Plán realizace strategického záměru VŠE 2019

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaný Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2019 (dále jen „PRSZ VŠE 2019“) je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (dále jen „DZ VŠE“) a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2019 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů. DZ VŠE je strategickým záměrem Vysoké školy ekonomické na období 2016–2020 dle novely zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2016.

PRSZ VŠE 2019 vychází jak z uvedeného strategického záměru, tak z Plánu realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2019, zpracovaného a vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Doporučení z tohoto dokumentu jsou zohledněna v jednotlivých bodech příslušných kapitol.

Nástin způsobu dosažení cílů uvedených v PRSZ VŠE 2019 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na léta 2019 – 2020, který bude hlavním zdrojem financování většiny aktivit uvedených v PRSZ VŠE 2019. V Institucionálním plánu VŠE je též uvedena odpovědnost jednotlivých osob za realizaci příslušných aktivit.

V rámci každé kapitoly PRSZ VŠE 2019 jsou kurzívou uvedeny doslovné citace dílčích cílů vymezených v DZ VŠE na období 2016-2020 rozšířené o cíle respektující doporučení MŠMT v Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019. Následně jsou ke každé skupině dílčích cílů nebo k jednotlivým cílům konkretizovány příslušné aktivity pro rok 2019.

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zavést systém vnitřního hodnocení a zajištění kvality vedoucí k trvalému zvyšování kvality všech činností na VŠE. Získat institucionální akreditaci, bude-li tuto možnost obsahovat novela zákona o vysokých školách. Posílit rozhodování založené na kvalitativních i kvantitativních datech. Zlepšovat i nadále umístění VŠE, jejích fakult a realizovaných oborů v renomovaných mezinárodních žebříčcích.

 • Pokračovat v realizaci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.
 • Dokončit implementaci systému vnitřního hodnocení a zajištění kvality vedoucí k trvalému zvyšování kvality všech činností na VŠE.
 • V rámci institucionální akreditace udělené NAÚ dokončit proces transformace studijních oborů na studijní programy.
 • Podporovat systémové rozhodování založené na kvalitativních i kvantitativních datech.
 • Plnit povinnosti vyplývající z fakultní mezinárodní akreditace EQUIS (EFMD) na Fakultě podnikohospodářské.
 • Plnit povinnosti vyplývající z mezinárodních oborových akreditací EPAS (EFMD)
  na Fakultě mezinárodních vztahů.
 • Zlepšovat i nadále umístění VŠE, jejích fakult a realizovaných oborů v renomovaných mezinárodních žebříčcích.
 • Vypracovat návrh střednědobé informační strategie školy včetně dlouhodobého výhledu
  a zajištění jejího rozvoje.
 • Koncepčně řešit oblast bezpečnosti IT a ochrany dat, prostřednictvím trvalých organizačních i procesních opatření.
 • Budovat systém sběru a analýzy kvalitativních i kvantitativních ukazatelů relevantních pro národní a mezinárodní akreditace, pro národní i mezinárodní srovnávání vysokých škol formou žebříčků, pro potřeby vnitřního hodnocení a zajištění kvality, pro financování VŠE z veřejných zdrojů i pro přípravu výročních zpráv. Zavést jednotný evidenční systém pro oblast celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů.
 • Posilovat témata etiky, odpovědnosti a udržitelnosti (ERS) ve vzdělávací i tvůrčí činnosti VŠE.
 • Aktivně se podílet na práci sekce pro střední a východní Evropu iniciativy OSN Principles for Responsible Management Education (PRME), vypracovat roční zprávu pro PRME
  o etických aktivitách na VŠE, udržet status Communicating Basic PRME Signatory.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Získat reakreditaci EPAS, akreditaci EQUIS a v delším horizontu i akreditaci AACSB.

 • Zahájit třetí fázi mezinárodní akreditace AACSB. Vypracovat podle připomínek akreditační komise AACSB (Initial Accreditattion Committee) aktualizovanou Sebehodnotící zprávu iSER (Initial Self Evaluation Report) pro mezinárodní akreditaci AACSB a reflektovat získanou zpětnou vazbu z hodnocení iSER. Při přípravě intenzivně spolupracovat s mentorkou prof. Stephanie Morgan stanovenou AACSB.
 • Vypracovat pro EFMD roční zprávu o pokroku, který učinila Fakulta podnikohospodářská po získání akreditace EQUIS (Progress Report). Připravit průběžnou zprávu o pokroku, který dosáhla Fakulta mezinárodních vztahů po získání pětileté akreditace EPAS pro programy Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities.
 • Rozvíjet aktivity v rámci konsorcia MIB EPAS, které sdružuje vysoké školy, jež získaly akreditaci EPAS pro programy International Business a International Management, zejména programy typu double degree.
 • Aktivně se podílet na hlavních činnostech AACSB a EFMD, vyplňovat systematicky údaje do databází AACSB a účastnit se dotazníkových šetření.
 • Úzce spolupracovat s EPAS Office a  EQUIS Office (EFMD) při reakreditacích EPAS
  a EQUIS.
 • Vysílat akademické pracovníky, kteří se přímo podílejí na přípravě akreditací, na semináře a konference AACSB a EFMD.
 • Uspořádat zasedání mezinárodního poradního sboru rektora International Advisory Board na VŠE.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Trvale zvyšovat kvalitu akademického prostředí včetně rozvoje studentských aktivit.

 • Opětovně využít část prostředků z daru České spořitelny na podporu aktivit studentských organizací.
 • Uspořádat další ročník studentského festivalu VŠEfest a soutěží VŠE hledá talent, VŠE hledá kapelu.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravovat doktorandy a post-doktorandy pro jejich účast v pedagogickém procesu, poskytovat příležitost pro rozvoj pedagogické a sociálně psychologické kompetence doktorandů i akademických pracovníků s cílem posílit jejich připravenost pro formování odborných i přenositelných kompetencí studentů a pro rozvoj jejich kritického myšlení. Realizovat vhodné nástroje podpory doktorandů a mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi – vytvořit prostředí, v němž budou motivování k nepřerušovanému, plnohodnotnému akademickému působení. Získat a udržet nejlepší absolventy doktorského studia pro jejich další působení na VŠE.

 • V oblasti řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost žen a mužů podporovat usnadnění návratu žen po mateřské a rodičovské dovolené.
 • Zavést „Cenu rektora pro nejlepší akademické pracovníky VŠE“.
 • Podporovat rozvoj pedagogických kompetencí u doktorandů a doktorandek s cílem vychovat nejen excelentní vědecké a výzkumné pracovníky a pracovnice, ale také kvalitní vyučující. U vybraných doktorandů a doktorandek případně využít dle možností pracovně-právní vztah doplňující studium.
 • Realizovat kurzy rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky. Umožnit následné individuální konzultace k realizaci závěrečných projektů. Konzultovat individuální aplikaci aktivizačních metod rozvíjejících kritické myšlení ve výuce.
 • Realizovat nabídku stávajících seminářů a workshopů pro doktorandy a akademické pracovníky, podporovat přípravu pedagogických inovací prostřednictvím projektů rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností připravených účastníky seminářů
  a workshopů. Zjišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od účastníků, využít zahraničních zkušeností.
 • Poskytovat akademickým i neakademickým pracovníkům kurzy zvyšující jejich odborné, pedagogické, prezentační, jazykové i manažerské schopnosti. Pokračovat v realizaci interního vzdělávání zaměstnanců na VŠE.
 • Nadále podporovat kvalifikační růst akademických pracovníků poskytnutím tvůrčího volna či podporou dlouhodobějších výjezdů.
 • Podporovat činnost Univerzitní mateřské školy. V této souvislosti podporovat muže a ženy po návratu z mateřské dovolené s cílem umožnit jim sladit pracovní a soukromý život a péči o rodinu.
 • Připravit projekt rozšíření mateřské školy o předškolní třídu a zahájit realizaci.
 • Vypracovat pravidla pro posuzování případů sexuálního obtěžování, jejich předcházení, rozpoznání a řešení. Pravidla implementovat do stávajících systémů školy.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Podporovat sportovní aktivity a přiměřený rozvoj fyzické kondice akademických pracovníků.

 • Vyhodnotit nabídku sportovních aktivit pro zaměstnance a jejich děti a dále ji rozšířit v návaznosti na oblasti zájmu.
 • Zvýšit prostorové kapacity pro sport zaměstnanců v zařízeních školy.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Podporovat mezinárodní a multikulturní prostředí na VŠE.

 • Zajistit dvoujazyčnost služeb VŠE včetně informačních systémů.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Podporovat pracovníky v rozvíjení jejich mezinárodních kontaktů a v zapojení do mezinárodních vědecko-pedagogických komunit posilující mezinárodní pozici a dimenzi VŠE.

 • Podporovat organizaci mezinárodních konferencí na VŠE s cílem podpory kontaktů účastníků s vědecko-pedagogickými pracovníky školy.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Využít předpokládaného snížení zátěže pracovníků v pedagogické oblasti k dalšímu zvyšování její kvality, k rozšíření aktivních forem výuky
a ke zvýšení výkonnosti ve vědecko-výzkumné činnosti a v dalších tvůrčích činnostech. Motivovat pracovníky k jejich akademickému působení výlučně v rámci VŠE.

 • Implementovat nový vnitřní mzdový předpis, který podporuje garanty studijních programů.

2. Diverzita a dostupnost

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zavést moderní a flexibilní systém, který by vytvářel podmínky pro realizaci různorodých studijních programů a současně dával předpoklady pro získání institucionální a mezinárodní akreditace. Plně přizpůsobit studijně-pedagogickou oblast podmínkám novelizovaného zákona o vysokých školách. Popsat všechny studijní programy pomocí výsledků učení, kterých mají absolventi dosáhnout, přizpůsobit tento popis požadavkům případné novely zákona o vysokých školách a požadavkům vyplývajících z mezinárodních akreditací.

