Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje

Jedním z předpokladů kvalitního vysokoškolského studia je úzké provázání pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, resp. aplikace výsledků výzkumu do výuky v jednotlivých studijních programech. Strategické řízení vědy je na VŠE založeno na systematickém hodnocení tvůrčí činnosti v souladu s národní Metodikou 2017+ i mezinárodními měřítky hodnocení kvality vědecko-výzkumné činnosti. Zvýšený důraz na vědecko-výzkumnou činnost je nejen v souladu se stanovenou misí VŠE, ale i v souladu s mezinárodními akreditačními standardy a z nich pro školu plynoucími závazky. Systém hodnocení vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků chce VŠE nadále kontinuálně rozvíjet s cílem zajistit zvýšení kvality výstupů. Podporou mezifakultní spolupráce v oblasti vědecko-výzkumné činnosti dosáhne VŠE lepší uplatnitelnosti publikačních výsledků v nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech (D1, Q1 a Q2) s vysokým citačním potenciálem. Nezbytným předpokladem pro dosažení kvalitních výsledků je zabezpečení odpovídající výzkumné infrastruktury.

Mezi klíčové priority VŠE v oblasti strategického řízení vědy patří i rozvoj aplikovaného a smluvního výzkumu a podpora tvorby výstupů s vysokou společenskou relevancí. Cílem VŠE je posilovat její roli v aktuálním odborném diskursu k široké škále socioekonomických problémů nejen v rámci úzce odborné platformy vědeckých časopisů či vědeckých sympózií a konferencí, ale i v rámci širšího veřejného prostoru. Jako škola s významným mezinárodním postavením ve středoevropském regionu chce VŠE přispívat zejména k udržení a dalšímu rozvíjení odborné terminologie a diskursu ke specifickým socioekonomickým a dalším relevantním problematikám našeho regionu.

Součástí strategických priorit VŠE v oblasti strategického řízení vědy je samozřejmě i snaha o kontinuální posilování internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti. Nadále tak bude systematicky posilována podpora zahraniční mobility akademických i neakademických pracovníků, snah o získání podpory z mezinárodních zdrojů, zejména rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027) a aktivní účast akademických pracovníků v zahraničních vědeckých grémiích či edičních radách renomovaných vědeckých časopisů či nakladatelství s výraznou mezinárodní dimenzí.

Naplnění čtvrtého strategického prioritního cíle dosáhne VŠE na základě níže stanovených opatření a splnění čtyř operačních cílů, kterými jsou (A) komplexní proměna prostředí a nastavení procesů; (B) rozvoj infrastrukturních služeb; (C) excelence a společenská relevance výzkumu; (D) internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti.

