Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2010

Aktuální situace při realizaci Dlouhodobého záměru VŠE v Praze

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze vychází jednak z jejího Dlouhodobého záměru pro období 2006 až 2010 a jednak z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MŠMT pro oblast vysokých škol, včetně jeho aktualizace pro rok 2010.

Aktualizace vychází z hodnocení VŠE uvedeného v jejím Dlouhodobém záměru, podle něhož je VŠE „vysokoškolskou institucí univerzitního charakteru a ve vysokém ekonomickém školství zaujímá v České republice jednoznačně vedoucí postavení. Dosáhla rovněž významného mezinárodního uznání, a to jak v rámci Evropy, tak v celosvětovém měřítku. Na těchto dvou pilířích chce stavět svůj další rozvoj v letech 2006 – 2010“. Aktualizace též reaguje na SWOT analýzu uvedenou v Dlouhodobém záměru školy a aktualizovanou v tomto dokumentu v bodě 2.9.

Vysoká škola ekonomická respektuje v Aktualizaci svého dlouhodobého záměru všechny tři priority Dlouhodobého záměru MŠMT, tj. internacionalizaci, kvalitu a excelenci akademických činností a kulturu akademického života. To vše se plně promítá do projektů, které Vysoká škola ekonomická předkládá v rámci rozvojových programů na rok 2010.
VŠE dále odráží v Aktualizaci svého dlouhodobého záměru i to, že další významnou prioritou MŠMT je v roce 2010 úspěšná implementace operačních programů strukturálních fondů Evropské unie pro programovací období 2007 – 2013. S ohledem na skutečnost, že Fakulta managementu sídlí v Jindřichově Hradci, předpokládá VŠE její zapojení jak do systémových tak individuálních projektů operačních programů.
Všechny projekty pak tvoří konkrétní náplň realizace Dlouhodobého záměru školy pro poslední rok období 2006 – 2010.

1. Počty studentů a sociální záležitosti

Anotace

S rostoucím podílem generací, který se účastní vysokoškolského vzdělávání, musí dojít k diverzifikaci forem vzdělávání a k rozšíření kombinované a distanční formy.

Analýza současného (výchozího) stavu

V současné době nabízí VŠE jen relativně málo studijních oborů v kombinované či distanční formě. Ani počet účastníků mimořádného studia není příliš vysoký.

Cíle pro rok 2010

Rozšířit nabídku kombinovaného a distančního studia a propagovat mimořádné studium jednotlivých předmětů.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • Počet akreditovaných studijních oborů v kombinované a distanční formě;
 • Počet studentů v kombinované a distanční formě;
 • Počet účastníků mimořádného studia.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, rozvojové programy a poplatky za studium.

Způsob kontroly plnění cílů

Výroční zpráva o činnosti.

Zodpovědnost

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost. Prorektor řídí grémium pedagogických proděkanů a sleduje plnění cílů na fakultách.

2. Rozvoj vysokých škol, včetně rozvoje materiálně technické základny a spolupráce s aplikační sférou

2.1 Rozvoj materiálně technické základny v rámci operačních programů a programů reprodukce majetku

Anotace

Po dokončení nejvýznamnějších investičních akcí roku 2009 (výstavba víceúčelové sportovní haly na Třebešíně, nástavba a přístavba stávajícího objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, komplexní rekonstrukce bloku kolejí Jarov IE) se investiční činnost v roce 2010 soustředí na drobnější akce spojené zejména se zkvalitňováním a udržováním stávajících kapacit pro vzdělávání a vědu a výzkum. Významnou součástí investic bude také pokračování programu postupného zkvalitňování ubytovací infrastruktury pro studenty.

Rozvoj a využití informačních a komunikačních technologií podmiňuje rozvoj pedagogické činnosti, vědy a výzkumu i míru internacionalizace na škole. Základními stavebními kameny v této oblasti je integrovaný a dostatečně flexibilní univerzitní informační systém, výkonná infrastruktura počítačové sítě a koncové stanice umožňující efektivní využívání informačních zdrojů jakož i moderní audiovizuální a telekomunikační technika.

Analýza současného stavu

Rozvoj školy v areálu Žižkov je (pokud jde o výstavbu nových objektů na „zelené louce“) prakticky ukončen. Postupně však vzrůstá potřeba postupné (a důkladné) rekonstrukce stávajících objektů a tím spojené přizpůsobení jejich stavu současných nárokům kladeným na vzdělávací proces i na vědu a výzkum. Souběžně s takto pojatými opravami a rekonstrukcemi také vyvstává nutnost vzniku některých nových výukových kapacit ve formě nástaveb či přístaveb stávajících objektů.
Významnou změnu ve vybavenosti infrastruktury školy představuje výstavba víceúčelové sportovní haly na Třebešíně, dokončovaná v letech 2008 – 2009. S dostavbou sportovního areálu se předběžně uvažuje v letech 2011 – 2012.
Další zkvalitňování činnosti fakulty v Jindřichově Hradci si v roce 2009 vyžádalo také vybudování odpovídající infrastruktury. Několik let odsouvaná realizace nástavby a přístavby stávajícího objektu fakulty (spojená s některými dalšími drobnějšími investičními akcemi) proběhla v letech 2008 – 2009. Další etapa se předpokládá v roce 2011 s využitím prostředků operačních programů EU.
Po rekonstrukci bloku kolejí Jarov I-D v roce 2008 a bloku Jarov I-E v roce 2009 bude i nadále pokračovat program postupného zkvalitňování ubytovací infrastruktury školy.

V současné době je před dokončením implementace základní funkcionality nového integrovaného studijního informačního systému. Nový informační systém pokryje funkcionalitu starého informačního systému, který byl na samých hranicích svých možností i své životnosti a limitoval rozvoj mnoha činností. Nový systém nad to přináší mnoho dalších funkcí (mj. novou studentskou anketu jako jeden z prvků vnitřního hodnocení), je perspektivní a počítá se s jeho dalším rozvojem a ještě širším využitím. V ostatních oblastech se daří průběžně udržovat přiměřený stav a potřebný rozvoj, po zkušenostech se zaváděním nového antivirového programu se však jeví jako nutná masivnější strojová obnova pro možnost zavedení nového operačního systému (Windows Vista), Požadované vybavení učeben audiovizuálními prostředky bude letos ze značné části dokončeno.