 • Vypracovat systém sledování a vyhodnocování dosahování výsledků učení za studijní programy včetně adekvátní informační podpory.
 • Vytvořit v InSISu podporu pro evidenci nových studijních programů a zajištění bezproblémového souběhu se stávajícími studijními obory.
 • Dokončit kompletní informační zabezpečení vnitřního akreditačního procesu a jeho propojení s InSISem.
 • Zabezpečit přehlednou propagaci nově akreditovaných studijních programů na webu školy.
 • Zpracovat analýzu dopadu novely zákona o vysokých školách (prodloužení platnosti akreditací) na studenty ve studijních programech s končící akreditací a připravit plán pro dokončení jejich studia.
 • Vytvořit informační podporu pro evidenci kurzů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů podle Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech VŠE včetně plnění informační povinnosti vůči MŠMT.
 • Zavést do praxe poskytování stipendií podle novely stipendijního řádu.
 • Dokončit anglický překlad všech základních předpisů VŠE.
 • Zavést v InSISu komplexní podporu procesů rozhodování o právech a povinnostech studentů vyplývajících ze zákona o vysokých školách, vnitřních předpisů VŠE a správního řádu i v anglickém jazyce.
 • Dále rozšiřovat možnosti elektronizace komunikace mezi studentem a VŠE.
 • Zvýšit informovanost studentů o podmínkách vyměřování poplatků za studium.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Provést rozdělení oborů na profesně a akademicky orientované, zřetelně od sebe tyto skupiny oborů oddělit, akreditovat nové profesně orientované obory. Pokračovat na podkladě současných akademicky pojatých studijních programů v budování elitních magisterských a doktorských studijních programů se silným oboustranným propojením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.

 • Dokončit akreditaci všech nových studijních programů.
 • Zajistit kompletní studijní pomůcky pro studijní programy uskutečňované v kombinované a distanční formě studia.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Snižovat nežádoucí studijní neúspěšnost, analyzovat její příčiny.

 • Zpracovat analýzu faktorů ovlivňujících výši tzv. graduation rate v podmínkách VŠE.
 • Zavést využití výsledků státních maturit pro přijímání ke studiu na VŠE s cílem přilákat excelentní studenty.
 • Pokračovat v pořádání „Přijímacích zkoušek nanečisto“ pro všechny zájemce o studium
  na VŠE. Zavést využití dosažených výsledků v rámci přijímacího řízení.
 • Zavést pilotní přípravný kurz k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia.
 • Analyzovat možnosti zavedení přijímacích zkoušek nanečisto pro uchazeče o magisterské studium.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zajistit dostatečné pokrytí vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti tištěnými a elektronickými informačními zdroji včetně souvisejících služeb. Podstatně rozšířit fond cizojazyčné studijní literatury a rozšířit její využití v rámci výuky.

 • Pokračovat v zapojení VŠE do aktivit v projektu CzechELib. Realizovat sdílený nákup elektronických informačních zdrojů (dále EIZ) s podporou projektu CzechELib. Spolupracovat na analýze využití a propagaci EIZ s dalšími institucemi zapojenými
  do sdíleného nákupu oborových EIZ.
 • Nadále zajišťovat informační vzdělávání uživatelů. Zapojit Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) do výuky relevantních předmětů, především diplomových seminářů a metodických kurzů na všech stupních studia. Realizovat volně dostupné semináře a podporovat tak vyšší využívání elektronických i tištěných informačních zdrojů i efektivnější práci s informacemi. Podporovat rozvoj pracovníků CIKS v oblasti informačního vzdělávání. Analyzovat stav informační gramotnosti studentů VŠE
  a navrhnout postupy potřebné k odstranění hlavních problémů.
 • Vypracovat a projednat v rámci VŠE koncepci budování fondu CIKS. Při přípravě koncepce spolupracovat se světově nejlepšími školami z oboru, přenést know-how do podmínek VŠE. Posílit spolupráci v rámci European Business School Librarians’ Group, jíž je CIKS členem.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Podpořit všestranný rozvoj velmi nadaných studentů VŠE.

 • Prohloubit intenzivní spolupráci se středními odbornými školami při propagaci VŠE, zejm. jejích prakticky orientovaných studijních programů. Podporovat organizaci soutěží pro studenty středních škol. Pokračovat v pořádání vzdělávacích seminářů pro učitele středních škol.
 • Rozšířit poskytování motivačních stipendií vázaných na studijní výsledky v bakalářském studiu pro studenty prvního ročníku NMS, kteří nejsou absolventy bakalářského studia
  na VŠE.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Umožnit plnohodnotné zapojení sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami do všech studijních i mimostudijních aktivit realizovaných na VŠE, včetně ubytování na kolejích, a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí pracovní uplatnění.

