Plán realizace strategického záměru VŠE 2018

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaný Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2018 (dále jen „PRSZ VŠE 2018“) je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (dále jen „DZ VŠE“) a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2018 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů. DZ VŠE je strategickým záměrem Vysoké školy ekonomické na období 2016–2020 dle novely zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2016.

PRSZ VŠE 2018 vychází jak z uvedeného strategického záměru, tak z Plánu realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2018, zpracovaného a vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).

Nástin způsobu dosažení cílů uvedených v PRSZ VŠE 2018 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na léta 2016–2018, který byl v roce 2015 schválen Akademickým senátem VŠE, řádně projednán s MŠMT a který je hlavním zdrojem financování většiny aktivit uvedených v PRSZ VŠE 2018. V Institucionálním plánu VŠE je též uvedena odpovědnost jednotlivých osob za realizaci příslušných aktivit.

V rámci každé kapitoly PRSZ VŠE 2018 jsou kurzívou uvedeny doslovné citace dílčích cílů vymezených v DZ VŠE a následně jsou ke každé skupině dílčích cílů konkretizovány jednotlivé aktivity pro rok 2018.

Při zpracování PRSZ VŠE na rok 2018 byly využity dílčí výsledky projektu IPn KREDO.

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zavést systém vnitřního hodnocení a zajištění kvality vedoucí k trvalému zvyšování kvality všech činností na VŠE. Získat institucionální akreditaci, bude-li tuto možnost obsahovat novela zákona o vysokých školách. Posílit rozhodování založené na kvalitativních i kvantitativních datech. Zlepšovat i nadále umístění VŠE, jejích fakult a realizovaných oborů v renomovaných mezinárodních žebříčcích.

 • Realizovat v plném rozsahu systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.
 • Podat žádost o institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory a Informatika. Uvést do praxe metodiku vnitřního akreditačního procesu podle podmínek institucionální akreditace včetně efektivního systému dokumentace.
 • Budovat systém sběru a analýzy kvalitativních i kvantitativních ukazatelů relevantních pro národní a mezinárodní akreditace, pro národní i mezinárodní srovnávání vysokých škol formou žebříčků, pro potřeby vnitřního hodnocení a zajištění kvality, pro financování VŠE z veřejných zdrojů i pro přípravu výročních zpráv. Zavést jednotný evidenční systém pro oblast celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů.
 • Posilovat témata etiky, odpovědnosti a udržitelnosti (ERS) ve vzdělávací i tvůrčí činnosti VŠE. Aktivně se podílet na práci sekce pro střední a východní Evropu iniciativy OSN Principles for Responsible Management Education (PRME), vypracovat roční zprávu pro PRME o etických aktivitách na VŠE, udržet status Communicating Basic PRME Signatory.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Získat reakreditaci EPAS, akreditaci EQUIS a v delším horizontu i akreditaci AACSB.

 • Dokončit práce na Sebehodnotící zprávě iSER (Initial Self Evaluation Report) pro mezinárodní akreditaci AACSB. Zapracovat případné připomínky ze strany AACSB a připravovat se na návštěvu hodnotící komise na VŠE.
 • Vypracovat pro EFMD zprávu o pokroku, který učinila Fakulta podnikohospodářská po získání akreditace EQUIS (Progress Report).
 • Rozvíjet aktivity v rámci MIB EPAS konsorcia, které sdružuje vysoké školy, jež získaly akreditaci EPAS pro obor International Business.
 • Aktivně se podílet na hlavních činnostech AACSB a EFMD, vyplňovat systematicky údaje do databází AACSB a účastnit se dotazníkových šetření.
 • Úzce spolupracovat s mentorkou z Kingston University prof. Stephanie Morgan stanovenou AACSB a s kanceláří AACSB (AACSB Accreditation Staff Liaison Officer).
 • Úzce spolupracovat s EQUIS Office při reakreditacích EPAS a EQUIS.
 • Vysílat akademické pracovníky, kteří se přímo podílejí na přípravě akreditací, na semináře a konference AACSB a EFMD.
 • Uspořádat zasedání mezinárodního poradního sboru rektora International Advisory Board na VŠE.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Trvale zvyšovat kvalitu akademického prostředí včetně rozvoje studentských aktivit.

