustavy kvalifikací.

Pro první rok SZ VŠE jsou pro naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE konkretizována opatření vedoucí k analýze potřeb, zkušeností a znalostí vyučujících a studentů VŠE ohledně flexibilních forem vzdělávání, vytvoření motivačního systému pro implementaci nových metod vzdělávání, proškolení pedagogů, vytvoření podpůrného aparátu pro rozvoj a implementaci nových metod, zajištění etických přístupů ve výuce a ověření výstupů z učení, podpoře studentů se znevýhodněními při využívání online prostředí při výuce a studiu, prohloubení metod kariérového poradenství a výběru LMS.

Plošná analýza potřeb, zkušeností a znalostí vyučujících a studentů VŠE je základem pro definici navazujících opatření. Umožní přizpůsobení opatření potřebám vyučujících a studentů (ve fázi návrhu i ve fázi implementační), tedy například podobu, formu, ale i obsah či úroveň školení, jaké motivační prvky budou pro vyučující funkční, jaké vzorové materiály a jaký typ materiálů má být připraven. Bude identifikováno, jaké studijní opory a pomůcky jsou využívány jednotlivými typy předmětů a do jaké míry jsou vhodné k převodu do online podoby. Plošné dotazníkové šetření zaslané všem vyučujícím a studentům VŠE naváže na již realizované kroky k průzkumu potřeb e-learningu a blended learningu v období 2019–2020, a dále na screening připravovaný na závěr roku 2020 pro účely rozhodnutí o implementaci LMS systému. Data z dotazníkových šetření doplní pohled studentů na tyto formy vzdělávání, který byl získán v návaznosti na mimořádný stav na jaře 2020 v rámci studentské ankety; doplňkově budou realizovány rozhovory s garanty a vyučujícími předmětů a budou ověřeny závěry pro plánovanou implementaci.

Motivační systém pro pedagogy a katedry podpoří a urychlí efektivní a plošné využívání e-learningu ve výuce na VŠE. Motivační systém bude sestaven z transparentního systému benefitů spojených s různým způsobem implementace e-learningu ve výuce. Bude stanoven princip rozdělení finančních i nefinančních odměn za tvorbu a implementaci e-learningu pro katedry i pedagogy. Pro dosažení transparentního a přehledného motivačního systému bude sestaven normativní přehled e-learningových podpor a jejich požadovaných standardů. V návaznosti na standardy bude sestavena sada podporovaných případů užití a odvozených odměn. Motivační systém prostřednictvím jasně stanovených benefitů pomůže prohloubit efektivnější a širší využití e-learningu ve výuce anebo pomůže překonat překážky pro začátek jeho využívání. Takovými překážkami mohou být strach z inovace nebo nutnost osvojení si nových znalostí a dovedností pedagogy VŠE. Motivační systém prostřednictvím svých benefitů pro katedry i pedagogy bude argumentem pro alokaci pracovního fondu na přípravu e-learningových podpor.

Plošné školení pedagogů přinese znalosti a dovednosti pro využití a zavedení e-learningu ve výuce kurzů VŠE. Důraz bude kladen na specifika využití e-learningu při výuce kurzů ekonomického a manažerského zaměření a souvisejících disciplín vyučovaných na VŠE. Cílem je zprostředkovat znalosti a dovednosti sloužící k aplikaci do prezenčních kurzů, distančních kurzů i pro případy řešení mimořádných situací, kdy je e-learning jedinou možností realizace výuky (například nemožnost realizace výuky v prostorách univerzity). Školení bude probíhat formou blended learningu s využitím e-learningových podpor. Obsahem budou identifikace příležitostí pro využití e-learningu v rámci přímé i nepřímé výuky kurzů, typologie a standardy e-learningových forem, postupy přípravy a realizace forem relevantních pro výuku kurzů VŠE. V návaznosti na školení vznikne interní informační portál pro dlouhodobou informovanost a získávání informací o možnostech a implementaci e-learningu na VŠE. Plošné školení pedagogů a interní školící platforma přispějí k širšímu využívání e-learningu v rámci výuky a dále ke sjednocení využívaných forem a standardů vhodných pro výuku specifických oblastí pro VŠE.