 • Připravit pro uchazeče se specifickými potřebami „Přijímací zkoušky nanečisto“ v modifikované podobě.
 • Připravit a realizovat pro uchazeče o studium modifikované přijímací řízení.
 • Propagovat vysokou úroveň služeb Střediska handicapovaných studentů (SHS).
 • Rozšířit informaci o službách SHS mezi studenty VŠE s cílem včasnějšího zachycení studentů se specifickými problémy.
 • Pokračovat v digitalizaci studijních materiálů s cílem maximalizovat studijní samostatnost osob se specifickými potřebami. Podrobně zmapovat potřeby studentů se specifickými poruchami učení, kteří jsou kvůli svému znevýhodnění více ohroženi předčasným ukončením studia.
 • Nadále poskytovat asistenční služby studentům se specifickými potřebami.
 • Komplexně analyzovat bezbariérovost prostor VŠE v podmínkách zvyšujících se nároků.
 • Sledovat a zlepšovat studijní bezbariérovost VŠE s ohledem na druh a stupeň studijního znevýhodnění.
 • Podpořit u studentů se specifickými potřebami získávání pracovních zkušeností během studia i následného zaměstnání.
 • Zavést pravidelnou spolupráci s Akademickou psychologickou poradnou na VŠE, aby docházelo k včasné a správné pomoci studentům s psychickým onemocněním.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Poskytovat poradenské služby pro studenty v otázkách studia, profesního uplatnění i osobních potížích. Realizovat pro studenty programy Akademické psychologické poradny zaměřené na prevenci studijního selhání. Poskytovat poradenské služby též pro zaměstnance VŠE jako podporu zvládání nároků akademické práce a zajišťování její kvality.

 • Realizovat akce firem na VŠE ve formách HR prezentací, workshopů, odborných přednášek a speciálních akcí a cíleně vyhledávat a rozvíjet nadání studentů.
 • Uspořádat 2x ročně veletrh pracovních příležitostí ŠANCE.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích.
 • Pořádat pravidelně seznamovací kursy pro studenty prvních ročníků.
 • Rozvíjet činnost Akademické psychologické poradny (APP). Poskytovat individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních či studijních potížích nebo řeší studijní či kariérová dilemata.
 • Poskytovat studentům poradenské služby zaměřené na prevenci studijní neúspěšnosti.
 • Poskytovat studentům VŠE individuální kariérové poradenství, zaměřené na zlepšování pozice absolventů na trhu práce.
 • Rozvinout možnosti zjištění skladby osobnostních předpokladů a poskytovat jejich individuální rozbor pro optimalizaci studijního zaměření a uplatnění na trhu práce.
 • Rozšířit nabídku práce dle osobnostních charakteristik studentů a čerstvých absolventů.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet spolupráci mezi poradenskými pracovníky VŠE a dalšími pracovníky VŠE s cílem zvyšování kvality celkové nabídky poradenských služeb a jejich diverzifikace. Rozvíjet odborné způsobilosti poradenských pracovníků.

 • Nadále prohlubovat spolupráci SHS, Rozvojového a poradenského centra (RPC) a APP v oblasti poradenství. Rozvíjet odborné způsobilosti pracovníků zodpovědných
  za poradenství, připravit a realizovat pro ně supervizní seminář.
 • Realizovat anketní průzkum mezi studenty a čerstvými absolventy VŠE o šíři a kvalitě poskytovaných poradenských služeb na VŠE.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Vyhodnotit stávající systém vedlejších specializací
a případně realizovat potřebné změny.

 • Dokončit akreditaci vedlejších specializací a vyhodnotit potřebu změn a implementací kvalitativních ukazatelů měření dosažených výsledků učení

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020:Poskytovat širokou nabídku sportovních a pohybových aktivit pro studenty a zaměstnance, včetně nabídky pro osoby se specifickými potřebami.

 • Nadále poskytovat a zkvalitňovat nabídku sportovních a pohybových aktivit pro studenty
  a zaměstnance a prověřit možnosti a podporu zapojení studentů a zaměstnanců se specifickými potřebami.

Rozšíření o dílčí cíl: Věnovat zvýšenou pozornost a poradenskou péči uchazečům a uchazečkám a studujícím ze středních odborných škol, kteří častěji pochází z neakademického rodinného prostředí.

 • Setkávat se se zástupci středních škol a propagovat služby poradenské podpory studentů v době studia.
 • Podporovat fakultní cvičné školy.
 • Organizovat přípravné kurzy na přijímací zkoušky z matematiky a jazyků umožňující uchazečům kvalitní opakování učiva při přípravě na přijímací zkoušky.

3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Posílit a rozšířit stávající nabídku míst na zahraničních univerzitách zejména pro bakalářské výměnné pobyty při zachování její kvality.

 • Udržovat příp. mírně zvyšovat stávající podíl studentů zapojených do mobilitních výměnných programů.
 • Podpořit zájem studentů ze znevýhodněného socioekonomického prostředí formou dodatečné finanční podpory z vlastních zdrojů univerzity i u mobilitních programů mimo program Erasmus+ (za obdobně stanovených podmínek).

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Revidovat současné smlouvy s ohledem na kvalitu partnerských škol i na úroveň přijíždějících studentů:

 • Průběžně revidovat současně smlouvy na základě 1) vzájemných bilancí, 2) vyhodnocování zpráv studentů ze studijních pobytů, 3) zohlednění úrovně přijíždějících studentů dle studijních výsledků v InSIS a 4) administrativní spolupráce s danou partnerskou školou.
 • Současně posilovat zájem stávajících partnerských škol o výměnný program a o vyrovnání reciprocity na základě předchozí analýzy.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Rozšířit možnosti krátkodobých studijních výjezdů. Rozšířit možnosti zahraničních pracovních stáží pro další vytipované obory, případně využít absolventské stáže v rámci programu Erasmus+.

