Dlouhodobý záměr VŠE na období 2011-2015

Ke stažení (PDF)

Mise

VŠE poskytuje vzdělání v širokém spektru ekonomických a dalších studijních programů na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, při jejichž realizaci se opírá o kvalifikované a vysoce motivované akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů.

VŠE je výrazně orientována na vědecko-výzkumnou činnost včetně přípravy studentů v doktorských studijních programech, a to při respektování neoddělitelnosti pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.

VŠE je intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce včetně výuky v cizích jazycích, mobility učitelů a studentů, nabídky studia v cizím jazyce a je respektovaným partnerem při spolupráci s vládními i nevládními institucemi, jakož i s podnikatelskou sférou.

Vize

VŠE v Praze chce být mezinárodně respektovanou výzkumnou univerzitou poskytující elitní magisterské a doktorské vzdělání v ekonomických a příbuzných oborech na všech fakultách. To bude doplněno jak akademickým, tak na některých fakultách i nově formovaným profesně orientovaným bakalářským studiem se silnou regionální vazbou a kvalitními programy celoživotního a manažerského vzdělávání. VŠE plně podporuje přechod terciárního vzdělávání v ČR od kvantity ke kvalitě.

Strategické záměry v jednotlivých oblastech, nástroje k jejich dosažení

Obecný kontext:

VŠE poskytuje ekonomické vzdělání v spektru studijních programů a jejich oborů, její absolventi se dobře uplatňují na národním i mezinárodním trhu práce.

Období let 2011 – 2015 bude nicméně obdobím, které vnese do univerzitního prostředí zásadní kvalitativní změny vedené především snahou posilovat konkurenceschopnost českého terciárního vzdělávání. Konkurenceschopnost je třeba vnímat jak vůči zahraničním univerzitám, tak vůči globalizovanému korporátnímu prostředí a veřejnému sektoru, které jsou klíčovými příjemci nejen absolventů univerzit, ale i duševního bohatství, které na univerzitách ve sféře vědy, výzkumu a vývoje vzniká.

Uvedené okolnosti staví před strategii chování VŠE nové role. Znamenají především připravit VŠE na chystané zásadní změny v legislativě univerzitního prostředí, na měnící se populační charakteristiky i na měnící se nároky korporátní a veřejné sféry.

Jde zejména o tyto klíčové oblasti:

 • reforma terciárního vzdělávání, připravovaná klasifikace vysokých škol, změny financování vědy a výzkumu i vzdělávací činnosti, zavedení školného,
 • měnící se populační struktura zájemců o studium a potenciální změny v chování středních škol vč. eventuálních dopadů státních maturit,
 • růst internacionalizace univerzitního prostoru – tlak na posilování kvality vzdělávacích a výzkumných agend v mezinárodním kontextu, budování mezinárodních center excelence.

1. Kvalita a relevance akademické činnosti

Strategické záměry:

 • Zvyšovat kvalitu akademických bakalářských studijních programů, jejichž absolventi pokračují ve studiu v navazujícím magisterském, případně doktorském studijním programu.
 • Vybudovat na některých fakultách v úzké spolupráci s praxí nové obory profesně orientovaného studia, výrazně je oddělit od akademických programů.
 • Vybudovat na podkladě současných akademicky pojatých studijních programů elitní magisterské a doktorské studijní programy se silným propojením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.
 • Využít případného snížení zátěže učitele v pedagogické oblasti ke zvýšení výkonnosti ve vědě a výzkumu.
 • Trvale zvyšovat konkurenceschopnost absolventů v mezinárodním měřítku.
 • Výrazně zvýšit účast VŠE na trhu celoživotního a manažerského vzdělávání.
 • Zajistit nejen formální, ale i faktické vnitřní a vnější hodnocení kvality včetně mezinárodní akreditace či evaluace vedoucí k trvalému zvyšování kvality pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti.
 • Zavést distanční či kombinovanou formu studia i pro profesně orientované bakalářské obory, případně pro obory navazujícího magisterského studia.
 • Trvale zvyšovat kvalitu akademického prostředí včetně podpory studentských spolků a organizací.

Nástroje:

 • Snížit propustnost na navazující magisterské studijní programy. Profesně orientované programy vyprofilovat tak, aby jejich absolventi úspěšně odcházeli do praxe. Do navazujících magisterských programů přijímat vynikající absolventy akademických bakalářských programů z VŠE i z jiných vysokých škol.
 • Pravidelně monitorovat naplňování dlouhodobého záměru a jeho aktualizací, například jako součást výroční zprávy.
 • Prověřit a případně zlepšit systém vnitřního hodnocení kvality na fakultách. Kvalitu předmětů a vyváženost studijních plánů prověřovat nejen po formální stránce (měřitelné výstupy u předmětů – kontrola úplnosti sylabů předmětu v ISIS), ale i po stránce obsahové (u předmětů dbát na výstupy učení, u oborů sledovat soulad profilu absolventa oboru a studijního plánu).
 • Trvat na dosažení minimální vědecké hodnosti Ph.D. u garantů předmětů a na dosažení minimální hodnosti docent u garantů oborů.
 • Podporovat anketní šetření mezi studenty VŠE i zahraničními studenty. Předmětovou anketu upravit tak, aby byla zcela v souladu s hodnocením studia dle ECTS zejména v oblasti týkající se výstupů předmětu.
 • Zapojit fakulty do procesu mezinárodní akreditace tak, aby fakulty byly institucemi, které splňují mezinárodně uznávaná kriteria kvality v oblasti ekonomického vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
 • Implementovat národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání v návaznosti na jeho případné zavedení do procesu akreditací včetně stanovení profilů jednotlivých nabízených studijních programů a jejich převedení do podoby očekávaných kompetencí, jejichž dosahování bude ověřitelné, což zároveň zvýší konkurenceschopnost absolventů v mezinárodním měřítku (mezinárodní kvalifikační standardy).
 • Rozvíjet stávající speciální výukové pomůcky pro distanční a kombinovanou formu studia a vypracovávat nové.
 • Inovovat pedagogický proces včetně zvýšení využití moderních forem výuky.
 • Podpořit pedagogický proces větším zapojením elektronických opor výuky, včetně elektronického testování znalostí a dovedností.
 • Analyzovat zejména v oblasti profesně orientovaného bakalářského studia potřeby trhu práce, ve spolupráci se zaměstnavateli zajistit možnost studentských praxí.
 • Podporovat s využitím prostředků ze stipendijního fondu mimořádně nadané studenty, zapojit je do řešení projektů jak konzultačního, tak výzkumného typu, využít širokého záběru VŠE k řešení projektů interdisciplinárního charakteru.
 • Připravit modulární systém výuky angličtiny, který nabídne studentům přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge ESOL Examinations jak z obecné angličtiny (FCE a CAE), tak odborné jazykové zkoušky (BEC Preliminary, Vantage a Higher, IFCE a ILEC). Podpořit uznatelnost těchto zkoušek jako osvědčení o jazykové způsobilosti pro pracovníky ve státní správě. Zvážit budoucí rozšíření tohoto systému o další jazyky.
 • Posílit připravenost studentů na praxi získáním dovedností a zkušeností v oblasti týmové práce, kooperace při řešení společného úkolu, při řešení konfliktních situací apod. Promítnout tuto záležitost do akreditačních materiálů předkládaných školou na MŠMT.
 • Klást důraz na kvalitní seminární výuku a schopnost studentů psát kvalitní kvalifikační práce, utlumit přímou výuku ve prospěch nepřímé.
 • Zapojit studenty navazujících magisterských programů do řešení výzkumných i dalších úkolů fakult a školy; u studentů doktorských studijních programů musí být jejich zapojení do vědecké a vědecko-pedagogické činnosti kateder a fakult samozřejmostí.
 • Zvýšit úlohu školitelů – zainteresovat je na ukončení studia doktoranda ve standardní době, na výsledcích doktoranda ve výzkumu a na zařazení absolventa – post-doktoranda do výzkumné činnosti katedry/fakulty; účinnost bude hodnocena výstupy doktoranda.
 • Podporovat interdisciplinární projekty.
 • Zajišťovat elektronické informační zdroje a systémy pro jejich zpřístupnění včetně knihovního systému.
 • Poskytovat při splnění určených podmínek zázemí studentským spolkům a organizacím, udržovat komunikaci mezi vedením VŠE a studentskými organizacemi. Finanční podporu nadále poskytovat formou grantové soutěže.
 • Podporovat impaktované a recenzované časopisy vydávané Nakladatelstvím Oeconomia, dbát na neustálé zvyšování jejich kvality.
 • Využívat nadále interní grantovou soutěž pro rozdělování prostředků určených na specifický vysokoškolský výzkum.
 • Využít prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace k vytváření specializovaných výzkumných pracovišť a laboratoří, případně vědeckých sekcí kateder, které budou vykazovat nadstandardní výsledky ve výzkumu a vývoji.
 • Modifikovat systém rozdělování prostředků rozpočtu tak, aby zřetelně podporoval kvalitu akademické činnosti včetně vazby na výkony ve výzkumu a vývoji.
 • Pokračovat v úpravách a inovacích Integrovaného studijního informačního systému tak, aby tvořil kvalitní oporu pro uskutečňování nejen pregraduálních, ale také doktorských studijních programů při respektování specifik jednotlivých studijních oborů.
 • Zajišťovat při respektování všech zákonných omezení maximální informační otevřenost ohledně vstupů i výstupů pedagogického procesu.

2. Personální zabezpečení akademické činnosti

Kontext:

Věková struktura akademických pracovníků je nerovnoměrná. Ve věkové struktuře chybějí kvalifikovaní akademičtí pracovníci ve věku 35 – 50 let, naopak teprve dorůstá generace jazykově dobře vybavených perspektivních akademických pracovníků ve věku do 35 let schopných dosahovat vynikajících výsledků jak v pedagogické, tak ve vědecko-výzkumné oblasti. Lze předpokládat další omezení tzv. „létajících profesorů“ ze strany MŠMT a akreditační komise.

Strategické záměry:

 • Získat a udržet nejlepší absolventy doktorského studia pro jejich další působení na VŠE.
 • Motivovat pracovníky s vysokými vědecko-výzkumnými výsledky k jejich akademickému působení výlučně na VŠE.

Nástroje:

 • Vytvořit motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • Vytvořit systém práce s nadanými post-doktorandy tak, aby mohli dále pokračovat ve své výzkumné činnosti zapojením do výzkumných týmů fakult.
 • Vysílat přednostně doktorandy a post-doktorandy na dlouhodobé zahraniční výzkumné pobyty; k tomu využít existující mezinárodní spolupráce VŠE s partnerskými vysokými školami a spolupráce v rámci mezinárodních výzkumných projektů, hodnotit účinnost těchto pobytů mimo jiné na základě podaných mezinárodních vědeckých projektů.
 • Zvýšit význam vědeckého výkonu pro hodnocení pracovníků VŠE; vytvořit systém osobního hodnocení pracovníků (včetně možnosti využití metod personálního managementu), kde výkony ve výzkumu a vývoji budou mít významnou váhu; na výsledky osobního hodnocení pak navázat systém odměňování.
 • Podporovat excelenci vědy – vyvíjet tlak na kvalitní publikace a odpovídajícím finančním oceněním motivovat autory k jejich tvorbě, tj. pravidelně vyhodnocovat výsledky publikační činnosti a výrazně finančně odměňovat ty, kteří dosáhli nadstandardních výsledků.
 • Zvážit rozvolnění stupnice mzdových tarifů vedoucí k podpoře excelence a udržení nejkvalitnějších pracovníků.
 • Podporovat poskytování studijního volna v případě přípravy na kvalifikační růst v případě pracovníků, u nichž studijní volno povede ke zvýšení tvorby nadstandardních vědecko-výzkumných výsledků.
 • Motivovat pracovníky a jednotlivá pracoviště k dalšímu zlepšování kvalifikační struktury včetně administrativních pracovníků.
 • Podporovat akademické pracovníky s malými dětmi – vytvořit prostředí, v němž budou motivováni k nepřerušovanému, plnohodnotnému akademickému působení.

3. Internacionalizace

Kontext:

VŠE na období 2009 až 2013 získala od Evropské komise ECTS Label i DS Label. Poptávka po zahraniční výměně převyšuje nabídku. Přestože má VŠE uzavřeny smlouvy o výměnách studentů se 130 partnerskými školami na 4 kontinentech, je oborová nabídka, jejíž pestrost je základním předpokladem pro rozvoj mobilit studentů, zatím nerovnoměrná (převažují obory Ekonomika a management a Mezinárodní obchod).