Nové metody výuky přinášejí kromě přínosů také rizika, spočívající v možnosti zneužití elektronických zdrojů a nečestného jednání při zkoušení. Bude provedena analýza možností jak předcházet všem formám neetického přístupu, včetně upřesnění jeho charakteristik a zajištění proctoringu. V souvislosti s tím budou zavedena opatření na posílení akademické integrity studujících.

Zřízení poradenské a zároveň technicko-podpůrné pracovní skupiny na úrovni školy a na úrovni fakult je nezbytnou podmínkou pro implementaci flexibilních forem do výuky a designu kurzů. Pracovní skupina bude k dispozici pro pedagogy VŠE při tvorbě a implementaci e-learningových/blended learningových podpor do výuky. Skupina bude vybavena potřebnými znalostmi, dovednostmi a technickým vybavením, které budou k dispozici pedagogům jako součást podpůrné infrastruktury pro tvorbu e-learningových podpor. Pedagog bude se skupinou moct konzultovat vhodnost využití e-learningu pro daný případ v rámci výuky a společně dopracovat formu i plán a průběh realizace. Skupina poskytne pedagogovi technickou a metodologickou podporu a konzultace při realizaci e-learningové podpory.

Pro studenty se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami může být v mnoha směrech velmi náročné zvládnout distanční prvky studia. Budou proto identifikovány hlavní problémy, které tato součást studia přináší studentům se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami, budou navržena a postupně zavedena opatření, která jim umožní úspěšné zvládnutí studia i v podmínkách distanční výuky.

Pro zavedení flexibilních forem vzdělávání je nezbytné připravit prostředí VŠE na implementaci LMS (systémů pro řízení výuky/systémů pro řízení učení), a to jak z hlediska analýz procesů a rozhraní, tak z hlediska výběrového řízení.

Kariérní poradenství doplní flexibilitu v poskytování vzdělávání včetně jeho nabídky pro další vzdělávání veřejnosti. V roce 2021 je cílem rozvoj klíčových dovedností studentů a absolventů potřebných pro řízení vlastní profesní kariéry na lokální i globální úrovni a efektivní příprava studentů na hledání práce a úspěšné zvládnutí výběrového řízení, a to nejen osobně, ale i formou online. Konzultace budou zajištěny prezenčně i ve formě online, a to ve dvou základních formách (1)  „Personální poradna“ a (2) „Kariérní mentoring“.

Implementace LMS umožní realizaci flexibilních forem vzdělávání, a to uživatelsky příjemně jak pro stranu tvůrce, pedagoga, tak i pro stranu studenta. Jednotlivé funkcionality LMS podpoří správu a tvorbu kurzů, komunikaci se studenty, souhrnné i individualizované přehledy informací o využití materiálů či postupu studentů kurzem a podpoří učení v podobě interaktivních studijních materiálů obohacených o instrukce k samostudiu. To přispěje k individuálnímu rozvoji kompetencí studentů, kteří si sami zvolí místo, čas, tempo a studijní cestu. Analýza procesů vedoucí ke stanovení odpovídajících aspektů LMS bude mít za cíl: (1) identifikovat technické procesy napojení LMS na stávající Integrovaný informační systém; (2) identifikovat odpovědnostní procesy útvarů a pracovníků školy (pedagogické odd., garanti předmětů, proděkani, systémoví integrátoři, vedoucí kateder, podpůrné pracovní skupiny); (3) identifikovat návaznost LMS na stávající procesy rozvrhů, zápisů, registrací, akreditací, přiřazování vyučujících atd.). Pro implementaci LMS bude připraveno výběrové řízení.

