Pravidla Interní rozvojové soutěže

Na základě návrhu Rozvojové komise Vysoké školy ekonomické v Praze a v souladu s Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy (dále jen „Vyhlášení MŠMT“) stanovil rektor

Pravidla Interní rozvojové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Interní rozvojová soutěž (dále jen „IRS“) je soutěž na podporu projektů organizovaná v souladu s Vyhlášením MŠMT a Projektovým řádem. Za organizaci IRS na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) zodpovídá Rozvojová komise VŠE.

Řešení projektů interní rozvojové soutěže by mělo přispět k plnění priorit Dlouhodobého záměru VŠE a jeho každoročních Aktualizací.

Interní rozvojová soutěž není určena pro podporu projektů zaměřených na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

1. Projekty podporované v rámci interní rozvojové soutěže VŠE

Navrhovatel se v IRS může ucházet o podporu fakultního projektu nebo o podporu celoškolského projektu v okruzích určených ve Vyhlášení MŠMT na daný rok (dále jen „projekt“).

Přihlášku nového projektu do IRS na VŠE může podat pouze zaměstnanec VŠE. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být zaměstnanci a studenti VŠE. Řešitelský tým je nejméně dvoučlenný. Navrhovatel projektu přijatého k financování se stává řešitelem projektu.

Jako hlavní navrhovatel může uchazeč podat pouze 1 fakultní a 1 celoškolský projekt, dalších projektů se může zúčastnit pouze jako člen řešitelského týmu.

2. Vyhlášení interní rozvojové soutěže

IRS každoročně vyhlašuje rektor na návrh Rozvojové komise VŠE (dále jen „RK“). Součástí vyhlášení interní rozvojové soutěže je i seznam okruhů, v nichž soutěž probíhá.

Soutěž je vyhlašována zpravidla v říjnu až listopadu. V případě nevyčerpání prostředků na základě 1. kola přihlášek může RK vyhlásit další kolo soutěže pro příslušný rok.

3. Doba řešení projektu

Doba řešení projektu je stanovena ve Vyhlášení soutěže na příslušný rok.

4. Projektová přihláška

Projektová přihláška se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím Integrovaného studijního informačního systému. Kopie přihlášky v listinné podobě se podává administrátorovi na fakultě navrhovatele, resp. tajemníkovi RK v případě celoškolských projektů. Součástí projektové přihlášky je Karta projektu, která je zveřejněna na webových stránkách VŠE, ve složce Rozvoj a strategie. Podmínky podání projektové přihlášky a její náležitosti jsou stanoveny ve Vyhlášení interní rozvojové soutěže pro příslušný kalendářní rok.

5. Hodnocení projektových návrhů

Projektové návrhy posuzuje Rozvojová rada fakulty (dále jen RRF), resp. RK (v případě celoškolských projektů) na základě posudků hodnotitelů. Každý návrh má alespoň 2 hodnotitele. Za výběr hodnotitelů odpovídá RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů. Hodnotitel musí být alespoň držitelem titulu Ph.D. nebo CSc. Posudek vkládá hodnotitel do informačního systému.

U projektů interní rozvojové soutěže je prioritní soulad projektového návrhu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze a s  jeho Aktualizací a Institucionálním plánem na rok, v němž bude navržený projekt řešen, kvalita řešitelského týmu, udržitelnost řešení projektu a přiměřenost finančních prostředků vzhledem k předpokládaným cílům a výstupům projektu.

RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů budou posuzovat rovněž úměrnost finančních požadavků (včetně nároků na mzdy a stipendia) prostředkům, které má fakulta, resp. VŠE k dispozici na interní soutěž v rámci institucionálního programu.

Výsledky hodnocení projektových návrhů a návrhů finančního zabezpečení pro projekty doporučené k přijetí předává RRF k vyjádření RK.

V případě požadavků RRF nebo RK na dopracování nebo úpravy projektového návrhu v rámci přihlášky IRS budou tyto změny řešitelem předloženy pouze v listinné podobě a přiloženy k vytištěné přihlášce IRS. Podrobné informace o požadovaných změnách pak budou zpracovány v závěrečné zprávě.

O výsledku hodnocení projektového návrhu (přidělení nebo nepřidělení prostředků na řešení projektu) vyrozumí RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů navrhovatele písemně nebo elektronicky. V případě přidělení prostředků je součástí vyrozumění také informace o jejich výši a pokyny pro jejich využívání. V případě rozdílu mezi požadovanými a přidělenými prostředky musí řešitel projekt a jeho rozpočet upravit v souladu s pokyny RRF, příp. RK.

