Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století

Rozvoj kompetencí akademických pracovníků je základním předpokladem pro zvyšování kvality studijních programů, a tudíž zásadní podmínkou pro posílení konkurenceschopnosti VŠE. Moderní systém vzdělávání podpoří rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností akademických pracovníků. Prioritou bude zejména zvyšování kompetencí doktorandů a post-doktorandů, kteří stojí na počátku své akademické kariéry. Systém vzdělávání však bude otevřen i pro další akademické pracovníky a bude reflektovat měnící se vnější i vnitřní podmínky, s akcentem na etiku, kritické myšlení, udržitelnost, podporu rozvoje odborných kompetencí a poskytování vzdělávání různými formami, včetně flexibilních forem výuky a zohlednění specifik didaktiky kurzů celoživotního vzdělávání. VŠE také rozšíří nabídku elektronických informačních zdrojů a zaměří se na zlepšení práce s informacemi.

V roce 2018 získala VŠE institucionální akreditaci a v roce 2020 prošla procesem vnějšího hodnocení. VŠE vyhodnotí zkušenosti s dosavadním fungováním nového modelu akreditací a v období realizace předkládaného strategického záměru se zaměří na další rozvoj kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

VŠE je dlouhodobě zapojena do procesu mezinárodních akreditací, jejichž získání je podmíněno plněním vysokých standardů kvality, včetně ověřování výsledků učení, jež je zárukou naplňování studijních plánů s ohledem na žádoucí profil absolventů jednotlivých studijních programů. Důsledné sledování výstupů z učení a vyhodnocení realizovaných opatření bude patřit mezi základní cíle VŠE. V následujících letech bude také probíhat modernizace hodnocení studentů, škola vyhodnotí reálnou studijní zátěž v rámci systému ECTS a podpoří systém modulární organizace výuky, tj. výuky s neperiodickým konáním.

Prioritním cílem VŠE je příprava studentů na budoucí uplatnění v praxi. Absolventi studijních programů, které škola nabízí, musí být schopni se rychle adaptovat na dynamický vývoj, kterým v současné době globalizovaná ekonomika prochází. Studijní plány proto musí být koncipovány tak, aby profil absolventa odpovídal vazbě na cílové profese a obsah vzdělávání pružně reagoval na vývoj měnících se požadavků trhu práce. VŠE bude rozvíjet i různé formy celoživotního vzdělávání.

VŠE bude nadále věnovat pozornost zajišťování zázemí pro studentské organizace a pro studijní i neformální setkávání studentů. Stejně tak bude VŠE rozvíjet a podporovat sociální a studijní integraci nově přijatých studentů a velkou péči bude věnovat studentům se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami. K prohloubení spolupráce se středními školami využije VŠE širokou škálu aktivit, včetně podpory vzdělávání středoškolských pedagogů.

Čtvrtá průmyslová revoluce vyvolá velké změny na trhu pracovních příležitostí. Významným nástrojem pro přípravu na strukturální změny pracovního trhu, stejně jako na změny vyvolané například celosvětovou pandemií covid-19 či změnami geopolitickými, jsou programy celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání nabízené VŠE tak přispějí k rozvoji kompetencí relevantních pro 21. století.

Naplnění prvního strategického prioritního cíle dosáhne VŠE na základě níže stanovených opatření a splnění šesti operačních cílů, kterými jsou (A) rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků; (B) rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávání a modernizace systému hodnocení studentů; (C) posílení vazby studia na praxi a posílení přípravy na budoucí uplatnění; (D) rozvoj profesního profilu studia a posílení jeho prestiže; (E) podpora integrace studujících a spolupráce se středními školami; (F) programy celoživotního vzdělávání.

Cíl 1.A.1 (PP) Vysoká úroveň pedagogických kompetencí akademických pracovníků
Opatření
k dosažení cíle
Vytvoření moderního systému vzdělávání zaměřeného na rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností doktorandů, post-doktorandů a dalších akademických pracovníků VŠE v Praze. Inovace obsahu kurzů a seminářů v návaznosti na měnící se vnější i vnitřní podmínky, s akcentem na etiku, kritické myšlení, udržitelnost a podporu rozvoje kompetencí pro poskytování vzdělávání různými formami, včetně flexibilních forem výuky a zohlednění specifik didaktiky kurzů celoživotního vzdělávání.
Vyvinout obecné (a specifické fakultní) kurikulum kurzů pro rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků. Rozvoj kompetencí ověřovat hospitacemi a poskytováním zpětné vazby v rámci hodnocení akademických pracovníků.
