Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2006

Vysoká škola ekonomická v Praze je vysokoškolskou institucí univerzitního charakteru a ve vysokém ekonomickém školství v České republice zaujímá vedoucí postavení. Dosáhla rovněž významného mezinárodního uznání, a to jak v rámci Evropy, tak v celosvětovém měřítku. Na těchto dvou skutečnostech založila Vysoká škola ekonomická další rozvoj, který vyjádřila v Dlouhodobém záměru na období 2006-2010.

Konkrétnější vymezení priorit zahrnuje posílení internacionalizace vzdělávací i vědecké činnosti, prohloubení kvality akademických činností, zkvalitnění akademického prostředí, zvýšení kvality vědecko výzkumné činnosti, posílení vnějších vztahů VŠE – zejména k institucím a podnikatelské sféře, a pokračování v procesech vedoucích k národnímu i mezinárodnímu uznání Vysoké školy ekonomické.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v květnu 2005 seznámilo vysoké školy s hlavními principy Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol. Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické pro rok 2006 (dále jen Aktualizace DZ) plně vychází z těchto principů. Představuje priority Vysoké školy ekonomické ve smyslu hlavních záměrů Vysoké školy ekonomické v souladu Dlouhodobým záměrem Vysoké školy ekonomické na období let 2006 – 2010 s konkretizací na první rok tohoto období.

Aktualizace DZ plně reflektuje klíčový prvek z hlediska rozvoje vysokých škol, za který jsou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy považovány rozvojové projekty. Tyto projekty jsou primárně orientovány na rozvoj struktury, na internacionalizaci a na podporu v oblasti výzkumu a vývoje. Plně v souladu s požadavky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se součástí Aktualizace DZ stal přehled rozvojových projektů předkládaných Vysokou školou ekonomickou na rok 2006.

Vysoká škola ekonomická v Aktualizaci DZ rovněž plně respektuje, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je připraveno oceňovat aktivity vysokých škol, které napomáhají naplnění cílů v dlouhodobých záměrech, aktivity spojené s podporou celoživotního vzdělávání a uspokojování poptávky veřejnosti, a takové zkušenosti vysokých škol, které by měly být následovány jinými vysokými školami.

Vysoká škola ekonomická předkládá Aktualizaci DZ v členění do pěti základních oblastí:

 • internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti;
 • studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání;
 • rozvoj vědy a výzkumu;
 • rozvoj informačních technologií;
 • rozvoj materiálně technické základny.

Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

 • Vytvořit podmínky pro přípravu a realizaci projektu Erasmus Mundus: M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration.
 • Pokračovat ve využívání mezinárodních programů jako prostředku zvyšování mobilit studentů a učitelů a kvality výuky.
 • Zvyšovat počet předmětů nabízených v cizích jazycích jako předpokladu pro navýšení reciproční výměny studentů.
 • Implementovat všechny prvky systému ECTS do mezinárodního studijního programu International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe.
 • Předložit mezinárodní studijní program International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe k reakreditaci.
 • Realizovat aktivity vedoucí k přeměně paralelního studijního programu International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe na společný mezinárodní studijní program nebo formu „double degree“.
 • Pokračovat ve výuce a v přípravě nových projektů společných studijních programů a nových paralelních studijních programů.
 • Systémově ošetřit projekt „free movers“ jako alternativní formu mobilit studentů.

Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání

 • Dokončit zavedení systému ECTS jako základního akumulačního a transformačního kreditního systému.
 • Zvýšit prostupnost mezi jednotlivými studijními programy.
 • Rozšířit nabídku kombinované a distanční formy vzdělávání, reagující na poptávku zvláště v oblasti státní správy, průmyslu, školství a zdravotnictví.
 • Zajistit další rozvoj programů celoživotního vzdělávání v oblasti:
 • posílení jazykové úrovně akademických pracovníků směrem k jejich uplatnění v cizojazyčné výuce v rámci mezinárodních studijních programů i k jejich většímu zapojování do zahraničních vědecko-výzkumných programů;
 • podpory rychlého kvalifikačního růstu mladých akademických pracovníků rozšířením pozic v projektu Corporate Chairs;
 • zajištění dalšího rozvoje univerzity 3.věku;
 • zvýšení odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků;
 • zvýšení kvalifikační úrovně vysokoškolského managementu, zejména v oblasti informačních technologií.
 • Propojit studijně pedagogické a výzkumné činnosti výraznějším zapojením studentů do výzkumných aktivit.
 • Rozšířit zavádění multimediálních prostředků ve výuce s cílem podpořit aktivní formy výuky.
 • V souvislosti se zavedením nového studijního informačního systému připravit nový efektivní systém interního hodnocení úrovně studia.
 • V zájmu zkvalitnění výukového procesu připravit systémové změny v procesu sestavování rozvrhu výuky s cílem účelného využití výukových prostor v nově dokončené Rajské budově.
 • Realizovat projekty na podporu integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia a vyrovnání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů ze znevýhodněných sociálních skupin, včetně národnostních menšin.
 • Pro rozvoj spolupráce s absolventy připravit a zahájit projekt Asociace absolventů VŠE.
 • Důsledně monitorovat uplatnění absolventů na trhu práce a výsledky vyhodnocovat.

Rozvoj vědy a výzkumu

 • Podporovat zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků.
 • Podporovat mezinárodní publikační a konferenční aktivity za účelem zvýšení mezinárodní prezentace školy a podpora publikačních aktivit v impaktovaných vědeckých časopisech.
 • Zvýšit intenzitu vědecko-výzkumnou spolupráci s podnikatelským sektorem a státní správou.
 • Aktivně zapojovat akademické pracovníky do 6. rámcového programu a do přípravy 7. rámcového programu.
 • Podporovat mobility studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků.
 • Napomáhat k dalšímu rozvoji virtuální ekonomické knihovny.
 • Vyvinout aktivní úsilí o vytváření výzkumných center 1M a LC a dalších nových výzkumných záměrů.

Rozvoj informačních technologií

 • Pokračovat v implementaci ekonomického informačního systému jako součásti univerzitního informačního systému školy s cílem zprovoznit základní funkcionalitu k 1. 1. 2007 a dokončit implementaci nového studijního informačního systému.
 • V souvislosti se záměrem zvýšit dostupnost informačních i jiných zdrojů počítačové sítě VŠE zprovoznit nový centrální přepínač a zvýšit tak propustnost páteřní sítě na 10 Gb, převést přípojky na rychlost 100 Mb/s, dokončit výstavbu přípojek na kolejích a rozšířit pokrytí bezdrátovou sítí ve všech areálech školy.
 • Pokračovat v obnově telekomunikační infrastruktury školy.
 • Obnovit vybavení počítačových učeben a studoven pro udržení stávající kvality úrovně vybavení moderní výpočetní a audiovizuální technikou, zkvalitňovat automatizovanou správu počítačových učeben a studoven.
 • Modernizovat stávající a vytvářet odpovídající technické a technologické zázemí pro provoz moderních IS, zvyšovat výkonnost serverů a diskovou kapacitu, rozšiřovat systém vzdálené správy a monitoringu síťových prvků, zvýšit diskovou kapacitu uživatelů připojováním k budovanému centrálnímu úložišti dat.
 • Pokračovat ve zprovoznění certifikační autority, začít využívat identifikační karty aspoň části uživatelů jako úložiště klíčů a osobních certifikátů.
 • Zvýšit kvalitu fondu informačních zdrojů cestou rozšíření nabídky speciálních zdrojů – elektronických knih a archivu periodik (databáze JSTOR).
 • Pokračovat v projektu oborové informační brány „Ekonomické vědy“ popisem elektronických informačních zdrojů.

Rozvoj materiálně technické základny

 • Podpořit rozvoj a obnovu materiálně technické základny v souladu s podprogramem 233 34 A.

 

Přílohou Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické na rok 2006 jsou Rozvojové projekty na rok 2006.