Cíle pro rok 2010

Rozvoj materiálně technické základy se v návaznosti na výše uvedené v roce 2010 soustředí na Vysoké škole ekonomické v Praze na následující aktivity:

 • Příprava projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci a nástavbu objektu Nové budovy v areálu Žižkov s využitím dotace ze státního rozpočtu.
 • Udržení a další zkvalitňování podmínek pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost formou dílčích oprav a rekonstrukcí odpovídající infrastruktury.
 • Pokračování programu postupného zkvalitňování ubytovací infrastruktury školy formou dílčích rekonstrukcí a obnovy vybavení kolejí VŠE.
 • V případě vyhlášení výzvy z operačního programu životní prostředí provést komplexní zateplení stávajícího objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci a budovy koleje Jarov IIIG.
 • Příprava projektové a související dokumentace pro II. etapu výstavby v Jindřichově Hradci, při niž by v budoucnu mělo být využito prostředků z operačního programu Věda a výzkum pro inovace.
 • Dobudování nutné infrastruktury pro zajištění řádného fungování střediska handicapovaných studentů (zejména jde o funkční výtah ve Staré budově).

Rozvoj informačních a komunikačních technologií se na VŠE v Praze v roce 2010 zaměří zejména na následující aktivity:

 • Pokračovat v rozvoji univerzitního informačního systému, zejména rozšířit funkcionalitu studijního informačního systému jako základní součásti univerzitního informačního systému školy. Rozvinout tedy funkcionalitu univerzitního informačního systému o prvky, které neměly v bývalém systému analogii nebo jdou nad rozsah bývalého systému, tj. prioritně implementovat tyto prvky podpory:
  • e-governmentu
  • Interní grantové agentury
  • přijímacího řízení
  • zpracování agendy Centra tělesné výchovy a sportu
  • vedlejších specializací.
 • V souvislosti se záměrem udržovat a dále zvyšovat dostupnost informačních i jiných zdrojů počítačové sítě VŠE a zajistit vysokou propustnost a přípojky na kolejích a v neposlední řadě jako perspektivu dále rozšířit pokrytí bezdrátovou sítí.
 • Obnovovat vybavení počítačových učeben a studoven pro udržení stávající kvality úrovně vybavení moderní výpočetní technikou.
 • Dokončit vybavení učeben audiovizuální technikou.
 • Dále zvyšovat výkonnost serverů a jejich diskovou kapacitu podle nároků informačních systémů a dále zvyšovat diskovou kapacitu centrálního úložiště dat.
 • Pokračovat v procesu zvyšování kvality fondu informačních zdrojů.
 • Zkvalitnit provoz sítě zajištěním záložních zdrojů elektrické energie nejen pro servery ale i pro ostatní síťové prvky a to i v dalších lokalitách školy.
 • Pokračovat v inovacích telekomunikační infrastruktury školy s cílem zefektivnit provoz.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • U akce realizované s využitím dotací ze státního rozpočtu (projektová dokumentace u Nové budovy) jsou indikátory obsažené v ISPROFIN, u akcí realizovaných z operačních programů jsou indikátory obsažené ve vyhlášených výzvách.
 • Dokončení a míra nasazení nového univerzitního informačního systému, zejména ve studijní části – poměrné zvýšení funkcionality.
 • Zlepšení průměrné konfigurace počítačů v síti a zvýšení procenta strojů způsobilých pro provoz Windows Vista.
 • Zvýšení počtu učeben vybavených projektory – vybavenost všech vhodných učeben.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

 • Vlastní zdroje školy (fond reprodukce investičního majetku) v rozsahu cca 60 mil. Kč včetně zůstatku z prodeje hotelu Krystal Univerzitě Karlově);
 • Investiční dotace státního rozpočtu v objemu 10 mil. Kč;
 • Investiční dotace z operačního programu Životní prostředí v objemu cca 100 mil. Kč;
 • Centralizovaný rozvojový projekt péče o handicapované studenty.
 • Rozvojový projekt „Projekt integrovaného univerzitního informačního systému na Vysoké škole ekonomické v Praze“ doplněný jako každoročně vlastními zdroji.

Způsob kontroly plnění cílů

Květen 2010 – kvestor a ředitel Výpočetního centra (každý v rámci své působnosti), říjen 2010 – vedení školy.

Zodpovědnost

Kvestor a ředitel Výpočetního centra VŠE v Praze; každý v rámci své působnosti.

2.2 Tvorba Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání

Anotace

Česká republika se přihlásila k myšlence vytváření Národních soustav kvalifikací už před několika lety v rámci projektu vytváření evropského prostoru vyššího vzdělávání. Nejen přihlásila, ale na vyšší sekundární úrovni už i realizovala. Nyní nastává doba, kdy by měla být Národní soustava kvalifikací rozšířena i o terciární kvalifikace. VŠE (spolu s některými dalšími vysokými školami) zastává názor, že nejprve je třeba vytvořit popis kvalifikací na bakalářské úrovni a dotáhnout je až do fáze jejich praktického uplatnění v podobě uznávání neformálního vzdělávání a učení. Teprve dalším krokem by mělo být vytváření popisů magisterských kvalifikací.

Analýza současného stavu

VŠE už formální práce na vytváření Národní soustavy terciárních kvalifikací započala – v loňském roce podala spolu s dalšími čtyřmi vysokými školami centralizovaný rozvojový projekt, který však nebyl přijat. V letošním roce tento projekt rozšířila o spolupráci s pěti zahraničními vysokými školami a požádala o jeho financování v rámci programu Erasmus. Co se týče neformálních, tedy praktických kroků, pak solidním základem pro tvorbu popisu kvalifikací by měly být sylaby jednotlivých předmětů, ve kterých už je důsledně vyžadován základní kámen popisu kvalifikací, totiž výstupy z učení. Touto kategorií už jsou popisovány i (některé) žádosti o akreditaci studijních oborů.

Cíle pro rok 2010

V roce 2010 VŠE vytvoří nejen popis, ale pokusí se už i zformulovat kvalifikační a hodnotící standardy pro vybrané kvalifikace, konkrétně z oblasti informatiky; počítá se však i s dalšími kvalifikacemi. Současně s tvorbou kvalifikačních a hodnotících standardů se začne připravovat organizační a personální struktura pro uznávání neformálního vzdělávání a učení.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

Výstupy budou:

 • kvalifikační a hodnotící standardy,
 • žádost o jejich zahrnutí do Národní soustavy kvalifikací,
 • organizační struktura a personální zajištění pro uznávání neformálního vzdělávání a učení.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Celý záměr bude financován z evropských fondů (viz výše zmíněný mezinárodní projekt), z rozvojových projektů a z vlastních zdrojů.

Způsob kontroly plnění cílů

Kontrola průběhu prací na tomto záměru by probíhala standardními nástroji, tj. kontrolou projektů. V případě rozvojového projektu jde o závěrečnou zprávu a kontroly podle zákona o finanční kontrole. V případě mezinárodního projektu pak bude třeba zohlednit pravidla financování programu Erasmus.

Zodpovědnost

Hlavním koordinátorem a pracovníkem zodpovědným za realizaci a kontrolu plnění prací souvisejících s tvorbou Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání je prorektor pro studijní a pedagogickou činnost.

2.3 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Anotace

Rozvoj mezinárodní spolupráce je jedním z pilířů dlouhodobé strategie VŠE v Praze. Internacionalizace výuky je hlavním nástrojem pro zvýšení konkurenceschopnosti VŠE na mezinárodním trhu vzdělávání i konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Cílem VŠE
je umožnit co možná největšímu počtu studentů na úrovni navazujících magisterských a doktorských studijních programů studovat alespoň jeden semestr v zahraničí a díky přijímání zahraničních studentů vytvořit na půdě VŠE inspirující multikulturní studijní prostředí. VŠE má vybudovánu síť kvalitních partnerských škol v Evropě i zámoří a v současné době spolupracuje se 110 zahraničními partnerskými školami. Základem strategie je rozšiřování nabídky studia v cizích jazycích na všech šesti fakultách pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů. Výuka mezinárodních studijních skupin je přínosná pro pedagogy i studenty a je i nutnou podmínkou pro realizaci výměn v rámci bilaterálních smluv. Širší zázemí jazykově vybavených učitelů umožní připravit a realizovat kvalitativně vyšší formy mezinárodní spolupráce, tj. společné navazující magisterské vzdělávací programy typu joint/double degree i rozvíjet spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné. Kvalitní nabídka odborných kurzů ve světových jazycích musí v budoucnu pokrýt podstatně širší spektrum oborů vyučovaných na VŠE v Praze a umožnit ve větší míře studium v zahraničí i studentům fakult, jejichž zapojení do mezinárodní spolupráce je v současné době nižší. Zásadní prioritou mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání je působení hostujících profesorů. Díky působení hostujících profesorů mají studenti VŠE v Praze možnost získávat nové poznatky, seznámit se s odlišným způsobem výuky a pracovat v mezinárodních týmech. Mimořádný význam má působení zahraničních odborníků i pro zvýšení mobility akademických pracovníků jednotlivých fakult VŠE a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.

Analýza současného stavu

VŠE spolupracuje se špičkovým školami na celém světě a tato spolupráce je založena na důsledné reciprocitě, o čemž svědčí vyrovnaná bilance v počtech vysílaných a přijímaných studentů. Uznáním kvality VŠE bylo získání ocenění „1st Business School in Eastern European Zone“ v rámci hodnocení 1000 rektorů a děkanů (Eduniversal) v roce 2008. I když VŠE v Praze každoročně navyšuje počty přijatých i vyslaných studentů (od roku 2005 se např. zvýšil počet studentů vyjíždějících na výměnné semestrální pobyty o 60% a počet přijímaných studentů se zvýšil o 61%), přesto není situace – vzhledem k počtu studentů i zájmu o studium v zahraničí – uspokojivá (např. v roce 2009 se do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty přihlásilo více než 800 studentů a vyslána bude pouze polovina zájemců). Pro zlepšení stavu vytvořila motivační systém pro realizaci výuky smíšených studijních skupin českých a zahraničních studentů, jehož hlavním cílem bylo a je podpořit iniciativu a motivaci pedagogů, kteří připravují a realizují náročnou výuku v cizích jazycích. V současné době má škola poměrně dobrou nabídku předmětů pro největší studijní obory (ekonomika a management, mezinárodní obchod, finance a účetnictví), ale nabídka pro studenty menších oborů je nedostačující. Pro obory, jež nenabízejí výuku odborných předmětů v angličtině v rozsahu alespoň 30 ECTS však zatím není možné uzavírat specifické smlouvy o výměnách studentů. Současná nabídka, která je přizpůsobena velkým studijním oborům, není pro studenty menších oborů vhodná a studenti tuto skutečnost oprávněně kritizují. Pro zvýšení počtu vyslaných studentů bude VŠE využívat i formu „free movers“.
Jako úspěšný je možno hodnotit projekt hostujících profesorů na VŠE. Na VŠE působilo v roce 2008 s podporou Rozvojového projektu celkem 57 zahraničních hostujících profesorů na všech pražských fakultách: Fakulta financí a účetnictví (9), Fakulta mezinárodních vztahů (23), Fakulta podnikohospodářská (19), Fakulta informatiky a statistiky (2), Národohospodářská fakulta (4) a výuky se zúčastnilo celkem 1400 studentů. Další profesoři hostovali v rámci samofinacujících se programů (CESP, IFTG) a díky podpoře Fulbrightovy nadace. Cílem vedení VŠE je pokračovat v tomto projektu a udržet, popř. ještě zvýšit počet zahraničních profesorů, kteří budou na VŠE v Praze hostovat.
Strategicky významný je rozvoj mezinárodních navazujících magisterských studijních programů. V současné době realizují úspěšné programy tohoto typu Fakulta mezinárodních vztahů a Fakulta podnikohospodářská a dva programy jsou realizovány na úrovni celoškolské.

Cíle pro rok 2010

Priority v rozvoji internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání v roce 2010 VŠE spatřuje ve svých následujících aktivitách:

 • Zlepšit kvalitu výuky pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů a zapojit do výuky mladé učitele odborných předmětů;
 • Zvýšit počty kurzů zejména na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě informatiky a statistiky, Národohospodářské fakultě a Fakultě managementu;
 • Vyslat větší počet studentů VŠE v Praze na zahraniční partnerské univerzity;
 • Uzavřít smlouvy o výměně studentů pro menší obory, které zajistí pravidelně každý semestr výuku odborných předmětů v minimálním rozsahu 30 ECTS;
 • Udržet a případně zvýšit počet hostujících profesorů na VŠE v Praze a prohloubit spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné;
 • Zvýšit počet učitelů VŠE v Praze, kteří budou učit na zahraničních vysokých školách;
 • Realizovat mobility administrativních pracovníků formou školení na zahraničních partnerských školách;
 • Zvýšit počet dlouhodobých výjezdů doktorandů na zahraniční studijní pobyty;
 • Realizovat navazující magisterský studijní program M.A. Degree in Economics of International Trade and European Integration – projekt Erasmus Mundus (joint degree) na Fakultě mezinárodních vztahů;
 • Realizovat navazující magisterský studijní program International Management (CEMS MIM) na Fakultě podnikohospodářské;
 • Zapojit se aktivně na všech úrovních do činností v rámci mezinárodního sdružení prestižních vysokých škol CEMS;
 • Realizovat celoškolský navazující magisterský studijní program International Business – Central European Business Realities a umožnit studium nadaným studentům z rozvojových zemí a ze zemí procházejících procesem společenské i ekonomické transformace;
 • Realizovat celoškolský navazující magisterský studijní program Master Management et Administration des Entreprises jako program celoživotního vzdělávání;
 • Připravit nové mezinárodní studijní obory na fakultách;
 • Rozvíjet aktivity pracoviště „Central and East European Studies Program“ – přijímat větší množství zahraničních studentů na úrovni bakalářského studia do placeného studijního programu;
 • Posílit propagační podporu mezinárodních studijních programů.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • Počet odborných kurzů pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů, kontrola kvality výuky formou studentské ankety na konci každého semestru;
 • Počet přijatých zahraničních studentů na VŠE v Praze na krátkodobé a dlouhodobé studijní pobyty;
 • Počet vyslaných studentů na partnerské vysoké školy v rámci bilaterálních smluv, hodnocení kvality formou analýzy zpráv studentů publikovaných na webových stránkách OZS;
 • Počet vyslaných studentů formou „free movers“;
 • Počet hostujících profesorů na jednotlivých fakultách VŠE v Praze, hodnocení kvality výuky formou ankety;
 • Počet vyslaných učitelů, kteří budou hostovat na zahraničních vysokých školách;
 • Počet administrativních pracovníků, kteří vyjedou na školení;
 • Zvýšení počtu hostujících profesorů ve výuce doktorských studijních programů, zvýšení počtu dlouhodobých výjezdů doktorandů na zahraniční studijní pobyty;
 • Počty českých a zahraničních studentů v navazujících magisterských studijních programech – Finance and Accounting for Common Europe, Economics of International Trade and European Integration, International Management a International Business – Central European Business Realities (počet stipendií pro nadané studenty z rozvojových zemí a ze zemí procházejících procesem společenské i ekonomické transformace). Kvalita výuky je hodnocena formou ankety.
 • Příprava akreditačních spisů nových mezinárodních studijních oborů.
 • Počet studentů navazujícího magisterského studijního programu Master Management et Administration des Entreprises;
 • Počet zahraničních studentů na úrovni bakalářského studia přijatých do placeného studijního programu CESP.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Pro naplnění priority budou využity zdroje z Rozvojového projektu MŠMT, z evropského programu LLP, Fulbrightovy nadace, podpora Francouzského velvyslanectví v Praze, zdroje ze stipendijního fondu VŠE a ze školného, které hradí zahraniční i čeští studenti.

Způsob kontroly plnění cílů

Hlavním koordinátorem a pracovníkem zodpovědným za realizaci a kontrolu plnění strategie mezinárodní spolupráce je prorektorka pro zahraniční vztahy a PR. Prorektorka řídí grémium proděkanů pro zahraniční styky a sleduje plnění cílů na fakultách. Prorektorka předkládá Zprávu o Mezinárodních vztazích VŠE v Praze pravidelně v květnu na kolegiu rektora.

Zodpovědnost

Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

2.4 Podpora sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při vstupu do studia, během studia a bezprostředně po jeho absolvování

Anotace

Integrace handicapovaných je úkol pro každou vyspělou společnost. Česká republika se považuje za vyspělou demokracii, péče o handicapované tedy logicky má své místo i na vysokých školách. Vysoká škola ekonomická se hlásí k tomuto úkolu a vytváří nejen
nezbytné podmínky pro studium handicapovaných, ale i prostředí, které zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.
Vysoká škola ekonomická sleduje kariérní postup svých absolventů. To ji slouží jako zpětná vazba při inovaci jejích studijních programů tak, aby zvyšovala šanci na úspěch svých současných studentů a budoucích absolventů na trhu práce.

Analýza současného stavu

Na Vysoké škole ekonomické již po několik let působí Středisko handicapovaných studentů, které zajišťuje jednak služby, které handicapovaní nutně potřebují, aby mohli úspěšně studovat na vysoké škole, jednak společenské zázemí umožňující handicapovaným
snáze se zařadit do společnosti. Nicméně z minulosti, kdy na integraci handicapovaných byl kladen menší důraz než dnes, přetrvávají některé bariéry.
Rozvojové a poradenské centrum se zabývá kariérním poradenstvím, které nabízí stávajícím studentům školy. Současně vede databázi absolventů školy a začíná mapovat jejich kariérní postup. Dále škola provádí pravidelnou anketu mezi čerstvými absolventy.

