POROST

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze

 

Popis projektu
Registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008565
Zahájení realizace 1. 1. 2018
Ukončení realizace 31. 10. 2019
Doporučená výše financování 98 457 705,85 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dotační titul
Název výzvy 02_17_044  Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
Prioritní osa PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Specifický cíl SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Anotace projektu

Záměrem projektu je v návaznosti na realizované aktivity rozvoje vzdělávacích činností modernizovat a doplnit infrastrukturu učeben, studoven, knihovny a prostor pro samostudium využívaných napříč studijními programy s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání na VŠE v Praze. Provedením nezbytných stavebních úprav a následnou modernizací a doplněním potřebného vybavení dojde k vytvoření plně funkčních prostor vyžadovaných pro zlepšení výuky na základě osvědčených světových standardů i očekávaných trendů.

Aktivity projektu

  • KA01 – Řízení projektu
  • KA02 – Technické vybavení pro výuku handicapovaných studentů
  • KA03 – Výpočetní a multimediální technika pro Grafické studio
  • KA04 – Počítačové vybavení a infrastruktura pro výuku
  • KA05 – Software pro výuku
  • KA06 – Inovace audiovizuální technologie pro učebny a studijní prostory
  • KA07 – Modernizace mobiliáře učeben a studijních prostor
  • KA08 – Elektronické informační zdroje pro výuku

Aktivity projektu přispějí k plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020.

Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Klára Kubíčková