Pořádat pravidelná setkávání akademických pracovníků k inovacím, moderním metodám výuky a jejich názorným ukázkám. Podporovat sdílení dobré praxe, podporovat účast zahraničních odborníků a zástupců praxe na těchto setkáních a podporovat účast vybraných akademických pracovníků na školeních v zahraničí.
Indikátor Funkční systém podporující rozvoj kompetencí akademických pracovníků.
Cíl 1.A.2 (PP) Rozšíření nabídky elektronických informačních zdrojů a zlepšení práce s informacemi
Opatření
k dosažení cíle
Rozvíjení online dostupnosti služeb Centra informačních a knihovnických služeb.
Rozšiřování nabídky relevantních informačních zdrojů s důrazem na mezinárodní databáze a e-knihy.
Rozvíjení dovedností akademických pracovníků i studentů v oblasti práce s informacemi.
Indikátor Počet dostupných elektronických zdrojů. Realizovaná školení.
Cíl 1.B.1 (PP) Rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠE
Opatření
k dosažení cíle
Zkvalitnění obsahu hodnotících zpráv, zejména prohloubení jejich analytické úrovně na základě širšího využití dat.
Rozšíření a prohloubení informační podpory všem odpovědným útvarům a osobám při zpracování hodnotících zpráv.
Průběžná úprava systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na základě zkušeností jiných vysokých škol i závěrů a doporučení vyplývajících z vnějšího hodnocení VŠE.
Indikátor Efektivní administrativně nenáročný systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.
Cíl 1.B.2 (PP) Plně implementovat systém hodnocení naplňování výsledků učení studijních programů
Opatření
k dosažení cíle
Evaluace výsledků učení se stane nedílnou součástí hodnocení v průběhu státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací u všech studijních programů na VŠE, a to v návaznosti na profil absolventa a akreditace jednotlivých programů.
Zdokonalení informační podpory garantům studijních programů pro analýzu hodnocení a řízení studijních programů.
Zavedení pravidelného vyhodnocování podnětů plynoucích z hodnocení a realizace opatření směřujících ke zvýšení kvality studia, popř. k odstranění zjištěných nedostatků.
Vyhodnocení dopadů realizovaných opatření v rámci hodnocení naplnění výsledků učení.
Indikátor Realizace všech fází hodnocení výsledků učení.
Cíl 1.B.3 (PP) Modernizace forem zakončení studia
Opatření
k dosažení cíle
Na základě analýzy hodnocení výsledků učení proběhne modernizace forem obhajob kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek tak, aby umožnovaly hlubší prověření kritického myšlení studentů a jejich schopnosti aplikace nabytých znalostí a dovedností.
Analýza a případné úpravy kreditového ohodnocení zpracování a obhajob závěrečných prací.
Úprava studijního a zkušebního řádu reflektující změny státních závěrečných zkoušek.
Indikátor Moderní metody závěrečných zkoušek umožňující komplexní prověření kritického myšlení a schopností aplikace nabytých znalostí a vědomostí.
Cíl 1.B.4 (PP) Modernizace prostředí využívaného k ověřování znalostí a dovedností studentů (zkouškové centrum)
Opatření
k dosažení cíle
V kontextu zavádění nových forem testování vytvořit moderní a flexibilní platformu pro skládání testů elektronickou formou s možností flexibilně skládat veškeré druhy elektronických atestací v různých fázích studijního procesu se zajištěním bezpečnosti a etiky.
Indikátor Funkční zkouškové centrum.
Cíl 1.B.5 (PP) Revize studijní zátěže předmětů a rozvoj kompetencí studentů
Opatření
k dosažení cíle
Systematická analýza reálné studijní zátěže předmětů v rámci systému ECTS a na jejím základě vytvoření metodiky pro akreditace předmětů a studijních programů z hlediska kreditové dotace a tomu odpovídající hodinové studijní zátěže. Posílení aktivit mimo přímou výuku, které povedou k rozvoji zásadních kompetencí studentů, jakými jsou kritické myšlení, týmová spolupráce a tzv. soft skills.
Nově akreditované předměty budou svou kreditovou dotací lépe odpovídat skutečně vynaložené práci studenta a nikoliv pouhému počtu hodin přímé výuky. Hodinová dotace mimo přímou výuku bude reálně naplněna úkoly a aktivitami, s využitím e-learningu a LMS tam, kde to bude vhodné a možné.