 • Podporovat studentské mobility typu pracovních stáží a jejich implementaci do vhodných studijních programů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit míru zapojení všech kateder do výuky předmětů v cizích jazycích. Zvýšit počet anglicky vyučovaných předmětů v požadované struktuře i kvalitě.

 • Vytipovat studijní programy VŠE s nižší nabídkou předmětů poptávaných zahraničními výměnnými studenty a připravit následně nové poptávané předměty pro výměnné studenty. Nadále finančně podporovat výuku předmětů v cizích jazycích.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Prohloubit a rozšířit formy spolupráce v rámci stávající partnerské sítě (učitelské mobility, double degree programy, vědecká spolupráce, mezinárodní projekty, study tours).

 • Pokračovat v řešení projektu Study in Prague.
 • Aktivně se dále zapojovat do projektu Study in Czech Republic.
 • Aktivně vyhledávat možnosti rozvoje double/joint degree studijních programů.
 • Podpořit výrazněji krátkodobé i dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků za účelem pedagogické i výzkumné činnosti.
 • S využitím programu Erasmus+ navýšit mobility učitelů a zaměstnanců s vybranými partnerskými či vytipovanými možnými partnerskými školami.
 • Preferovat pro zařazení do sítě partnerských univerzit školy s mezinárodními akreditacemi umístěné v mezinárodních žebříčcích (zejm. AACSB, EPAS, EQUIS či ze sítě CEMS či PIM).
 • Rozšiřovat využití moderních forem propagace výměnných a cizojazyčných programů (sociální sítě apod.).
 • Zapojit se do evropské digitální platformy OLA (Online Learning Agreement) v rámci iniciativy Erasmus without papers.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Zlepšit ve spolupráci školy a SÚZ kvalitu ubytovacích služeb a souvisejících služeb pro zahraniční studenty.

 • Dále zlepšovat standard ubytování zahraničních studentů na kolejích, včetně poskytovaných služeb a nezbytného odpovídajícího jazykového vybavení personálu.
 • Zlepšit standard ubytování zahraničních studentů na kolejích, včetně poskytovaných služeb a nezbytného odpovídajícího jazykového vybavení personálu.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit zapojení zahraničních studentů do akademického i společenského života školy.

 • Zvýšit nabídku a informovanost zahraničních studentů o možnostech sportovních, kulturních a společenských aktivit.
 • Umožnit zahraničním studentům účast na sportovních aktivitách zařazených do studijních plánů.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Vytvořit nabídku magisterských cizojazyčných programů na všech fakultách, resp. na všech vhodných oborech.

 • Dokončit analýzu možností realizace navazujícího magisterského programu na Fakultě národohospodářské.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozšířit nabídku double degree a joint degree a stávajících či nově vznikajících oborů.

 • Vytipovat vhodné studijní programy, které zatím nemají double-degree a aktivně vyhledávat případnou partnerskou vysokou školu.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Realizovat mobility na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

 • Nadále podporovat zapojení studentů FM do mobilit prohloubením propagace
  a prověřením možností návaznosti na studijní programy FM.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020:Zahájit realizaci anglicky vyučovaného a pokračovat v realizaci francouzsky vyučovaného exekutivního studia MBA.

 • Realizovat akreditované mezinárodně uznávané kurzy typu MBA.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020:Zachovat současnou úroveň počtu hostujících profesorů. Uzavřít partnerské smlouvy s dalšími vhodnými evropskými i zámořskými školami. Revidovat současné smlouvy s ohledem na kvalitu partnerských škol i na úroveň přijíždějících studentů.

 • Podporovat výuku hostujících profesorů na všech fakultách.

Rozšíření o dílčí cíl: Vytvořit digitální platformu umožňující komunikaci mezi informačními systémy vysokých škol v Evropě v souladu s eiDAS.

 • Zpracovat koncepci na podporu digitální platformy.

4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE

Ke strategickému záměru DZ VŠE 2016–2020: Trvale zvyšovat konkurenceschopnost absolventů v národním i mezinárodním měřítku.

 • Sledovat uplatnění absolventů jednotlivých studijních programů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu, zohlednit získané poznatky při následných návrzích úprav obsahu studijních programů.
 • Pořádat odborné, příp. společenské akce s absolventy, pokračovat v realizaci projektu Absolventské středy. Pořádat pro absolventy akce zaměřené na rozšiřování vzájemných kontaktů.
 • Vydávat v elektronické formě Zpravodaj pro absolventy 2x ročně, opětovně připravit tištěnou podobu pro Den s VŠE.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet modulární systém výuky cizích jazyků, který nabízí studentům přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

 • Realizovat školení pro učitele zaměřená na nejnovější trendy ve výuce jazyků, nové technologie a moderní formy testování cizích jazyků, a dále tak zkvalitňovat výuku v přípravných kurzech pro mezinárodní jazykové zkoušky.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet celoživotní vzdělávání, odborné kurzy pro veřejnost, letní školy.

