Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2016

Rektorka VŠE na návrh Rozvojové komise VŠE vyhlašuje výběrové řízení na rok 2016 na projekty realizované v rámci interní rozvojové soutěže (dále jen „IRS“) vymezené Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy na roky 2016-2018 (dále jen „Vyhlášení MŠMT“).

Zásady systému rozdělování prostředků institucionálního plánu formou vnitřní soutěže stanovuje Projektový řád interní rozvojové soutěže, podrobný postup je pak stanoven v Pravidlech interní rozvojové soutěže.

Tematickými okruhy pro rok 2016 jsou:

  1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků.
  2. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
  3. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Řešení projektů interní rozvojové soutěže by mělo přispět k plnění cílů Dlouhodobého záměru VŠE na roky 2016-2020 a jeho Aktualizace na rok 2016. V případě projektů zaměřených na inovaci předmětů/kurzů rovněž s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění. Aktivity řešené v rámci projektu musí být konané nad rámec běžné pracovní náplně pracovníků, kteří se podílejí na řešení projektu.

Interní rozvojová soutěž není určena pro podporu projektů zaměřených na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel se v IRS může ucházet o podporu fakultního nebo celoškolního projektu (dále jen „projekt“). Jako hlavní navrhovatel může uchazeč podat pouze 1 fakultní a 1 celoškolní projekt, dalších projektů se může zúčastnit pouze jako člen řešitelského týmu.

Za fakultní je považován takový projekt, který řeší téma zahrnující obory dané fakulty a v jehož řešitelském týmu jsou převážně zastoupeni pracovníci a studenti dané fakulty.

Za celoškolní je považován takový projekt, který řeší buď mezioborové téma zahrnující obory různých fakult, nebo rozvoj školy jako celku.

Návrh projektu může podat pouze zaměstnanec VŠE. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být zaměstnanci VŠE a studenti VŠE. Řešitelský tým je nejméně dvoučlenný.

Doba řešení projektu je maximálně 9 měsíců.

Uzávěrka 1. kola přihlášek: 29. ledna 2016 12:00

Začátek řešení projektu: 1. dubna 2016

Projektová přihláška se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím systému ISIS.

Kopie přihlášky v listinné podobě se podává administrátorovi Rozvojové rady fakulty v případě fakultních projektů, resp. tajemníkovi Rozvojové komise VŠE v případě celoškolských projektů. Součástí projektové přihlášky je Karta projektu umístěná na stránkách strategie.vse.cz. Příslušné pokyny k vyplňování jsou k nalezení v informačním systému v elektronické podobě.

Závěrečná zpráva pro ukončené projekty se předkládá prostřednictvím ISIS do 31. 1. 2017.

Podpora projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 1 mil. Kč.

Z projektových prostředků lze hradit:

  • stipendia pro studenty,
  • mzdové náklady (mzdy akademických pracovníků),
  • materiální náklady (materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, knihy aj.),
  • náklady nebo výdaje na služby (zakázky, konzultace, poradenství, knižní výpůjčky, publikační a ediční náklady, nákup software aj.),
  • cestovní náklady (např. úhrady cestovních výloh řešitelů při tuzemských nebo zahraničních cestách nebo náklady na aktivní účast na konferencích, pokud přímo souvisejí s řešením projektu; vložné na zahraničních konferencích),
  • sociální a zdravotní pojištění (34 % ze mzdových prostředků),
  • ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené v souvislosti s řešením projektu.

Z projektových prostředků se nehradí režie.

Řešitel odpovídá za kvalitu navrhovaného projektu, finanční stránku a za dodržení pracovněprávních předpisů. Složení a velikost řešitelského týmu uvedeného v přihlášce musí odpovídat cílům projektu, předpokládanému obsahu a objemu práce.

Projektové přihlášky podané po termínu jsou ze soutěže vyřazené. Stejně tak budou ze soutěže vyřazeny přihlášky na řešení projektů zaměřených na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená kritéria pro hodnocení návrhů projektů hodnotiteli, Náměty pro hodnocení závěrečných zpráv projektů IRS, FAQ aj., jsou zveřejněna na webové stránce VŠE, ve složce Rozvoj a strategie.

V Praze dne 8. 12. 2015

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze