Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE 2016

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2016 (dále jen ADZ VŠE 2016) je konkretizací úkolů vycházejících z návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (dále jen DZ VŠE). Vychází jak z vlastních potřeb a strategických záměrů VŠE formulovaných v DZ VŠE, tak z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Nástin dosažení cílů uvedených v ADZ VŠE 2016 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na léta 2016–2018, který je předkládán jako samostatný dokument.

Při zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2016 byly využity dílčí výsledky dosavadního řešení projektu IPn KREDO.

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů

 • Uvést do souladu návrh standardů a pravidel pro vnitřní hodnocení a zajištění kvality s připravovanou novelou zákona o vysokých školách a s podzákonnými předpisy.
 • Připravit návrh systému akreditace studijních programů v rámci VŠE v podmínkách institucionální akreditace (bude-li institucionální akreditace zakotvena v novele zákona o vysokých školách).
 • Vyhodnotit zkušenosti s podmínkami studia dle stávajícího studijního a zkušebního řádu a připravit novou úpravu studijního a zkušebního řádu, který by na jedné straně reflektoval změny vyplývající z novely VŠ zákona, na druhé straně by dával dostatečnou flexibilitu pro rozvíjení nových programů a forem studia při zachování vysokých nároků na kvalitu absolventů.
 • Analyzovat s předstihem zájem uchazečů o akademické a profesně orientované studijní programy a v návaznosti na výsledky připravit odpovídající strukturu studijních programů.
 • Zahájit budování systému sběru a analýzy kvalitativních i kvantitativních ukazatelů relevantních pro národní a mezinárodní akreditace, pro národní i mezinárodní srovnávání vysokých škol formou žebříčků, pro financování VŠE z veřejných zdrojů i pro přípravu výročních zpráv.
 • Prokázat předpoklady VŠE pro mezinárodní akreditaci AACSB (Association to Advance Collegiate School of Business) formou podání žádosti Eligibility Application.
 • Aktivně se podílet na hlavních činnostech AACSB, vyplňovat systematicky údaje do databází AACSB a účastnit se dotazníkových šetření, sestavit a proškolit projektový tým.
 • Ustanovit mezinárodní poradní orgán rektorky International Advisory Board.
 • Pokračovat v přípravě sebehodnotící zprávy (Self-Assesment Report) pro fakultní akreditaci EQUIS Fakulty podnikohospodářské mezinárodní organizací EFMD.
 • Opětovně využít část prostředků z daru České spořitelny na podporu aktivit studentských organizací.
 • Realizovat kurz rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy, post-doktorandy a akademické pracovníky VŠE ve dvou bězích.
 • Umožnit následné individuální konzultace k realizaci závěrečných projektů účastníků kurzů a individuální aplikaci aktivizačních metod rozvíjejících kritické myšlení ve výuce.
 • Rozšířit nabídku stávajících seminářů pro doktorandy a akademické pracovníky o seminář k formulaci výsledků učení a o metodologický seminář zaměřený na využití interaktivních pedagogických metod ve výuce.
 • Využít zahraničních zkušeností k podpoře začínajících učitelů a zprostředkovávat jim tyto zkušenosti.
 • Zjišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od účastníků kurzů a názory dalších akademických pracovníků na obsah a formu nabízených kurzů a seminářů.
 • Poskytovat akademickým i neakademickým pracovníkům kurzy zvyšující jejich odborné, pedagogické, prezentační, jazykové i manažerské schopnosti.
 • Podpořit kvalifikační růst vybraných akademických pracovníků poskytnutím tvůrčího volna.