 

3.   Efektivita a kvalita doktorského studia

Pro oblast efektivity a kvality doktorského studia jsou prioritní cíle VŠE charakterizovány v zajištění dostatečných finančních podmínek pro kvalitní studium doktorandů v prezenční formě studia, v nadstandardních motivačních finančních podmínkách pro excelentní uchazeče, v kvalitě, otevřenosti a internacionalizaci doktorského studia, ve zlepšení podmínek pro úspěšné studium a podpoře slaďování studia a rodinného života a posílení sociální integrace doktorandů.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Zlepšení finančních podmínek studentů prezenční formy doktorských studijních programů;
 • Podpora excelence v doktorských studijních programech;
 • Vyšší kvalita doktorského studia;
 • Internacionalizace doktorského studia;
 • Optimalizace podmínek pro doktorské studium.

Pro první rok SZ VŠE jsou pro naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE konkretizována opatření vedoucí k vytvoření metodiky přijímacího řízení pro doktorské studium, propagaci doktorského studia, podpoře excelentních doktorandů včetně zahraničních.

Vytvoření metodiky přijímacího řízení do doktorských studijních programů podpoří efektivnější koordinaci podmínek přijímacího řízení napříč programy a fakultami, což povede k vyváženosti nároků na uchazeče a ke zvýšení kvality jejich výstupů. Budou doporučeny základní předpoklady v oblasti studijní a v oblasti budoucí výzkumné činnosti, které musí prokázat uchazeči o studium. Zároveň bude nastaven proces pro přijímací zkoušky distanční formou.

Zlepšování komunikace se studenty magisterských programů a potenciálními uchazeči o doktorské studijní programy pomocí propagace programů doktorského studia včetně využití online metod přispěje k informovanosti uchazečů o obsahu i koncepci doktorského studia a omezí případy zanechání studia v jeho začátcích z důvodu nenaplnění představ uchazeče.

Nastavení podmínek a vytvoření jednotného procesu výběru studentů na pobyty v zahraničí přispěje k tomu, aby byly na zahraniční stáže a pobyty organizované fakultou posíláni excelentní studenti intenzivně zapojení do výzkumné činnosti a s perspektivou další spolupráce a posílení akademické obce VŠE. Projekt bude doplněn o podporu excelentních zahraničních studentů v programech realizovaných v anglickém jazyce a doplněn o kontrolní mechanismy.

 

4.   Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje

Pro oblast strategického řízení a efektivního využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje jsou prioritní cíle VŠE charakterizovány v komplexní proměně prostředí a nastavení procesů, v rozvoji infrastrukturních služeb, v excelenci a společenské relevanci výzkumu a v internacionalizaci vědecko-výzkumné činnosti.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Podpora excelence vědecko-výzkumné činnosti;
 • Podpora mezifakultní spolupráce v oblasti excelentní výzkumné činnosti;
 • Zkvalitnění výsledků publikační činnosti;
 • Kvalitní výzkumná infrastruktura;
 • Rozvoj aplikovaného a smluvního výzkumu;
 • Popularizace výsledků vědecko-výzkumné činnosti;
 • Internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti.

Pro první rok SZ VŠE jsou pro naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE konkretizována opatření vedoucí k implementaci principů Metodiky 17+, mezifakultní spolupráci při přípravě vědecko-výzkumných projektů, zkvalitnění publikační činnosti, popularizaci výsledků publikační činnosti a podpoře internacionalizace výzkumu.

Základní nástroje strategického řízení budou využity pro zvyšování národní či regionální nebo oborové kvality vědecko-výzkumné činnosti. Jedná se zejména o systém pravidelného vnitřního hodnocení v následujících oblastech: publikační výkonnost, grantová výkonnost, kvalita lidských zdrojů a společenská relevance vědecko-výzkumných výstupů. Pozice VŠE v jednotlivých vědních oborech bude podporována členstvím či participací jejich akademických a vědeckých pracovníků v národních a mezinárodních odborných orgánech, výkonných a poradních orgánech státní správy, jakož i v dalších významných národních i nadnárodních institucích.