Indikátor Nově akreditované předměty s odpovídající studijní zátěží.
Cíl 1.B.6 (PP) Efektivní formy rozvržení výuky a výuka s neperiodickým konáním
Opatření
k dosažení cíle
Systematická analýza možností pro zavedení efektivních forem výuky a výuky s neperiodickým konáním v rámci harmonogramu VŠE, a to jak pro intenzivní kurzy hostujících profesorů, tak pro běžné předměty.
Analýza prostorových a personálních možností VŠE při kombinaci výuky s neperiodickým konáním a týdenní výuky.
Možnost skládání zkoušek v průběhu výukové části semestru v závislosti na průběhu výuky s neperiodickým konáním.
Indikátor Analýza možností a pilotní implementace forem výuky s neperiodickým konáním v rámci harmonogramu VŠE.
Cíl 1.C.1 (PP) Studijní programy, které posílí přípravu na budoucí uplatnění studentů na měnícím se trhu práce
Opatření
k dosažení cíle
Rozvoj profesních studijních programů a v rámci akademických studijních programů posílení vazby na schopnost využití získaných znalostí a dovedností v praxi.
Koncipování studijních plánů ve vazbě na cílové profese.
Získávání zpětné vazby od zaměstnavatelů a systematické zapojování odborníků z praxe do činnosti celoškolních i fakultních orgánů.
Monitorování obsahu vzdělávání a jeho vazby na vývoj požadavků trhu práce.
Rozšíření spolupráce garantů studijních programů s odborníky z praxe při případných úpravách profilu absolventa.
Podpora vydávání skript a učebnic jako základních didaktických pomůcek pro rozvoj studijních programů.
Rozvoj studentských stáží včetně zahraničních s přihlédnutím k fakultním specifikům, podpora personálních a administrativních kapacit pro zajišťování stáží.
Indikátor Prohloubení vazby studijních programů na praxi.
Cíl 1.C.2 (PP) Podpora poradenských aktivit pro studenty a zaměstnance
Opatření
k dosažení cíle
Rozvoj služeb Akademické psychologické poradny, aktivní podpora duševního zdraví studentů a zaměstnanců VŠE. Poskytování individuálních konzultací, psychodiagnostiky a organizace seminářů a workshopů.
Zajištění služeb profesního a kariérního poradenství v podobě konzultací včetně online formy, s cílem rozvoje klíčových dovedností relevantních pro život a praxi v 21. století a potřebných pro řízení vlastní profesní kariéry nebo její změny na lokální i globální úrovni.
Implementace formy (jednorázových) personálních poraden pro studenty a absolventy před začátkem jejich profesní kariéry a (dlouhodobého) kariérního mentoringu pro spolupráci se studenty a absolventy při formování cílů jejich profesního života do kariérního poradenství.
Využití progresivní koučovací metody v kariérním poradenství, spolupráce s ostatními vysokými školami v rozvoji a aplikaci nových metod.
V rámci kariérního poradenství nastavení systému spolupráce s Úřady práce v návaznosti na cíle a opatření související s rozvojem metod a forem flexibilního vzdělávání a proaktivně služby kariérního poradenství nabízet.
Rozvoj poradenství pro oblast podnikatelských aktivit.
Indikátor Počet studentů a absolventů využívajících poradenské služby.
Cíl 1.C.3 (PP) Efektivní Rozvojové a poradenské centrum pro kontakty s absolventy a praxí
Opatření
k dosažení cíle
Modernizovaná strategie Rozvojového a poradenského centra VŠE (RPC) bude více reagovat na potřeby zaměstnavatelů z hlediska nároků na absolventy, tedy s cílem posílení vazby studia na praxi, přípravu na budoucí povolání a získání relevantní zpětné vazby od absolventů.
Rozšíření služeb RPC o organizační zajištění konferencí a dalších akcí pořádaných v prostorách VŠE (tzv. event management).
Zapojení absolventů do přednášek, studentských projektů a odborných aktivit pořádaných pro studenty, zaměstnance a širokou veřejnost.
Otevření školy zaměstnavatelům pro nabídky pracovních příležitostí, a to zejména v rámci veletrhů „Šance“. Pro přístup zaměstnavatelů včetně zahraničních využít online formy.
Vypracování systému šetření mezi zaměstnavateli o požadavcích praxe na absolventy studijních programů a pravidelného předložení výsledků šetření fakultám k využití pro případné inovace studijních plánů.
Vytvoření systému získávání zpětné vazby od absolventů jednotlivých fakult a studijních programů po vymezených intervalech od ukončení studia a systému zapracování získaných poznatků do inovací studijních programů.
