Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2008

předkládá:

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

září 2007

Obsah

 1. Aktuální situace při realizaci Dlouhodobého záměru VŠE v Praze
 2. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti
 3. Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání
 4. Rozvoj vědy a výzkumu
 5. Rozvoj informačních technologií
 6. Rozvoj materiálně technické základny
 7. Přehled rozvojových projektů pro rok 2008
  • 7.1 Decentralizované projekty
  • 7.2 Centralizované projekty
 8. Finanční rozvaha

1. Aktuální situace při realizaci Dlouhodobého záměru VŠE v Praze

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze vychází jednak z jejího Dlouhodobého záměru pro období 2006 až 2010 a jednak z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MŠMT pro oblast vysokých škol, včetně jeho aktualizace pro rok 2008.

Aktualizace vychází z hodnocení VŠE uvedeného v jejím Dlouhodobém záměru, podle něhož je VŠE „vysokoškolskou institucí univerzitního charakteru a ve vysokém ekonomickém školství v České republice zaujímá jednoznačně vedoucí postavení. Dosáhla rovněž významného mezinárodního uznání, a to jak v rámci Evropy, tak v celosvětovém měřítku. Na těchto dvou pilířích chce stavět svůj další rozvoj v letech 2006 – 2010“. Aktualizace též reaguje na SWOT analýzu uvedenou v Dlouhodobém záměru školy a aktualizovanou ve Výroční zprávě o činnosti VŠE za rok 2006.

VŠE považuje za své silné stránky:

 • trvalý zájem studentů o studium na VŠE (a to i přes zvyšující se počet soukromých vysokých škol se zaměřením na ekonomické a manažerské obory nebo informatiku);
 • vysokou kvalitu akademických pracovníků (mezi nimiž je řada významných vědeckých a pedagogických autorit uznávaných ve svém oboru doma i ve světě);
 • rozsáhlý záběr ekonomických a s ekonomií souvisejících disciplín;
 • široké odborné, informatické a kulturní zázemí;
 • jedinečnou sít mezinárodních vztahů a rostoucí mobilitu studentů;
 • systematickou spolupráci s řadou významných firem a institucí (škola založila Rozvojové a poradenské centrum jako nový prvek spolupráce s podnikatelskou sférou).

Mezi slabší stránky VŠE patří:

 • věková struktura profesorů a docentů, pomalý růst počtu nových akademických pracovníků;
 • vyšší počet studentů na akademického pracovníka než je průměr v České republice;
 • nízké tempo zavádění moderních metod do výuky;
 • omezení mezinárodní mobility studentů relativně nízkým počtem předmětů nabízených v cizích jazycích;
 • relativně nízký počet doktorandů;
 • nízký počet pedagogů VŠE v Praze, kteří vyučují na zahraničních vysokých školách;
 • nedostatečná mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu (projekty, publikace);
 • omezená konkurenceschopnost v získávání odborníků proti komerční sféře z hlediska hmotného zabezpečení.

VŠE si je vědoma, že v dalším rozvoji nutně musí počítat s růstem konkurenceschopnosti jak ekonomických a manažerských fakult domácích veřejných a soukromých vysokých škol, tak i zahraničních škol, zejména s ohledem na dokončení procesu vytváření jednotného evropského vzdělávacího prostoru (v roce 2010) a s tím spojený růst mobility studentu. Mezi případná rizika patří též stárnutí obyvatelstva a z toho plynoucí možnost poklesu poptávky po vysokoškolském studiu.