 • Opětovně využít část prostředků z daru České spořitelny na podporu aktivit studentských organizací. Uspořádat další ročník studentského festivalu VŠEfest.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravovat doktorandy a post-doktorandy pro jejich účast v pedagogickém procesu, poskytovat příležitost pro rozvoj pedagogické a sociálně psychologické kompetence doktorandů i akademických pracovníků s cílem posílit jejich připravenost pro formování odborných i přenositelných kompetencí studentů a pro rozvoj jejich kritického myšlení. Realizovat vhodné nástroje podpory doktorandů a mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi – vytvořit prostředí, v němž budou motivování k nepřerušovanému, plnohodnotnému akademickému působení.

 • Realizovat kurzy rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky. Umožnit následné individuální konzultace k realizaci závěrečných projektů. Konzultovat individuální aplikaci aktivizačních metod rozvíjejících kritické myšlení ve výuce.
 • Realizovat nabídku stávajících seminářů a workshopů pro doktorandy a akademické pracovníky, podporovat přípravu pedagogických inovací prostřednictvím projektů rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností připravených účastníky seminářů a workshopů. Zjišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od účastníků, využít zahraničních zkušeností.
 • Poskytovat akademickým i neakademickým pracovníkům kurzy zvyšující jejich odborné, pedagogické, prezentační, jazykové i manažerské schopnosti. Pokračovat v realizaci interního vzdělávání zaměstnanců na VŠE.
 • Nadále podporovat kvalifikační růst akademických pracovníků poskytnutím tvůrčího volna či podporou dlouhodobějších výjezdů.
 • Podporovat činnost Univerzitní mateřské školy.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Podporovat sportovní aktivity a přiměřený rozvoj fyzické kondice akademických pracovníků.

 • Dále rozšířit nabídku sportovních aktivit pro zaměstnance a jejich děti.

2. Diverzita a dostupnost

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zavést moderní a flexibilní systém, který by vytvářel podmínky pro realizaci různorodých studijních programů a současně dával předpoklady pro získání institucionální a mezinárodní akreditace. Plně přizpůsobit studijně-pedagogickou oblast podmínkám novelizovaného zákona o vysokých školách. Popsat všechny studijní programy pomocí výsledků učení, kterých mají absolventi dosáhnout, přizpůsobit tento popis požadavkům případné novely zákona o vysokých školách a požadavkům vyplývajících z mezinárodních akreditací.

 • V návaznosti na nové vnitřní předpisy zpracovat metodická doporučení pro jejich jednotnou realizaci v praxi všech fakult VŠE. Zdokonalit způsob informování studentů o pravidlech studia včetně přehledných návodů k řešení situací, které mohou během studia nastat.
 • Zavést systém vnitřní akreditace studijních programů podle podmínek institucionální akreditace.
 • Provést novou akreditaci studijních programů, kterým končí platná akreditace k 31. 8. 2019.
 • Zabezpečit dostudování studentů ze studijních programů s končící akreditací.
 • Zavést systém akreditace mezinárodně uznávaných kurzů podle připravovaného Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech VŠE.
 • Zavést do praxe poskytování stipendií podle připravované novely stipendijního řádu.
 • Zajistit anglický překlad vybraných předpisů VŠE.
 • Zavést v InSISu komplexní podporu procesů rozhodování o právech a povinnostech studentů vyplývajících ze zákona o vysokých školách, vnitřních předpisů VŠE a správního řádu.
 • Zavést možnost elektronického podání a zpracování odvolání proti vyměření poplatku za delší studium, zvážit další možnosti elektronizace komunikace mezi studentem a VŠE.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Provést rozdělení oborů na profesně a akademicky orientované, zřetelně od sebe tyto skupiny oborů oddělit, akreditovat nové profesně orientované obory. Pokračovat na podkladě současných akademicky pojatých studijních programů v budování elitních magisterských a doktorských studijních programů se silným oboustranným propojením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.

 • Připravit a akreditovat novou strukturu studijních programů a promítnout do jejich obsahu kvalitativní změny vyplývající z požadavků národní a mezinárodních akreditací, nároků současné praxe (například profesně orientované programy) i užšího propojení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Snižovat nežádoucí studijní neúspěšnost, analyzovat její příčiny.