 • Zahájit nově akreditované programy MBA a zvýšit povědomí o nabídce mezinárodně uznávaných kurzů typu MBA mezi veřejností.
 • Propagovat nabídku celoživotního vzdělávání, odborných kurzů a letních škol i mezi absolventy, nabídnout sportovní akce i absolventům.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Stabilizovat a rozšířit kapacity pro komercializaci poznatků z výzkumu, vývoje a inovací a rozvíjet spolupráci s vnějšími partnery VŠE. Rozvíjet spolupráci akademických pracovníků VŠE s průmyslovým a veřejným sektorem zejména v oblasti komerčního výzkumu a vzdělávání. Podpořit rozvoj podnikatelských kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠE.

 • Dále rozvíjet inkubační a akcelerační program xPORT, připravit a spustit růstový program B2B Stars zaměřený na podporu pokročilejších B2B startupových projektů v oblasti sales, marketingu a nastavení produktu. Poskytovat organizační a konzultační pomoc týmům v xPORT při získávání investičních prostředků pro jejich projekty.
 • Dále spolupracovat s univerzitními inkubátory a akcelerátory dalších VŠ, koordinovat společné aktivity, sdílet zdroje a podporovat meziuniverzitní projekty.
 • Rozšířit spolupráci s akcelerátory zahraničních VŠ s cílem podpořit vzájemnou výměnu odborníků a řešitelských týmů. Pracovat na přípravě užších partnerství, která umožní projektům v xPORT expandovat do zahraničí.
 • Podporovat výuku a vzdělávání studentů VŠE v oblasti podnikání (např. podnikatelské přednášky, poskytnutí prostoru pro výuku fakult VŠE v oblasti podnikání).
 • Připravit program partnerství xPORT se společnostmi z praxe v zaměřený na spolupráci se startupy v xPORT, poradenství a společné inovační projekty.
 • Organizovat nebo se podílet na organizaci akcí na rozšíření a vzdělávání startupové komunity v ČR, jako je například Startup Festival nebo Venture Summit.
 • Pokračovat v realizaci stážového programu xPORT umožňujícího studentům VŠE podílet se na aktivitách a provozu xPORT.
 • Pravidelně revidovat a upravovat vnitřní postupy fungování xPORT zejména v oblastech organizace akcí, lidských zdrojů, PR a podpory běhu všech programů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zpracovat a prezentovat komplexní dějiny VŠE od r. 1953 do počátku 90. let. Zvýšit dostupnost badatelských materiálů týkajících se VŠE. Usnadnit využití dat a informací poskytovaných VŠE.

 • Pokračovat ve skenování a digitálním třídění dokumentů ze Spisovny VŠE.
 • Pokračovat v budování plnohodnotné digitální knihovny k dějinám VŠE, resp. vysokoškolské výuky ekonomických disciplín s možností fulltextového vyhledávání v naskenovaných dokumentech.
 • Pokračovat ve zpracovávání dějin VŠE a dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravit a důsledně realizovat dlouhodobou komunikační strategii ve vztahu k hlavním cílovým skupinám. Posílit dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Zlepšit mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti. Rozvíjet a kontinuálně podporovat mediální prezentaci vzdělávacích, výzkumných i dalších aktivit VŠE, a to
i na mezinárodní úrovni.

 • Dokončit implementaci nových webových stránek VŠE, podporovat uživatele webových stránek a pracovat na zvyšování uživatelského komfortu díky dalším aplikacím. Školit webmastery kateder a útvarů VŠE a poskytovat poradenské služby.
 • Aktivně využívat moderní formy komunikace VŠE na sociálních sítích (FB, Instagram, LinkedIn, Youtube), zaměřit se na komunikaci se zájemci o studium českých
  i cizojazyčných studijních programů a absolventy.
 • Nadále posilovat dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Podpořit regionální komunikaci Fakulty managementu.
 • Podpořit organizaci akcí pro zájemce o studium na VŠE. Realizovat společný Den otevřených dveří všech fakult formou interního veletrhu studijních příležitostí. Účastnit se vzdělávacích veletrhů Gaudeaumus.
 • Posilovat mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti, podporovat PR aktivity, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.
 • Prezentovat a popularizovat vědecké výstupy pracovníků VŠE směrem k odborné i laické veřejnosti. Podpořit tak rozšíření spolupráce s domácími i zahraničními vysokými školami i s dalšími pracovišti a posilovat širší společenský dopad výzkumné činnosti VŠE.
 • Zorganizovat vzpomínkové akce k uctění bývalého studenta VŠE Jana Palacha při příležitosti 50. výročí jeho hrdinského činu.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posílit připravenost studentů na praxi získáním dovedností a zkušeností v oblasti týmové práce, kooperace při řešení společného úkolu, při řešení konfliktních situací apod. Promítnout tyto požadavky do stávajících i připravovaných studijních programů.

 • Pokračovat v realizaci nového konceptu státních závěrečných zkoušek ověřujících komplexní znalosti a dovednosti na FPH.

Rozšíření o dílčí cíl: Klást důraz na roli vysokých škol při rozvoji regionu, přispívat k řešení lokálních problémů a zapojovat studující.