Mezifakultní spolupráce při přípravě podání rozsáhlých projektů [např. Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF), včetně významného prvku internacionalizace] bude podpořena na celoškolské úrovni, a to v oblasti podpory infrastrukturní, investiční, materiálové a personální. V roce 2021 budou nastaveny principy této podpory. Dále bude zahájena revize interních grantových schémat s důrazem na získávání mezinárodních grantů a podporu doktorandů a post-doktorandů.

Pro zkvalitnění výsledků publikační činnosti bude zahájena 1. etapa implementace pravidel a motivačních nástrojů s cílem dosažení publikačních výsledků v nejvlivnějších mezinárodních časopisech a knih v respektovaných nakladatelstvích. V roce 2021 se předpokládá, že bude provedeno i vyhodnocení funkčnosti stávající Metodiky hodnocení uplatňované při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Ke zvýšení povědomí o existenci vědeckých časopisů vydávaných VŠE v širší odborné veřejnosti přispěje provázání publikovaných teoretických výstupů s pedagogickou činností na vysokých školách ekonomického zaměření, provázání publikační činnosti s praxí a širší uplatnění aplikovaného výzkumu se zaměřením na středoevropské problémy.

Podpora bude směřovat výzkumným týmům při podávání projektů aplikovaného a smluvního výzkumu, při tvorbě výstupů v kategorii společenské relevance a přínosu k novosti poznání, a to v návaznosti na vizibilitu výsledků výzkumné činnosti a jejich přenosu do praxe. Podpořeno bude zapojování pracovníků do edičních rad uznávaných časopisů a nakladatelství s prioritou externích a zahraničních orgánů a institucí a zapojování do evaluačních týmů výzkumného charakteru.

Internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti bude podpořena z hlediska mobilit akademických i neakademických pracovníků. Budou vytvořeny adekvátní poradenské a podpůrné administrativní kapacity a zvláštní důraz bude kladen na podporu pracovníků, kterým vznikají zvýšené náklady na mobilitu z důvodu péče o blízké osoby.

 

5.   Budování kapacit pro strategické řízení VŠE

Pro oblast budování kapacit pro strategické řízení jsou prioritní cíle VŠE charakterizovány ve využití vhodných nástrojů pro implementaci klíčových strategických priorit a posílení prvků strategického řízení, ve strategickém řízení lidských zdrojů, ve výměně zkušeností mezi vysokými školami a zapojení VŠE do diskuse o legislativních změnách a v rozvoji infrastruktury.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Implementace opatření vyplývajících z mezinárodních akreditací a žebříčků;
 • Strategické rozhodování na základě analýzy dat;
 • Systém podpory strategických rozhodovacích procesů na úrovni fakult a dalších součástí školy;
 • Využití vnější zpětné vazby;
 • Koncepční řízení vztahů s absolventy a uchazeči o studium;
 • Marketingová komunikace pedagogických, tvůrčích a dalších aktivit univerzity;
 • Strategické řízení ve vývojových souvislostech a vazbách;
 • Podpora kvalitativního rozvoje lidských zdrojů;
 • Implementace zásad a požadavků upřesňujících úlohu, odpovědnost a práva zaměstnanců školy;
 • Podpora post-doktorandů;
 • Sladění osobního a profesního života;
 • Spolupráce a výměna zkušeností s ostatními vysokými školami včetně aktivní role v diskusi o legislativních změnách v oblasti vysokého školství;
 • Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum.

