Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2007

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze vychází jednak z jejího Dlouhodobého záměru pro období 2006 až 2010 a jednak z Dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast vysokých škol včetně jeho aktualizace pro rok 2007.

Aktualizace vychází z hodnocení VŠE uvedeného v jejím Dlouhodobém záměru, podle něhož je VŠE „vysokoškolskou institucí univerzitního charakteru a ve vysokém ekonomickém školství v České republice zaujímá jednoznačně vedoucí postavení. Dosáhla rovněž významného mezinárodního uznání, a to jak v rámci Evropy, tak v celosvětovém měřítku. Na těchto dvou pilířích chce stavět svůj další rozvoj v letech 2006 – 2010“. Aktualizace též reaguje na SWOT analýzu uvedenou v Dlouhodobém záměru školy.

Vysoká škola ekonomická respektuje v Aktualizaci svého dlouhodobého záměru všechny tři priority Dlouhodobého záměru MŠMT, tj. internacionalizaci, kvalitu a excelenci akademických činností a kulturu akademického života. To vše se plně promítá do projektů, které Vysoká škola ekonomická předkládá v rámci rozvojových programů na rok 2007. Tyto projekty pak tvoří konkrétní náplň realizace Dlouhodobého záměru školy pro druhý rok období 2006 – 2010.

Vysoká škola ekonomická předkládá aktualizaci Dlouhodobého záměru ve stejném členění jako v roce 2006. Cílem je umožnit snadné a
přehledné porovnání záměrů v obou letech. Aktualizace Dlouhodobého záměru je proto nadále členěna do následujících pěti základních částí:

 • internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti;
 • studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání;
 • rozvoj vědy a výzkumu;
 • rozvoj informačních technologií;
 • rozvoj materiálně technické základny.

V oblasti internacionalizace bude v roce 2007 kladen důraz zejména na rozvoj mezinárodních studijních programů a také na růst počtu předmětů v cizích jazycích nabízených Vysokou školou ekonomickou, dále pak na zvýšení počtu hostujících profesorů.

V oblasti pedagogiky jde zejména o dokončení implementace ECTS, který dovoluje zvýšit prostupnost studijních programů a rozšíření nabídky kombinované a distanční formy studia. Dále bude cílem rozvoj celoživotního vzdělávání na škole a důsledné monitorování uplatnění absolventů školy na trhu práce.

V oblasti vědy a výzkumu jde zejména o další prohloubení jejího mezinárodního charakteru a o posílení spolupráce s podnikatelským sektorem a státní správou.

Úspěšný rozvoj pedagogické činnosti a vědy a výzkumu na škole (včetně jejího mezinárodního aspektu) není možný bez dynamického rozvoje informačních a komunikačních technologií a materiálně technické základny školy tak, jak je to popsáno v dalším textu.

Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

 • Realizace projektu Erasmus Mundus: „M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration“.
 • Realizace mezinárodního magisterského „Master in International Management“ studijního programu CEMS, akreditace nových kurzů, zapojení mladých učitelů do výuky.
 • Realizace mezinárodního studijního programu „Finance and Accounting for Common Europe“.
 • Příprava mezinárodního studijního programu Ekonomie, právo a instituce.
 • Zvýšení počtu předmětů nabízených v cizích jazycích jako předpokladu pro navýšení reciproční výměny studentů; zvýšení počtu studentů, kteří vyjíždějí na výměnné semestrální pobyty do zahraničí.
 • Zvýšení počtu hostujících profesorů na VŠE v Praze.
 • Reakreditace mezinárodního studijního programu „International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe“ v systému ECTS.
 • Příprava společného studijního programu typu „double degree“ pro vybrané studenty mezinárodního magisterského studijního programu „International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe“ s Universitou Jeana Moulina v Lyonu.
 • Využití programu „International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe“ jako formy podpory
  rozvoje stipendijního programu pro studenty z rozvojových zemí a/nebo zemí, které procházejí transformačními procesy.
 • Internacionalizace doktorského studijního programu – zvýšení počtu hostujících profesorů ve výuce, zvýšení počtu dlouhodobých výjezdů doktorandů na zahraniční studijní pobyty.

Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání

 • Dokončit zavedení systému ECTS jako základního akumulačního a transformačního kreditního systému.
 • Zvýšit prostupnost mezi jednotlivými studijními programy.
 • Rozšířit nabídku kombinované a distanční formy vzdělávání, reagující na poptávku zvláště v oblasti státní správy, průmyslu, školství a zdravotnictví.
 • Zajistit další rozvoj programů celoživotního vzdělávání
  • posílením jazykové úrovně akademických pracovníků směrem k jejich uplatnění v cizojazyčné výuce v rámci mezinárodních studijních programů i k jejich většímu zapojování do zahraničních vědecko-výzkumných programů,
  • podporou rychlého kvalifikačního růstu mladých akademických pracovníků,
  • zajištěním dalšího rozvoje Univerzity 3.věku a
  • zvýšením odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků.
 • Propojit studijně pedagogické a výzkumné činnosti výraznějším zapojením studentů do výzkumných aktivit.
 • Připravit nový efektivní systém interního hodnocení úrovně studia.
 • Realizovat projekty na podporu integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia a vyrovnání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů ze znevýhodněných sociálních skupin.
 • Důsledně monitorovat uplatnění absolventů na trhu práce a výsledky vyhodnocovat.

Rozvoj vědy a výzkumu

 • Podporovat zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků.
 • Podporovat rozvoj vědecké činnosti doktorandů a mladých akademických pracovníků formou interních grantových projektů.
 • Podporovat mezinárodní publikační a konferenční aktivity za účelem zvýšení mezinárodní prezentace školy a podporovat publikační aktivity v impaktovaných vědeckých časopisech.
 • Zvýšit intenzitu vědecko-výzkumné spolupráce s podnikatelským sektorem a státní správou.
 • Aktivně zapojovat vědecké a akademické pracovníky do přípravy 7. rámcového programu.
 • Podporovat zahraniční mobility doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.
 • Napomáhat k dalšímu rozvoji virtuální ekonomické knihovny.
 • Vyvinout aktivní úsilí o další zapojení do NPV II.

Rozvoj informačních technologií

 • Pokračovat v implementaci ekonomického informačního systému jako součásti univerzitního informačního systému školy s cílem zprovoznit základní funkcionalitu k 1. 1. 2007 a implementovat nový studijní informační systém.
 • V souvislosti se záměrem zvýšit dostupnost informačních i jiných zdrojů počítačové sítě VŠE zprovoznit nový centrální přepínač a zvýšit tak propustnost páteřní sítě na 10 Gb, převést přípojky na rychlost 100 Mb/s, dokončit výstavbu přípojek na kolejích a rozšířit pokrytí bezdrátovou sítí ve všech areálech školy.
 • Obnovit vybavení počítačových učeben a studoven pro udržení stávající kvality úrovně vybavení moderní výpočetní a audiovizuální technikou, zkvalitňovat automatizovanou správu počítačových učeben a studoven.
 • Modernizovat stávající a vytvářet odpovídající technické a technologické zázemí pro provoz moderních IS, zvyšovat výkonnost serverů a diskovou kapacitu, rozšiřovat systém vzdálené správy a monitoringu síťových prvků, zvýšit diskovou kapacitu uživatelů připojováním k budovanému centrálnímu úložišti dat.
 • Zvýšit kvalitu fondu informačních zdrojů cestou rozšíření nabídky speciálních zdrojů – elektronických knih a archivu periodik (databáze JSTOR).
 • Minimalizovat rizika při výpadcích proudu zkvalitněním a obnovou záložních zdrojů napětí pro servery.
 • Inovovat telekomunikační infrastruktury školy s cílem zefektivnit provoz.
 • Zavedení elektronického objednávání kancelářských potřeb.
 • Rozvoj systému multifunkčních identifikačních karet s čipovou technologií a služeb založených na jejich využívání.

Rozvoj materiálně technické základny

 • Zahájení rekonstrukce a rozšíření objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.
 • Zahájení výstavby sportovního střediska Třebešín.
 • Rekonstrukce elektrorozvodů.
 • Zateplení obvodových a střešních plášťů v rámci opatření vyplývajících z Energetického auditu.
 • Rozšíření počítačové sítě na kolejích.
 • Pokračování rekonstrukce výtahů na kolejích.
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v ubytovací části CDMS.
 • Nová zasedací místnost, rekonstrukce rektorátu.
 • Odhlučnění učeben na Jižním městě.
 • Rekonstrukce vzduchotechniky v Nové budově.