Indikátor Vysoká míra intenzity kontaktů a vzájemné podpory mezi VŠE a praxí.
Cíl 1.C.4 (PP) Podpora start-upů a rozvoj podnikavosti a zapojení studentů do inovačních činností
Opatření
k dosažení cíle
V návaznosti na úspěšnou činnost akcelerátoru xPORT identifikovat nové směry podpory podnikavosti studentů a zaměstnanců VŠE, a to v souladu s novými trendy v podnikání a v reakci na změnu vnějších podmínek. Návazně vytvářet nové inkubační programy.
Poskytnout kapacity a mentoring akcelerátoru xPORT pro výuku v předmětech zaměřených na podnikání. Otevřít relevantní kurzy pro start-upové týmy, které si potřebují pro rozvoj svého podnikání rozšířit vzdělání v oblastech zajišťovaných VŠE.
Pro zvýšení povědomí o možnostech podnikání realizovat systém celoškolní podnikatelské soutěže pro start-upové týmy.
Kontinuálně podporovat akcelerátor xPORT v oblasti infrastrukturní, investiční a materiální.
Indikátor Nové inkubační programy. Zapojení studentů do start-upových aktivit.
Cíl 1.C.5 (PP) Rozvoj a zvýšení podpory programů a kurzů celoživotního vzdělávání
Opatření
k dosažení cíle
Marketingová podpora programů MBA, MPA a další kurzů celoživotního vzdělávání.
Evidence všech účastníků kurzů celoživotního vzdělávání v InSIS.
Podpora akreditací a certifikací programů MBA (CAMBAS, AMBA…).
Indikátor Zvýšení počtu nabízených programů a kurzů CŽV.
Cíl 1.D.1 Systémová podpora studentských organizací
Opatření
k dosažení cíle
Analýza potřeb a možností rozvoje studentských organizací sdružujících studenty napříč různými ročníky studia, včetně způsobů cílené integrace studentů prvních ročníků studijních programů vyučovaných v českém jazyce i cizojazyčných studijních programů do těchto aktivit.
Systematická odborná podpora akcí studentských organizací formou propojení studentů, akademických pracovníků, absolventů a zástupců praxe.
Podpora zapojení studentských organizací do mezinárodních a nadnárodních studentských sítí.
Diskuse o zaměření a práci studentských organizací s ostatními vysokými školami, včetně možného propojování, kooperace a koordinace.
Digitalizace administrativní agendy spojené s aktivitami studentských organizací.
Zajištění specifického infrastrukturního zázemí pro studentské organizace, jejich akce a pro studijní i neformální setkávání studentů.
Indikátor Počet akcí organizacemi pořádaný. Infrastrukturní zázemí zahrnující vhodné prostorové, přístrojové, elektronické a další prostředí.
Cíl 1.D.2 (PP) Sociální a studijní integrace nově přijatých studentů
Opatření
k dosažení cíle
Organizace seznamovacích kurzů pro první ročníky (bakalářských i navazujících magisterských programů) s cílem budovat a posilovat sounáležitost studujících s VŠE a usnadnit nově přijatým studentům sociální integraci.
Podpora sociální a studijní integrace studentů propracovaným systémem informací, který přispěje k jejich orientaci ve studiu i v dalších možnostech a příležitostech, které škola a fakulty poskytují.
V návaznosti na seznamovací kurzy podpora komunitní vazby mezi studenty napříč mezi ročníky v rámci studentských organizací a oborových setkání, kterými se bude dále udržovat vztah studentů mezi sebou a posílí se vazba na školu.
Indikátor Vysoká míra sounáležitosti studentů a následně absolventů s VŠE.
Cíl 1.D.3 (PP) Podpora studentů se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami
Opatření
k dosažení cíle
Vytváření příznivých podmínek pro plnohodnotné studium osob se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami během celého vzdělávacího procesu, tj. od přijímacích zkoušek po úspěšné ukončení studia.
Rozvíjení aktivit Střediska pro handicapované studenty, rozšíření nabídky služeb SHS, systematický důraz na integraci studentů do co nejširšího širokého spektra aktivit, rozvoj kompetencí zásadních pro uplatnění studentů se zdravotním znevýhodněním v praxi.
Indikátor Počet studujících se zdravotním znevýhodněním a specifickými studijními potřebami na VŠE.