 • Zpracovat v návaznosti na dosavadní analýzy detailnější metodiku pro systematické měření studijní neúspěšnosti s cílem přesnější identifikace jejích příčin. Na základě provedených analýz přijmout a realizovat opatření ke snížení studijní neúspěšnosti.
 • Provést analýzu výsledků přijímací zkoušky z matematiky z hlediska struktury přijímací zkoušky a její vazby na obsah výuky na středních školách.
 • Pokračovat v pořádání „Přijímacích zkoušek nanečisto“ pro všechny zájemce o studium na VŠE. Zvážit možnosti využití dosažených výsledků v rámci přijímacího řízení.
 • Analyzovat možnosti zavedení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia.
 • Analyzovat možnosti doplnění znalostí z klíčových předmětů bakalářského studia pro studenty NMS, kteří neabsolvovali bakalářský studijní program na VŠE.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zajistit dostatečné pokrytí vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti tištěnými a elektronickými informačními zdroji včetně souvisejících služeb. Podstatně rozšířit fond cizojazyčné studijní literatury a rozšířit její využití v rámci výuky.

 • Pokračovat v zapojení VŠE do aktivit v projektu CzechELib. Realizovat sdílený nákup elektronických informačních zdrojů (dále EIZ) s podporou projektu CzechELib. Spolupracovat na analýze využití a propagaci EIZ s dalšími institucemi zapojenými do sdíleného nákupu oborových EIZ.
 • Nadále zajišťovat informační vzdělávání uživatelů. Zapojit Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) do výuky relevantních předmětů, především diplomových seminářů a metodických kurzů na všech stupních studia. Realizovat volně dostupné semináře a podporovat tak vyšší využívání elektronických i tištěných informačních zdrojů i efektivnější práci s informacemi. Podporovat rozvoj pracovníků CIKS v oblasti informačního vzdělávání. Analyzovat stav informační gramotnosti studentů VŠE a navrhnout postupy potřebné k odstranění hlavních problémů.
 • Vypracovat a projednat v rámci VŠE koncepci budování fondu CIKS. Při přípravě koncepce spolupracovat se světově nejlepšími školami z oboru, přenést know-how do podmínek VŠE. Posílit spolupráci v rámci European Business School Librarians’ Group, jíž je CIKS členem.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Podpořit všestranný rozvoj velmi nadaných studentů VŠE.

 • Prohloubit intenzivní spolupráci se středními školami při propagaci VŠE. Podporovat organizaci soutěží pro studenty středních škol. Pokračovat v pořádání vzdělávacích seminářů pro učitele středních škol.
 • Analyzovat možnosti získávání nadaných absolventů bakalářského studia na jiných VŠ ke studiu NMS na VŠE.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Umožnit plnohodnotné zapojení sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami do všech studijních i mimostudijních aktivit realizovaných na VŠE, včetně ubytování na kolejích, a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí pracovní uplatnění.

 • Připravit pro uchazeče se specifickými potřebami „Přijímací zkoušky nanečisto“ v modifikované podobě.
 • Připravit kurz matematiky v podobě dostupné handicapovaným uchazečům o studium.
 • Propagovat vysokou úroveň služeb Střediska handicapovaných studentů (SHS).
 • Rozšířit informaci o službách SHS mezi studenty VŠE s cílem včasnějšího zachycení studentů se specifickými problémy.
 • Pokračovat v digitalizaci studijních materiálů s cílem maximalizovat studijní samostatnost osob se specifickými potřebami. Podrobně zmapovat potřeby studentů se specifickými poruchami učení, kteří jsou kvůli svému znevýhodnění více ohroženi předčasným ukončením studia.
 • Nadále poskytovat asistenční služby studentům se specifickými potřebami.
 • Komplexně analyzovat bezbariérovost prostor VŠE v podmínkách zvyšujících se nároků.
 • Podpořit u studentů se specifickými potřebami získávání pracovních zkušeností během studia i následného zaměstnání (vytvoření burzy práce, organizace veletrhu pracovních příležitostí).

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Poskytovat poradenské služby pro studenty v otázkách studia, profesního uplatnění i osobních potížích. Realizovat pro studenty programy Akademické psychologické poradny zaměřené na prevenci studijního selhání. Poskytovat poradenské služby též pro zaměstnance VŠE jako podporu zvládání nároků akademické práce a zajišťování její kvality.

