Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2012

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2012 (dále jen ADZ VŠE 2012) je konkretizací úkolů vycházejících z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 – 2015 (dále jen DZ VŠE). Vychází jak z vlastních potřeb a strategických záměrů VŠE formulovaných v DZ VŠE, tak z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2012. Nástin dosažení cílů uvedených v ADZ VŠE 2012 je uveden v Institucionálním rozvojovém plánu VŠE na rok 2012, který je přílohou této Aktualizace.

1. Kvalita a relevance akademické činnosti

 • Provést optimalizaci struktury a současně zvýšit náročnost studijních povinností s cílem dát větší prostor těm, které jsou zásadní z hlediska profilu absolventa; uvést do souladu náročnost předmětů a jejich kreditovou zátěž.
 • Podpořit diverzitu studijních programů a nesoustřeďovat se pouze na pomaturitní studium, posílit vícezdrojové financování a dlouhodobou finanční udržitelnost jednotlivých programů a oborů, dále odlišit akademického a profesního bakaláře.
 • Připravit žádost o prodloužení ECTS Label a DS Label, aktualizovat informační balíček, rozvíjet ISIS a anglickou verzi webových informací.
 • Zvýšit prostupnost studia při zachování kvality.
 • Sladit evidenci programů celoživotního vzdělávání s ostatními agendami ISIS včetně archivace absolventů a jejich výsledků.
 • Zavést systémová pravidla pro uznávání předchozího studia.
 • Provést analýzu výsledků státních maturit ve vztahu k výsledkům studentů VŠE.
 • Vyhodnotit pilotní fázi implementace Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání a zvážit možnost plošné implementace.
 • Podporovat excelentní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti včetně dopadu do financování (s využitím prostředků na institucionální podporu).
 • Rozvíjet kvalitu impaktovaných časopisů vydávaných Nakladatelstvím Oeconomica (NO) a systematicky vytvářet předpoklady k zařazení recenzovaných časopisů vydávaných NO mezi impaktované časopisy.
 • Podporovat rozvoj vědecké činnosti doktorandů a mladých akademických pracovníků formou interních grantových projektů zaměřených na řešení aktuálních problémů.
 • Propojit výsledky vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti formou zapojení studentů NMS do tvorby diplomových prací navázaných na existující vědecko-výzkumné projekty.
 • Vytvořit motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií, prohloubit diferenciaci stipendií.
 • Posílit význam kvalitní publikační činnosti v rámci požadavků na studenty doktorských studijních programů.
 • Zapojit vědecké a akademické pracovníky do přípravy projektů 8. rámcového programu, projektů bilaterální vědecké spolupráce atd., vytvořit pro to odpovídající motivační schéma, rozšířit informační podporu; rozvíjet spolupráci s výzkumnými pracovišti v zahraničí.
 • Dokončit práce na přijetí Etického kodexu VŠE.

Odpovídají: prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, prorektorka pro vědecko-výzkumnou činnost

2. Personální rozvoj

 • Vytvořit systém práce s nadanými post-doktorandy tak, aby mohli dále pokračovat ve své výzkumné činnosti na katedrách a fakultách.
 • Vysílat přednostně doktorandy a post-doktorandy na zahraniční výzkumné pobyty.
 • Rozvíjet pedagogické a sociálně psychologické dovednosti doktorandů a post-doktorandů.

Odpovídají: prorektor pro strategii, prorektorka pro vědecko-výzkumnou činnost

3. Internacionalizace

 • Uzavřít nové smlouvy o mezinárodní spolupráci s dalšími partnerskými školami.
 • Zvýšit nabídku odborných předmětů v anglickém jazyce. Posílit nabídku odborných předmětů i v dalších světových jazycích.
 • Připravit nové obory v angličtině (včetně předmětů společného základu), zejména na bakalářském stupni.
 • Posílit oboustrannou mobilitu studentů, zvýšit počet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrovni navazujících magisterských a doktorských studijních programů.
 • Zvýšit počet studentů přijímaných do cizojazyčných studijních programů.
 • Zvýšit podíl pedagogů vyučujících v cizích jazycích.
 • Zvýšit počet kurzů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky, počet kurzů hostujících profesorů nabízených v různých světových jazycích i počet učitelů VŠE hostujících na zahraničních vysokých školách.
 • Zvýšit počet studentů cizojazyčných navazujících magisterských programů z rozvojových zemí nebo ze zemí procházejících procesem společenské i ekonomické transformace.
 • Dokončit proces mezinárodní akreditace EQUIS pro FPH a EPAS pro FMV.

Odpovídá: prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

4. Spolupráce s praxí a péče o absolventy

 • Vytvořit systém sledování uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu s následnými návrhy úprav obsahu studijních oborů.
 • Rozšířit pořádání odborných, příp. společenských akcí s absolventy.
 • Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky a tvorby bakalářských a diplomových prací.
 • Posílit propagaci celoživotního vzdělávání mezi absolventy.
 • Vydávat zpravodaj pro absolventy.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.
 • Sestavit pramennou edici, která by publikovala klíčové dokumenty z dějin VŠE, biografický slovník VŠE a zahájit přípravu souhrnné syntézy Dějin Vysoké školy ekonomické, popř. fakult a jednotlivých oborů.