Pro první rok SZ VŠE jsou pro naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE konkretizována opatření vedoucí k plnění mezinárodně uznávaných standardů plynoucích z mezinárodních akreditačních procesů, podpoře kompetencí, růstu kvalifikace a ocenění akademických pracovníků, podpoře post-doktorandů, rozvoji kompetencí doktorandů a post-doktorandů, zkvalitnění vzdělávacích a sociálních služeb pro zaměstnance, prohloubení komunikační strategie, zvýšení kvality projektového řízení, zapojení VŠE do diskuse o formách vzdělávání a jejich standardů a aktualizaci a digitalizaci pasportizace ve spolupráci s ostatními školami.

Strategické řízení VŠE vychází z plnění mezinárodně uznávaných standardů. V roce 2021 se proto VŠE zaměří na dokončení třetí fáze akreditačního procesu AACSB podle doporučení akreditační komise zaslaného VŠE v září 2020 a na plnění povinností vyplývajících z fakultní mezinárodní institucionální akreditace EQUIS, jejímž držitelem je Fakulta podnikohospodářská, a programových akreditací pro programy Mezinárodní obchod a International Business-Central European Business Realities Fakulty mezinárodních vztahů udělených EFMD.

V oblasti řízení lidských zdrojů je důležitá podpora rozvoje odborných kompetencí akademických pracovníků, ocenění nejoblíbenějších pedagogů a interní vzdělávání směřující k všestrannému rozvoji. Komplex činností Akademické psychologické poradny bude aktivně podporovat duševní zdraví studentů a pracovníků školy.

V rámci podpory kvalifikačního růstu akademických pracovníků je rozhodující zajištění finanční a materiální podpory těm, kteří se připravují k zahájení habilitačního nebo profesorského řízení. Program podpory akademických pracovníků bude vytvářet akademickým pracovníkům příznivější podmínky pro dokončení splnění klíčových požadavků nutných pro zahájení habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení.

Pro podporu udržitelného rozvoje personálních kapacit ve vzdělávací a tvůrčí činnosti se VŠE zaměří na podporu post-doktorandů, jakožto klíčových osob pro budoucnost akademické obce školy. Podpora vybraných post-doktorandů přispěje k jejich rychlejšímu profesnímu růstu, sníží riziko odchodu za lépe finančně ohodnoceným zaměstnáním a bude účastníky motivovat k dalšímu kariérnímu růstu, čímž podpoří stávající akademickou obec i do budoucna. Podpora bude v tomto směru orientována na posílení vědecko-výzkumného působení post-doktoranda z hlediska mezinárodního srovnání, identifikaci kariérních cílů a kroků k jejich dosažení, navázání kontaktů a posílení vzájemné výměny zkušeností.

Kurzy pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a post-doktorandy posílí kvalitu přípravy doktorandů a post-doktorandů na pedagogický proces, na zvládání nároků akademické profesní dráhy a na rozvoj průřezových kompetencí studentů.

Pro úspěšné naplnění cílů a podporu doktorandů, mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi je nutno vytvořit ideální pracovní prostředí motivující k plnohodnotnému akademickému působení pomocí vhodných nástrojů. Zkvalitnění a rozšíření služeb univerzitní mateřské školy přispěje k získání a udržení nejlepších absolventů včetně absolventů doktorského studia pro jejich další působení na VŠE. Zároveň umožní reflektovat genderovou vyváženost a usnadní návrat pracovníků po mateřské a rodičovské dovolené. Součástí pracovního prostředí jsou také podmínky umožňující pohybové aktivity pro zaměstnance a studenty formou diverzifikované nabídky sportovních aktivit podle potřeb cílových skupin. Kromě sportovní kurzů včetně mimosemestrálních budou realizovány sportovně rekreační pobyty, lyžařské kurzy, pobytový tábor pro děti zaměstnanců a příměstský tábor. Pro studenty budou připraveny sportovní akce jako jsou noční orientační běh v rámci AdventureRace, volejbalová mezifakultní liga, Univerzitní liga ledního hokeje, anketa „Sportovec roku“ VŠE, plavecká liga a florbalová liga.

