Budování kapacit pro strategické řízení VŠE

VŠE buduje dlouhodobě kvalitní infrastrukturu a podpůrné procesy, které vytváří základní předpoklady pro efektivní a strategické řízení. V tomto procesu bude v intencích Strategického záměru pro období 2021–2025 škola pokračovat i nadále. VŠE při rozvoji kapacit pro strategické řízení školy i fakult vychází nejen z národních cílů, ale zejména z doporučení mezinárodních akreditačních orgánů AACSB a EFMD. Významným nástrojem pro zkvalitňování a zefektivňování strategického řízení školy jsou z tohoto pohledu i pravidelně zpracovávané průběžné zprávy pro mezinárodní akreditační instituce, v nichž škola pravidelně dokládá soulad s mezinárodními akreditačními standardy.

VŠE posílí kvalifikované a kompetentní strategické rozhodování vytvořením systému podpory strategických rozhodovacích procesů na základě systematických analýz a relevantních metodik. Významným nástrojem je také získávání vnější zpětné vazby od odborníků z praxe. Partnerem v diskusích o strategickém směřování školy je pro VŠE zejména její správní rada, v níž zasedají přední odborníci ze státní i soukromé sféry. Mezinárodní dimenzi pak zajišťuje poradní orgán rektora International Advisory Board.

Partnery ve strategickém řízení jsou pro vedení školy i další orgány. Akademický senát VŠE poskytuje nezávislou reflexi ze strany jednotlivých fakult či studentů, která významně doplňuje diskuse v rámci kolegií rektora, v němž jsou jednotlivé fakulty zastoupeny jejich děkany. Přidanou hodnotou pro efektivní a kvalitní strategické řízení školy je rovněž těsná spolupráce mezi fakultami a vzájemné sdílení strategických zkušeností. Nedílnou součástí vnější zpětné vazby je samozřejmě vědecká rada, v níž zasedají i přední představitelé významných českých univerzit. Vzájemné sdílení zkušeností v rámci uvedených grémií považuje VŠE za ústřední prioritu strategického řízení školy.

Základem strategického řízení VŠE je podpora efektivního rozvoje lidských zdrojů, která je zásadní pro zajištění optimální kvalifikační a věkové struktury zaměstnanců školy. VŠE považuje za svou prioritu v této oblasti zejména podporu nadaných post-doktorandů. Nedílnou součástí efektivního a strategického řízení rozvoje lidských zdrojů je i budování efektivního systému průběžného hodnocení akademických pracovníků, jehož cílem je podpořit jejich kariérní růst. Předpokladem kontinuálního kvalifikačního růstu akademických pracovníků je i úspěšné sladění osobního a profesního života. Proto VŠE věnuje mimořádnou pozornost nejen rozvoji univerzitní mateřské školky, ale i organizování sportovních a volnočasových aktivit pro akademické i ostatní pracovníky. Mezi jednu z ústředních priorit VŠE patří rovněž navýšení počtu akademických či vědeckých pracovníků ze zahraničí s významnými pedagogickými a vědecko-výzkumnými zkušenostmi.

Naplnění pátého strategického prioritního cíle dosáhne VŠE na základě níže stanovených opatření a splnění čtyř operačních cílů, kterými jsou (A) využití vhodných nástrojů pro implementaci klíčových strategických priorit a posílení prvků strategického řízení; (B) strategické řízení lidských zdrojů; (C) výměna zkušeností mezi vysokými školami a zapojení VŠE do diskuse o legislativních změnách; (D) rozvoj infrastruktury.

