Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2011

Ke stažení (PDF)

Obecný kontext:

Pro rok 2011 lze v návaznosti na výraznou redukci výdajů státního rozpočtu a s tím spojený pokles rozpočtu veřejných vysokých škol jako celku očekávat i citelné meziroční snížení příjmů VŠE ze státního rozpočtu jak v rámci příspěvku na vzdělávací činnost, tak i v ostatních ukazatelích financování a patrně i ve výši institucionální podpory na vědecko-výzkumnou činnost. Tato situace by se však pro VŠE měla stát nejen hrozbou, ale spíše příležitostí pro další zefektivnění akademických i ostatních činností.

Během roku 2011 lze v souladu s programovým prohlášením vlády ČR ze srpna 2010 očekávat zrychlení prací na reformě terciárního vzdělávání směřující mimo jiné k vyšší diverzifikaci institucí terciárního vzdělávání. Dle aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT na rok 2011 pak lze předpokládat další postup prací na změnách zásad a pravidel financování vysokých škol, v nichž se výrazněji odrazí tzv. kvalitativní ukazatele.

S ohledem na probíhající demografický pokles i na postupnou implementaci tzv. boloňského procesu lze očekávat poměrně silný tlak na snížení počtu nově přijímaných studentů jak do studia bakalářského, tak zejména do studia navazujícího magisterského.

Naplňování Dlouhodobého záměru VŠE i jeho aktualizací bude počínaje Výroční zprávou za rok 2011 zahrnuto jako samostatný bod Výroční zprávy o činnosti VŠE. Kromě toho bude plnění Aktualizace dlouhodobého záměru pravidelně vyhodnocováno vedením VŠE a zpráva o plnění bude 2x ročně předložena k projednání kolegiu rektora VŠE (odpovídá prorektor pro strategii VŠE).

1.    Kvalita a relevance akademické činnosti

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Snížit počet studentů, kterým je prominuta při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia (NMS) přijímací zkouška, motivovat prominutím přijímací zkoušky pouze excelentní studenty VŠE.
 • Diskutovat o nové podobě přijímacího řízení do NMS, která napomůže výběru vynikajících studentů z ostatních vysokých škol včetně zahraničních.
 • Aplikovat novou podobu (technickou stránku) přijímacího řízení do NMS na FPH (zavedení e-testování pro předmět ekonomika a odborný předmět, kde otázky jsou náhodně generovány z ISIS pro každého uchazeče) v lednu 2011. V případě úspěšné aplikace na FPH připravit testové báze pro přijímací zkoušky i na ostatních fakultách s termínem do léta 2011.
 • Analyzovat současný stav a alternativní modely přijímacích řízení na VŠE a jejich parametrů s ohledem na profil absolventů všech typů studia, nalézt nejvhodnější model vedoucí ke snížení rozdílu mezi počtem přijatých uchazečů a počtem absolventů bez snižování náročnosti studia, provést pilotní ověření.
 • Vyhodnotit formální i obsahovou správnost předmětů a studijních plánů (formální pomocí kontroly v ISIS, obsahovou prostřednictvím garantů oborů a  proděkanů fakult).
 • Vytvořit systém interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS.
 • Zkontrolovat, zda garanti všech oborů studijních programů mají minimálně hodnost docent a garanti všech předmětů minimálně vědeckou hodnost (CSc. / Ph.D.), jména garantů oborů přidat jako atribut do ISIS.
 • Porovnat strukturu předmětové ankety VŠE a ostatních veřejných vysokých škol s využitím zkušeností ze zahraničních partnerských VŠ (CEMS), na základě výsledků analýz připravit novou podobu předmětové ankety; připravit motivační systém pro zvýšení návratnosti anket. Využít získaných zkušeností i pro obecnou část studentské ankety.
 • Implementovat závěry z pilotního projektu Learning outcomes napříč obory studijních programů fakult VŠE.
 • Zkontrolovat, zda akreditované obory a předměty pro distanční a kombinovanou formu studia jsou vybaveny speciálními výukovými pomůckami.
 • Analyzovat míru využívání již vytvořených e-testů a analyzovat změny prostupnosti jednotlivých předmětů po zavedení těchto testů.
 • Provést první zkoušky Cambridge ESOL na katedře anglického jazyka (KAJ) v období květen, červen 2011, odborně proškolit examinátory, zahájit standardní výuku v přípravných kurzech pro tyto zkoušky. Připravit jednosemestrální e-learningový kurs stejného zaměření.
 • Provést inventuru stávajících smluv o součinnosti a o poskytnutí prostor se studentskými organizacemi působícími na VŠE, neobnovit smlouvy s organizacemi nefunkčními a průběžně uzavírat roční smlouvy s případně nově vzniklými organizacemi.
 • Využít pro podporu studentských organizací grant rektora VŠE a České spořitelny, vytvořit oficiální databázi studentských organizací.
 • Dokončit plnou integraci doktorského studia do ISIS.
 • Promítnout podporu impaktovaných a recenzovaných časopisů vydávaných Nakladatelstvím Oeconomia do smlouvy s generálním partnerem Českou spořitelnou, a. s.

