Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2013

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013 (dále jen ADZ VŠE 2013) je konkretizací úkolů vycházejících z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 – 2015 (dále jen DZ VŠE). Vychází jak z vlastních potřeb a strategických záměrů VŠE formulovaných v DZ VŠE, tak z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2013. Nástin dosažení cílů uvedených v ADZ VŠE 2013 je uveden v Institucionálním rozvojovém plánu VŠE na rok 2013, který je přílohou této Aktualizace.

1. Kvalita a relevance akademické činnosti

 • Připravit a odeslat žádost o prodloužení ECTS Label a DS Label.
 • Nastavit standardy a pravidla pro vnitřní hodnocení a zajištění kvality včetně podpory excelence.
 • Pokračovat v procesu mezinárodní akreditace pracovišť a studijních programů.
 • Nadále provádět a rozvíjet transparentní studentskou evaluaci kurzů.
 • Posilovat kvalitu a výkonnost vědecko-výzkumné činnosti VŠE a jejích pracovišť, podporovat zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti, zvýšit mezioborovou spolupráci.
 • Navrhnout a ověřit nové formy hodnocení odborných znalostí a zejména odborných dovedností studentů.
 • Pokračovat v analýze výsledků státních maturit ve vztahu k výsledkům studentů VŠE a rozhodnout o jejich využívání.
 • Pokračovat v transformaci výuky cizích jazyků směrem k přípravě na získávání mezinárodně uznávaných certifikátů.
 • Založit Centrum pro dějiny VŠE.

Odpovídají: prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, prorektor pro strategii

2. Personální rozvoj

 • Věnovat mimořádnou pozornost podpoře doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (post-doktorandů) v oblasti jejich vědeckého rozvoje, managementu vědy a vzdělávání a rozvoji jejich sociálně-pedagogických dovedností, jakož i podpoře osob, které se těmto skupinám osob intenzivně věnují.

Odpovídají: prorektor pro strategii, prorektorka pro vědecko-výzkumnou činnost

3. Internacionalizace

 • Uzavřít nové smlouvy o mezinárodní spolupráci s dalšími partnerskými školami.
 • Zvýšit nabídku odborných předmětů v anglickém jazyce. Posílit nabídku odborných předmětů i v dalších světových jazycích.
 • Připravit nejméně jeden nový bakalářský obor v angličtině.
 • Posílit oboustrannou mobilitu studentů, zvýšit počet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrovni navazujících magisterských a doktorských studijních programů.
 • Zvýšit počet studentů přijímaných do cizojazyčných studijních programů.
 • Zvýšit podíl pedagogů vyučujících v cizích jazycích.
 • Zvýšit počet kurzů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky, počet kurzů hostujících profesorů nabízených v různých světových jazycích.
 • Zvýšit počet učitelů VŠE hostujících na zahraničních vysokých školách.

Odpovídá: prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

4. Spolupráce s praxí a péče o absolventy

 • Vytvořit systém sledování uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu s následnými návrhy úprav obsahu studijních oborů.
 • Rozšířit pořádání odborných, příp. společenských akcí s absolventy.
 • Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky a tvorby bakalářských a diplomových prací.
 • Posílit propagaci celoživotního vzdělávání mezi absolventy.
 • Vydávat zpravodaj pro absolventy.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.
 • Pokračovat ve zpracovávání dějin VŠE.

Odpovídá: prorektor pro sociální záležitosti a finance

5. Dostupnost vysokoškolského vzdělání

 • Umožnit plnohodnotnou přístupnost studia na VŠE pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami do všech nabízených vzdělávacích programů formou integrace. K tomu lze v roce 2013 využít zejména následujících nástrojů:
  • Převést studijní materiály do digitální podoby v rozsahu 5 000 stran výukových materiálů.
  • Integrovat studenty se speciálními studijními potřebami do denní výuky a celoškolských aktivit; zajistit osobní asistenci v míře potřebné pro vykrytí aktuálních potřeb handicapovaných studentů.
  • Poskytovat asistenční služby po dobu výuky. Ve spolupráci s Centrem simultánního přepisu zajistit na všechny potřebné předměty v roce 2013 zapisovatele a s českou komorou tlumočníků do znakového jazyka zajistit kvalitního tlumočníka.
  • Podpořit uchazeče o studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími potřebami, zorganizovat přijímací řízení nanečisto. Ve spolupráci s fakultami VŠE připravit modifikované přijímací řízení s ohledem na individuální potřeby handicapovaných uchazečů.
  • Zprostředkovat komunikaci se zaměstnanci školy a zajistit bezproblémový vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do akademického roku.
  • Poskytovat studentům se specifickými potřebami poradenskou činnost, kariérové poradenství.
  • Rozšířit služby studovny pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami o možnost studovat cizí jazyky s pomocí kompenzačních pomůcek.