V návaznosti na dosažené výsledky svého dosavadního rozvoje, se zřetelem k trendům evropského a světového vysokého školství a v souladu se záměrem MŠMT na léta 2006 – 2010 považuje VŠE za své rozhodující příležitosti a současně i priority svého dalšího rozvoje:

 • využít probíhající přestavbu studia (přechod na ECTS) k přeformulování obsahové stránky předmětů, aby odrážela nejnovější trendy, a k zavedení moderních metod výuky;
 • využít výsledků projektu Reflex, z nichž vyplynulo výborné uplatnění absolventů VŠE, k posílení vedoucího postavení VŠE mezi ekonomickými školami a k získání kvalitních studentů;
 • využít možnosti rozvojových projektů Ministerstva školství k vybudování střediska pro podporu handicapovaných studentů;
 • využít možnosti rozvojových projektů Ministerstva a možností nabízených zákonem o vysokých školách (a v souladu s celosvětovými trendy) k posílení nabídky celoživotního vzdělávání;
 • využít situace, kdy bude zaváděn zcela nový informační systém, k dalšímu rozvoji prvků vnitřního hodnocení, mimo jiné k vytvoření nové studentské ankety;
 • využít relativně dobré prestiže VŠE k získání dalších studentu doktorského studia;
 • využít prostor v nově otevřené Rajské budově k pořádání kulturních akcí (výstav a koncertů), a přispět tak ke zkvalitnění akademického života na VŠE.
 • dále posílit internacionalizaci vzdělávací i vědecké činnosti;
 • posílit vnější vztahy VŠE, zejména k institucím a podnikatelské sféře;
 • pokračovat v procesech vedoucích k národnímu i mezinárodnímu uznání VŠE;
 • prohloubit spolupráci fakult VŠE s fakultami jiných vysokých škol v rámci ČR;
 • posílit finanční zdroje pro rozvoj školy lepším využitím strukturálních fondů Evropské unie.

Vysoká škola ekonomická respektuje v Aktualizaci svého dlouhodobého záměru všechny tři priority Dlouhodobého záměru MŠMT, tj. internacionalizaci, kvalitu a excelenci akademických činností a kulturu akademického života. To vše se plně promítá do projektů, které Vysoká škola ekonomická předkládá v rámci rozvojových programů na rok 2008.

VŠE dále odráží v Aktualizaci svého dlouhodobého záměru i to, že další významnou prioritou MŠMT bude v roce 2008 úspěšná implementace operačních programů Strukturálních fondů Evropské unie programovacího období 2007 – 2013. S ohledem na skutečnost, že Fakulta managementu sídlí v Jindřichově Hradci, předpokládá VŠE zapojení jak do systémových tak individuálních projektů operačních programů.

Všechny projekty pak budou tvořit konkrétní náplň realizace Dlouhodobého záměru školy pro třetí rok období 2006 – 2010.

Vysoká škola ekonomická předkládá konkrétní aktivity, jimiž bude naplňovat aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2008 ve stejném členění jako v roce 2007. Cílem je umožnit snadné a přehledné porovnání záměrů v obou letech. Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2008 je proto nadále členěna do následujících pěti základních částí:

 1. internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti;
 2. studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání;
 3. rozvoj vědy a výzkumu;
 4. rozvoj informačních technologií;
 5. rozvoj materiálně technické základny.

V oblasti internacionalizace bude v roce 2008 kladen hlavní důraz na rozvoj mezinárodních studijních programů, kvalitu a vyšší zapojení učitelů do výuky předmětů v cizích jazycích nabízených Vysokou školou ekonomickou, na posílení výměn učitelů a zvýšení počtu přijímaných i vysílaných studentů do zahraničí.

V oblasti pedagogiky jde zejména o dokončení implementace ECTS, který dovoluje zvýšit prostupnost studijních programů a rozšíření nabídky kombinované a distanční formy studia. Dále bude cílem rozvoj celoživotního vzdělávání na škole a důsledné monitorování uplatnění absolventů školy na trhu práce.

V oblasti vědy a výzkumu jde zejména o další prohloubení jejího mezinárodního charakteru a o posílení spolupráce s podnikatelským sektorem a státní správou. Významné též je zapojení studentů do řešení vědeckých projektů.

Úspěšný rozvoj pedagogické činnosti a vědy a výzkumu na škole (včetně jejího mezinárodního aspektu) není možný bez dynamického rozvoje informačních a komunikačních technologií a materiálně technické základny školy tak, jak je to popsáno v dalším textu.

2. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

Priority v rozvoji internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání v roce 2008 VŠE spatřuje ve svých následujících aktivitách:

 • Realizace navazujícího magisterského studijního programu M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration – projekt Erasmus Mundus (joint degree) na Fakultě mezinárodních vztahů;
 • Realizace celoškolského navazujícího magisterského studijního programu International Business – Central European Business Realities. Jedná se o program určený jak pro nadané studenty z rozvojových zemí a ze zemí procházejících procesem  společenské i ekonomické transformace, tak pro studenty z vyspělých zemí. První studenti využijí formy tzv. double degree ve spolupráci s Université Jean Moulin Lyon 3;
 • Realizace navazujícího magisterského studijního programu Master in International Management, studijní program CEMS (joint degree), akreditace nových kurzů, zapojení mladých učitelů do výuky, posílení spolupráce s podnikovou sférou;
 • Realizace navazujícího magisterského studijního programu Finance and Accounting for Common Europe (joint degree) na Fakultě financí a účetnictví;
 • Realizace navazujícího magisterského studijního programu Master en Administration des Entreprises (program ve francouzštině ve spolupráci s konsorciem francouzských vysokých škol), program celoživotního vzdělávání;
 • Rozvoj aktivit pracoviště „Central and East European Studies Program“ – přijímání většího množství zahraničních studentů na úrovni bakalářského studia do placeného studijního programu.
 • Zlepšení kvality výuky pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů, zvýšení počtu kurzů, zapojení mladých učitelů – studenti VŠE jsou díky bezprostřednímu kontaktu se zahraničními studenty lépe připraveni na práci v mezinárodním prostředí; zvýšení počtu nabízených kurzů umožní přijímání většího počtu zahraničních studentů;
 • Vyslání většího počtu studentů VŠE v Praze na zahraniční partnerské univerzity;
 • Zvýšení počtu hostujících profesorů na VŠE v Praze a prohloubení spolupráce v oblasti vědecko-výzkumné;
 • Zvýšení počtu učitelů VŠE v Praze, kteří budou učit na zahraničních vysokých školách v akreditovaných studijních programech;
 • Internacionalizace doktorského studijního programu – zvýšení počtu hostujících profesorů ve výuce, zvýšení počtu dlouhodobých výjezdů doktorandů na zahraniční studijní pobyty.

Zodpovědnost:

Prorektor pro zahraniční vztahy a PR

Kontrola:

Březen 2008 – vedení školy, červen 2008 – kolegium rektora

3. Studijní programy, spolupráce s absolventy a programy celoživotního vzdělávání

Rozvoj studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a spolupráce s absolventy se v roce 2008 soustředí zejména na následující oblasti:

 • Dokončit zavedení systému ECTS jako základního akumulačního a transformačního kreditního systému.
 • Rozšířit nabídku kombinované a distanční formy vzdělávání, reagující na poptávku zvláště v oblasti státní správy, průmyslu, školství a zdravotnictví.
 • Modernizovat výuku zaváděním nových forem a těsnějším spojením s praxí.
 • Zajistit další rozvoj programů celoživotního vzdělávání
  • posílit jazykovou úrovně akademických pracovníků směrem k jejich uplatnění v ci­zojazyčné výuce v rámci mezinárodních studijních programů i k jejich většímu za­pojování do zahraničních vědecko-výzkumných programů,
  • podpořit rychlý kvalifikační růst mladých akademických pracovníků,
  • zajistit další rozvoj Univerzity 3.věku a
  • zvýšit odbornou a pedagogickou úroveň akademických pracovníků.
 • Propojit studijně pedagogické a výzkumné činnosti výraznějším zapojením studentů do výzkumných aktivit.
 • Připravit nový efektivní systém interního hodnocení úrovně studia.
 • Realizovat projekty na podporu integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia a vyrovnání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů ze znevýhodněných sociálních skupin.
 • Důsledně monitorovat uplatnění absolventů na trhu práce a výsledky vyhodnocovat.

