Intranet a agenda Projektové kanceláře

Intranet

Je určen pro všechny kolegy z VŠE, kteří jsou aktivní v podávání nebo vedení nevědeckých rozvojových projektů.

Obsahuje:

 • vybrané aktuální projektové výzvy,
 • popis a nabídku služeb Projektové kanceláře,
 • užitečné šablony a dokumenty pro podání i realizaci projektu včetně návodného postupu,
 • závaznou projektovou směrnici k administrativním postupům,
 • doporučený Manuál pro řešitele a další užitečné dokumenty.

 

Agenda

Projektová kancelář byla ustavena k 1. 4. 2018 Příkazem rektora, který definuje její agendu takto: 

 1. Zajištění informovanosti o vyhlašovaných výzvách relevantních pro VŠE a její jednotlivá pracoviště,
 2. Projektové poradenství,
 3. Metodická a administrativní podpora projektových týmů při předkládání a řešení projektů,
 4. Implementace systému projektového řízení se zaměřením na oblasti mimo vědecko-výzkumnou činnost,
 5. Zpětná vazba k realizovaným projektům a její sdílení,
 6. Koordinace přípravy a realizace projektů,
 7. Zajištění další související agendy.

 

Hlavním úkolem Projektové kanceláře je implementovat systém projektového řízení pro projekty mimo vědecko-výzkumnou činnost tak, aby byly vytvořeny podmínky pro efektivní přípravu a realizaci projektů, které podpoří další rozvoj VŠE. Cílem je koncepční systemizace přípravy projektů, vytvoření a standardizace projektových procesů, podpora efektivní implementace projektů, tvorba metodických postupů, manuálů pro řešitele a šablon.

 

Ve fázi přípravy projektu nabízí Projektová kancelář řešitelům z VŠE tyto služby:

 • Monitoring projektových příležitostí a distribuce informací, 
  • Pravidelný monitoring dotačních titulů, 
  • Na základě vyjádření zájmu o konkrétní oblasti mohou být zájemci pravidelně informováni o novinkách v oblasti jejich zájmu, 
 • Konzultace projektových záměrů,  
  • Řešitelům nabízíme možnost konzultace jejich projektových záměrů formou osobních, telefonických či písemných konzultací, např. – harmonizace projektů s podmínkami poskytovatele dotace, parametry rozpočtu, formální podoba žádosti atd. 
 • Zpracování projektových záměrů do formy žádosti/přihlášky, 
  • Vyplnění žádosti/přihlášky projektu v příslušných formulářích či elektronických aplikacích,
  • Kontrola formální a věcné správnosti před podáním žádosti poskytovateli dotace, 
  • Komunikace s poskytovatelem dotace, 
 • Kompletace příloh žádosti, 
  • Pomoc při zajištění formálních příloh, 
  • Kontrola doložení všech relevantních příloh, 
 • Zajištění podpisu žádosti, 
 • Pomoc při uzavírání partnerských/dotačních smluv.  
 • Pro projekty Erasmus+ nabízí ke stažení praktický balíček, nazvaný Projektový manažerský toolkit, dokončený v roce 2023 ve spolupráci s dalšími evropskými univerzitami

 

Projektová kancelář spravuje a koordinuje na VŠE všechny rozvojové projekty  vyjma:

 • projektů vědy a výzkumu financovaných z jiných než evropských strukturálních a investičních fondů  (má v gesci Oddělení vědy a výzkumu),
 • projektů organizace výměny studentů a mobilit pracovníků na základě bilaterálních či multilaterálních smluv (má v gesci Oddělení zahraničních styků), 
 • investičních projektů, které jsou administrovány jiným pracovištěm než Projektovou kanceláří (má v gesci většinou Odbor správy majetku nebo jiný odbor),
 • projektů realizovaných v rámci doplňkové činnosti (dle směrnice rektora č. 1/2014 Doplňková činnost, v platném znění).