VŠE bude posilovat známost své značky a dobré jméno školy prostřednictvím komunikační strategie reflektující změny v procesech spojených s jejími aktivitami v uplynulém období. Návazně na zpracovanou strategii a na analýzu změn bude efektivně využívat nástrojů komunikačního mixu, zejména propagace nabídky studijních programů všech stupňů relevantní formou, komunikace na sociálních sítích, participace na výstavách a veletrzích včetně online, využívání nástrojů PR, včetně podpory psaní článků a vystupování odborníků v médiích.

Projektové řízení zvyšuje efektivitu a synergické efekty projektů, do kterých se škola zapojuje. Cílem je na celoškolní úrovni zkvalitňovat služby projektového managementu, které sníží administrativní zatížení řešitelů projektu, poskytnou know-how k projektovým procesům a samotnému napsání a podání projektu a podpoří projekt v jeho průběhu, a to na základě vytvořeného rámcového manuálu. Ke zkvalitnění přispěje i nastavení procesu systémové identifikace relevantních výzev a zahraničních partnerů v oblasti projektů. Uplatnění projektového řízení podpoří také efekty interních námětů, které jsou vyhodnoceny jako vhodné k takové aplikaci, a které potvrdí udržitelnost projektového řízení. V neposlední řadě přispěje k celoškolní průřezové implementaci výsledků řešených projektů s kladnými dopady i pro nezapojené subjekty.

Aktualizace pasportizace a digitalizace dle jednoznačné metodiky vytvořené ve spolupráci s dalšími univerzitami přispěje ke snížení administrativního zatížení zaměstnanců VŠE v souvislosti s využíváním a správou výukových prostor a zároveň také v souvislosti s potřebami žádostí o projekty v oblasti investiční výstavby včetně souvislostí s energetickým auditem.

 

6.   Snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení

Pro oblast snížení administrativního zatížení pracovníků jsou prioritní cíle VŠE charakterizovány ve zlepšení dostupnosti a oběhu informací pomocí pokračující digitalizace agend a v rozvoji profesionálních aparátů zajišťujících podpůrné služby pro akademické pracovníky a chod VŠE.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich role pro elektronizaci;
 • Implementace iniciativy Erasmus Without Paper;
 • Zefektivnění administrativních agend;
 • Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti;
 • Implementace jednotné digitální brány;
 • Vytvoření podmínek pro zavedení plné elektronické studijní agendy;
 • Rozvoj elektronizace ekonomických informačních systémů;
 • Rozvoj a úpravy systémů spisové a archivní služby;
 • Efektivní a profesionální příprava, realizace a správa projektů Projektovou kanceláří;
 • Zefektivnění výroby a distribuce knižní a časopisecké publikační činnosti.

Pro první rok SZ VŠE jsou pro naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE konkretizována opatření vedoucí k elektronizaci oběhu dokumentů, úpravám spisové a archivní služby, rozvoji a zkvalitnění výstupů z ekonomického informačního systému, zvýšení kybernetické bezpečnosti a vytvoření komunikačního plánu přechodu na Erasmus Without Paper.

Rozvoj elektronizace oběhu dokumentů zahrnuje tvorbu interaktivních PDF formulářů, vykazování činností, ukazatelů a výsledků v závislosti na legislativních změnách, převod statických formulářů tvořených volným textem v textovém editoru do formátu PDF, inovaci zpracování likvidačních listů z ekonomického systému posílaných do oběhu ke schvalování, centralizaci sledování dopadů legislativních změn a vykazování ukazatelů externím subjektům. Rozvoj elektronizace sníží administrativní zátěž fakult a součástí školy.

Úprava systémů spisové a archivní služby spočívá v integraci celoškolních informačních systémů školy na elektronickou spisovou a archivní službu, s cílem zvýšení komfortu uživatelů a zamezení duplicitní evidenci dokumentů a ručního přepisu metadat.