Zodpovědnost:

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

Kontrola:

leden 2008 – vedení školy, září 2008 – kolegium rektora

4. Rozvoj vědy a výzkumu

Priority v rozvoji vědy a výzkumu v roce 2008 Vysoká škola ekonomická spatřuje ve svých následujících aktivitách:

 • Podporovat zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků.
 • Podporovat rozvoj vědecké činnosti doktorandů a mladých akademických pracovníků formou interních grantových projektů.
 • Podporovat mezinárodní publikační a konferenční aktivity za účelem zvýšení mezinárodní prezentace školy a podporovat publikační aktivity v impaktovaných vědeckých časopisech.
 • Zvýšit intenzitu vědecko-výzkumné spolupráce s podnikatelským sektorem a státní správou.
 • Aktivně zapojovat vědecké a akademické pracovníky do přípravy projektů 7. rámcového programu, projektů bilaterální spolupráce atd.
 • Podporovat zahraniční mobility doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.
 • Napomáhat k dalšímu rozvoji virtuální ekonomické knihovny.
 • Vyvinout aktivní úsilí o další zapojení do NPV II.
 • Prohloubit spolupráci se zahraničními univerzitami a zefektivnit kooperaci ve vědě a výzkumu.
 • Zapojovat studenty do řešení vědeckých úkolů v jejich diplomových pracích a doktorských disertacích.
 • Zlepšovat podmínky pro zapojení žen do vědy a výzkumu.
 • Zintenzívnit popularizační činnosti vysoké školy, a to formou vědeckých přednášek, publikací, spoluprací s českými i zahraničními sdělovacími prostředky.

Zodpovědnost:

Prorektor pro vědu a výzkum

Kontrola:

červen 2008 – kolegium rektora

5. Rozvoj informačních technologií

Rozvoj informačních a komunikačních technologií se na VŠE v Praze v roce 2008 zaměří zejména na následující aktivity:

 • Pokračovat v implementaci ekonomického informačního systému jako součásti univerzitního informačního systému školy s cílem zprovoznit základní funkcionalitu k 1. 1. 2008 a pokračovat v implementaci nového studijního informačního systému.
 • V souvislosti se záměrem dále zvyšovat dostupnost informačních i jiných zdrojů počítačové sítě VŠE zprovoznit nový centrální přepínač a zvýšit tak propustnost páteřní sítě na 10 Gb, převést přípojky na rychlost 100 Mb/s, dokončit výstavbu přípojek na kolejích a rozšířit pokrytí bezdrátovou sítí ve všech areálech školy.
 • Obnovit vybavení počítačových učeben a studoven pro udržení stávající kvality úrovně vybavení moderní výpočetní a audiovizuální technikou, zkvalitňovat automatizovanou správu počítačových učeben a studoven.
 • Modernizovat stávající a vytvářet odpovídající technické a technologické zázemí pro provoz moderních IS, zvyšovat výkonnost serverů a diskovou kapacitu, rozšiřovat systém vzdálené správy a monitoringu síťových prvků, zvýšit diskovou kapacitu uživatelů připojováním k budovanému centrálnímu úložišti dat.
 • Zvýšit kvalitu fondu informačních zdrojů cestou rozšíření nabídky speciálních zdrojů – elektronických knih a archivu periodik (databáze JSTOR).
 • Minimalizovat rizika při výpadcích proudu zkvalitněním a obnovou záložních zdrojů napětí pro servery.
 • Inovovat telekomunikační infrastruktury školy s cílem zefektivnit provoz.
 • Zavedení elektronického objednávání kancelářských potřeb.
 • Rozvoj systému multifunkčních identifikačních karet s čipovou technologií a služeb založených na jejich využívání.

