Dostupnost a relevance flexibilních forem vzdělávání

VŠE reaguje na měnící se vnější podmínky prostřednictvím rozvoje flexibilních forem vzdělávání, které odrážejí nejen nezbytnost poskytovat vzdělání zajišťující zvyšování, prohlubování, rozšiřování a aktualizaci dosažené kvalifikace, ale také nezbytnost koncipování nových metod vzdálené výuky s využitím informačních technologií.

Cílem v této oblasti je nabídnout diverzifikované portfolio vzdělávacích zdrojů pro celoživotní vzdělávání, které v dostatečné šíři nabídne možnost doplňovat si vzdělání ať už v ucelených programech, nebo v rámci specificky zaměřených kurzů. Využití nabídky zdrojů celoživotního vzdělávání podpoří otevřené kariérní poradentství, které umožní uchazečům správnou volbu zdrojů nebo jejich kombinací.

Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání umožní také nové metody výuky, na jejichž rozvoj je zaměřen druhý aspekt flexibilních forem. V jeho rámci je cílem rozvinout a podpořit implementaci nových didaktických metod výuky nejen v oblasti celoživotního vzdělávání, ale také ve výuce prezenční, a to na základě efektivního a účinného IT systému pro řízení výuky. Pro naplnění cíle je nezbytné zvýšit úroveň povědomí o možnostech online nástrojů a schopnost jejich využití jak mezi akademickými pracovníky, tak mezi studenty, při současném respektování odlišného přístupu, který vyžadují studenti se specifickými potřebami. Zároveň je nezbytné k využívání těchto nástrojů akademickou obec motivovat a zajistit jejich využití v souladu s etickými a morálními hodnotami. Synergický efekt flexibilních metod vzdělávání umožní také vytvořit příznivé studijní zázemí pro studenty-sportovce a studenty-rodiče.

Naplnění druhého strategického prioritního cíle dosáhne VŠE na základě níže stanovených opatření a splnění šesti operačních cílů, kterými jsou (A) využívání distančních metod vzdělávání v prezenčních studijních programech; (B) rozvoj nabídky a inovace metod flexibilních forem vzdělávání, včetně vzdělávání poskytovaného online; (C) slaďování studia s rodinným a pracovním životem a vytvoření podmínek pro úspěšné studium v kombinované formě; (D) zvýšení informační hodnoty dokladů o dosažených výsledcích učení v celoživotním vzdělávání pro zaměstnavatele; (E) propagace nabídky celoživotního vzdělávání prostřednictvím kariérního poradenství poskytovaného studujícím i široké veřejnosti.