Cíle pro rok 2010

V roce 2010 se počítá s dalším odstraňováním bariér v budovách školy a s uzpůsobením míst na kolejích pro handicapované. Středisko handicapovaných studentů chce samozřejmě zlepšovat své služby a zaujmout další handicapované, aby se přihlásili ke studiu na VŠE. Ve spolupráci s ostatními středisky bude rozšiřovat své aktivity při zajišťování společenských akcí pro handicapované.
V roce 2010 Vysoká škola ekonomická předpokládá, že bude dále rozvíjet databázi absolventů (na základě spolupráce RPC a fakult) a že dokončí první kariérní mapy svých absolventů.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • Počet odstraněných bariér v budovách školy
 • Počet míst na kolejích pro handicapované
 • Počty nově přijatých a úspěšně studujících handicapovaných
 • Počet projektů kladoucích si za cíl posílit integraci handicapovaných
 • Počty nezaměstnaných absolventů
 • Kariérní mapy absolventů

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Zamýšlené aktivity budou financovány především z rozvojového programu.

Způsob kontroly plnění cílů

Rektor, vedení školy a kolegium rektora dvakrát ročně hodnotí zprávy předložené ředitelem Střediska handicapovaných studentů a ředitelem Rozvojového a poradenského centra (oblast zaměstnatelnosti absolventů)

Zodpovědnost

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, prorektor pro rozvoj a finance

2.5 Podpora personálního rozvoje vysokých škol

Anotace

Cílem je jednak vychovávat nové potenciální vědecko-pedagogické pracovníky školy, jednak zvyšovat kvalifikaci současných pracovníků. Součástí personálního rozvoje je i budování široké sítě kontaktů, odkud mohou noví pracovníci případně přicházet.
Tradiční oblastí podpory zůstanou na Vysoké škole ekonomické i nadále nová habilitační a profesorská řízení. VŠE v roce 2010 připraví i inovaci podpory perspektivních absolventů doktorských studijních programů, kteří mají zájem na vysoké škole pokračovat ve své výzkumné a pedagogické činnosti.

Analýza současného stavu

Škola pořádá celou řadu soutěží, jejichž smyslem je ocenit kvalitní studenty a podnítit ostatní k větší studijní i společenské aktivitě. Pro stávající pracovníky pořádá kursy. Jsou to jednak kursy jazykové, které mají připravit pedagogy na snadnou komunikaci se zahraničními odborníky a na výuku v cizím jazyce, jednak kursy, ve kterých se mají pedagogové seznámit s moderními metodami výuky, jejichž uplatnění bude s rostoucím podílem účastníků vysokoškolského vzdělávání nezbytné. Perspektivní absolventy doktorských studijních programů, kteří mají zájem na vysoké škole pokračovat ve své výzkumné a pedagogické činnosti, dosud škola podporuje přísně výběrovým projektem „corporate chair“.

Cíle pro rok 2010

Snahou bude zachovat a případně rozšířit soutěže oceňující kvalitní studenty a jazykové a pedagogické kursy pro učitele. Zvýšená pozornost by měla být věnována získávání mladých pedagogů a spolupráci s absolventy. Škola i nadále podpoří ty uchazeče o habilitační a profesorská řízení, kteří mají reálnou šanci splnit kritéria pro dosažení příslušného kvalifikačního stupně.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • Počet soutěží oceňujících kvalitní studenty
 • Počet absolventů jazykových kursů
 • Počet absolventů kursů moderních metod výuky
 • Počet uskutečněných habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • Počet doktorandů zapojených do vědecko-výzkumné a pedagogické práce kateder
 • Počet projektů pro spolupráci s absolventy

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Rozvojové projekty a operační programy, zejména OP Praha – Adaptabilita.

Způsob kontroly plnění cílů

Kontrola průběhu prací na tomto záměru by probíhala standardními nástroji, tj. kontrolou projektů. V případě rozvojových projektů jde o závěrečnou zprávu a kontroly podle zákona o finanční kontrole.

Zodpovědnost

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, prorektorka pro vědu a výzkum a prorektor pro rozvoj a finance.

2.6 Podpora dalšího vzdělávání

Anotace

V souladu se strategií MŠMT Vysoká škola ekonomická usiluje o inovaci studijní nabídky, která vychází mnohem více vstříc i méně tradičním skupinám zájemců o vzdělávání. Součástí priority zůstává i již tradiční podpora univerzity třetího věku (U3V).

Analýza současného stavu

V současné době pořádá VŠE řadu specializovaných kursů pro zájemce z praxe přizpůsobených jejich požadavkům. Soustavně se rozvíjí Univerzita třetího věku.

Cíle pro rok 2010

Pokračovat v pořádání kursů pro externí zájemce a v rozvoji Univerzity třetího věku. VŠE, podobně jako další vysoké školy v ČR, se potýká s vysokou mírou studijní neúspěšnosti svých studentů některých oborů. Lze očekávat, že v důsledku demografického vývoje se tato situace může ještě zhoršit – poklesne počet možných uchazečů o studium z řad nových absolventů středních škol. Současně porostou požadavky na poskytnutí terciárního vzdělání vyššímu procentu populace spojené s rizikem nižších studijních předpokladů
přijímaných studentů. Potřeba rekvalifikací a celoživotního vzdělávání přivádí na vysoké školy skupiny populace, které již ztratily potřebné studijní návyky. Inovace pedagogického procesu by proto měly řešit i připravenost fakult vyrovnat se s těmito výzvami.
Jedním ze z cílů dlouhodobého záměru VŠE bude proto vytvoření metodiky systému pro sledování účinnosti vzdělávacího procesu, na tvorbu nástrojů, jež by umožnily systematické sledování studijních výsledků a včasnou identifikaci problémů a analýzu jejich příčin. Dalším cílem je vývoj manažerských postupů a metod, které zajistí systematické využívání výše uvedených nástrojů v pedagogickém procesu.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • Počet kursů pro externí zájemce a počet jejich absolventů
 • Navržení a implementace metodiky systému pro sledování efektivnosti vzdělávacího procesu s cílem podpory studijní úspěšnosti studentů VŠE
 • Počet účastníků a absolventů Univerzity třetího věku

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Rozvojový projekt (U3V) a soukromé zdroje externích zájemců.

Způsob kontroly plnění cílů

V případě rozvojového projektu jde o závěrečnou zprávu a kontroly podle zákona o finanční kontrole. V ostatních případech se vypracovává výroční zpráva o činnosti.