Cíl 1.D.4 (PP) Spolupráce se středními školami
Opatření
k dosažení cíle
Zapojení akademických pracovníků VŠE do aktivit, které cílí na středoškolské studenty a pedagogy. Navázání bližšího vztahu se středními školami jako institucemi i s jednotlivci. Součástí spolupráce bude také účast na výuce a mimořádných vzdělávacích akcích středních škol a popularizačních akcích pro středoškolské studenty. VŠE se bude podílet na vzdělání klasickou i distanční formou e-learningu. VŠE bude podporovat rozvoj vzdělávání středoškolských pedagogů v oblastech souvisejících se vzdělávacími programy VŠE.
Rozvoj systematické spolupráce se středními školami s cílem usnadnit absolventům středních škol jejich přechod na vysokoškolský systém studia a propojit potenciální uchazeče se studenty a akademiky.
Zvýšení informovanosti středoškolských studentů o silných stránkách VŠE z hlediska studia, mimostudijního vyžití, budoucího uplatnění na trhu práce i podpory, kterou VŠE studentům v těchto oblastech nabízí.
Zpřístupnění školy pro středoškolské studenty v rámci pro ně organizovaných akcí a dnů otevřených dveří.
Podpora Středoškolské odborné činnosti a dalších středoškolských soutěží odbornými konzultacemi a vyhodnocením.
Indikátor Počty akcí a aktivit, které přispějí k naplnění cíle.
Cíl 1.E.1 (PP) Funkční model vnitřních akreditací
Opatření
k dosažení cíle
Analýza vnitřních předpisů upravujících akreditační proces a realizace úprav s cílem zjednodušení administrativního zajištění při současném zvýšení důrazu na prvky zásadní z hlediska kvality akreditovaných studijních programů.
Zpracování hodnotících zpráv garantů o uskutečňování studijních programů a realizace závěrů a opatření z nich plynoucích.
Dokončení Portálu garanta v InSISu tak, aby poskytoval potřebnou informační podporu pro činnost garantů studijních programů.
Implementace akreditačního modulu v rámci InSISu a jeho praktické využití při akreditaci nových studijních programů.
Indikátor Implementace akreditačního procesu v InSISu.
Cíl 1.F.1 Dlouhodobé certifikované programy CŽV
Opatření
k dosažení cíle
Rozvoj mezinárodně uznávaných kurzů ve formě programů MBA. Zvyšování kvality na základě plnění kritérií národních a mezinárodních akreditací. Získání/udržení národní akreditace CAMBAS pro většinu programů MBA realizovaných na VŠE.
Usilování o mezinárodní akreditace, například AMBA, FIBAA, RICS atp. a jejich udržení/reakreditace. Podpora mezinárodní dimenze programů MBA, posílení propagace programů MBA.
Rozvoj dlouhodobých certifikovaných specializační kurzů, například pro přípravu znalců a odhadců, oblast krizového řízení atp.
Indikátor Počet programů MBA s externí akreditací. Počet dlouhodobých certifikovaných programů CŽV.
Cíl 1.F.2 (PP) Moduly krátkodobých kurzů CŽV pro rozvoj kompetencí
Opatření
k dosažení cíle
Analýza rozsahu poskytovaného celoživotního vzdělávání z hlediska systému modulární výuky, po jehož absolvování uchazeči získají specificky charakterizované kompetence, a to s přihlédnutím k vývojovým trendům v ekonomických, podnikatelských, manažerských a IT kompetencích.
Sestavení katalogu modulů kurzů CŽV zaměřených na specificky charakterizované kompetence. Nabídka katalogu široké veřejnosti včetně Úřadů práce. Začlenění modulů do kariérového poradenství pro absolventy a veřejnost.
Ověření získaných kompetencí ve vzdělávacích modulech prostřednictvím samostatných certifikátů.
Indikátor Počet certifikovaných modulů CŽV.
Cíl 1.F.3 (PP) Univerzita třetího věku
Opatření
k dosažení cíle
Organizační, administrativní a akademické zázemí pro celoživotní vzdělávání seniorů.
Rozšíření a inovace nabídky kurzů, které vycházejí z odborného zaměření VŠE. Využití flexibilních forem vzdělávání, hybridní výuky a digitalizace s cílem umožnit celoživotní vzdělávání seniorům s omezenou mobilitou nebo upoutaným na lůžko, event. z oblastí se ztíženou dopravou na místo výuky.
Realizace programu U3V v Praze a Jindřichově Hradci.
Posílení propagace U3V a aktivní nabídka kurzů oslovením potomků seniorů.
Indikátor Počet studentů U3V.