Strategické záměry:

 • Posílit konkurenceschopnost VŠE na mezinárodním trhu vzdělávacích služeb nabídkou kvalitní odborné cizojazyčné výuky na úrovni evropských standardů, jež umožní zvýšení kapacity pro přijímání zahraničních studentů, a to jak v programech výměn studentů, tak v mezinárodních akreditovaných studijních programech.
 • Umožnit co možná největšímu počtu studentů zejména na úrovni navazujících magisterských a doktorských studijních programů studovat alespoň jeden semestr v zahraničí. Zvýšit individuální mobility studentů formou „free movers“.
 • Umožnit všem zájemcům, kteří studují akreditovaný magisterský studijní obor v angličtině, absolvovat alespoň jeden semestr na zahraniční partnerské škole (mobility window), u vybraných oborů absolvovat zahraniční praxe.
 • Zvýšit počet přijíždějících zahraničních studentů a vytvořit tak na půdě VŠE inspirující multikulturní studijní prostředí.
 • Zvýšit počet nabízených odborných kurzů v cizích jazycích na všech fakultách VŠE a rozšířit spektrum oborů, které každý semestr zajistí výuku smíšených studijních skupin českých a zahraničních studentů v rozsahu minimálně 30 ECTS. Na každé fakultě realizovat alespoň jeden mezinárodní studijní obor v anglickém jazyce na jednom ze stupňů studia. Vybudovat společný bakalářský studijní obor v anglickém jazyce.
 • Rozšířit nabídku studijních programů (zejména magisterských a doktorských) akreditovaných a uskutečňovaných v cizích jazycích a společných studijních programů – joint/double/multiple degree.
 • Zvýšit krátkodobé i dlouhodobé pedagogické působení hostujících profesorů na všech šesti fakultách VŠE v Praze, které povede ke zlepšení oborové profilace studentů, posílení jazykové kompetence studentů, zvýšení připravenosti studentů na studijní pobyty v zahraničí a práci v mezinárodních týmech, jakož i na možnosti zlepšení mezinárodní pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráce pro akademické pracovníky.
 • Zvýšit počet akademických pracovníků VŠE, kteří hostují na zahraničních univerzitách, které je nezbytné pro plnoprávné členství VŠE v mezinárodním vzdělávacím prostoru a vede ke zlepšení kvality výuky i ke zvýšení mezinárodního renomé akademického pracovníka i jeho pracoviště.
 • Získat certifikáty ECTS Label i DS Label na období 2014 – 2018.
 • Zvýšit mobilitu administrativních pracovníků formou školení na zahraničních partnerských školách.
 • Zvýšit počet podaných a následně realizovaných mezinárodních vědeckých projektů.

Nástroje:

 • Důsledně využívat kreditový systém ECTS založený na výstupech z učení.
 • Podporovat iniciativu a motivaci pedagogů, kteří připravují a realizují náročnou výuku v cizích jazycích. To umožní navýšit počet přijíždějících a tím následně i vyjíždějících studentů.
 • Zaměřit se při uzavírání nových partnerských smluv na vyhledávání partnerských škol a posílení mobilit zejména pro studijní obory mimo studijní programy Ekonomika a management a Mezinárodní obchod.
 • Podporovat individuální mobility studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
 • Poskytnout studentům interní formy doktorského studia finanční příspěvek na realizaci studijního a vědecko-výzkumného pobytu v zahraničí (při splnění podmínek určených grémiem proděkanů pro zahraniční vztahy).
 • Navýšit počet zahraničních studentů v akreditovaných navazujících magisterských programech v angličtině a zahraničních free movers na VŠE v rámci studijního programu CESP.
 • Vyvíjet intenzivní marketingové aktivity vůči zahraničí. Propagovat nabídku pro zahraniční studenty na webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí (např. Facebook), formou prezentací na zahraničních vzdělávacích veletrzích i spoluprací se zastupitelskými úřady.
 • Vycházet při komunikaci se zahraničím důsledně z jednotného vizuálního stylu sady komunikačních materiálů a podporovat tak mezinárodní známost a dobré jméno školy. Pro zahraniční studenty vytvářet materiální podmínky pro přijetí a podporovat volnočasové aktivity zahraničních studentů zejména ve spolupráci s Buddy Systemem.
 • Aktivně se zapojit do komunitárních programů EU – Life Long Learning Programme, programů pro spolupráci EU s ostatními částmi světa (Erasmus Mundus, Tempus, EU-USA, EU-Canada, EU-Australia, EU-Korea apod.).
 • Všestranně využívat existujících kontaktů se zahraničními univerzitami k podpoře společného výzkumu, k podávání mezinárodních výzkumných projektů, k výměně zejména mladých pracovníků (post-doktorandů, doktorandů) a k vytváření společných publikací.
 • Podporovat administrativně podávání návrhů mezinárodních projektů.
 • Vstupovat do mezinárodní spolupráce jako interdisciplinární pracoviště, úzce spolupracující mezi fakultami v rámci VŠE, resp. s pracovníky ostatních vysokých škol v České republice a pracovišť AV ČR.
 • Výrazně finančně odměňovat nadstandardní výsledky v mezinárodním výzkumu.
 • Zavést systém zpětné vazby ohledně implementace a fungování ECTS na VŠE a vytvořit systém pro periodické úpravy pedagogického procesu podle požadavků ECTS.

