Nové složení Rady pro vnitřní hodnocení VŠE

Rektorka VŠE jmenovala k 1. 10. 2018 nové členy Rady pro vnitřní hodnocení:

 • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., děkan Fakulty managementu
 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc., proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky
 • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
 • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky, místopředseda RVH
 • prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy
 • prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., děkan Národohospodářské fakulty
 • doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Fakulty managementu
 • Ing. Josef Klement, student, doktorské studium na Národohospodářské fakultě
 • doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty podnikohospodářské
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví
 • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum
 • prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské
 • Bc. Vojtěch Prchal, místopředseda AS VŠE, student, Fakulta managementu
 • doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., děkan Fakulty mezinárodních vztahů
 • doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D., člen Akademického senátu VŠE, Fakulta informatiky a statistiky

Podle § 12a, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je předsedou RVH rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc. a dalším členem je předseda AS VŠE Ing. Marek Stříteský, Ph.D.