Cíl 5.A.1 (PP) Implementace opatření vyplývajících z mezinárodních akreditací a žebříčků
Opatření
k dosažení cíle
Důsledné využívání doporučení mezinárodních akreditačních orgánů AACSB a EFMD při strategickém řízení školy a fakult.
Zpracování průběžných zpráv o pokroku (Progress Reports) pro mezinárodní akreditační instituce a organizace řádného průběhu Peer Reviews na VŠE.
Vypracování a odeslání podkladů pro mezinárodní žebříčky.
Indikátor Získání mezinárodní institucionální akreditace AACSB pro VŠE. Udržení mezinárodních akreditací European Quality Improvement System (dále jen EQUIS) (FPH) a EFMD Accredited Master (FMV). Umístění VŠE v mezinárodních žebříčcích.
Cíl 5.A.2 (PP) Strategické rozhodování na základě analýzy dat
Opatření
k dosažení cíle
Identifikace základních a navazujících oblastí, ve kterých bude na základě systematického zpracování analýz dosaženo synergického efektu pro činnost celé školy a jejích jednotlivých fakult a dalších součástí.
Zřízení datově analytického centra poskytujícího výsledky analýz fakultám a dalším součástem školy a jeho zařazení do struktury strategického řízení školy včetně financování centra a investic do přístrojového a zdrojového vybavení a prostor pro činnost centra.
Vytvoření systému tvorby analýz (přijímacího řízení, studijní neúspěšnosti, šetření mezi studenty a absolventy, potřeb praxe atd.).
Komunikace výsledků analýz a opatření přijatých na základě jejich vyhodnocení relevantním stakeholderům.
Indikátor Vytvoření datově analytického centra s vymezenou náplní činnosti pro podporu strategického řízení a interakce s dalšími součástmi školy.
Cíl 5.A.3 (PP) Systém podpory strategických rozhodovacích procesů na úrovni fakult a dalších součástí školy
Opatření
k dosažení cíle
Zmapování stávajících datových zdrojů a analýza možnosti jejich provázání a zpracování technického řešení.
Použití stávajících technických řešení jako příkladů pro diseminaci hlavním rozhodovatelům na fakultách a celoškolních pracovištích.
Zajištění zapojení akademiků a zpětné informovanosti o výsledcích analýz, ověřování funkčnosti tohoto systému.
Zapojení se do relevantních meziuniverzitních projektů.
Indikátor Koordinovaná opatření mezi jednotlivými součástmi školy.
Cíl 5.A.4 (PP) Využití vnější zpětné vazby
Opatření
k dosažení cíle
Zapojení stakeholderů z různých oblastí do diskuse o strategickém směřování školy, jejích fakult a dalších součástí.
Využití zpětné vazby z vnějších evaluačních panelů a poradních orgánů, včetně mezinárodních.
Projednání výsledků plnění cílů Strategického záměru na zasedání International Advisory Boardu.
Zdůraznění role správní rady a jejích členů v oblasti diskuse o strategických otázkách a jejich zasazení do celospolečenských souvislostí. Tuto roli zohlednit v návrhu na členy správní rady.
Indikátor Implementace vnější zpětné vazby do rozhodovacích procesů.
Cíl 5.A.5 (PP) Koncepční řízení vztahů s absolventy a uchazeči o studium
Opatření
k dosažení cíle
Zpracování strategických dokumentů v oblastech vztahů s absolventy a potenciálními uchazeči o studium.
Vytvoření databáze absolventů s funkčními nadstavbami umožňujícími její využití na úrovni školy a fakult a také samotnými absolventy.
Zapojování absolventů do širokého spektra aktivit školy.
Indikátor Networkingová platforma pro kontakt s absolventy a uchazeči o studium.
Cíl 5.A.6 (PP) Marketingová komunikace pedagogických, tvůrčích a dalších aktivit univerzity
Opatření
k dosažení cíle
Dlouhodobý rozvoj a podpora profesionální marketingové komunikace bakalářského, magisterského a doktorského studia s cílem optimalizace počtu přihlášek a získání kvalitních uchazečů o studium, dále podpora komunikace tvůrčí činnosti za účelem získání ohlasu u odborné i laické veřejnosti, podpora marketingové komunikace celoživotního vzdělávání, kurzů pro veřejnost, smluvního výzkumu a doplňkové činnosti.
Posílení kapacit pro rozvoj PR a marketingu VŠE a jejích součástí.
Indikátor Počet přihlášek ke studiu, počet ohlasů tvůrčí činnosti, počet poptávek o aktivity VŠE.
Cíl 5.A.7 (PP) Strategické řízení ve vývojových souvislostech a vazbách
Opatření
k dosažení cíle
Zpracování strategií připravujících VŠE na přijetí odpovídajících rozhodnutí v návaznosti na přepokládaný vývoj v relevantních oblastech, včetně strategie reagující na vývoj demografické křivky na konci strategického období v roce 2025.
Identifikace dopadů plynoucích ze zpracovaných strategií do jednotlivých oblastí činností a infrastruktury školy a příprava investičního, materiálového a dalšího zabezpečení, jež bude reflektovat změny vnějšího prostředí.
Indikátor Strategie řízení pro období po roce 2025.
Cíl 5.B.1 (PP) Podpora kvalitativního rozvoje lidských zdrojů
Opatření
k dosažení cíle
Uplatňování motivačního systému pro kvalifikační růst akademických pracovníků, kteří hrají klíčovou roli v rozvoji kapacit pro strategické řízení.
Zlepšení věkové a kvalifikační struktury lidských zdrojů.