4. Spolupráce s praxí

Strategický záměr:

 • Podpořit vznik a rozvoj podnikatelských inkubátorů a technologických a inovačních center.
 • Zvýšit zapojení fakult a jejich pracovišť do poradenské činnosti.
 • Zvýšit zapojení odborníků z praxe do akademické činnosti školy.
 • Využít potenciálu práce s absolventy.

Nástroje:

 • Vyhodnotit současné fungující podnikatelské inkubátory (např. Institut rozvoje podnikání) a technologická a inovační centra (např. Institut pro technologický a inovační management). Na základě zhodnocení výsledků jejich činnosti zvážit, zda doporučit fakultám vznik a rozvoj dalších inkubátorů a technologických a inovačních center, případně je podpořit z rozvojových programů. Financování založit na návratnosti vložených prostředků.
 • Vytvořit personální a organizační předpoklady pro rozšíření nabídky poradenské činnosti, kterou by poskytovali členové akademické obce v nejrůznějších oblastech (např. v oblasti investic, daní, účetnictví, řízení, ICT) pro komerční i nekomerční sféru.
 • Provádět společně s dalšími institucemi (Český statistický úřad, odborné asociace, klíčoví zaměstnavatelé) pravidelné průzkumy vztahu nabídky a poptávky po profesích, na jejichž přípravu je VŠE zaměřena, a průzkumy spokojenosti klíčových zaměstnavatelů se strukturou znalostí a dovedností absolventů VŠE. Využít výsledky průzkumu jako podklad pro rozhodování o počtech studentů a struktuře předmětů ve studijních programech.
 • Zpracovat kariérové mapy absolventů VŠE a zjistit stav a vývoj v jimi nejčastěji zastávaných pracovních pozicích.
 • Vymezit odpovědnost garanta oboru a hlavní nebo vedlejší specializace za zapojení odborníků z praxe do přednášek a seminářů standardních kursů. Promítnout případně zapojení odborníků z praxe do výkonového hodnocení výuky.
 • Zapojit odborníky z praxe do vedení kvalifikačních prací.
 • Zapojit odborníky z praxe do státních závěrečných zkoušek (schválení těchto odborníků podléhá vědeckým radám fakult).
 • Poskytovat ve spolupráci s odbornými firmami studentům zejména v rámci profesně orientovaného vzdělávání předměty nebo skupiny předmětů, jejichž úspěšné zakončení je spojeno se získáním příslušného certifikátu.
 • Vytvořit zatím neexistující celoškolní systém, který umožní evidovat a řídit zapojení odborníků z praxe.
 • Shromažďovat na úrovni Rozvojového a poradenského centra a na úrovni fakult (garantů oborů) nabídky praxí, stáží a business projektů a nabízet je studentům.
 • Získávat na úrovni Rozvojového a poradenského centra a na úrovni fakult (garantů oborů) zpětnou vazbu o kvalitě studia jak od absolventů, tak od jejich zaměstnavatelů.
 • Spolupracovat s pracovišti na vysokých školách a fakultách technického a přírodovědného zaměření při vzniku spin-offs a podpoře transferu inovací (podpora podnikatelských aktivit, daňové poradenství, sociální dimenze inovací).
 • V rámci rozvoje práce s absolventy
  • na úrovni Rozvojového a poradenského centra dále rozvíjet a průběžně aktualizovat jednotnou databázi absolventů VŠE, do které budou zapojeni absolventi všech fakult VŠE,
  • umožnit vedení školy a fakultám nabízet absolventům prostřednictvím jednotné databáze akce konané buď na úrovni školy, nebo na úrovni fakult a zajistit zpětnou vazbu od absolventů o rozsahu a kvalitě nabízených akcí,
  • realizovat (alespoň 1x za dva roky) průzkum uplatnění absolventů na trhu práce a využít jeho výsledků pro inovaci studijních programů,
  • rozvinout spolupráci s absolventy školy v oblasti jejich zapojení do výuky, výzkumných aktivit, za účelem efektivní propagace VŠE coby jejich Alma Mater a dále k financování komunikačních a marketingových aktivit školy, případně jejích vzdělávacích a výzkumných agend.

5. Dostupnost vysokoškolského vzdělání

Strategický záměr:

 • Podporovat studium sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami.