 • Realizovat akce firem na VŠE ve formách HR prezentací, workshopů, odborných přednášek a speciálních akcí a cíleně vyhledávat a rozvíjet nadání studentů.
 • Uspořádat 2x ročně veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, a to s prodlouženou 3denní dobou trvání.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích.
 • Pořádat pravidelně seznamovací kursy pro studenty prvních ročníků.
 • Rozvíjet činnost Akademické psychologické poradny (APP). Poskytovat individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních či studijních potížích nebo řeší studijní či kariérová dilemata.
 • Poskytovat studentům doktorského studia poradenské služby (workshopy a semináře) zaměřené na prevenci studijní neúspěšnosti.
 • Poskytovat studentům VŠE individuální kariérové poradenství, zaměřené na zlepšování pozice absolventů na trhu práce.
 • Rozvinout možnosti zjištění skladby osobnostních předpokladů a poskytovat jejich individuální rozbor pro optimalizaci studijního zaměření a uplatnění na trhu práce.
 • Rozšířit nabídku práce dle osobnostních charakteristik studentů a čerstvých absolventů.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet spolupráci mezi poradenskými pracovníky VŠE a dalšími pracovníky VŠE s cílem zvyšování kvality celkové nabídky poradenských služeb a jejich diverzifikace. Rozvíjet odborné způsobilosti poradenských pracovníků.

 • Nadále prohlubovat spolupráci SHS, Rozvojového a poradenského centra (RPC) a APP v oblasti poradenství. Rozvíjet odborné způsobilosti pracovníků zodpovědných za poradenství, připravit a realizovat pro ně supervizní seminář.
 • Realizovat anketní průzkum mezi studenty a čerstvými absolventy VŠE o šíři a kvalitě poskytovaných poradenských služeb na VŠE.

3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Posílit a rozšířit stávající nabídku míst na zahraničních univerzitách zejména pro bakalářské výměnné pobyty při zachování její kvality.

 • Udržet stávající vysoký počet studentů zapojených do mobilitních výměnných programů. Dále vytipovávat partnerské školy vhodné i pro studenty menších studijních programů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Rozšířit možnosti krátkodobých studijních výjezdů. Rozšířit možnosti zahraničních pracovních stáží pro další vytipované obory, případně využít absolventské stáže v rámci programu Erasmus+.

 • Podporovat studentské mobility typu pracovních stáží a jejich implementaci do vhodných studijních programů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit míru zapojení všech kateder do výuky předmětů v cizích jazycích. Zvýšit počet anglicky vyučovaných předmětů v požadované struktuře i kvalitě.

 • Vytipovat studijní programy VŠE s nižší nabídkou předmětů poptávaných zahraničními výměnnými studenty a připravit následně nové poptávané předměty pro výměnné studenty. Nadále finančně podporovat výuku předmětů v cizích jazycích.
 • Zpracovat hodnocení cizojazyčných předmětů a programů nabízených zahraničním studentům.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Prohloubit a rozšířit formy spolupráce v rámci stávající partnerské sítě (učitelské mobility, double degree programy, vědecká spolupráce, mezinárodní projekty, study tours).

 • Pokračovat v řešení projektu Study in Prague.
 • Aktivně se zapojit do projektu Study in Czech Republic.
 • Aktivně vyhledávat možnosti rozvoje double/joint degree studijních programů.
 • Podpořit výrazněji krátkodobé i dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků za účelem pedagogické i výzkumné činnosti.
 • S využitím programu Erasmus+ navýšit mobility učitelů a zaměstnanců s vybranými partnerskými či vytipovanými možnými partnerskými školami.
 • Preferovat pro zařazení do sítě partnerských univerzit školy s mezinárodními akreditacemi umístěné v mezinárodních žebříčcích (zejm. AACSB, EPAS, EQUIS či ze sítě CEMS či PIM).
 • Využít moderních forem propagace výměnných a cizojazyčných programů (sociální sítě apod.).

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Zlepšit ve spolupráci školy a SÚZ kvalitu ubytovacích služeb a souvisejících služeb pro zahraniční studenty.

 • Zlepšit standard ubytování zahraničních studentů na kolejích, včetně poskytovaných služeb a nezbytného odpovídajícího jazykového vybavení personálu.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit zapojení zahraničních studentů do akademického i společenského života školy.

 • Zvýšit nabídku a informovanost zahraničních studentů o možnostech sportovních, kulturních a společenských aktivit.
 • Umožnit zahraničním studentům účast na sportovních aktivitách zařazených do studijních plánů.

4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE

Ke strategickému záměru DZ VŠE 2016–2020: Trvale zvyšovat konkurenceschopnost absolventů v národním i mezinárodním měřítku.

