Efektivita a kvalita doktorského studia

Jedním z hlavních cílů VŠE bude v následujícím pětiletém období posílení atraktivity doktorského studia pro talentované absolventy magisterských studijních programů, kteří se rozhodují mezi praxí a dalším studiem, resp. akademickou dráhou. Atraktivitu doktorského studia se budeme snažit zajistit nejen vytvářením podmínek ve formě odpovídající finanční a materiální podpory studentů doktorských studijních programů, ale také prostřednictvím zvyšování jejich motivace pro co nejširší zapojení do vědecko-výzkumné činnosti a výzkumných týmů. Prioritou školy bude získávat do doktorského studia excelentní studenty. Proto bude důraz položen i na intenzivní propagaci doktorského studia jako základního předpokladu pro pedagogicko-vědeckou kariéru.

Za nedílnou součást zvyšování atraktivity a současně i konkurenceschopnosti doktorského studia považuje VŠE nutnost dalšího zvyšování kvality doktorského studia a posilování jeho internacionalizace. Cílem VŠE bude v následujícím pětiletém období doktorské studium transformovat v souladu se strategií MŠMT, s důrazem na posílení motivace a úsilí zejména samotných studujících a školitelů v zájmu zvýšení jejich osobní zodpovědnosti za úspěšnost studia a jeho kvalitu napříč jednotlivými doktorskými studijními programy. Jedním z předpokladů kvalitního absolventa doktorského studia je i jeho konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. V souladu s tím bude VŠE usilovat nejen o větší zapojení zahraničních odborníků do realizace doktorských studijních programů, ale i o intenzivní rozvíjení podpory mobility studentů doktorských studijních programů.

Naplnění třetího strategického prioritního cíle dosáhne VŠE na základě níže stanovených opatření a splnění čtyř operačních cílů, kterými jsou (A) zajištění dostatečných finančních podmínek pro kvalitní studium doktorandů v prezenční formě studia; (B) nadstandardní motivační finanční podmínky pro excelentní uchazeče o doktorské studium; (C) kvalita, otevřenost a internacionalizace doktorského studia; (D) zlepšení podmínek pro úspěšné studium, podpora slaďování studia a rodinného života a posílení sociální integrace doktorandů.

Cíl 3.A.1 Zlepšení finančních podmínek studentů prezenční formy doktorských studijních programů
Opatření
k dosažení cíle
Současné nevyhovující finanční zajištění doktorandů je jednou z podstatných příčin vysoké neúspěšnosti v doktorských studijních programech. VŠE proto bude usilovat o kompenzování nižší částky stipendií i pro stávající studenty vyšších ročníků, na které se neuplatní připravovaná novela o stipendiích, a to z jiných zdrojů (např. z rozpočtového okruhu I nebo z prostředků na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace).
Indikátor Zvýšení průměrného stipendia pro prezenční doktorandy.
Cíl 3.B.1 (PP) Podpora excelence v doktorských studijních programech
Opatření
k dosažení cíle
Uplatnění systému podpory (finanční a materiální) doktorských studentů po podstatnou dobu jejich studia.
Rozvoj schématu podpor pro excelentní studenty včetně zahraničních s cílem získat nadějné mladé talenty.
Podpora doktorandů v oblasti grantové činnosti, včetně akcentu na granty na základě anglického jazyka a zapojení do přípravy projektů GAČR, TAČR, the Marie Skłodowska-Curie actions, projektů Evropské výzkumné rady atd.
Efektivnější nastavení podmínek a vytvoření jednotného procesu výběru studentů na pobyty v zahraničí s cílem vysílat excelentní a perspektivní studenty a zajistit u nich rozvoj jejich potenciálu pro zapojení do grantů, úspěšné dokončení studia a další spolupráci.
Indikátor Počet podpořených excelentních studentů.
Cíl 3.C.1 (PP) Vyšší kvalita doktorského studia
Opatření
k dosažení cíle
Transformace doktorského studia v souladu se strategií MŠMT. Zlepšení komunikace se studenty magisterských programů a potenciálními uchazeči o doktorské studijní programy pomocí online i tradičních forem propagace programů doktorského studia, což může výrazně přispět k lepší informovanosti uchazečů o obsahu i koncepci doktorského studia. Kvalitnější komunikace by měla následně zvýšit šance, že uchazeči, kteří se přihlásí, budou motivovaní a perspektivní, a nebude tedy docházet k případům zanechání studia hned během či po prvním ročníku studia.
Zavedení hodnocení kvality práce školitelů. Vyhodnocování úspěšnosti dokončování studií doktorandů, průměrné délky studia, kvality tvůrčích výsledků, uplatnění doktorandů po skončení studia.
Indikátor Transformace doktorského studia.
Cíl 3.C.2 (PP) Internacionalizace doktorského studia
Opatření
k dosažení cíle
Posílení externích a mezinárodních prvků hodnocení výsledků učení a výzkumu studentů doktorských programů prostřednictvím přípravy podmínek pro vstup zahraničních odborníků do oborových rad a komisí pro obhajoby.
Zapojení se do mezinárodních konsorcií pro rozvoj doktorských programů.
Úprava požadavků na mezinárodní mobilitu doktorských studentů a v oborech, ve kterých je to možné, i na profesní stáže doktorandů v podnicích a relevantních institucích a organizacích.
Zajištění studijní a administrativní agendy v českém i anglickém jazyce.
Indikátor Významný podíl zahraničních hodnotitelů při realizaci doktorských studijních programů.
Cíl 3.d.1 (PP) Optimalizace podmínek pro úspěšné studium doktorandů
Opatření
k dosažení cíle
Vytvoření a rozvoj fakultních a celoškolních pracovišť pro podporu a sociální integraci studentů.
Podpora mezifakultní spolupráce pracovišť a interdisciplinárního setkávání studentů prostřednictvím předmětů, školení a studentských konferencí.
Úprava pravidel studia a dalších oblastí za účelem slaďování studia a rodinného života.
Indikátor Vysoká míra úspěšně ukončovaného studia doktorandů.