Vyhlášení interní rozvojové soutěže na rok 2020

Rektorka VŠE na návrh Rozvojové komise VŠE vyhlašuje výběrové řízení na rok 2020 na projekty realizované v rámci interní rozvojové soutěže (dále jen „IRS“) vymezené Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy na roky 2019–2020.

Zásady systému rozdělování prostředků institucionálního plánu formou vnitřní soutěže stanovuje Projektový řád interní rozvojové soutěže, podrobný postup je pak stanoven v Pravidlech interní rozvojové soutěže.

Tematickými okruhy pro rok 2020 jsou:

 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
 2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Podrobná specifikace okruhů, která může sloužit jako vodítko pro navrhovatele projektů, je zveřejněna na stránkách strategie.vse.cz.

Řešení projektů interní rozvojové soutěže musí jednoznačně přispět k plnění cílů Dlouhodobého záměru VŠE na roky 2016–2020 (který je strategickým záměrem VŠE ve smyslu novely zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2016) a Plánu realizace strategického záměru VŠE na rok 2020. V případě projektů zaměřených na inovaci předmětů/kurzů musí být projekt v souladu s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu a výstupy z učení, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění. Aktivity řešené v rámci projektu musí být konané nad rámec běžné pracovní náplně pracovníků, kteří se podílejí na řešení projektu.

Interní rozvojová soutěž není určena pro podporu projektů zaměřených na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Interní rozvojová soutěž není určena na podporu projektů zaměřených na realizaci aktivit podpořených v rámci projektu OP VVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“ registrační č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 (dále OP VVV ESF I), na podporu aktivit v rámci projektu OP VVV „Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze“ registrační č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013310 (dále OP VVV ESF II), ani na podporu aktivit realizovaných v rámci jiných celoškolních nebo fakultních projektů z důvodu vyloučení dvojího financování. Zpracování projektového návrhu musí předcházet důkladná analýza potřebnosti projektu ve vztahu k plánovaným činnostem projektů OP VVV ESF I, OP VVV ESF II, centralizovaných projektů na r. 2020, ostatních projektů a zároveň ve vztahu k již realizovaným činnostem v daných oblastech na příslušné fakultě nebo útvaru.

Pokud je fakulta nebo útvar zapojena do řešení projektu OP VVV ESF a OP VVV ESF II a/nebo jiných projektů, je povinností navrhovatele projektu před podáním návrhu konzultovat projektový návrh s koordinátorem či administrátorem projektu OP VVV ESF a koordinátorem či administrátorem projektu OP VVV ESF II na příslušném útvaru či fakultě a řešiteli případných ostatních projektů. Rozvojová rada fakulty si před projednáním projektových návrhů vyžádá stanovisko koordinátorů či administrátorů projektu OP VVV ESF a OP VVV ESF II (Jejich seznam je k dispozici na strategie.vse.cz) a řešitelů ostatních projektů, případně je může přizvat na své zasedání. Závazné vyjádření Rozvojové rady fakulty o vyloučení dvojího financování vzhledem k projektům IRS bude předneseno na zasedání Rozvojové komise VŠE jako součást zápisu z jednání, spolu s prohlášením, že výsledky projektu nebudou komerčně využity.

Na úrovni tematických okruhů IRS je nezbytné dodržet následující:

 1. V rámci prvního tematického okruhu není možné podpořit pedagogickou práci a stejné výstupy u stejných kurzů, které již byly podpořeny v rámci OP VVV ESF I nebo vznik e-learningových kurzů a materiálů, které budou podpořeny z OP VVV ESF II nebo z jiných projektů.
 2. V rámci druhého tematického okruhu není možné podpořit stejnou práci studentů, která již byla podpořena z OP VVV ESF I, bude podpořena z OP VVV ESF II nebo z jiných projektů.

Navrhovatel se v IRS může ucházet o podporu fakultního nebo celoškolního projektu (dále jen „projekt“). Jako hlavní navrhovatel může uchazeč podat pouze 1 fakultní a 1 celoškolní projekt, dalších projektů se může zúčastnit pouze jako člen řešitelského týmu.

Za fakultní je považován takový projekt, který řeší téma zahrnující programy dané fakulty a v jehož řešitelském týmu jsou převážně zastoupeni pracovníci a studenti dané fakulty.

Za celoškolní je považován takový projekt, který řeší buď interdisciplinární téma zahrnující programy různých fakult, nebo rozvoj školy jako celku.

Návrh projektu může podat pouze zaměstnanec VŠE. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být zaměstnanci VŠE a studenti VŠE. Řešitelský tým je nejméně dvoučlenný.

Doba řešení projektu je maximálně 9 měsíců.

Uzávěrka 1. kola přihlášek: 31. ledna 2020 12:00

Začátek řešení projektu: 1. dubna 2020

Projektová přihláška se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím systému InSIS.

Kopie přihlášky v listinné podobě se podává administrátorovi Rozvojové rady fakulty v případě fakultních projektů, resp. tajemníkovi Rozvojové komise VŠE v případě celoškolních projektů. Součástí projektové přihlášky je vyplněná Karta projektu v listinné podobě (umístěná na stránkách strategie.vse.cz). Příslušné pokyny k vyplňování jsou k nalezení v informačním systému v elektronické podobě.

Závěrečná zpráva pro ukončené projekty se předkládá prostřednictvím InSIS do 29. 1. 2021 do 12 hodin.

Podpora projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 1 mil. Kč.

Z projektových prostředků lze hradit:

 • stipendia pro studenty,
 • mzdové náklady (mzdy akademických pracovníků),
 • materiální náklady (materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, knihy aj.),
 • náklady nebo výdaje na služby (zakázky, konzultace, poradenství, knižní výpůjčky, publikační a ediční náklady, nákup software aj.),
 • cestovní náklady (např. úhrady cestovních výloh řešitelů při tuzemských nebo zahraničních cestách, pokud přímo souvisejí s řešením projektu),
 • sociální a zdravotní pojištění (33,8 % ze mzdových prostředků),
 • ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené v souvislosti s řešením projektu.

Z projektových prostředků se nehradí režie.

Řešitel odpovídá za kvalitu navrhovaného projektu, finanční stránku a za dodržení pracovněprávních předpisů. Složení a velikost řešitelského týmu uvedeného v přihlášce musí odpovídat cílům projektu, předpokládanému obsahu a objemu práce.

Projektové přihlášky podané po termínu jsou ze soutěže vyřazeny. Stejně tak budou ze soutěže vyřazeny přihlášky na řešení projektů zaměřených na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, dále přihlášky projektů, jejichž řešení je financováno z jiných zdrojů a/nebo jejichž výsledky by měly sloužit ke komerčnímu využití.

Doporučená kritéria a postup pro hodnocení návrhů projektů hodnotiteli jsou zveřejněny na stránce strategie.vse.cz.