Podpořené projekty 2016

V roce 2016 byly v rámci interní rozvojové soutěže podpořeny následující projekty:

Číslo Projekt Řešitel  Přidělené finance  v Kč
Celoškolní projekty
1/2016 Přijímací zkoušky nanečisto Ing. Tomáš Löster, Ph.D. 119 500
3/2016 Inovace databáze příkladů k přijímacím zkouškám z matematiky prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. 190 000
19/2016 Podpora e-learningu statistické analýzy dat Ing. Hana Zídková, Ph.D. 118 000
54/2016 Propojení podpory podnikatelských aktivit v Business Akcelerátoru xPORT s výukou na VŠE – Fáze 2 Ing. Stanislav Richter 50 000
Fakulta financí a účetnictví
24/2016 Učebnice pro vybrané předměty FFÚ vyučované v angličtině doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. 430 000
26/2016 Systém podpory pedagogické práce akad. pracovníků zvyšující kvalitu a připravující na mezinárodní, národní a profesní akreditace doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 222 700
39/2016 Úprava a modernizace struktury studijního plánu bakalářského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. 149 506
Fakulta mezinárodních vztahů
9/2016 Rozřazovací jazykové testy jako nástroj sebeevaluace posluchačů PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. 96 000
12/2016 Inovace nabídky předmětů SMSJM v anglickém jazyce pro studenty českých studijních programů a exchange studenty FMV Ing. PhDr. Radka Havlová, Ph.D. 114 000
13/2016 Praxe v geografických a rozvojových předmětech Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. 71 787
16/2016 Hypermediální učební pomůcka a testová báze pro Manažerskou informatiku Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. 80 000
21/2016 Revize a inovace obsahu všech kurzů Mezinárodní ekonomie vyučovaných KSE Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. 170 000
35/2016 Pracovní listy pro kurz 2PL103 Úvod do studia sociálních věd Ing. Petr Vymětal, Ph.D. 60 000
45/2016 Elektronické testování v kurzu 2RO202 – Francouzština pro ekonomy II (B1/B2) Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 90 999
49/2016 Tvorba nové učebnice pro povinný kurz 2AJ211 a 2AJ212 a testových bází k nové zkoušce 2AJ212 Mgr. Halka Čapková, Ph.D. 90 000
51/2016 Prohloubení praktických právních dovedností doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 114 000
56/2016 Zvýšení internacionalizace a efektivnosti výuky studijních oborů cestovního ruchu doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. 45 000
57/2016 Globální simulace profesního prostředí v předmětech 2RO301,302,303,304 (B2/C1) PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. 91 001
Fakulta podnikohospodářská
34/2016 Předmět „Management a organizace v oblasti hmotné kultury“ a jeho propojení s praxí Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. 98 426
38/2016 Inovace předmětů navazujícího magisterského oboru Management v angličtině a tvorba studijních pomůcek doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. 700 000
Fakulta informatiky a statistiky
4/2016 Digitální forenzní analýza prof. Ing. Petr Doucek, CSc. 64 150
6/2016 Interaktivní cvičebnice dotazovacího jazyka SPARQL doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. 44 150
7/2016 Příprava nových předmětů nově schválené vedlejší specializace Řízení kvality softwaru doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. 106 150
10/2016 Organizace pravidelného semináře pro studenty doktorského studia oboru Statistika doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. 27 150
14/2016 Prezentační dovednosti doktorandů a akademických pracovníků FIS Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. 44 050
15/2016 Data Mining Provider – data miningový nástroj pro pedagogické účely prof. Ing. Petr Berka, CSc. 52 150
18/2016 Případové studie k předmětu Kvantitativní ekonomie (skriptum) doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. 40 150
25/2016 Zavedení předmětu „Matematika pro informatiky“ do výuky prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. 32 150
31/2016 3D inovace předmětu Základy odborné práce doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. 42 150
32/2016 Nákup knih pro katedry FIS Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 136 700
37/2016 Základy demografie doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 32 150
41/2016 Rozvoj předmětu „Digitální knihovny“ (4iz250) PhDr. Otakar Pinkas 35 065
46/2016 Vytvoření zázemí pro rozvoj znalostí o řízení distribuovaných systémů Ing. Michal Šebesta 82 150
48/2016 Inovace předmětů New Media and Social Networks (4SA526) a Web 2.0 (4SA220) Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D. 56 400
50/2016 Inovace předmětu „Informační a komunikační technologie“ RNDr. Radomír Palovský, CSc. 32 150
53/2016 Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi a vedlejší specializace Multimediální komunikace spoluprací s FMK UTB a zástupci praxe Ing. Zdeněk Vondra 37 150
59/2016 International Staff Week at FIS Mgr. Veronika Brunerová 25 950
Národohospodářská fakulta
17/2016 Inovace a modernizace studijních oborů Ing. Hana Silovská, Ph.D. 94 813
22/2016 Inovace doktorského studijního programu Ekonomická teorie a vytvoření magisterského oboru Economics Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, Ph.D., M.A. 229 709
36/2016 Nový předmět: Teorie a praxe vystupování a prezentace v masových médiích Mgr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. 74 724
40/2016 Komparace, inovace a diverzifikace sociálně-vědních předmětů vedlejší specializace Hospodářská a sociální politika s akcentem na potřeby studentů prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 91 727
Fakulta managementu
44/2016 Rozvoj péče o talentované studenty PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. 55 000
52/2016 Podpora internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. 106 414
55/2016 Rozšíření portfolia FM VŠE při spolupráci s partnerskými institucemi v rámci studentských praxí Ing. Taťána Hajdíková 131 729