Odpovídají: prorektor pro sociální záležitosti a finance, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

6. Poradenství na vysokých školách

 • Rozšířit informační služby pro zájemce o studium; posílit spolupráci se středními školami, zejména s pedagogickými poradci.
 • Pokračovat v působení Akademické psychologické poradny; nabízet individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních potížích.
 • Realizovat akce firem na VŠE v těchto formách:
  • HR prezentace – informace zástupců firem o společnosti a pozicích, které firmy nabízejí studentům či absolventům VŠE,
  • workshopy – modelová výběrová řízení,
  • odborné přednášky předních manažerů
  • speciální akce (Den auditorské a daňové profese, Den bank a další).
 • Dvakrát v roce uspořádat veletrh pracovních příležitostí Šance.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích (EconTech, Global Management Challenge a další).
 • Nabízet kariérové poradenství studentům i zaměstnancům školy; umožnit přístup k informacím na webových stránkách Rozvojového a poradenského centra v oblasti kariérového poradenství neomezenému počtu studentů.

Odpovídá: prorektor pro sociální záležitosti a finance

7. Propagace a marketing

 • Připravit sadu propagačních materiálů k 60. výročí založení VŠE.
 • Podpořit konference, vědecké workshopy a další aktivity, které budou realizovány u příležitosti 60. výročí založení VŠE.
 • Vytisknout samostatné propagační materiály fakult v jednotném vizuálním stylu v české i anglické verzi.
 • Posílit komunikační aktivity fakult ve vztahu ke středním školám.
 • Inovovat propagační materiály pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy.
 • Průběžně aktualizovat obsah webových stránek v české i anglické verzi.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání v zahraničí.
 • Inzerovat v tištěných i elektronických médiích. Zaměřit se zejména na propagaci Dní otevřených dveří fakult a nabídku bakalářských studijních oborů.
 • Pokračovat v budování jednotného vizuálního stylu.
 • Podporovat PR aktivity, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.

Odpovídá: prorektorka pro zahraniční vztahy a PR

8. Efektivita a běžné financování

 • Zvážit možnosti změn v organizaci a financování bakalářských studijních programů vedoucí ke zvýšení efektivity vzdělávání v těchto programech.
 • Analyzovat připravenost na případné zavedení finanční spoluúčasti studentů.
 • Připravit se na změnu personálního a mzdového systému z důvodu předpokládaného ukončení podpory ze strany dodavatele.
 • Provést změny ekonomických informačních systémů v návaznosti na legislativní změny od r. 2013.
 • Snížit rozsah odpadlé a přesunuté výuky.
 • Detekovat klíčové řídící procesy a provést kontrolu jejich nastavení.
 • Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.

Odpovídají: kvestor, prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, prorektor pro strategii

9. Investiční financování

 • Realizovat přechod na nový operační systém koncových stanic a nový operační systém počítačové sítě včetně tím podmíněného rozvoje informačních systémů.
 • Realizovat další etapu rekonstrukce a přístavby areálu FM v Jindřichově Hradci s využitím operačních programů VaVpI a Životní prostředí, která byla odložena z roku 2012.
 • Pokračovat v použití rozhodující části dotačních i vlastních investičních prostředků do oprav, obnovy a rekonstrukcí a zkvalitňování stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit, včetně obnovy majetku kolejí a menz.

Odpovídají: kvestor, ředitel Výpočetního centra

10. Ubytování a stravování

 • Průběžně sledovat kvalitu poskytovaných ubytovacích a stravovacích služeb a vyhodnocovat názory jejich uživatelů z řad studentů i zaměstnanců.
 • Pokračovat v postupném zvyšování standardu ubytování na kolejích VŠE.

Odpovídají: prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, kvestor

Příloha: Institucionální rozvojový plán VŠE na rok 2013