 • Udržovat systém sledování uplatnění absolventů jednotlivých studijních programů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu, zohlednit získané poznatky při následných návrzích úprav obsahu studijních programů.
 • Pořádat odborné, příp. společenské akce s absolventy, pokračovat v realizaci projektu Absolventské středy. Pořádat pro absolventy akce zaměřené na síťování.
 • Vydávat v elektronické formě Zpravodaj pro absolventy 2x ročně, opětovně připravit tištěnou podobu pro Den s VŠE.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.
 • Rozšířit nabídku „práce na míru“ na základě zpracovaných osobnostních charakteristik studentů a čerstvých absolventů pro uplatnění na trhu práce.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet modulární systém výuky cizích jazyků, který nabízí studentům přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

 • Rozšířit škálu mezinárodních zkoušek, které studenti mohou skládat na VŠE, na všechny jazyky nabízené v rámci jazykové výuky. Získat oficiální certifikaci a vyškolit examinátory.
 • Doplnit používané učební materiály, využít možností moderních technologií (např. využít nahrávek studentů doma i ve výuce pro získání lepší zpětné vazby o mluveném projevu).
 • Realizovat školení pro učitele zaměřená na nejnovější trendy ve výuce jazyků, nové technologie a moderní formy testování cizích jazyků, a dále tak zkvalitňovat výuku v přípravných kurzech pro mezinárodní jazykové zkoušky.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet celoživotní vzdělávání, odborné kurzy pro veřejnost, letní školy.

 • Rozšířit nabídku MBA programů.
 • Propagovat nabídku celoživotního vzdělávání, odborných kurzů a letních škol i mezi absolventy, rozšířit pořádání sportovních akcí pro absolventy.
 • Podpořit rozvoj vybraných forem exekutivního vzdělávání. Realizovat průzkum požadavků na exekutivní vzdělávání.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Stabilizovat a rozšířit kapacity pro komercializaci poznatků z výzkumu, vývoje a inovací a rozvíjet spolupráci s vnějšími partnery VŠE. Rozvíjet spolupráci akademických pracovníků VŠE s průmyslovým a veřejným sektorem zejména v oblasti komerčního výzkumu a vzdělávání. Podpořit rozvoj podnikatelských kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠE.

 • Rozšířit spolupráci pracoviště xPORT s českými univerzitními inkubátory. Navázat další kontakty s univerzitními inkubátory v zahraničí a zahájit tak efektivní spolupráci formou mobility mladých podnikatelů a sdílení zkušeností.
 • Specifikovat a spustit pilotní program užšího zaměření inkubačního programu iPORT – zaměření na B2B segment startupových projektů. Pro tento program rozšířit vhodným způsobem databázi aktivně spolupracujících mentorů a zástupců firem.
 • Rozšířit a prohloubit spolupráci s představiteli aplikační sféry, navázat projekty spolupráce firem a studentských týmů a podpořit tak propojení akademické a aplikační sféry.
 • Zapojit zahraniční studenty do aktivit pracoviště xPORT a do projektů v rámci inkubačního programu iPORT.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zpracovat a prezentovat komplexní dějiny VŠE od r. 1953 do počátku 90. let. Zvýšit dostupnost badatelských materiálů týkajících se VŠE. Usnadnit využití dat a informací poskytovaných VŠE.

 • Pokračovat ve skenování a digitálním třídění dokumentů ze Spisovny VŠE.
 • Pokračovat v budování plnohodnotné digitální knihovny k dějinám VŠE, resp. vysokoškolské výuky ekonomických disciplín s možností fulltextového vyhledávání v naskenovaných dokumentech.
 • Pokračovat ve zpracovávání dějin VŠE a dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů.
 • Vydat v anglickém jazyce publikaci dokončenou v roce 2017, tematicky vycházející z části prvního dílu k dějinám VŠE. Dokončit publikaci k VŠE v roce 1968 na pozadí politicko-společenských událostí v polovině 60. let.
 • Využít dosažených poznatků k přípravě výstavy k 65. výročí založení VŠE.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravit a důsledně realizovat dlouhodobou komunikační strategii ve vztahu k hlavním cílovým skupinám. Posílit dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Zlepšit mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti. Rozvíjet a kontinuálně podporovat mediální prezentaci vzdělávacích, výzkumných i dalších aktivit VŠE, a to i na mezinárodní úrovni.