Nástroje:

 • Podporovat sociálně znevýhodněné studenty a studenty se specifickými potřebami přiznáváním sociálních a mimořádných stipendií.
 • Rozvíjet působení Střediska handicapovaných studentů (SHS).
 • Odstraňovat architektonické a komunikační bariéry na VŠE a tím zpřístupňovat studium každému, kdo splňuje studijní předpoklady. Poskytovat potřebnou podporu a modifikaci studia handicapovaným studentům, aby docházelo k dostatečné kompenzaci zdravotního handicapu a ten nebyl překážkou ve studiu.
 • Stabilizovat pracovníky SHS v rámci VŠE (vhodnou formou pracovních smluv). Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců SHS.
 • Propracovat a podle dostupnosti finančních zdrojů rozšířit systém informací o činnosti SHS VŠE na další místa, která navštěvují nebo kde pracují handicapovaní studenti.
 • Dokoupit podle dostupnosti finančních zdrojů další potřebné kompenzační pomůcky.
 • Rozvíjet spolupráci RPC a SHS s obdobnými pracovišti v zahraničí.

6. Poradenství na vysokých školách

Strategické záměry:

 • Rozvíjet poskytování poradenských služeb zájemcům o studium.
 • Rozvíjet poskytování psychologického poradenství členům akademické obce.
 • Rozvíjet poskytování kariérového poradenství.
 • Snižovat studijní neúspěšnost.

Nástroje:

 • Nabízet zájemcům o studium informace o studijních programech nejen na Dnech otevřených dveří jednotlivých fakult, ale také na veletrzích studijních příležitostí typu Gaudeamus pořádaných na národní úrovni (Praha, Brno). K propagaci využít též v širší míře Internet a spolupráci s jednotlivými středními školami.
 • Dokončit v současnosti realizovaný rozvojový projekt MŠMT zaměřený na analýzu studijní neúspěšnosti na vybraných fakultách a předat doporučení orientovaná na snížení studijní neúspěšnosti děkanům k případné realizaci na fakultách.
 • Využívat nadále Akademickou psychologickou poradnu, která nabízí studentům a zaměstnancům VŠE individuální poradenství při obtížích spojených přímo se studiem, s duševním zdravím a při partnerských a rodinných problémech.
 • Nabízet studentům semináře a workshopy zaměřené na podporu jejich uplatnění na trhu práce, a to ve spolupráci s významnými zaměstnavateli, kteří působí v České republice.
 • Zprostředkovat kontakty mezi firmami a studenty i dalšími formami (např. v podobě veletrhů pracovních příležitostí pořádaných na VŠE, podpora studentských soutěží za účasti firem, nabídka pracovních míst pro absolventy na webu školy, přednášky firem orientované na nabídku pracovní kariéry apod.).
 • Realizovat pravidelná vzájemná setkání studentů se zástupci významných zaměstnavatelů.
 • Nabízet studentům individuální kariérové poradenství, koučování a diagnostiku za účelem zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.

7. Propagace a marketing

Kontext:

Z hlediska demografického vývoje se ukazuje, že narůstá počet uchazečů o bakalářské studium na VŠE pocházejících z Prahy a Středočeského kraje a zvyšuje se též počet uchazečů ze Slovenské republiky.

Kromě výrazného snížení počtu osob ve věku kolem 19 let (potenciální uchazeči o bakalářské studium) dojde pravděpodobně ze strany MŠMT ČR i k výraznému omezení propustnosti z bakalářského do navazujícího magisterského a následně do doktorského studia (zavedení či zpřísnění kvót).

Strategické záměry:

 • Zlepšovat prezentaci VŠE navenek i dovnitř pomocí vhodné marketingové strategie.
 • Analyzovat cílové skupiny uchazečů o jednotlivé stupně studia a zaměřit na ně marketingové akce.

Nástroje:

 • Soustředit se pro bakalářské studium na marketingové akce v Praze (pro FM JH též v Jihočeském kraji a kraji Vysočina), zvýšit účast na veletrhu Gaudeamus v Praze. Pro navazující magisterské studium a pro doktorské studium se zaměřit na zájemce z celé ČR.
 • Analyzovat jako možnou cílovou skupinu uchazečů zájemce o studium ze Slovenské republiky.
 • Zaměřit se na budování jednotného vizuálního stylu jako účinného nástroje na podporu realizace hlavních cílů marketingové strategie školy: udržení vedoucího postavení v oblasti vysokého ekonomického školství v ČR, posílení konkurenční schopnosti na trhu vzdělávacích služeb v ČR i zahraničí, posílení známosti značky VŠE a pozitivní vnímání školy veřejností (image VŠE).
 • Rozvíjet webové stránky a tištěné propagační materiály, zvýšit účast na veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání v České republice i v zahraničí a PR aktivity.
 • Zaměřit propagační aktivity podle specifik cílových skupin. Rozvíjet komunikaci se středními školami a středoškoláky, zájemci o navazující magisterské a doktorské studijní programy, budoucími zaměstnavateli absolventů VŠE, zájemci o programy celoživotního vzdělávání a sponzory.
 • Motivovat finančně i jiným způsobem akademické pracovníky k tomu, aby zvýšili intenzitu vystupování v masmédiích a přispívání do nich a aby přitom vystupovali jako zástupci školy, resp. jejích fakult.

8. Efektivita a běžné financování

Strategické záměry:

 • Prohloubit znalosti a dovednosti managementu na všech stupních řízení.
 • Prohloubit spolupráci fakult v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti.
 • Zvýšit efektivitu vynakládaných prostředků na vzdělávací, vědecko-výzkumnou a další činnosti.
 • Navázat systém interního rozdělování prostředků v rámci školy jak na systém rozdělování prostředků ze strany MŠMT, tak na plnění strategických cílů školy.
 • Zvýšit efektivitu administrativních procesů.
 • Zvýšit využití vícezdrojového financování.

Nástroje:

 • Dokončit, s přihlédnutím k budoucímu vývoji v oblasti rozdělování prostředků vysokým školám, reformu rozdělování prostředků mezi rektorátem a fakultami VŠE započatou v roce 2008, a to na principu preference růstu podílu prostředků ve prospěch odborných pedagogických a výzkumných pracovišť.
 • Pokračovat v návaznosti na změny ve financování vysokých škol ve změnách v systému rozdělování prostředků VŠE mezi fakulty tak, aby tento systém byl principiálně založen na systému financování vysokých škol a aby vedl k podpoře kvality a efektivity akademické činnosti.
 • Vytvořit s využitím dosavadního informačního systému systém pro sledování dat rozhodných pro rozdělování finančních prostředků na fakulty.
 • Posilovat vztahy k partnerům a sponzorům školy a navyšovat zdroje plynoucí z této spolupráce.
 • Zaměřit se rovněž na zdroje plynoucí z titulů celoživotního vzdělávání, poskytovat je formou placených rekvalifikačních a postgraduálních kurzů certifikovaných VŠE apod.
 • Vytvořit systém podpory pro získávání prostředků z externích zdrojů.
 • Nadále rozvíjet osvědčený systém sponzorů s klasickou partnerskou pyramidou (generální partner, hlavní partneři a libovolný počet partnerů vč. mediálních). V období 2011 – 2015 pravidelně obnovovat stávající smlouvy a zejména navazovat spolupráci s dalšími významnými korporátními partnery.
 • Podporovat ve spolupráci s fakultami z prostředků stipendijního fondu zahraniční studijní pobyty posluchačů, jejich sportovní, kulturní a společenské aktivity, zapojování studentů do projektů apod.
 • Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.

9. Investiční financování

Strategické záměry:

 • Obnovovat a dále rozvíjet stávající infrastrukturu podporující přechod od kvantity ke kvalitě, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti výzkumu a kultury akademického prostředí na základě dlouhodobého investičního plánu školy
 • Zajistit dobrou úroveň a rozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií podmiňujících a podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy a výzkumu i dalších aktivit školy.

Nástroje:

 • Využít investiční plán školy jako součást programového financování rozvoje infrastruktury veřejných vysokých škol respektující možnosti státního rozpočtu a potřeby rozvoje školy v následujícím období; předpokládá se při tom, že státní rozpočet podpoří v rámci programového financování v období let 2011 – 2015 rozvoj investiční infrastruktury školy částkou převyšující 400 mil. Kč.
 • Využít, s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z dislokace převažující části školy v Praze, možností finančních prostředků na investice z operačních programů EU, především z operačního programu VaVpI (infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci) a z operačního programu Životní prostředí.
 • Směřovat rozhodující část dotačních i vlastních investičních prostředků do oprav, obnovy a rekonstrukcí a zkvalitňování stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit, včetně bezprostředně navazující infrastruktury (CIKS, přístup k informačním zdrojům a vědeckým informacím včetně obnovy a pořízení nového strojního a přístrojového vybavení).
 • Věnovat v rámci investičního plánu zvýšenou pozornost také rekonstrukcím a obnově majetku kolejí a menz (podrobněji viz část o ubytování a stravování);
 • Zvážit v návaznosti na strategické záměry školy možnost divestic, tj. odprodeje zbytného a nepříliš využívaného majetku školy s cílem použít takto získané prostředky k zabezpečení investičních potřeb výše popsaných.
 • Rozvíjet funkcionalitu informačních systémů všude tam, kde je to potřebné a efektivní a zvyšovat míru integrace těchto systémů, využít rozvoje informačních systémů k posílení prvků vnitřního hodnocení školy, zvažovat vyšší úroveň a další možnosti využití identifikačních karet.
 • Zvyšovat propustnost počítačové sítě VŠE, rozšiřovat pokrytí bezdrátovou sítí, zvyšovat virtualizací serverů jejich výkonnost a efektivitu správy, zajistit dostatečnou diskovou kapacitu, zajistit kvalitní ICT podporu práce vybraných zaměstnanců z domova a zvyšovat bezpečnost dat a sítí.
 • Zlepšovat výkon a zjednodušovat správu počítačů v síti, na učebnách/studovnách zlepšovat průměrnou konfiguraci počítačů, popřípadě virtualizaci stanic.
 • Podporovat moderní a efektivní metody výuky (e-learning, digitální nahrávky vybraných předmětů) a vědu (videokonferenční technologie).

10. Ubytování a stravování studentů

Kontext:

VŠE poskytuje ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních v Praze a v Jindřichově Hradci především studentům řádného denního studia, výměnným zahraničním studentům, ale také hostujícím profesorům, zaměstnancům a hostům akcí, které VŠE pořádá. V rámci zajištění udržitelnosti a rozvoje úrovně služeb a dalšího zlepšování kvality bydlení na vysokoškolských kolejích je třeba reflektovat jednak posun v preferencích studentů k vyšší kvalitě ubytování a také již zmiňovaný očekávaný demografický vývoj, v rámci kterého je tendence k zvyšování počtu uchazečů z Prahy a Středních Čech

VŠE zajišťuje stravování v areálu VŠE na Žižkově a v blízkosti kolejí na Jarově formou outsourcingu, v Jindřichově Hradci zajišťuje stravování vlastními zaměstnanci. V areálech VŠE zároveň působí další provozovatelé stravovacích služeb.

Strategické záměry:

 • Zvyšovat kvalitu poskytovaných ubytovacích služeb.
 • Zajistit ekonomický provoz kolejí, využívat energetické úspory, efektivně využívat majetek kolejí.
 • Reflektovat posun v preferencích studentů od levnějšího méně komfortního bydlení k bydlení dražšímu a komfortnějšímu.
 • Zajistit v souvislosti se snahou o vybudování elitních magisterských a doktorských programů studentům těchto programů z jiných regionů či států kvalitní ubytování.
 • Podporovat ubytování osob s omezenou pohyblivostí formou bezbariérových pokojů.
 • Vytvořit z areálu kolejí pohodlné a bezpečné místo pro odpočinek a studium.
 • Umožnit v oblasti stravování konkurenci dodavatelů a zároveň podporovat nabídku, jež bude brát ohled na stravovací potřeby osob s dietami a studentům či pracovníkům z mezinárodního prostředí.

Nástroje:

 • Provést rekonstrukci koleje Jarov III. G, Jarov III. F a Jarov I. A, jejíž součástí bude kompletní zateplení pláště budovy vč. výměny oken. Připravit projekt zateplení koleje Blanice. S tím souvisí i provedení vnitřních rekonstrukcí kolejí tak, aby se maximalizoval užitek pro ubytované studenty.
 • Změnit strukturu ubytovací kapacity, tj. výrazně zvýšit počet jednolůžkových pokojů s cílovým stavem podílu kvalitních jednolůžkových pokojů s vyšším kolejným 5 %.
 • Reflektovat preference studentů, při tomto procesu spolupracovat zejména s Centrální kolejní radou.
 • Intenzívně využívat nezaplněnou kapacitu kolejí ke komerčním účelům, jež budou generovat prostředky pro další rekonstrukce.
 • Podporovat instalaci moderních bezpečnostních zařízení na kolejích.
 • Podporovat konkurenční prostředí ve stravování (zvážit možnost rozšíření dotací i na poskytovatele v okolí školy), zajistit pravidelnou kontrolu kvality jídla a zajistit kulturní vzhled stravovacích zařízení.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 – 2015 byl schválen Akademickým senátem VŠE v Praze dne 20. 9. 2010.