Zodpovědnost

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

2.7 Odstraňování slabých stránek a/nebo podpora silných stránek vysoké školy

Anotace

Současnou úroveň vzdělávání, vědy a výzkumu na Vysoké škole ekonomické lze popsat její SWOT analýzou. Rozbor uvedený v Aktualizaci dlouhodobého záměru pro rok 2010 reaguje na SWOT analýzu z Dlouhodobého záměru školy pro období let 2006 až 2010.
Dlouhodobý záměr školy však vznikal téměř před pěti lety. Je však nutné reagovat na dynamický vývoj české společnosti v uvedeném období, a proto v Aktualizaci předložená SWOT analýza je výrazně aktualizovaná, aby co nejpřesněji odrážela současnou situaci na
Vysoké škole ekonomické.

Analýza současného stavu

Aktualizace SWOT analýzy pro rok 2010 vychází zejména ze zhodnocení dosavadního naplňování Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické obsažené v jejích výročních zprávách, ze statistických dat a z rozboru demografického vývoje v České republice.

V Dlouhodobém záměru VŠE považuje za své silné stránky:

 • trvalý zájem studentů o studium na VŠE (a to i přes zvyšující se počet soukromých vysokých škol se zaměřením na ekonomické a manažerské obory nebo informatiku);
 • vysokou kvalitu akademických pracovníků (mezi nimiž jsou významnými vědeckými a pedagogickými autoritami uznávanými ve svém oboru doma i ve světě);
 • rozsáhlý záběr ekonomických a s ekonomií souvisejících disciplin;
 • široké zázemí vědecké, knihovní, počítačové, informační, kulturní a odborné;
 • jedinečnou síť mezinárodních vztahů a rostoucí mobilitu studentů;
 • systematickou spolupráci s řadou významných firem a institucí (jako nový prvek spolupráce s podnikatelskou sférou zavedla projekt Corporate Chairs).

V Dlouhodobém záměru mezi slabší stránky VŠE patří:

 • věková struktura profesorů a docentů, pomalý růst počtu nových akademických pracovníků;
 • v České republice vyšší než průměrný počet studentů na akademického pracovníka;
 • relativně nízká efektivnost vzdělávacího procesu (vysoká míra neúspěšnosti studia).

Z hlediska rizik si je VŠE v Dlouhodobém záměru vědoma, že v dalším rozvoji nutně musí počítat s růstem konkurenceschopnosti jak ekonomických a manažerských fakult domácích veřejných a soukromých vysokých škol, tak i zahraničních, zejména s ohledem na dokončení procesu vytváření jednotného evropského vzdělávacího prostoru (v roce 2010) a s tím spojenému růstu mobility studentů.

Jako své rozhodující příležitosti a současně i priority svého dalšího rozvoje VŠE považuje ve svém Dlouhodobém záměru:

 • další posílení internacionalizace vzdělávací i vědecké činnosti;
 • prohloubení kvality akademických činností;
 • další zkvalitnění akademického prostředí;
 • zvýšení kvality vědecko výzkumné činnosti;
 • posílení vnějších vztahů VŠE , zejména k institucím a podnikatelské sféře;
 • pokračovat v procesech vedoucích k národnímu i mezinárodnímu uznání VŠE.

Od zpracování Dlouhodobého záměru uběhla již řadu let, procesy probíhající na škole odrážely dynamický vývoj české společnosti. Odraz těchto změn se zákonitě musel promítnout do posunů v silných a slabých stránkách školy, do rizik, kterým musí škola čelit, i
do příležitostí, které se před školou v současnosti otevírají. Proto jsou nutné každoroční aktualizace SWOT analýzy, které ji postupně odchylují od stavu poznání z přelomu let 2005 a 2006, kdy byl Dlouhodobý záměr připravován.

VŠE považuje v současnosti za své silné stránky:

 • rozsáhlý záběr ekonomických a s ekonomií souvisejících disciplín;
 • trvalý zájem studentů o studium na VŠE (a to i přes zvyšující se počet soukromých vysokých škol se zaměřením na ekonomické a manažerské obory nebo informatiku);
 • vysokou kvalitu akademických pracovníků (mezi nimiž je řada významných vědeckých a pedagogických autorit uznávaných ve svém oboru doma i ve světě);
 • VŠE se s předstihem připravuje na vytváření Národní soustavy terciárního vzdělávání, která je předpokladem k uznávání neformálního učení a vzdělávání – všechny předměty jsou popsány pomocí výsledků učení;
 • důsledné uplatnění pravidel ECTS, což dovoluje průběžnou aktualizaci obsahové stránky předmětů tak, aby odrážela nejnovější trendy, a k zavedení moderních metod výuky (v této souvislosti je třeba zdůraznit, že VŠE připravuje novou generaci pedagogů na uplatňování moderních metod výuky);
 • jedinečnou síť mezinárodních vztahů a rostoucí mobilitu studentů vyjádřenou spoluprácí se 110 kvalitními zahraničními partnerskými školami čtyř kontinentů, aktivním členstvím v prestižních mezinárodních sítích vysokých škol jako např. CEMS a PIM;
 • dostatečné prostorové kapacity a moderně vybavené učebny; vynikající zázemí pro realizaci mezinárodní spolupráce;
 • široké odborné, informatické a kulturní zázemí;
 • systematickou spolupráci s řadou významných firem a institucí (základním prvkem spolupráce VŠE s podnikatelskou sférou je její Rozvojové a poradenské centrum);
 • plné obsazení postů generálního a 6 hlavních sponzorů významnými společnostmi a patrnou převahu zájmu odborníků z praxe o přednášky na VŠE nad kapacitou školy tyto odborníky přijmout v přednáškách;
 • domácí prestiž VŠE vyjádřenou např. platy jejích absolventů.

Mezi slabší stránky VŠE patří:

 • malá diverzifikace současných forem studia, která nemusí vyhovovat všem potenciálním zájemcům;
 • malé uplatnění forem celoživotního vzdělávání;
 • vyšší počet studentů na akademického pracovníka než je průměr v České republice;
 • nízké tempo zavádění moderních metod do výuky;
 • omezení mezinárodní mobility studentů, které je dané sice rychle rostoucím, ale stále relativně nízkým počtem předmětů nabízených v cizích jazycích;
 • nízký počet pedagogů VŠE v Praze, kteří vyučují na zahraničních vysokých školách;
 • nedostatečná mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu (projekty, publikace);
 • relativně nízký počet doktorandů;
 • omezená konkurenceschopnost v získávání odborníků proti komerční sféře z hlediska hmotného zabezpečení.