Otevření výběrových řízení na pozice akademických a vědecko-výzkumných pracovníků mezinárodně, na základě systematického vyhledávání kvalitních zahraničních akademiků a výzkumníků.
Finanční a materiální podpora akademikům připravujícím se na zahájení habilitačního nebo profesorského řízení.
Identifikace a odstranění bariér náboru a integrace zahraničních pracovníků na VŠE.
Úprava vnitřních pravidel, systémů a popř. benefitů pro předcházení ztráty talentů z důvodu odchodu pečujících osob z akademických kariér. Příprava systému, jeho implementace a pilotní ověření.
Každoroční Cena rektora pro nejlepší akademické pracovníky a ceny za výsledky vědecko-výzkumné činnosti.
Školení a interní vzdělávání pro akademiky, výzkumníky, administrativní pracovníky a další zaměstnance s cílem rozvinout jejich kompetence v oblasti pedagogiky, výzkumných metod, obratnosti v cizích jazycích a dalších oblastech.
Indikátor Optimální kvalifikační a věková struktura lidských zdrojů.
Cíl 5.B.2 (PP) Implementace zásad a požadavků upřesňujících úlohu, odpovědnost a práva zaměstnanců VŠE
Opatření
k dosažení cíle
Interní analýza a výběr zásadních témat pro vytvoření akčního plánu k ukotvení zásad a požadavků HR Award, přihlášení se k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
Sestavení řídícího výboru a pracovních skupin, včetně zapojení odborníků na řízení lidských zdrojů a výzkumných pracovníků pro implementaci akčního plánu.
Indikátor Implementace principů HR Award, etického kodexu a obdobných kodexů chování v oblasti pracovně-právních vztahů.
Cíl 5.B.3 (PP) Podpora post-doktorandů
Opatření
k dosažení cíle
Podpora post-doktorandů, jakožto klíčových osob pro budoucnost akademické obce školy. Podpora nadaných post-doktorandů přispěje k jejich rychlejšímu profesnímu růstu, sníží riziko odchodu za lépe finančně ohodnoceným zaměstnáním a bude účastníky motivovat k dalšímu kariérnímu růstu, čímž podpoří stávající akademickou obec i do budoucna.
Kromě vyššího finančního ohodnocení by podpora měla pomoci začínajícím vědcům identifikovat vlastní kariérní cíle a kroky, jak jich dosáhnout, usnadnit orientaci ve vědeckém kariérním systému, zprostředkovat začínajícím vědcům důležité kontakty s „vrstevníky“ a se zkušenějšími vědci a rozšířit tak jejich profesní síť a možnosti uplatnění ve vědě, posílit vzájemnou výměnu zkušeností, podpořit sebevědomí začínajících vědců.
Součástí podpory post-doktorandů by mělo být umožnění pokračování kariéry po stanovenou dobu v zahraničí, a tím předcházet „inbreedingu“.
Indikátor Realizace projektů podpory post-doktorandů.
Cíl 5.B.4 (PP) Umožnit lepší slaďování osobního a profesního života
Opatření
k dosažení cíle
Zkvalitnění a rozšíření služeb univerzitní mateřské školy pro děti zaměstnanců.
Organizace sportovních a volnočasových aktivit pro zaměstnance a děti zaměstnanců.
Podpora činnosti Akademické a psychologické poradny.
Indikátor Udržení provozu mateřské školy v prostorách VŠE, počet akcí zaměřených na rozvoj tělesné kultury a duševního zdraví.
Cíl 5.C.1 Spolupráce a výměna zkušeností s ostatními vysokými školami
Opatření
k dosažení cíle
Využití všech platforem na různých úrovních a stupních řízení a projektů pro výměnu zkušeností, diskusi o společných postupech a strategiích s ostatními vysokými školami.
Interní diskuse k implementaci tzv. best practices.
Zavádění do praxe postupů přispívajících k rozvoji strategického řízení.
Indikátor Účast zástupců VŠE v relevantních orgánech a pracovních skupinách.
Cíl 5.C.2 Aktivní role VŠE v diskusi o legislativních změnách v oblasti vysokého školství
Opatření
k dosažení cíle
Zapojení vedení VŠE a fakult do diskuse o legislativních změnách v oblastech standardů pro zajišťování kvality výuky, společných a dvojích diplomů s účastí zahraničního partnera, distančního vzdělávání, hodnocení vědecko-výzkumné činnosti, pravidel financování vysokých škol a dalších oblastí.
Indikátor Zapojení VŠE do společných projektů vysokých škol a dalších institucí směřujících k legislativním změnám.
Cíl 5.D.1 (PP) Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum
Opatření
k dosažení cíle
V rámci plánovaných rekonstrukcí výukových a výzkumných kapacit v kampusu Žižkov modernizovat prostředí dle současných trendů (např. udržitelnosti) s cílem optimalizace využití sdílených prostor a snižování provozních nákladů. Dle rozpočtových možností a priorit rozšiřovat a zkvalitňovat podpůrné provozní kapacity v dalších lokalitách (kampus Jižní Město, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Centrum tělesné výchovy a sportu – Třebešín, Dobronice).
Nadále zvyšovat kvalitu ubytovacího standardu na studentských kolejích a prostředí společného stravovaní postupnou modernizací jednotlivých objektů.
Příprava digitalizace pasportu a aktualizace energetického auditu budov.
Indikátor Průběžně aktualizovaný přehled investic v plánu realizace strategického záměru. Realizace investičních akcí.