 • Dokončit kompletní změnu redesignu webových stránek VŠE, jejích fakult i jednotlivých útvarů tak, aby odpovídaly současným trendům webdesignu a poskytovaly lepší podmínky svým uživatelům, včetně přizpůsobení mobilním zařízením.
 • Aktivně využívat moderní formy komunikace VŠE na sociálních sítích, zaměřit se na komunikaci se zájemci o studium českých i cizojazyčných studijních programů a absolventy.
 • Prezentovat a popularizovat vědecké výstupy pracovníků VŠE směrem k odborné i laické veřejnosti. Podpořit tak rozšíření spolupráce s domácími i zahraničními vysokými školami i s dalšími pracovišti a posilovat širší společenský dopad výzkumné činnosti VŠE.
 • Nadále posilovat dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Podpořit regionální komunikaci Fakulty managementu.
 • Podpořit organizaci akcí pro zájemce o studium na VŠE. Realizovat společný Den otevřených dveří všech fakult formou interního veletrhu studijních příležitostí.
 • Podpořit konkurenceschopnost VŠE na trhu celoživotního vzdělávání.
 • Aktivně se zapojit do příprav veletrhu veřejných vysokých škol pro studenty středních škol. Prezentovat VŠE na Veletrhu veřejných vysokých škol, který se bude konat na ČVUT.
 • Připravit nový koncept prezentace VŠE na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus.
 • Posilovat mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti, podporovat PR aktivity, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.
 • Připravit a realizovat aktivity spojené s 65. výročím založení VŠE.

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit počet excelentních publikací v zahraničních impaktovaných časopisech ekonomického nebo manažerského zaměření. Zvyšovat podíl článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech vydávaných mimo VŠE na celkovém počtu článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech. Zvýšit počet publikací v zahraničí.

 • Podpořit vytvoření finančních, materiálních a dalších podmínek excelentní výzkumníky na jednotlivých fakultách, upravit soutěž o Cenu rektora za prestižní publikaci VŠE a poskytovat akademickým pracovníkům i studentům nezbytný administrativní servis.
 • Implementovat požadavky nově platného Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
 • Důsledně aplikovat metodiku hodnocení požadavků, kladených na uchazeče v rámci habilitačního a profesorské řízení, ve kterých je vyžadována zejména kvalitní publikační a výzkumná činnost.
 • Realizovat další ročník Interní grantové soutěže. Důsledně vyžadovat kvalitní domácí a zahraniční publikační výstupy v rámci řešení jednotlivých projektů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit podíl počtu řešených zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu řešených výzkumných projektů. Směřovat výzkumnou činnost k excelenci např. prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 (H2020) včetně projektů Evropské výzkumné rady (ERC).

 • Směřovat výzkumnou činnost k excelenci prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 nebo jednotlivých výzev operačních programů.
 • Implementovat na VŠE a jejích fakultách nový systém hodnocení výzkumných organizací (Metodika 17+).

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit kvalitu, studijní úspěšnost i mezinárodní dimenzi doktorského studia. Zvýšit podíl studentů v doktorském studijním programu v anglickém jazyce (samoplátců).

 • Vytvořit podmínky pro realizaci požadavků vyplývajících z nového Studijního a zkušebního řádu v oblasti doktorského studia.
 • Zkvalitnit propagaci doktorského studia.
 • Vytvořit na fakultách motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • Aktivně oslovovat zájemce o doktorské studium ze zahraničí.
 • Vytvářet a rozvíjet podmínky pro studium zahraničních doktorandů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů hostujících profesorů na VŠE. Výrazně zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.

 • Realizovat mezinárodní výzkumné mobility včetně podpory dlouhodobějšího výzkumného působení hostujících profesorů na VŠE. Rovněž realizovat dlouhodobé výzkumné pobyty akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Udržet, popř. zvýšit hodnotu impakt faktoru pro časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Internacionalizovat zaměření, fungování a distribuci vědeckého časopisu Prague Economic Papers. Vytvořit podmínky pro udržení, resp. získání registrace fakultně vydávaných vědeckých časopisů v mezinárodně uznávaných databázích. Modernizovat ediční činnost vědeckých časopisů.

 • Nadále podporovat začlenění, resp. udržení vědeckých časopisů vydávaných na VŠE v uznávaných světových databázích. Doplnit jejich ediční a výkonné rady o externí odborníky z ČR i ze zahraničí.
 • Dokončit modernizaci ediční činnosti vědeckých časopisů.