Zodpovědnost:

Ředitel Výpočetního centra VŠE v Praze

Kontrola:

březen 2008, říjen 2008 – vedení školy

6. Rozvoj materiálně technické základny

Rozvoj materiálně technické základy se v roce 2008 soustředí na Vysoké škole ekonomické v Praze na následující aktivity:

 • Zahájení rekonstrukce a rozšíření objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.
 • Zahájení výstavby sportovního střediska Třebešín.
 • Rekonstrukce a přístavba 1. patra NB
 • Rekonstrukce SB – prostor stávající tělocvičny
 • Rekonstrukce koleje Jarov I/D
 • Rekonstrukce koleje Jarov I/E
 • Rekonstrukce elektrorozvodů Nové budovy
 • Rekonstrukce výtahů areálu Jižní Město (JM), budova A,B
 • Rekonstrukce páteřních rozvodů vody JM
 • V rámci technických a finančních možností školy postupně zajistit srovnatelné materiální vybavení pracovišť dislokovaných v různých budovách školy
 • Zateplení obvodových a střešních plášťů v rámci opatření vyplývajících z Energetického auditu. K uvedenému účelu zpracovat a předložit projekt, který umožní případné čerpání finančních zdrojů z operačního programu Životní prostředí.
 • Další rozšíření počítačové sítě na kolejích.
 • Rekonstrukce vzduchotechniky v MIT.

Zodpovědnost:

Kvestor

Kontrola:

březen 2008, říjen 2008 – vedení školy, kolegium rektora

7. Přehled rozvojových projektů pro rok 2008

7.1 Decentralizované projekty

Název projektu Gesce

Zařazení do programu

Rozvoj internacionalizace na VŠE Machková H., prof. Ing. CSc.

1 a

Získání certifikátu Evropské komise „ECTS label“ a „DS label“ pro studijní programy na Vysoké škole ekonomické v Praze Koschin F., doc. RNDr. CSc.

1 b

Podpora kvalifikačního růstu Hronová, S., prof. Ing. CSc.

2 a

HONORS Academia(pokračující projekt) Nový I., prof. Ing. CSc.

2 b

Infrastruktura pro tvorbu multimediálních pomůcek na VŠE v Praze Zeman J., Ing.

3 a

Projekt Integrovaného univerzitního informačního systému na Vysoké škole ekonomické v Praze Nenadál K., RNDr.

3 b

E-learning vybraných oborů, specializací a předmětů VŠE v Praze Radová J., doc. RNDr. Ph.D.

3c

Bezbariérový přístup ke kvalifikačním pracím studentů doktorského, inženýrského a bakalářského studia na VŠE prostřednictvím Internetu Mates P., doc. JUDr. CSc.

3 d

Rozvoj činnosti Univerzity třetího věku Kubálek T., doc. Ing. CSc.

5

Zdokonalení jazykové vybavenosti akademických pracovníků VŠE Koschin F., doc. RNDr. CSc.

6

Aktivní podpora širšího uplatnění moderních výukových metod na VŠE Koschin F., doc. RNDr. CSc.

6

Rozvoj projektového servisu na VŠE Soukup J., prof. Ing. CSc.

6

Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů Mach J., Ing.

6

Spolupráce s regionálními vysokými, vyššími odbornými a středními školami s ekonomickým zaměřením ve výuce účetnictví(pokračující projekt) Bokšová J., Ing. Ph.D.

6

Příprava Fakulty podnikohospodářské VŠE na mezinárodní akreditaci EQUIS Veber J., prof. Ing. CSc.

6

Přenos nejlepších znalostí mezi školami a praxí(pokračující projekt) Doucek P., prof. Ing. CSc.

6

7.2 Centralizované projekty

A. samostatné (pro 1 školu)

Název projektu Gesce

Zařazení do programu

Vzdělávání zdravotně handicapovaných studentů Koschin F., doc. RNDr. CSc.

4 b

B. samostatné (pro více škol)

Název projektu Gesce

Zařazení do programu

Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR (VŠE koordinátorem) Lukeš M., Ing. Mgr. Ph.D.

4 c

Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (koordinátorem MU Brno) Mach J., Ing.

3 a

8. Finanční rozvaha

Z hlediska finančních zdrojů se počítá s rozvojovými projekty MŠMT v objemu 40 – 50 miliónů Kč pro rok 2008. Konkrétní částka závisí na úspěšnosti podaných centralizovaných projektů).

Další zdroje závisí na objemu finančních prostředků, které se podaří získat ze strukturálních fondů, zejména pak z operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.