2. Diverzita a dostupnost

 • Vypracovat komparaci studijního systému na VŠE a vybraných zahraničních univerzitách, využít zkušeností studentů výměnných programů i zkušeností škol s akreditací AACSB, s cílem identifikovat zásadní faktory pro zvýšení kvality studia na VŠE.
 • Vyhodnotit dosavadní zkušenosti s kombinovaným a distančním studiem na VŠE a stanovit předpoklady a podmínky pro jejich další rozvoj na VŠE.
 • Vyhodnotit informační zdroje (tištěné i elektronické) dostupné na VŠE, včetně procesu jejich získávání a využívání, a realizovat změny s cílem zvýšit intenzitu jejich využití pro výzkumné i studijní účely.
 • Zavést podmínky pro větší rozšíření elektronických studijních opor, včetně možnosti veřejného přístupu k nim, při současném využití těchto nástrojů na podporu propagace VŠE.
 • Vypracovat analýzu MBA programů v ČR a připravit jednotná pravidla pro realizaci MBA programů na VŠE.
 • Připravit nový stipendijní řád VŠE, který by umožnil podpořit nadané studenty již v prvním ročníku studia.
 • Zintenzivnit spolupráci se středními školami při propagaci silných stránek VŠE a výhod, které studium na VŠE nabízí.
 • Analyzovat efektivnost studijního systému v podmínkách, kdy vysoký podíl studentů je zaměstnán během studia; na základě této analýzy provést úpravy, které by umožnily zvýšit efektivnost a intenzitu vyučovacího procesu při racionálnějším využití časového fondu akademických pracovníků i studentů a rovněž i prostorových kapacit školy.
 • Zavést systém včasné identifikace „specifických skupin studentů“ a v návaznosti na účelovou finanční podporu z MŠMT rozšířit systém finanční podpory „specifických skupin studentů“ na VŠE.
 • Informovat v rámci propagace studia na VŠE o vysoké úrovni služeb SHS, bezbariérovosti školy a dalších výhodách pro znevýhodněné studenty.
 • Uspořádat pro uchazeče o studium z řad studentů se specifickými potřebami přípravný kurz z matematiky za pomoci kompenzačních postupů a pomůcek spojený s uspořádáním přijímacího řízení nanečisto.
 • Rozvinout systematickou spolupráci se středními školami s cílem usnadnit absolventům středních škol jejich přechod na vysokoškolský systém studia. Ve spolupráci s vedením fakult realizovat možnost prezentací VŠE středním školám, které budou specificky připravené pro jejich studenty.
 • Prohloubit spolupráci SHS a Rozvojového a poradenského centra s cílem systematicky podporovat studenty se specifickými potřebami při hledání zaměstnání po ukončení studia na VŠE.
 • Realizovat individuální kariérové poradenství studentům a zaměstnancům školy, které bude zaměřeno na zlepšování uplatnění absolventů na trhu práce.
 • Realizovat rozvoj odborných způsobilostí pracovníků zodpovědných za poradenství.
 • Rozšířit individuální kariérové poradenství o inovativní kursy k nastartování profesní kariéry. Uzpůsobit poradenské služby i potřebám studentů ze znevýhodněných skupin.
 • Uspořádat dvakrát v roce veletrh pracovních příležitostí Šance, usilovat o zvýšení počtu účastníků ze strany zájemců o zaměstnání z řad studentů a absolventů VŠE.
 • Realizovat akce firem na VŠE ve formách HR prezentací, workshopů, odborných přednášek a speciálních akcí a cíleně vyhledávat a rozvíjet nadání studentů.
 • Usilovat o aktivní rozpoznávání specifického nadání studentů pomocí širokého spektra nástrojů. Podporovat účast studentů na odborných soutěžích.
 • Pořádat pravidelně seznamovací kursy pro studenty prvních ročníků.
 • Podílet se na zajištění veletrhu pracovních příležitostí pro zdravotně znevýhodněné studenty Job Fair, který se koná na VŠE v roce 2016.
 • Pokračovat v činnosti Akademické psychologické poradny a propagovat její činnost mezi studenty.
 • Identifikovat hlavní příčiny studijní neúspěšnosti znevýhodněných studentů a realizovat opatření vedoucí k jejímu snížení, současně zavést systém pravidelného sledování a vyhodnocování příčin studijní neúspěšnosti znevýhodněných studentů.
 • Zavést v rámci nového stipendijního řádu stipendijní podporu pro sociálně znevýhodněné studenty v jejich širším zapojení do mezinárodních výměnných programů.
 • Zvýšit informovanost studentů o podmínkách placení poplatků za studium tak, aby více motivovaly studenty neprodlužovat dobu studia a zejména u sociálně znevýhodněných studentů nedocházelo k dalšímu zhoršení situace v důsledku poplatků za studium.
 • Nastavit v rámci nového stipendijního řádu podmínky pro poskytování ubytovacího stipendia tak, aby nejen přispívalo k úhradě nákladů na bydlení, ale současně i motivovalo k řádnému studiu.

3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti

 • Zvýšit podíl zejména studentů bakalářského stupně studia, kteří se zapojí do mobilitních programů.
 • Posílit a rozšířit stávající nabídku míst na zahraničních univerzitách zejména pro bakalářské výměnné pobyty při zachování její kvality, vytipovat partnerské školy vhodné i pro studenty menších oborů.
 • Rozšířit možnosti krátkodobých studijních výjezdů. Podporovat i jiné formy výjezdů zejména bakalářských studentů než semestrální výměnné pobyty s důrazem na letní školy a pracovní stáže.
 • Rozvíjet kvalitní nabídku předmětů v cizím jazyce. Zvýšit počet anglicky vyučovaných předmětů v požadované struktuře i kvalitě.
 • Navýšit počet letních škol realizovaných na VŠE.
 • Zlepšit standard ubytování zahraničních studentů na kolejích včetně nezbytného odpovídajícího jazykového vybavení personálu.
 • Pokračovat v řešení projektu Study in Prague.
 • Aktivně vyhledávat možnosti rozvoje double/joint degree oborů.
 • Podpořit dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků za účelem pedagogické i výzkumné činnosti.
 • Zahájit práce na vytvoření metodiky hodnocení cizojazyčných předmětů a programů ze strany zahraničních studentů.
 • Oslovit vybrané partnerské školy s návrhem rozšíření spolupráce o konkrétní výměny učitelů (zámořské školy) či o zapojení VŠE jako partnera do společných projektů v rámci Erasmus+.
 • Organizovat semináře zaměřené na projekty mezinárodní spolupráce (Erasmus+, Fulbright, Aktion, CEEPUS, EQUIS, EPAS, AACSB atd.).
 • Preferovat pro zařazení do sítě partnerských univerzit školy s mezinárodními akreditacemi umístěné v mezinárodních žebříčcích (zejm. AACSB, EPAS, EQUIS či ze sítě CEMS či PIM).