Cíl 2.A.1 (PP) Efektivní technologické prostředí pro využití flexibilních forem, nových metod a nástrojů výuky
Opatření
k dosažení cíle
Implementace účinného a efektivního LMS systému na základě analýzy potřeb, zkušeností a znalostí vyučujících a studentů, popsaných specifikací, zmapovaných a popsaných procesů a postupů pro jednotlivé skupiny uživatelů a připravená rozhraní pro implementaci LMS.
Propojení LMS s existujícím informačním systémem školy.
Zajištění udržitelnosti a podpory implementovaného systému a jeho další rozvoj.
Indikátor Plně funkční a udržitelný LMS, integrovaný s existujícím informačním systémem školy (InSIS), otevřený implementaci inovací.
Cíl 2.A.2 (PP) Kontinuální cílená podpora tvorby a rozvoje nových didaktických metod a nástrojů
Opatření
k dosažení cíle
Zřízení poradenské, metodologické a technicko-podpůrné pracovní skupiny na úrovni školy a na úrovni fakult a vybavení těchto skupin potřebnými znalostmi, dovednostmi a technickým vybavením.
Stanovení rámce aktivit pracovních skupin, podporovat je technicky a organizačně v proaktivních činnostech. Ověření fungování pracovních skupin a zpřesnění jejich činnosti.
Pravidelné hodnocení dopadů činnosti pracovních skupin.
Indikátor Fungování pracovních skupin a hodnocení dopadů jejich činnosti.
Cíl 2.A.3 (PP) Vysoká úroveň znalostí pedagogů o možnostech a variabilitě využití nových metod nekontaktní výuky včetně ověřování a hodnocení výsledků učení a efektivní motivace k jejich využívání
Opatření
k dosažení cíle
Vytvoření systému kontinuálního plošného vzdělávání pedagogů pro získání dovedností pro využití a zavedení e-learningu ve výuce a pro ověřování a hodnocení výsledků učení.
Zajištění sdílení a přenosu znalostí, dovedností a zkušeností sloužících k aplikaci do prezenčních kurzů, distančních kurzů, kurzů celoživotního vzdělávání, a to i pro případy řešení mimořádných situací, včetně příkladů různých typů výukových materiálů.
Vytvoření a implementace motivačního systému podpory využívání nástrojů e-learningu a blended-learningu v prezenční výuce.
Indikátor Udržitelnost a rozvoj systému školení. Dosažení vysoké míry informovanosti a efektivní fungování informačního e-portálu. Fungující průběžně ověřovaný motivační systém využívání nových metod.
Cíl 2.A.4 (PP) Správné a etické využívání nových metod výuky v rámci blended learningu k dosažení co nejvyšších přínosů z učení
Opatření
k dosažení cíle
Vypracování a ověření systému vzdělávání studentů jednotlivých studijních programů v oblasti efektivního využívání nástrojů blended learningu, založeného na etickém přístupu.
Zajištění podpůrné služby pro studenty a pedagogy pro využívání nástrojů blended learningu včetně proctoringu.
Zajištění etického využívání nástrojů blended learningu včetně pořízení nástrojů pro zajištění ověřování výsledků učení online (proctoring a další).
Indikátor Zařazení pokročilých kurzů využívání nástrojů blended learningu do programů manažerského, ekonomického a IT zaměření. Inovace kurzů na základě analýzy přínosů a dopadů využívání nástrojů blended learningu.
Cíl 2.A.5 (PP) Eliminace dopadů sociálních, zdravotních a jiných nerovností na studijní úspěšnost a podpora studentů se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami při využívání flexibilních forem výuky
Opatření
k dosažení cíle
Návrh opatření pro úspěšné zvládnutí studia v podmínkách distanční výuky studentů čelících problémům vycházejícím ze sociálních, zdravotních a jiných nerovností na základě analýzy potřeb a na základě identifikace dopadů distančního studia na tyto studenty.
Ověření efektivity a dopadů opatření na eliminaci různých kategorií nerovností a návrhy inovací opatření v návaznosti na strukturovanou analýzu dat studijní úspěšnosti studentů čelících nerovnostem.
Implementace inovací do opatření podporujících studijní úspěšnost studentů čelících nerovnostem a zajištění udržitelnosti těchto opatření.
Indikátor Účinná opatření ke zvýšení studijní úspěšnosti studentů čelících nerovnostem. Udržitelnost opatření. Adaptace opatření na konkrétní situaci znevýhodněných studentů.
Cíl 2.A.6 Rozvoj metod a vytvoření standardů kvality blended learningu, včetně manuálů pro podpůrné služby ve spolupráci s ostatními vysokými školami
Opatření
k dosažení cíle
Zapojení se do Centralizovaných rozvojových projektů a dalších společných projektů vysokých škol směřujících k rozvoji metod, nástrojů, hodnocení a vývoji standardů blended learingu a dalších flexibilních metod vzdělávání na základě analýzy vyhlášených okruhů pro společné postupy vysokých škol.
Spolupráce při sdílení zkušeností vedoucí k jejich ukotvení při vytvoření návodů a manuálů „best practices“ v návaznosti na situaci roku 2020.
Spolupráce při návrhu nejefektivnější formy a obsahu služeb podpory v oblasti blended learningu pro pracující a studující včetně služeb sdílených mezi školami.
Indikátor Zapojení se do relevantních projektů v návaznosti na prioritní cíle VŠE.
Cíl 2.B.1 (PP) Diverzifikované a rozšířené portfolio vzdělávacích zdrojů pro celoživotní vzdělávání včetně online formy
Opatření
k dosažení cíle