Odpovídá: prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

2.    Personální zabezpečení akademické činnosti

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Rozdělovat prostředky z institucionální podpory jak fakultám, tak akademickým pracovníkům a doktorandům jak na principu zásluhovosti, tak na principu interní grantové soutěže.
 • Prostřednictvím Ceny rektora za prestižní publikaci VŠE motivovat autory nejlepších vědeckých prací.
 • Doporučit fakultám finančně zainteresovat jejich akademické pracovníky a doktorandy na zvyšování tzv. kvalitativního ukazatele (VKM/B3).
 • Zdokonalit jazykovou vybavenost akademických pracovníků VŠE tak, aby byli schopni v rámci své vědecké a pedagogické činnosti (jako hostující profesoři a účastníci mezinárodních konferencí a mezinárodních workshopů) prezentovat specifickou problematiku svého oboru v cizím jazyce.
 • Připravit Kurz rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro začínající učitele VŠE a realizovat jeho výuku i hodnocení jeho účinnosti z pohledu začínajících učitelů.
 • Připravit a realizovat workshop se zahraničním lektorem na specifická témata (formulace učebních cílů, specifika týmové práce studentů, využití a tvorba případových studií, alternativní metody hodnocení).
 • Připravit pilotní projekt péče o talentované studenty.
 • Realizovat workshop s tuzemským lektorem otevřený širší akademické obci (prezentační dovednosti, rétorika, technické zpracování prezentací apod.).
 • Zvážit v případě nutnosti změny stupnice mzdových tarifů úpravu směřující k podpoře excelence a udržení nejkvalitnějších pracovníků.

Odpovídají: prorektoři a kvestor v rámci své působnosti 

3.    Internacionalizace

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Uzavřít nové smlouvy o mezinárodní spolupráci s dalšími partnerskými školami.
 • Posílit nabídky odborných předmětů menších oborů, akreditovat nové předměty v anglickém a ruském jazyce a kontrolovat kvalitu výuky formou studentské ankety. Cílem je nabízet cca 70 kurzů v cizím jazyce za semestr.
 • Posílit oboustrannou mobilitu studentů, zvýšit počet přijímaných (na cca 450) i vysílaných (na cca 430) studentů zejména na úrovni navazujících magisterských a doktorských studijních programů.
 • Zvýšit počet studentů přijímaných do cizojazyčných studijních programů.
 • Zvýšit podíl pedagogů vyučujících v cizích jazycích na min. 12 %  z celkového počtu učitelů.
 • Zvýšit počet kurzů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky, počet kurzů hostujících profesorů nabízených v různých světových jazycích i počet učitelů hostujících na zahraničních vysokých školách.
 • Zvýšit počet studentů cizojazyčných navazujících magisterských programů z rozvojových zemí nebo ze zemí procházejících procesem společenské i ekonomické transformace.
 • Zahájit přípravu mezinárodní akreditace pro FMV.

Odpovídá: prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

4.    Spolupráce s praxí

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Zpracovat zprávu o činnosti stávajících podnikatelských inkubátorů a inovačních center, předložit ji na podzim 2011 k projednání kolegiu rektora s návrhem dalšího rozvoje této formy spolupráce VŠE s praxí.
 • Rozpracovat kariérové mapy absolventů VŠE, zpracované v roce 2010. Tyto kariérové mapy mohou posloužit absolventům k porovnání jejich kariéry s ostatními, studentům pro lepší plánování budoucího uplatnění, fakultám pro zpětnou vazbu a zaměstnavatelům pro lepší přehled o uplatnění absolventů VŠE.
 • Vytvořit celoškolský systém umožňující evidovat a řídit zapojení odborníků z praxe do pedagogické a výzkumné činnosti fakult.
 • Realizovat v oblasti práce s absolventy Koncepci práce s absolventy VŠE 2010 – 2013 schválenou vedením VŠE dne 24. 5. 2010.

Odpovídá: prorektor pro sociální záležitosti a finance

5.    Dostupnost vysokoškolského vzdělání

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Zajistit osobní asistenty pro znevýhodněné studenty.
 • Nakoupit notebooky se speciálním kompenzačním software.
 • Doplnit webové stránky o informace v českém znakovém jazyce.
 • Zpracovat studie o vzdělavatelnosti studentů se sluchovým handicapem.
 • Vytvořit reliéfní přílohy k předmětům Ekonomie, Matematika a Statistika.
 • Poskytovat asistenční a konzultační služby handicapovaným studentům.
 • Pokračovat v dalším rozvoji Univerzity třetího věku.