Rozvoj a zkvalitnění výstupů z ekonomického informačního systému povede ke zefektivnění práce zaměstnanců VŠE a ke snížení jejich administrativního zatížení. Aplikace WebFIS poskytuje nové možnosti efektivní a přehledné distribuce výstupů ekonomického informačního systému a umožňuje částečně zautomatizovat některé procesy zpracování plateb služebními bankovními kartami a zvyšuje informovanost držitelů služebních bankovních karet o proběhlých platbách.

Pro zajištění souladu s ustanoveními Zákona o kybernetické bezpečnosti a související novelou vyhlášky o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, bude navržena metodika pro implementaci procesních a technických změn, včetně systému vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnosti.

 

7.   Internacionalizace

Pro oblast internacionalizace jsou prioritní cíle VŠE charakterizovány v rozvoji globálních kompetencí studentů a pracovníků školy, v internacionalizaci studijních programů, ve zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání, ve vytváření mezinárodního prostředí ve škole a propagaci VŠE v zahraničí a v posílení strategického řízení internacionalizace.

SZ VŠE v rámci uvedených cílů stanovuje následující operační cíle:

 • Tvorba a rozvoj kurzů pro budování jazykových a mezikulturních kompetencí pro studenty a zaměstnance;
 • Podpora výuky předmětů v cizím jazyce pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce;
 • Podpora studentských mobilit;
 • Podpora mobilit pro studenty se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí;
 • Digitalizace administrativních procesů spojených s mobilitami;
 • Podpora mobilit zaměstnanců;
 • Podpora začlenění zahraničních akademických pracovníků do aktivit školy;
 • Rozšiřování společných studijních programů;
 • Hodnocení kvality cizojazyčných programů;
 • Internacionalizace kurikula studijních programů;
 • Rozvoj kompetencí akademických pracovník v oblasti internacionalizace kurikula;
 • Ukotvení a rozvoj postupů pro uznávání předchozího vzdělání;
 • Jednotný systém pro uznávání výsledků ze studia v rámci zahraničních studijních pobytů;
 • Využívání synergických efektů v oblasti mezinárodního marketingu;
 • Využití spolupráce v rámci vybudované platformy Study in Prague;
 • Aktivní zapojení do aktivit Study in the Czech Republic;
 • Vytvoření fakultních stipendijních programů pro studenty cizojazyčných programů;
 • Rozvoj služeb nabízených zahraničním studentům a akademickým pracovníkům;
 • Rozvoj programu VŠE Ambassador;
 • Zavedení systému zpětné vazby od studentů a absolventů cizojazyčných programů;
 • Rozvoj absolventského programu pro zahraniční studenty;
 • Tvorba celoškolní strategie internacionalizace;
 • Podpora mezinárodních strategických partnerství.

Plnění některých plánovaných opatření může být ztíženo pandemií Covid-19, která má nepříznivý dopad na realizaci zahraničních mobilit.

Pro první rok SZ VŠE jsou pro naplnění výše uvedených cílů SZ VŠE konkretizována opatření vedoucí k podpoře výjezdu post-doktorandů a akademiků při přípravě na habilitační a profesorské řízení a podpoře profesorů ze zahraničí, podpoře studentských a zaměstnaneckých mobilit, tvorbě a rozvoji kurzů pro budování jazykových a mezikulturních kompetencí, udržení nabídky předmětů v cizích jazycích pro česky vyučované studijní programy, rozšiřování společných studijních programů a posilování internacionalizace kurikul, ukotvení postupů uznání předchozího vzdělávání, studii proveditelnosti a efektivity virtuálních mobilit, definování úlohy Admission and Marketing Office, podpoře strategických mezinárodních partnerství

Podpora post-doktorandů a jejich profesního růstu formou finanční podpory zahraničního pobytu povede k navázání kontaktů a potenciální mezinárodní spolupráci, která přispěje k lepším akademickým výsledkům vědecké činnosti a kvalitnější publikační činnosti. Rovněž budou podpořeni akademičtí pracovníci při výjezdu do zahraničí pro dokončení splnění klíčových požadavků nutných pro zahájení habilitačního nebo profesorského jmenovacího řízení. Zároveň bude na VŠE zajištěno mezinárodní prostředí pomocí hostujících profesorů ze zahraničí, a to pro získávání nových a udržení stávajících.