Výsledky hodnocení budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

6. Hospodaření s projektovými prostředky

Řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků.

Finanční prostředky na řešení projektu jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi řešitelem a VŠE.

Prostředky přidělené na projekt jsou čerpány na základě interního čísla zakázky, které přiděluje oddělení rozpočtu a evidence (EO ÚK REK). Fakultní i celoškolské projekty budou evidovány na fakultě řešitele případně na pracovišti řešitele, není-li řešitel pracovníkem některé z fakult. Informace o čerpání prostředků poskytuje tajemník fakulty řešitele, příp. jím pověřená osoba, resp. tajemník RK v případě celoškolského projektu.

Přidělené prostředky musí být během doby řešení projektu vyčerpány. Přidělené prostředky jsou evidovány na samostatné zakázce. Příkazcem operace a správcem rozpočtu jsou osoby uvedené v  Kontrolním řádu.

Při čerpání prostředků z rozpočtových položek Cestovné, Služby a Materiální náklady je možné prostředky v průběhu každého kalendářního roku řešení projektu přesouvat mezi těmito položkami pouze po písemném oznámení zodpovědné osobě na fakultě (tajemník, příp. jím pověřená osoba), resp. tajemníkovi RK v případě celoškolského projektu. S žádostí o ostatní změny je nutné se obrátit na předsedu RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů. Všechny tyto změny v čerpání včetně jejich zdůvodnění je nutné uvést v závěrečné zprávě.

7. Ukončení projektu

O hodnocení projektu rozhoduje RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů, na základě posouzení výsledků řešení projektu uvedených v závěrečné zprávě. Závěrečnou zprávu je řešitel povinen předložit RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů, do 31. 1. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce poskytnutí podpory. Závěrečná zpráva informuje o dosažených výsledcích řešení projektu a musí obsahovat:

  • postup a metody práce při řešení projektu,
  • zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu uvedených v projektové přihlášce,
  • stručnou zprávu o průběhu případné služební cesty,
  • zprávu o udržitelnosti řešení projektu,
  • zprávu o hospodaření s finančními prostředky za dobu řešení projektu,
  • zdůvodnění eventuálních změn v řešení projektu.

Závěrečná zpráva se předkládá prostřednictvím informačního systému. V závěrečné zprávě je řešitel povinen uvést veškeré změny v průběhu prací na projektu, a to s odůvodněním změn.

Ukončený projekt hodnotí RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů podle stupnice:

a) splněno,
b) nesplněno.

Doporučená kritéria pro hodnocení ukončených projektů jsou na webové stránce VŠE, ve složce Rozvoj a strategie.

Výsledky hodnocení budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. Možnost zastavení projektu

Z důvodů nedodržení podmínek stanovených těmito pravidly může být projekt předčasně ukončen. RRF podává RK návrh se zdůvodněním na předčasné ukončení fakultních projektů; návrh na předčasné ukončení celoškolských projektů podává se zdůvodněním RK její předseda. Sporné případy řeší RRF, resp. RK v případě celoškolských projektů. Fakulta je povinna zastavit uvolňování veškerých finančních prostředků přidělených na tento projekt do doby rozhodnutí RK. Rozhodnutí je nutné přijmout bez zbytečného odkladu. Návrh na předčasné ukončení projektu předkládá RK ke schválení rektorovi.

9. Všeobecné pokyny a informace

Projekt nebo jeho části musí být dokončeny v souladu se závaznými termíny stanovenými v projektové přihlášce.

Žádost o změnu v řešitelském týmu je nutné adresovat předsedovi RRF, resp. předsedovi RK v případě celoškolských projektů. Předseda RRF, resp. předseda RK v případě celoškolských projektů tyto změny schvaluje.

V případě, že ze závažných důvodů nebude řešitel moci pokračovat v řešení projektu, stává se řešitelem spoluřešitel splňující podmínky IRS, který musí uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu IRS. Nemá-li řešitel v týmu takového spoluřešitele, projekt bude ukončen a dosud nevyčerpané prostředky se poskytovateli vrátí.

Řešitel je povinen všechna oznámení o změnách vhodným způsobem archivovat pro vlastní potřebu.

RK je oprávněna vyloučit v další rozvojové soutěži návrh projektu navrhovatele, jehož projekt v předchozích letech byl hodnocen jako „nesplněný“. V takovém případě může být řešiteli zamítnut návrh projektu IRS z tohoto důvodu po dobu 5 let.

Při objednávání literatury z prostředků projektu musí řešitel sledovat pokyny knihovny VŠE.

Platí, že vlastníkem majetku pořízeného z prostředků projektu je VŠE.