Odpovídá: prorektor pro sociální záležitosti a finance

5. Dostupnost vysokoškolského vzdělání

 • Umožnit plnohodnotnou přístupnost studia na VŠE pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami do všech nabízených vzdělávacích programů formou integrace. K tomu lze v roce 2012 využít zejména následujících nástrojů:
  • Upravit materiály pro výuku cizích jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina).
  • Zajistit fyzickou účast handicapovaných studentů na výuce; zajistit osobní asistenci v míře potřebné pro vykrytí aktuálních potřeb handicapovaných studentů.
  • Poskytovat asistenční služby po dobu výuky. Ve spolupráci s Centrem simultánního přepisu zajistit na všechny potřebné předměty v roce 2012 zapisovatele.
  • Podpořit uchazeče o studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími potřebami, zorganizovat přijímací řízení nanečisto.
  • Zprostředkovat komunikaci se zaměstnanci školy a zajistit bezproblémový vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do akademického roku.
  • Poskytovat studentům se specifickými potřebami poradenskou činnost, kariérové poradenství.

Odpovídají: prorektor pro sociální záležitosti a finance, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

6. Poradenství na vysokých školách

 • Rozšířit informační služby pro zájemce o studium; posílit spolupráci se středními školami, zejména s pedagogickými poradci.
 • Pokračovat v působení Akademické psychologické poradny; nabízet individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních potížích.
 • Realizovat akce firem na VŠE v těchto formách:
  • HR prezentace – informace zástupců firem o společnosti a pozicích, které firmy nabízejí studentům či absolventům VŠE,
  • workshopy – modelová výběrová řízení,
  • odborné přednášky předních manažerů a
  • speciální akce (Den auditorské a daňové profese, Den bank a další).
 • Dvakrát v roce uspořádat veletrh pracovních příležitostí Šance.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích (EconTech, Global Management Challenge a další).

Odpovídá: prorektor pro sociální záležitosti a finance

7. Propagace a marketing

 • Připravit samostatné propagační materiály fakult v jednotném vizuálním stylu v české i anglické verzi.
 • Posílit komunikační aktivity fakult ve vztahu ke středním školám.
 • Inovovat propagační materiály pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy.
 • Připravit propagační materiály pro doktorské studijní programy.
 • Připravit propagační materiály pro programy celoživotního vzdělávání.
 • Průběžně aktualizovat obsah webových stránek v české i anglické verzi.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání v zahraničí.
 • Inzerovat v celostátních médiích v jednotném vizuálním stylu informace o Dnech otevřených dveří fakult a nabídce studijních oborů na celoškolské i fakultní úrovni.
 • Inzerovat v elektronických médiích.
 • Pokračovat v budování jednotného vizuálního stylu.
 • Posílit PR aktivity, zejména zvýšit četnost vystupování zástupců VŠE v masmédiích.

Odpovídá: prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

8. Efektivita a běžné financování

 • Implementovat metodiku rozpisu tzv. kvalitativního ukazatele (VKM/B3) do metodiky rozdělení rozpočtu VŠE s modifikacemi, jejichž cílem bude motivace ke zvýšení aktivity v tvůrčích a výzkumných činnostech.
 • Zvýšit význam vědeckého výkonu pro hodnocení pracovníků VŠE; podpořit na fakultách vytvoření systému osobního hodnocení pracovníků, kde výkony ve výzkumu a vývoji budou mít významnou váhu.
 • Doplnit do metodiky stanovování kvót pro přijímání do jednotlivých typů studijních programů na fakultách systém sankcí za jejich nedodržování.
 • Zpřístupnit databáze kvantitativních a kvalitativních ukazatelů podstatných pro rozdělení rozpočtu VŠE.
 • Pokračovat ve striktním přístupu k výběru prostředků do Stipendijního fondu a z těchto zdrojů podporovat zahraniční studijní pobyty posluchačů a jejich sportovní, kulturní a společenské aktivity.
 • Rozvíjet ekonomické a personálně mzdové informační systémy v oblasti podpory rozhodovacích procesů konečných uživatelů správních agend, racionalizovat stávající celoškolské administrativní procesy související s financováním.
 • Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů a připravit zavedení elektronické spisové služby.

Odpovídají: prorektor pro strategii, kvestor, prorektor pro sociální záležitosti a finance

9. Investiční financování

 • Dokončit v rámci investičního programu MŠMT akci Nástavba a rekonstrukce Nové budovy VŠE.
 • Realizovat další etapu rekonstrukce a přístavby areálu FM v Jindřichově Hradci s využitím operačních programů VaVpI a Životní prostřední
 • Dokončit s využitím prostředků operačního programu Životní prostředí (schválený projekt Zateplení objektu G kolejí VŠE) investiční akci komplexního zateplení koleje Jarov III G.
 • Virtualizovat a obnovit počítačové pracovní stanice a software tak, aby umožňovaly provoz pod perspektivním operačním systémem (Windows 7) a podpořily tak pedagogický i vědecko-výzkumný proces.

Odpovídají: kvestor, ředitel Výpočetního centra

10. Ubytování a stravování

 • Pokračovat ve zvyšování standardu ubytování na kolejích VŠE.
 • Vyhodnotit změny v možnostech stravování studentů, ke kterým došlo v roce 2011.

Odpovídá: kvestor

Příloha: Návrh Institucionálního rozvojového plánu VŠE na rok 2012 předložený na MŠMT 31.10.2011