Modernizace koncepce celoživotního vzdělávání s využitím dosavadních interních i sdílených zkušeností.
Vypracování standardů pro různé druhy vzdělávacích zdrojů včetně mikro kurzů, určených pro další profesní vzdělávání.
Vytvoření portfolia vzdělávacích zdrojů různých forem pro manažerské, ekonomické a IT obory vzdělávání včetně výukových materiálů s využitím nástrojů e-learningu a posílení synergických efektů opatření k využívání distančního vzdělávání.
Uplatnění vytvořených vzdělávacích zdrojů formou online na domácím trhu, včetně nabídky pro Úřady práce pro rekvalifikační kurzy, i pro nabídky vzdělávání na mezinárodních trzích.
Indikátor Nabídka vzdělávacích zdrojů pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikaci.
Cíl 2.B.2 (PP) Komplexní infrastruktura pro vytváření a poskytování vzdělávání online, nástrojů a metod, včetně odborné podpory
Opatření
k dosažení cíle
Návrh systému provázanosti útvarů aktivních v podpoře vzdělávání online, a to s využitím stávajících organizačních útvarů školy a pracovních skupin a orgánů fakult, v návaznosti na rozšíření a prohloubení jejich činnosti, event. doplnění stávající infrastruktury.
Pořízení technického a softwarového vybavení pro poskytování vzdělávání online a pro ověřování výsledků učení v online kurzech a programech.
Nastavení podpůrných služeb, jejich zavedení a pilotní ověření s návaznými opatřeními ke zvýšení jejich kvality a efektivity.
Příprava tam, kde to bude možné, „Open Access“ přístupu ke vzdělávacím zdrojům.
Indikátor Implementovaná infrastruktura vzdělávání online.
Cíl 2.C.1 (PP) Využití flexibilních forem vzdělávání pro podporu studentů-rodičů
Opatření
k dosažení cíle
Využití nástrojů distanční výuky jako podpůrného nástroje pro usnadnění plnohodnotného studia studentům-rodičům, v případě, kdy se objektivně v plné míře nebudou moci účastnit prezenční výuky.
Vytvoření systematické informační podpory pro studenty-rodiče, která jim usnadní řešení vzniklých studijních i mimostudijních problémů.
Indikátor Studijní úspěšnost studentů-rodičů.
Cíl 2.C.2 Podpora duální kariéry studentů – sportovních reprezentantů
Opatření
k dosažení cíle
Stanovení podmínek studia, které umožní skloubení studia a sportovní kariéry, jejich ověření a promítnutí v relevantních interních předpisech.
Koordinace podpory studentů s mimořádnou sportovní výkonností mezi fakultami a Centrem tělesné výchovy a sportu.
Technická podpora v InSIS pro evidenci studentů reprezentantů a průběhu jejich studia.
Indikátor Studijní úspěšnost studentů zařazených do programu.
Cíl 2.D.1 (PP) Evidence studia v programech celoživotního vzdělávání a osvědčení všech dosažených úrovní
Opatření
k dosažení cíle
Přizpůsobení InSIS pro kompletní evidenci studia v programech celoživotního vzdělávání včetně generování všech dokumentů.
Vydávání osvědčení a dodatku k osvědčení, který bude obsahovat podrobnější přehled o rozsahu a obsahu absolvovaného studia a jednotlivých kurzů.
Vydávání samostatných certifikátů pro absolventy vzdělávacích modulů ověřujících získání specifických kompetencí.
Indikátor Implementace evidence studia v celoživotním vzdělávání. Funkční systém pro plnohodnotnou evidenci vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.
Cíl 2.D.2 (PP) VŠE jako místo pro skládání zkoušek ve vybraných oborech Národní soustavy kvalifikací
Opatření
k dosažení cíle
Analýza potřeb trhu ohledně oborů, ve kterých je poskytováno celoživotní vzdělávání a na základě analýzy dat implementace nových oblastí, oborů a kurzů celoživotního vzdělávání, včetně iniciace doplnění Národní soustavy kvalifikací.
Identifikace oborů vhodných pro provádění zkoušek pro zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace v návaznosti na VŠE poskytovaný systém celoživotního vzdělávání.
Získání autorizace pro provádění zkoušek v oborech Národní soustavy kvalifikací relevantních pro oblasti vzdělávání VŠE.
Indikátor Autorizace pro provádění zkoušek ve vybraných oborech.
Cíl 2.E.1 Efektivní kariérové poradenství pro studenty a absolventy, včetně poradenství pro rekvalifikaci
Opatření
k dosažení cíle
Zajistit služby kariérového poradenství v podobě konzultací včetně online formy, s cílem rozvoje klíčových dovedností relevantních pro život a praxi v 21. století a potřebných pro řízení vlastní profesní kariéry nebo její změny na lokální i globální úrovni.
Implementovat do kariérového poradenství formy (jednorázových) personálních poraden pro studenty a absolventy před začátkem jejich profesní kariéry a (dlouhodobého) kariérního mentoringu pro spolupráci se studenty a absolventy při formování cílů profesního života.
Využívat v kariérovém poradenství progresivní koučovací metody, spolupracovat s ostatními vysokými školami v rozvoji a aplikaci nových metod.
V rámci kariérového poradenství nastavit systém spolupráce s Úřady práce v návaznosti na cíle a opatření souvisejících s rozvojem metod a forem flexibilního vzdělávání a proaktivně služby kariérového poradenství nabízet. Podání relevantních projektů ESIF.
Indikátor Udržitelnost nastaveného rozsahu, forem a metod kariérového poradenství z hlediska nabídky a zájmu studentů, absolventů a veřejnosti.