4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE

 • Modernizovat webové stránky, vytvořit anglickou verzi webových stránek RPC.
 • Aktualizovat a modernizovat databázi absolventů a systém sběru dat.
 • Udržovat systém sledování uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu, využít získané poznatky k následným návrhům úprav obsahu studijních oborů.
 • Rozšířit pořádání odborných, příp. společenských akcí s absolventy, posílit networking. Pokračovat v realizaci projektu Absolventské středy.
 • Rozvíjet nabídku celoživotního vzdělávání, odborných kurzů a letních škol, posílit propagaci těchto aktivit mezi absolventy, využít synergie s Absolventskými středami.
 • Rozšířit pořádání sportovních akcí.
 • Vydávat v elektronické formě Zpravodaj pro absolventy 2x ročně, připravit tištěnou podobu pro Den s VŠE.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.
 • Vyhodnotit pilotní provoz jednotlivých programů xPORT Business Akcelerátoru a zahájit jejich ostrý provoz. Zvýšit počet projektů firem v rámci programu iPORT, rozšířit počet mentorů v programu aPORT a zvýšit počet projektů pro podniky z praxe v programu cPORT.
 • Soustředit aktivity Centra pro dějiny VŠE na digitalizaci pramenů ze Spisovny VŠE a budování základního elektronického archivu z těchto dokumentů. Pokračovat ve výzkumu k dějinám VŠE v Praze s důrazem na reformní období 60. let.
 • Vydat anglickou verzi zbylé části I. dílu publikace k dějinám VŠE a připravit k vydání sbírku dokumentů k dějinám VŠE.
 • Podpořit moderní formy komunikace VŠE na sociálních sítích, posílit komunikaci zaměřenou na zájemce o studium a absolventy.
 • Posílit dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol.
 • Podpořit organizaci akcí pro zájemce o studium na VŠE. Realizovat veletrh veřejných vysokých škol na VŠE pro studenty středních škol.
 • Podpořit konkurenceschopnost na trhu celoživotního vzdělávání.
 • Zlepšit vnímání značky VŠE mezi absolventy, posílit jejich pocit sounáležitosti s VŠE a hrdosti na Alma Mater.
 • Zlepšit mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti, podporovat PR aktivity, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.
 • Podpořit regionální komunikaci Fakulty managementu.

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

 • Zpracovat analýzu možnosti akreditace celoškolního doktorského studijního programu.
 • Zhodnotit stávající situaci v oblasti nabídky placených doktorských programů v anglickém jazyce v oblasti ekonomických a podnikových věd v České republice a v okolních státech. Navrhnout podstatné parametry případného nového doktorského programu.
 • Zintenzivnit osvětovou činnost v oblasti výzkumných projektů s důrazem na projekty mezinárodní.
 • Prohloubit informační i finanční podporu mezinárodní projektové činnosti.
 • Zpracovat projekt modernizace agendy ediční činnosti vědeckých časopisů.
 • Podpořit začlenění, resp. udržení vědeckých časopisů vydávaných na VŠE v uznávaných světových databázích.

6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

 • Připravit rozpočet na rok 2016 v revidované podobě. Nově zohlednit oblast transferu znalostí a technologií, placených studijních programů v cizím jazyce a celoživotního vzdělávání.
 • Vyhodnotit dopady změn ve Vnitřním mzdovém předpisu účinných od 1. 9. 2015, včetně zhodnocení postupu fakult při sjednocování zařazování akademických pracovníků do mzdových tříd.
 • Připravit a projednat investiční plán školy na období 2016–2020 včetně zdrojů jeho financování.
 • Realizovat veřejnou zakázku na mzdový a personální informační systém a zahájit jeho implementaci včetně migrace a paralelního zpracování dat.
 • Vyhodnotit potřeby a využití ubytovacích kapacit na kolejích školy včetně návrhů případného prodeje zbytného majetku. Navrhnout dlouhodobý program oprav a rekonstrukcí majetku kolejí.
 • Vyměnit strukturovanou kabeláž ve východním křídle Nové budovy.
 • Vybudovat nové optické trasy mezi lokalitami Žižkov, Jarov a Jižní Město a připravit tak záložní trasy pro budoucí výměnu nevyhovujících optických kabelů.
 • Zkvalitnit pokrytí wi-fi signálem a zvýšit propustnost wi-fi sítí používaných na VŠE.
 • Pokračovat v zajištění kvality vybavení počítačových učeben a studoven.
 • Zvýšit zabezpečení dat informačních systémů prostřednictvím nákupu diskového pole včetně infrastruktury.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2016 byla po projednání Správní radou VŠE a Vědeckou radou VŠE schválena Akademickým senátem VŠE dne 26. 10. 2015.