6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posilovat principy financování a rozdělování prostředků podle kvality. Navázat systém vnitřního rozdělování prostředků na vzdělávací i výzkumnou činnost v rámci školy nejen na systém rozdělování prostředků ze strany MŠMT, ale také na plnění strategických cílů školy, při zachování stability školy, fakult a dalších součástí.

 • Promítnout v plném rozsahu požadavky vyplývající ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti do procesu schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu.
 • Dokončit v rámci plného provozu nového mzdového a personálního informačního systému školení jeho klíčových uživatelů.
 • Dokončit na základě výsledků implementace nového mzdového a personálního informačního systému aktualizaci Vnitřního mzdového předpisu a dalších předpisů VŠE, promítnout do nich legislativní změny a připravit další elektronizaci dokumentů v této oblasti.
 • Pokračovat v rutinním provozu systému elektronické spisové služby implementovaného v roce 2017, provést kontrolu a analýzu jeho fungování na jednotlivých spisových uzlech.
 • Pokračovat v realizaci projektu Automatizace sběru výkonů, který byl zahájen v roce 2016 a jehož cílem je navrhnout takové úpravy a využití InSIS, aby bylo možné údaje pro potřeby sestavení rozpočtu zjišťovat automatizovaně ve standardizované formě.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravit v návaznosti na Dlouhodobý záměr dlouhodobý investiční plán školy, jehož prioritou budou i nadále rekonstrukce a modernizace areálů školy, budov a jejich zařízení, včetně kolejí a menz. Přizpůsobovat kapacitu ubytovacích a stravovacích zařízení počtu studentů školy a poptávce po nabízených službách.

 • Předložit v návaznosti na připravovaný investiční dotační program MŠMT investiční plán školy. Nadále orientovat investiční akce na rozvoj, rekonstrukce a modernizace stávajících areálů školy (budov i zařízení) a zkvalitňování zázemí pro akademickou obec včetně sportovišť.
 • Pokračovat v realizaci dlouhodobého programu oprav a rekonstrukcí majetku kolejí. Připravit projekty do připravovaného investičního dotačního programu MŠMT. Pokračovat v přípravě odprodeje zbytného majetku s cílem využít takto získané prostředky k financování a kofinancování programu oprav a rekonstrukcí majetku kolejí.
 • Postupně posilovat ochranu osob a majetku v areálech VŠE, připravit analýzu bezpečnostních rizik.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posilovat infrastrukturu v oblasti informačních technologií postupnou rekonstrukcí kabeláže, zahuštěním bezdrátové sítě a zvýšením propustnosti. Posilovat propojení lokalit VŠE včetně záložních optických propojení.

 • Pokračovat ve výměně strukturované kabeláže v Nové budově VŠE.
 • Upgradovat mikrovlnné spoje za účelem záložního propojení areálů VŠE.
 • Nakoupit nové tiskárny pro identifikační karty.
 • Zvýšit výpočetní kapacitu virtuálních serverů, dle rozpočtových možností.
 • Implementovat na VŠE základní požadavky směrnice GDPR (případně i národní legislativy, bude-li přijata), včetně zabezpečení dat informačních systémů.

Seznam použitých zkratek

AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business
APP Akademická psychologická poradna
AS VŠE Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze
B2B Business-to-Business
CEMS Community of European Management Schools
CIKS Centrum informačních a knihovnických služeb
ČR Česká republika
ČVUT České vysoké učení technické v Praze
DZ Dlouhodobý záměr
EFMD European Foundation for Management Development
EIZ Elektronické informační zdroje
EQUIS European Quality Improvement System
ERC European Research Council
ERS Ethics, Responsibility, Sustainability
GDPR General Data Protection Regulation
H2020 Horizon 2020
HR Human Resources
InSIS Integrovaný studijní informační systém
iSER Initial Self Evaluation Report
MBA Master of Business Administration
MIB Master in International Business
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NMS Navazující magisterské studium
OSN Organizace spojených národů
PIM Partnership in International Management
PR Public Relations
PRME Principles for Responsible Management Education
PRSZ Plán realizace strategického záměru
RPC Rozvojové a poradenské centrum
SHS Středisko handicapovaných studentů
SÚZ Správa účelových zařízení
VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze

Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2018 byl po projednání Vědeckou radou VŠE schválen Akademickým senátem VŠE dne 30. 10. 2017 a Správní radou VŠE dne 7. 11. 2017.