Cíl 4.A.1 Podpora excelence vědecko-výzkumné činnosti
Opatření
k dosažení cíle
Implementace základních principů Metodiky 17+ a splnění akreditačních požadavků AACSB v oblasti „Intelectual Contribution“.
Přizpůsobování požadavků na uchazeče v rámci habilitačních a profesorských jmenovacích řízení podle vývoje národních a mezinárodních standardů.
Využití základních nástrojů strategického řízení pro zvyšování národní či regionální nebo oborové kvality vědecko-výzkumné činnosti, zejména systému pravidelného vnitřního hodnocení v následujících oblastech: publikační výkonnost, grantová výkonnost, kvalita lidských zdrojů a společenská relevance vědecko-výzkumných výstupů. Usilovat o úzké propojení vnitřního hodnocení vědecko-výzkumné činnosti s alokací finančních prostředků.
Pozice VŠE v jednotlivých vědních oborech bude podporována členstvím či participací jejich akademických a vědeckých pracovníků v národních a mezinárodních odborných orgánech, výkonných a poradních orgánech státní správy, jakož i v dalších významných národních i nadnárodních institucích.
Indikátor Implementace vnitřního hodnocení vědecko-výzkumné činnosti včetně jeho využití pro alokaci finančních prostředků. Aktualizace metodiky hodnocení uplatňovaného při habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem.
Cíl 4.A.2 Podpora mezifakultní spolupráce v oblasti excelentní výzkumné činnosti
Opatření
k dosažení cíle
Zkvalitnění podpory mezifakultní spolupráce při přípravě podání rozsáhlých projektů [např. Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF), včetně významného prvku internacionalizace].
Participace výzkumníků s potenciálem dosáhnout špičkových výstupů v oblastech vzdělávání VŠE v národním i mezinárodním měřítku v mezifakultních projektech špičkového a strategického výzkumu.
Celoškolská infrastrukturní, investiční, materiálová a personální podpora a koordinace přípravy mezifakultních žádostí o velké národní a mezinárodní granty.
Revize interních grantových schémat s důrazem na získávání mezinárodních grantů a na podporu doktorandů a post-doktorandů.
Indikátor Počet podaných mezifakultních výzkumných projektů.
Cíl 4.A.3 Zkvalitnění výsledků publikační činnosti
Opatření
k dosažení cíle
Implementace pravidel a motivačních nástrojů pro podporu výsledků v nejvlivnějších mezinárodních časopisech (D1, Q1 a Q2) s oborově relevantním zaměřením a citačním potenciálem.
Podpora publikační excelence ve formě vytváření knih vydávaných v respektovaných nakladatelstvích.
Monitorování plnění minimálních publikačních standardů v rámci národní a mezinárodních akreditací.
Zpracování pravidelných zpráv o výsledcích publikační činnosti na úrovni VŠE, jednotlivých fakult a výzkumných týmů.
Indikátor Zkvalitnění publikačního a citačního profilu VŠE a plnění akreditačních standardů v oblasti publikační činnosti.
Cíl 4.B.1 Kvalitní výzkumná infrastruktura
Opatření
k dosažení cíle
Zkvalitnění datové základny pro uskutečňování výzkumné činnosti v oblasti klíčových výzkumných priorit VŠE.
Modernizace databáze publikační činnosti VŠE (PCVSE) a grantové činnosti s cílem umožnit jednoduché a transparentní evidování a hodnocení výsledků tvůrčí činnosti na úrovni VŠE, jednotlivých fakult, kateder, výzkumných týmů, studijních programů a jednotlivců.
Zprovoznění repozitáře a zpřístupnění výzkumných dat v režimu “Open Access”.
Příprava data management plánů.
K modernizaci výzkumné infrastruktury VŠE se předpokládá využití připravovaných výzev v rámci OP JAK ve spolupráci s Projektovou kanceláří.
Indikátor Modernizovaná výzkumná infrastruktura.
Cíl 4.C.1 Rozvoj aplikovaného a smluvního výzkumu
Opatření
k dosažení cíle
Podpora vizibility výsledků výzkumné činnosti a jejich přenosu do praxe tím, že budou podporovány výzkumné týmy při podávání projektů aplikovaného a smluvního výzkumu, při tvorbě výstupů v kategorii společenské relevance a přínosu k novosti poznání, zapojování pracovníků do edičních rad uznávaných časopisů a nakladatelství s prioritou externích a zahraničních orgánů a institucí a do evaluačních týmů výzkumného charakteru.
Podpora pořádání výzkumných konferencí, workshopů, kolokvií atp. a podpora diseminačních akcí mezi veřejností.
Indikátor Zvýšení příjmů z aplikovaného a smluvního výzkumu.
Cíl 4.C.2 Popularizace výsledků vědecko-výzkumné činnosti
Opatření
k dosažení cíle
Zvýšení povědomí o existenci vědeckých časopisů vydávaných VŠE v širší odborné veřejnosti s cílem (1) provázání publikovaných teoretických výstupů s pedagogickou činností na vysokých školách ekonomického zaměření (podklady pro přednášky a studium); (2) provázání publikační činnosti s praxí – obousměrné působení: zvýšení společenské relevance publikovaných výsledků; (3) širšího uplatnění aplikovaného výzkumu se zaměřením na středoevropské problémy a (4) udržení a rozvíjení domácí odborné terminologie.
Zvýšení povědomí a podpora popularizace odborných témat, vědy, výzkumu a souvisejících projektů vůči široké veřejnosti, jež přispěje k plnění třetí role VŠE v oblasti tvůrčích aktivit.
Indikátor Zvýšení společenské relevance vědeckých časopisů vydávaných VŠE.
Cíl 4.D.1 Internacionalizace vědecko-výzkumné činnosti
Opatření
k dosažení cíle
Organizačně podporovat mezinárodní mobilitu akademických i neakademických pracovníků a za tímto účelem vytvářet adekvátní poradenské a podpůrné administrativní kapacity. Zvláštní podporu poskytovat pracovníkům, kterým vznikají zvýšené náklady na mobilitu z důvodu péče o blízké osoby.
Zvyšovat podíl akademických i neakademických pracovníků, kteří absolvovali studium v zahraničí nebo tam získali významné odborné zkušenosti.
Zmapovat a odstraňovat bariéry náboru a integrace zahraničních pracovníků na VŠE.
Ucházet se o podporu z mezinárodních zdrojů, zejména rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027). Podporovat výzkumné pracovníky v podávání žádostí a zajistit jim adekvátní podporu pro jejich přípravu, včetně vyčlenění adekvátních časových kapacit. Vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia, zejména na půdorysech už existující spolupráce.
Poskytovat metodickou podporu v průběhu celého projektového cyklu, včetně šablon, celoškolních relevantních příloh, informovanosti pracovníků, screeningu výzev, motivace a aktivizace a zabezpečení přenosu know-how ke zlepšování procesů. Podpořit fakulty v identifikaci prioritních potřeb excelentních výzkumných týmů.
Indikátor Úspěšnost při podávání mezinárodních projektů. Počet zahraničních výzkumníků působících na VŠE.