Kritéria hodnocení projektů

Karta projektu

IRS má vlastní kartu projektu, která je ke stažení na webu strategie.vse.cz.

Výběr oponentů

Alespoň jeden z oponentů projektu je z jiné fakulty než navrhovatel projektu (stanovisko RK). Žádný z oponentů není ze stejné katedry jako navrhovatel nebo člen/členové řešitelského týmu.

Vkládání oponentů a oponentských posudků

Vložení oponentů jednotlivých projektů do InSIS zajistí administrátoři jednotlivých RRF v případě fakultních projektů, resp. tajemnice RK v případě projektů celoškolských. Každý z oponentů vkládá svůj posudek prostřednictvím InSIS (sekce eAgenda – Oponentský posudek do Interní rozvojové soutěže; pokud se oponentovi tato položka nezobrazí, je třeba, aby si upravil nastavení zobrazení položek v sekci eAgenda). POZOR, jakmile oponent posudek jednou odešle (tlačítko Odeslat posudek), nemůže již být posudek upravován, odeslání posudku již nelze vrátit zpět. Průběžné uložení posudku je možné pomocí tlačítka Uložit zadané údaje.

Hodnocení projektů oponenty

Oponenti hodnotí projekty na základě 4 kritérií:

  1. soulad projektu s Dlouhodobým záměrem VŠE a jeho Aktualizací,
  2. kvalita řešitelského týmu,
  3. přiměřenost finančních požadavků a
  4. udržitelnost řešení projektu.

Každé kritérium je hodnoceno jedním až pěti body, přičemž 5 bodů je nejlepší možné hodnocení dle každého kritéria.

Hodnocení závěrečných zpráv projektů

Kritériem hodnocení by měl být soulad dosažených cílů a výstupů s plánovanými, dodržení harmonogramu řešení projektu, soulad čerpání prostředků se schváleným rozpočtem, případně řádné zdůvodnění změn v čerpání prostředků či v harmonogramu.