 • Pokračovat v intenzivní spolupráci na regionální úrovni v rámci aktivit FMJH.

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit počet excelentních publikací v zahraničních impaktovaných časopisech ekonomického nebo manažerského zaměření. Zvyšovat podíl článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech vydávaných mimo VŠE na celkovém počtu článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech. Zvýšit počet publikací v zahraničí. Výrazně zvýšit podíl počtu podávaných návrhů zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu podávaných návrhů výzkumných projektů.

 • Zajistit přípravu dlouhodobého strategického rozvojového plánu v oblasti tvůrčí činnosti
  a tím zkvalitnit dlouhodobou koncepční činnost v oblasti vědy a výzkumu.
 • Zajistit přípravu pro zpracování sebe-evaluačního mechanismu fakult prostřednictvím pětiletých strategických rozvojových plánů s každoroční aktualizací.
 • Připravit efektivní mechanismy rozdělování prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE. Zvýšit efektivnost alokace finančních prostředků na tvůrčí činnost se zohledněním základních principů postupně zaváděné Metodiky 2017+.
 • Podpořit vytvoření finančních, materiálních a dalších podmínek pro excelentní domácí
  a hostující zahraniční výzkumníky na jednotlivých fakultách.
 • Implementovat požadavky nově platného Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
 • Upravit metodiku hodnocení upravených požadavků, kladených na uchazeče v rámci habilitačního a profesorské řízení.
 • Realizovat další ročník Interní grantové soutěže. Důsledně vyžadovat kvalitní domácí a zahraniční publikační výstupy v rámci řešení jednotlivých projektů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit podíl počtu řešených zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu řešených výzkumných projektů. Směřovat výzkumnou činnost k excelenci např. prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 (H2020) včetně projektů Evropské výzkumné rady (ERC). Zapojit pracovníky VŠE
do zahraničních evaluačních týmů výzkumného charakteru.

 • Směřovat výzkumnou činnost k excelenci prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020.
 • Finančně podporovat zvýšení podílu počtu podávaných návrhů zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu podávaných návrhů výzkumných projektů.
 • Zahájit úpravu databáze publikační činnosti PCVSE a rovněž implementovat rozsáhlejší využívání mezinárodních vědeckých indikátorů v oblasti vědecko-výzkumné činnosti.
 • I nadále poskytovat kvalitní servis akademickým pracovníkům pro domácí a zahraniční výzkumnou činnost v oblasti základního, aplikovaného a smluvního výzkumu (informační servis, modernizace databáze publikační činnosti PCVSE, technický servis, právní servis, atd.).

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit kvalitu, studijní úspěšnost i mezinárodní dimenzi doktorského studia. Zvýšit podíl studentů v doktorském studijním programu v anglickém jazyce (samoplátců).

 • Pokračovat ve vytváření podmínek pro realizaci požadavků vyplývajících z nového Studijního a zkušebního řádu v oblasti doktorského studia.
 • Zkvalitnit propagaci doktorského studia.
 • Pokračovat v uplatňování motivačního systému pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • Aktivně oslovovat zájemce o doktorské studium ze zahraničí.
 • Rozvíjet podmínky pro studium zahraničních doktorandů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů hostujících profesorů na VŠE. Výrazně zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách. Poskytnout kvalitní servis akademickým pracovníkům pro domácí a zahraniční výzkumnou činnosti v oblasti základního, aplikovaného a smluvního výzkumu (informační servis, technický servis, právní servis, atd.)

 • Realizovat mezinárodní výzkumné mobility včetně podpory dlouhodobějšího výzkumného působení hostujících profesorů na VŠE. Rovněž realizovat dlouhodobé výzkumné pobyty akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.
 • Finančně podporovat zapojení pracovníků VŠE do zahraničních evaluačních týmů výzkumného charakteru.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Udržet, popř. zvýšit hodnotu impakt faktoru pro časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Internacionalizovat zaměření, fungování a distribuci vědeckého časopisu Prague Economic Papers. Vytvořit podmínky pro udržení, resp. získání registrace fakultně vydávaných vědeckých časopisů v mezinárodně uznávaných databázích. Modernizovat ediční činnost vědeckých časopisů.

 • Nadále podporovat začlenění, resp. udržení vědeckých časopisů vydávaných na VŠE v uznávaných světových databázích. Doplnit jejich ediční a výkonné rady o externí odborníky z ČR i ze zahraničí.
 • Dokončit modernizaci ediční činnosti vědeckých časopisů.
 • Stabilizovat hodnotu impakt faktoru resp. ukazatele AIS pro časopisy Politická ekonomie
  a Prague Economic Papers.

6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posilovat principy financování a rozdělování prostředků podle kvality. Navázat systém vnitřního rozdělování prostředků na vzdělávací i výzkumnou činnost v rámci školy nejen na systém rozdělování prostředků ze strany MŠMT, ale také
na plnění strategických cílů školy, při zachování stability školy, fakult a dalších součástí.

 • Přizpůsobit proces přípravy, tvorby a schvalování střednědobého výhledu legislativním požadavkům a vnitřním postupům školy.
 • Pokračovat v realizaci projektu Automatizace sběru výkonů, který byl zahájen v roce 2016 a jehož cílem je navrhnout takové úpravy a využití InSIS, aby bylo možné údaje pro potřeby sestavení rozpočtu zjišťovat automatizovaně ve standardizované formě.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravit v návaznosti na Dlouhodobý záměr dlouhodobý investiční plán školy, jehož prioritou budou i nadále rekonstrukce a modernizace areálů školy, budov a jejich zařízení, včetně kolejí a menz. Přizpůsobovat kapacitu ubytovacích a stravovacích zařízení počtu studentů školy a poptávce po nabízených službách.

 • Analyzovat a aktualizovat investiční plán školy a nadále orientovat investiční akce
  na rozvoj, rekonstrukce a modernizace stávajících areálů školy (budov i zařízení)
  a zkvalitňování zázemí pro akademickou obec včetně sportovišť.
 • Pokračovat v realizaci dlouhodobého programu oprav a rekonstrukcí majetku kolejí. Připravit projekty do připravovaného investičního dotačního programu MŠMT a zahájit realizaci schválených rekonstrukcí.
 • Pokračovat v přípravě odprodeje zbytného majetku s cílem využít takto získané prostředky k financování a kofinancování programu oprav a rekonstrukcí majetku kolejí.
 • Postupně posilovat ochranu osob a majetku v areálech VŠE, připravit analýzu bezpečnostních rizik.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posilovat infrastrukturu v oblasti informačních technologií postupnou rekonstrukcí kabeláže, zahuštěním bezdrátové sítě a zvýšením propustnosti. Posilovat propojení lokalit VŠE včetně záložních optických propojení.

 • Dokončit výměnu strukturované kabeláže v Nové budově VŠE.
 • Kompletovat infrastrukturu záložních propojení areálů VŠE realizací záložního připojení areálů na Jarově.
 • Implementovat na VŠE veškeré požadavky národní i evropské legislativy v kybernetických a souvisejících oblastech.
 • Zvýšit bezpečnost informačního systému školy vhodnou implementací vícefaktorové autentizace.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Nadále preferovat při odměňování akademických pracovníků ohodnocení dosažené kvalifikačních stupňů před kritérii věku.

 • Implementovat nový vnitřní mzdový předpis.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Začlenit financování studijních programů vyučovaných v cizím jazyce do standardního systému financování prostřednictvím fakult školy.

 • Realizovat pravidla výkonového systému pro všechny studijní programy.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posílit v návaznosti na připravované legislativní změny transparentnost rozpočtového procesu včetně zveřejňování rozpočtů, střednědobých rozpočtových výhledů a výsledků hospodaření (zákon o rozpočtové odpovědnosti) a zavést vlastní systém vnitřního finančního řízení a kontroly (zákon o vnitřní kontrole ve veřejné správě).

 • I nadále důsledně zveřejňovat finanční plány a jejich plnění.

Rozšíření o dílčí cíl: Používat vlastní institucionální pravidla hodnocení kvality a výkonu podle priorit strategického řízení a cílů vysoké školy a používat je pro vnitřní přidělování institucionálních prostředků z rozpočtového okruhu I a podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

 • Posilovat kvalitativní složku financování rozpočtu jednotlivých fakult a důkladně uplatňovat pravidla podporující kladné efekty této složky.

Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2019 byl projednán Vědeckou radou VŠE per rollam dne 5. 10. 2018, schválen Akademickým senátem VŠE dne 22. 10. 2018 a projednán Správní radou VŠE dne 30. 10. 2018.

Seznam použitých zkratek

 

AACSB    Association to Advance Collegiate Schools of Business

AIS           Agendový informační systém

APP          Akademická psychologická poradna

AS VŠE    Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

B2B          Business-to-Business

CEMS       Community of European Management Schools

CIKS        Centrum informačních a knihovnických služeb

ČR            Česká republika

DZ            Dlouhodobý záměr

EFMD      European Foundation for Management Development

EIZ           Elektronické informační zdroje

EQUIS     European Quality Improvement Systém

EPAS         European Programme Accreditation System

ERC          European Research Council

ERS          Ethics, Responsibility, Sustainability

FM            Fakulta managementu

FPH          Fakulta podnikohospodářská

H2020       Horizon 2020

HR            Human Resources

InSIS        Integrovaný studijní informační systém

iSER         Initial Self Evaluation Report

IT              Informační technologie

MBA        Master of Business Administration

MIB          Master in International Business

MŠMT      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NAÚ         Národní akreditační úřad

NMS         Navazující magisterské studium

OLA         Online Learning Agreement

OSN         Organizace spojených národů

PCVSE     Publikační činnost Vysoké školy ekonomické v Praze

PIM          Partnership in International Management

PR             Public Relations

PRME       Principles for Responsible Management Education

PRSZ        Plán realizace strategického záměru

RPC          Rozvojové a poradenské centrum

SHS          Středisko handicapovaných studentů

SÚZ          Správa účelových zařízení

VŠE          Vysoká škola ekonomická v Praze