Mezi případná rizika počítá Vysoká škola ekonomická:

 • růst konkurenceschopnosti ekonomických a manažerských fakult domácích veřejných a soukromých vysokých škol;
 • růst konkurence ze strany zahraničních škol, zejména s ohledem na dokončení procesu vytváření jednotného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (v roce 2010);
 • stárnutí obyvatelstva a z toho plynoucí možnost poklesu poptávky po vysokoškolském studiu v obvyklých skupinách zájemců o terciární vzdělávání.

V návaznosti na dosažené výsledky svého dosavadního rozvoje, se zřetelem k trendům evropského a světového vysokého školství a v souladu se záměrem MŠMT na léta 2006 až 2010 považuje VŠE za své rozhodující příležitosti a současně i priority svého dalšího rozvoje:

Pedagogika: diverzifikace současných forem studia

 • V rámci diverzifikace podporovat rozvoj (resp. vznik) distančního a kombinovaného studia na jednotlivých fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • V rámci diverzifikace rozvíjet různé formy celoživotního vzdělávání.
 • Výrazně se podílet na vytváření Národní soustavy terciárního vzdělávání, která je předpokladem k uznávání neformálního učení a vzdělávání.

Rozvoj vědy a výzkumu

 • Rozvíjet kvalitu doktorského studia na všech fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Zvyšovat počet mezinárodních projektů, v nichž jsou jako hlavní řešitelé nebo řešitelé zastoupeni pracovníci VŠE.
 • Zvýšit počet tuzemských prestižních publikací (tj. v impaktovaných časopisech, případně recenzovaných časopisech)
 • Zvýšit počet prestižních publikací publikovaných v zahraničí (tj. v impaktovaných, případně recenzovaných časopisech).
 • Rozvíjet vědeckou činnost doktorandů a mladých akademických pracovníků formou interních grantových projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů české společnosti.
 • Podporovat zahraniční mobility doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.

Rozvoj mezinárodní spolupráce v pedagogické a vědecko výzkumné oblasti

 • Zvyšovat počty studentů vysílaných na studijní pobyty v zahraničí.
 • Podporovat další růst počtu kurzů v cizích jazycích, což umožní VŠE uzavírat další smlouvy o výměnách studentů.
 • Zvyšovat počty učitelů, kteří přednášejí na zahraničních univerzitách.
 • Na všech fakultách nabízet alespoň jeden akreditovaný studijní program v cizím jazyce.

Spolupráce s praxí a s absolventy školy

 • Výrazně posílit práci školy s absolventy jak na úrovni VŠE jako celku tak jednotlivých fakult.
 • Zvýšit intenzitu vědecko výzkumné spolupráce s podnikatelským sektorem a s veřejnou správou.
 • Zvýšit úspěšnost při přidělení finanční podpory projektům podávaným v rámci operačních programů.
 • Vytvořit z VŠE nejen uznávané mezinárodní vzdělanostní a vědecké centrum, ale i společenské centrum na pražské a národní úrovni.

Cíle pro rok 2010

a) zefektivnění strategického řízení
b) vnitřní zabezpečení kvality (včetně hodnocení kvality)
c) ostatní:

 • posílení nabídky distančního, kombinovaného i celoživotního vzdělávání
 • zvýšení počtu studentů doktorského studia
 • růst produkce v oblasti vědy, výzkumu a vývoje
 • prohloubení spolupráce školy jako celku i jednotlivých fakult s absolventy

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

Splnění cílů, kontrolovatelných výstupů (indikátorů) jednotlivých vysokých škol v přijatých projektech.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

 • rozvojové projekty
 • vlastní prostředky VŠE

Způsob kontroly plnění cílů

Souhrnná zpráva o plnění projektů předložená kolegiu rektora v lednu 2011. V případě rozvojových projektů předložení zprávy o kontrole podle zákona o finanční kontrole vedení školy a kolegia rektora v březnu 2011.

Zodpovědnost

Prorektor pro rozvoj a finance

3. Rozvoj vysokých škol – výzkum a vývoj

3.1 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací

Anotace

Připravená a oběma komorami Poslanecké sněmovny schválená novela Zákona 130/2002 Sb. je podkladem realizace reformy financování vědy a výzkumu a základem nové organizace získávání a řízení projektů základního a aplikovaného výzkumu. Převedení
prostředků specifického výzkumu z institucionální na účelovou podporu je prostředkem většího zapojení studentů a doktorandů do výzkumu na vysokých školách. Přidělování prostředků na institucionální podporu podle výsledků je motivací ke kvalitnějším výstupům publikační činnosti.

Analýza současného stavu

Současný stav financování výzkumu na VŠE odpovídá podmínkám platnosti Zákona 130/2002 Sb., prostředky na studentské granty jsou jen částí prostředků na specifický výzkum, institucionální podpora se realizuje ve formě řešení čtyř výzkumných záměrů, resortní granty tvoří jen menší část řešených projektů, většina projektů odpovídá základnímu výzkumu.

Cíle pro rok 2010

Priority v rozvoji vědy a výzkumu v roce 2010 spatřuje Vysoká škola ekonomická v podpoře následujících aktivit:

 • pro realizaci účelové podpory specifického výzkumu vytvořit novou strukturu Interní grantové agentury (vytvoření systému fakultních grantových agentur),
 • podpora projektů aplikovaného výzkumu, zvýšení intenzity vědecko-výzkumné spolupráce s podnikatelským sektorem a státní správou,
 • vyšší kvalita návrhů projektů základního výzkumu.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • vytvoření nových pravidel fungování Interní grantové agentury, včetně fakultních,
 • připravené projekty aplikovaného výzkumu, podané návrhy,
 • připravené projekty základního výzkumu, podané návrhy.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Veřejné účelové prostředky na výzkum, vývoj a inovace, participace soukromé sféry.

Způsob kontroly plnění cílů

červen 2010 – kolegium rektora, zpráva o průběhu realizace opatření plynoucích z novely zákona 130/2002 Sb.