Organizační podpora studijních pobytů v zahraničí, která není pokryta z programu Erasmus+, včetně podpory studentů ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí či studentů handicapovaných, bude zaměřena na udržení stávajícího počtu mobilit. Jde o podporu dlouhodobé (semestrální) i krátkodobé (např. letní školy) studijní pobyty, pracovní stáže i výukové pobyty a školení, a to včetně podpory prostřednictvím propagačních a informačních aktivit a digitalizaci procesů (úpravy v InSIS apod.).

Kompetence studentů a zaměstnanců v oblasti jazykové a mezikulturní budou vytvářeny a posilovány prostřednictvím ucelené nabídky kurzů. Specificky budou tyto kurzy otevřeny studentům vyjíždějícím do zahraničí, vyučujícím v cizojazyčných kurzech a pracovníkům servisních pracovišť.

Mezinárodní zkušenost studentů posiluje také studium v cizích jazycích, proto bude aktualizována nabídka takovýchto předmětů pro české studijní programy, a to v dostatečné oborové diverzitě a kombinující české a zahraniční studenty včetně nabídky předmětů vyučovaných hostujícími profesory. Nad rámec klasických mobilitních programů bude analyzována možnost rozšiřování společných studijních programů a posilování internacionalizace kurikul.

VŠE v roce 2019 vyvinula vlastní aplikaci pro uznávání výsledků předchozího vzdělání pro účely přijímacího řízení a v roce 2020 ji implementovala. V roce dojde 2021 na základě zkušeností k vyhodnocení její funkčnosti, k jejím úpravám a rozšíření a bude provedena analýza možného propojení na modul přijímacího řízení v InSIS. Zároveň dojde k plnému využití aplikace pro uznávání výsledků studia v zahraničí prostřednictvím InSIS v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE, včetně doprovodné dokumentace a příp. školení.

V souvislosti se změněnými vnějšími podmínkami jsou zvažovány možnosti využívání tzv. virtuálních mobilit. Proto bude ve spolupráci s dalšími vysokými školami realizována studie proveditelnosti a fungování konceptu virtuálního kampusu, včetně zajištění skenování budov a vnitřních prostor VŠE pro vytvoření modelu virtuálního kampusu a vytvoření první části obsahu.

Admission and Marketing Office má významnou roli při budování infrastruktury pro zahraniční studenty a komunikaci s absolventy cizojazyčných programů. Bude jasně definována jeho úloha jako centra, které poskytuje informační služby pro uchazeče o studium v placených studijních programech a jako koordinátora marketingových a dalších aktivit souvisejících se získáváním uchazečů do těchto programů.

Aktivní zapojení do mezinárodních sítí typu CEMS, PIM, AACSB, EFMD, EIASM apod. a účast na konferencích a workshopech organizovaných mezinárodními profesními aliancemi (EUA, EAIE, NAFSA, APAIE, EIASM apod.) umožní sdílet zkušenosti s rozsáhlým portfoliem zahraničních vzdělávacích institucí.

 

Plán realizace SZ VŠE pro rok 2021 byl projednán Vědeckou radou VŠE per rollam dne 8. února 2021, schválen Akademickým senátem dne 22. února 2021 a projednán Správní radou dne 23. března 2021.

 

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.

Rektorka VŠE

 

Ing. Marek Stříteský, Ph.D., v.r.

Předseda AS VŠE

 

doc. Ing. Jiří Volf, CSc. v.r.

Předseda Správní rady VŠE