Odpovídají: prorektor pro sociální záležitosti a finance, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

6.    Poradenství na vysokých školách

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Pokračovat v působení Akademické psychologické poradny.
 • Nabídnout studentům (ve spolupráci RPC, KPSŘ a PwC) zdarma zpracování diagnózy osobních předpokladů pro budoucí kariéru.
 • Realizovat akce firem na VŠE v těchto formách:
  • HR prezentace – informace zástupců firem o společnosti a pozicích, které firmy nabízejí studentům či absolventům VŠE,
  • workshopy – modelová výběrová řízení,
  • odborné přednášky předních manažerů a
  • speciální akce (Den auditorské a daňové profese, Den bank a další).
  • Dvakrát v roce uspořádat veletrh pracovních příležitostí Šance.
  • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích (EconTech, Global Management Challenge a další).
  • Nabízet individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních potížích.

Odpovídá: prorektor pro sociální záležitosti a finance

7.    Propagace a marketing

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Analyzovat výsledky přijímacího řízení se zaměřením na uchazeče ze Slovenské republiky, z Prahy, ze Středočeského a z Jihočeského kraje; v návaznosti na výsledky této analýzy zaměřit marketingové akce na uchazeče z těchto míst.
 • Připravit inovované propagační materiály.
 • Převést webové stránky všech pracovišť VŠE do jednotné grafiky, průběžně aktualizovat obsah, inovovat anglické verze webových stránek VŠE.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus.
 • Zúčastnit se alespoň 2 veletrhů v zahraničí.
 • Inzerovat v celostátních médiích.
 • Pokračovat v budování jednotného vizuálního stylu.
 • Připravit celostátní soutěž pro studenty středních škol v oblasti účetnictví.
 • Motivovat akademické pracovníky ke zvýšení vystupování v masmédiích a k přispívání do nich a k jejich vystupování coby zástupců školy, resp. jejích fakult.

Odpovídá: prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

 8.    Efektivita a běžné financování

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Vytvořit metodiku rozpisu tzv. kvalitativního ukazatele (VKM/B3) a implementovat ji do metodiky rozdělení rozpočtu VŠE včetně rozhodnutí o podílu výkonové, kapitační a kvalitativní složky v rozdělení rozpočtu.
 • Vytvořit metodiku stanovování kvót pro přijímání do jednotlivých typů studijních programů na jednotlivých fakultách.
 • Zabezpečit po technické stránce databázové prostředí pro sledování ukazatelů vstupujících do rozdělení rozpočtu včetně propojení agend ekonomického informačního systému a studijního informačního systému.
 • Vytvořit databáze kvantitativních a kvalitativních ukazatelů rozhodných pro rozdělení rozpočtu VŠE.
 • Aplikovat procesní model ekonomických agend na systém řízené dokumentace.
 • Rozvíjet systém sponzorů s klasickou partnerskou pyramidou, obnovovat stávající smlouvy a navazovat smlouvy nové.
 • Pokračovat ve striktním přístupu k výběru prostředků do Stipendijního fondu a z těchto zdrojů podporovat zahraniční studijní pobyty posluchačů a jejich sportovní, kulturní a společenské aktivity.
 • Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.

Odpovídají: prorektor pro strategii, kvestor, prorektor pro sociální záležitosti a finance

 9.     Investiční financování

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Pokračovat ve virtualizaci serverů s cílem zefektivnit provoz a vytvořit prostor pro další rozvoj a zabezpečení podpory provozovaných databází a agend.
 • Zahájit virtualizaci učeben/studoven a vybraných koncových stanic s cílem snížit budoucí výdaje na obnovu těchto stanic a zjednodušit správu.
 • Zahájit v rámci investičního programu MŠMT akci Nástavba a rekonstrukce Nové budovy VŠE s termínem dokončení v roce 2012.
 • Zahájit v případě uvolnění prostředků operačního programu další  etapu rekonstrukce a přístavby areálu FM v Jindřichově Hradci
 • Realizovat s využitím prostředků operačního programu životní prostředí investiční akci komplexní zateplení koleje Jarov III G.

Odpovídají: kvestor, ředitel Výpočetního centra

10.  Ubytování a stravování studentů

Konkretizace úkolů pro rok 2011:

 • Zvýšit při rekonstrukci kolejí počet jednolůžkových kolejí.
 • Zpracovat stručnou analýzu týkající se možností zvýšení konkurence ve stravování.

Odpovídá: kvestor