Zodpovědnost

Prorektorka pro vědu a výzkum

3.2 Veřejné podpory z kapitoly MŠMT na projekty výzkumu a vývoje a výzkumné záměry vysokých škol

Anotace

Úspěch dalšího vývoje české společnosti závisí na schopnosti objektivní sebereflexe a na jejím základě stanovených priorit. V moderním světě uspěje jen ta společnost, která bude dbát na vyvážený rozvoj všech oblastí života – ekonomického, kulturního, sociálního, politického a ekologického, tedy pouze společnost disponující efektivní odvětvovou i regionální strukturou ekonomiky, kvalifikovanou a flexibilní pracovní silou, pružným institucionálním prostředím, prostupným a nediskriminujícím vzdělávacím systémem a sociálně soudržným prostředím omezujícím sociální vyloučení.
Předpokladem k takovému vývoji musí být vědecky podložená koncepce ekonomické, vzdělanostní a sociální politiky vycházející z analýz a srovnávacích studií společenskovědního interdisciplinárního výzkumu.
Základem programů podporujících společenskovědní výzkum ve vyspělých zemích je interdisciplinarita. Jde především o výzkum ekonomických, demografických, sociálních a kulturních faktorů rozvoje jako determinant udržitelného a sociálně soudržného modelu
společnosti.

Analýza současného stavu

V současné době dosud (nejen) na VŠE převažuje řešení dílčích výzkumných témat odrážející převažující roztříštěnost společenskovědního výzkumu. Uvědomění si nutnosti prosazení interdisciplinárního společenskovědního výzkumu je základním výchozím bodem, ke kterému má VŠE dobré předpoklady – různost pracovišť ekonomického výzkumu spojených v jedné vysoké škole. Vysoký potenciál rozvoje české ekonomiky a zvyšující se podíl mladých vědců je předpokladem vzniku významných výzkumných pracovišť. Problémem zůstává malá snaha výzkumníků prosadit se v zahraničí projevující se malým podílem zahraničních publikací a mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.

Cíle pro rok 2010

Priority v rozvoji vědy a výzkumu v roce 2010 spatřuje Vysoká škola ekonomická v podpoře následujících aktivit:

 • zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků s důrazem na mladší věkové kategorie,
 • mezioborovou vědecko-výzkumnou spolupráci v rámci i mimo VŠE,
 • podpora publikačních aktivit v tuzemských impaktovaných vědeckých časopisech,
 • zapojení studentů do řešení vědeckých úkolů v jejich diplomových pracích a doktorských disertacích,
 • zintenzívnit popularizační činnosti vysoké školy, a to formou vědeckých přednášek, publikací, spoluprací s českými sdělovacími prostředky.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • kvalita publikační činnosti – podíl publikaci, článků v časopisech s nenulovým IF, článků v recenzovaných časopisech,
 • zapojení mladých výzkumných pracovníků do výzkumných projektů.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Zdroje budou čerpány zejména z prostředků existujících výzkumných záměrů, grantů a projektů.

Způsob kontroly plnění cílů

červen 2010 – kolegium rektora, zpráva o průběhu řešení výzkumných projektů a výzkumných záměrů

Zodpovědnost

Prorektorka pro vědu a výzkum

3.3 Podpora projektů s mezinárodní účastí s cílem zapojení českého výzkumu a vývoje do Evropského prostoru výzkumu a vývoje

Anotace

Postupující procesy globalizace a evropské integrace přinášejí do života české společnosti zásadní změnu podmínek – dochází k propojení české ekonomiky, kultury, sociálního a demografického prostředí s odpovídajícím prostředím jiných zemí. Do popředí se dostává nutnost obstát a prosadit se v tomto dynamickém multikulturním prostředí. Základní cestou, jak takového postavení dosáhnout, je směřování k vysoce vzdělané, inovační a sociálně soudržné společnosti. Jedním z nástrojů, jak toho cíle dosáhnout, je podpora projektů s mezinárodní účastí a zapojení českého výzkumu a vývoje do Evropského prostoru výzkumu a vývoje.

Analýza současného stavu

Je evidentní, že priority 3.2 a 3.3 Aktualizace dlouhodobého záměru spolu velice úzce souvisejí. Jak již bylo řečeno u priority 3.2, vysoký potenciál rozvoje české ekonomiky a zvyšující se podíl mladých vědců je předpokladem vzniku významných výzkumných pracovišť. Problémem zůstává malá snaha výzkumníků prosadit se v zahraničí, což se projevuje mimo jiné malým podílem zahraničních publikací a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů.

Cíle pro rok 2010

 • mezinárodní publikační a konferenční aktivity za účelem zvýšení mezinárodní prezentace školy a podpora publikačních aktivit v zahraničních vědeckých časopisech,
 • zvýšení intenzity vědecko-výzkumné spolupráce s podnikatelským sektorem (reprezentovaným zde mezinárodními společnostmi) a mezinárodními institucemi,
 • aktivně zapojení vědeckých a akademických pracovníků do přípravy projektů 7. rámcového programu, projektů bilaterální spolupráce atd.,
 • podpora zahraniční mobility doktorandů a mladých vědeckých pracovníků,
 • prohloubení spolupráce se zahraničními univerzitami a zefektivnění kooperace ve vědě a výzkumu,
 • zintenzívnit popularizační činnosti vysoké školy, a to formou vědeckých přednášek, publikací, spoluprací se zahraničními sdělovacími prostředky.

Kontrolovatelné výstupy (indikátory)

 • podíl podané/přijaté projekty mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu,
 • kvalita publikační činnosti – podíl zahraničních publikací (článků v časopisech s nenulovým IF, článků v recenzovaných časopisech),
 • zapojení mladých výzkumných pracovníků do mezinárodních výzkumných projektů,
 • podíl podané/přijaté mezinárodní projekty aplikovaného a základního výzkumu.

Předpokládané zdroje pro naplnění cílů priority

Zdroje budou čerpány zejména z prostředků specifického výzkumu v případě podpory vědecké činnosti doktorandů, z prostředků existujících výzkumných záměrů, grantů a projektů, případně ze soukromých zdrojů.

Způsob kontroly plnění cílů

červen 2010 – kolegium rektora, zpráva o výsledku rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Zodpovědnost

Prorektorka pro vědu a výzkum