Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2015

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE 2015) je konkretizací úkolů vycházejících z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 – 2015 (dále jen DZ VŠE). Vychází jak z vlastních potřeb a strategických záměrů VŠE formulovaných v DZ VŠE, tak z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nástin dosažení cílů uvedených v ADZ VŠE 2015 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na rok 2015, který je přílohou této Aktualizace.
Při zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2015 byly využity dílčí výsledky dosavadního řešení projektu IPn KREDO.

1. Kvalita a relevance akademické činnosti

 • Pokračovat v přípravě standardů a pravidel pro vnitřní hodnocení a zajištění kvality.
 • Posílit internacionalizaci všech činností VŠE, využít potenciál prohloubení internacionalizace vědecko-výzkumných aktivit.
 • Prohloubit využití aktuálních vědeckých poznatků ve výuce za pomoci elektronických informačních zdrojů pořizovaných na VŠE.
 • Pokračovat v podpoře a rozvoji mezinárodních jazykových certifikátů udělovaných VŠE.
 • Rozvíjet a případně propojovat informační systémy na VŠE tak, aby lépe podporovaly kvalitní akademickou činnost.
 • Aktualizovat dokumenty generované studijním informačním systému a u vybraných dokumentů vytvořit cizojazyčné mutace.
 • Dokončit transformaci nakladatelství Oeconomica a změny systému vydávání publikací.
 • Systematicky podporovat nadané studenty.
 • Snížit studijní neúspěšnost při zachování studijní náročnosti.
 • Optimalizovat systém přijímacího řízení.
 • Upravit předpisovou základnu ve studijně-pedagogické oblasti.
 • Racionalizovat systém vytváření rozvrhu na VŠE.
 • Podporovat činnost studentských organizací přispívajících k naplňování cílů VŠE.

2. Personální rozvoj

 • Věnovat mimořádnou pozornost podpoře doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (post-doktorandů) v oblasti jejich vědeckého rozvoje, managementu vědy a vzdělávání a rozvoji jejich sociálně-pedagogických dovedností, jakož i podpoře osob, které se těmto skupinám osob intenzivně věnují.
 • Podpořit kvalifikační růst vybraných akademických pracovníků poskytnutím tvůrčího volna.
 • Dokončit ověření systému hodnocení výkonnosti akademických, případně neakademických pracovníků.
 • Podporovat zapojení matek s dětmi předškolního věku do akademických činností.

3. Internacionalizace

 • Uzavřít nové smlouvy o mezinárodní spolupráci s dalšími partnerskými školami pro výměnné studijní pobyty.
 • Zvýšit nabídku odborných předmětů v anglickém jazyce. Posílit nabídku odborných předmětů i v dalších světových jazycích.
 • Podpořit realizaci studijních oborů v angličtině.
 • Posílit oboustrannou mobilitu studentů, zvýšit počet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrovni bakalářských a doktorských studijních programů.
 • Zvýšit počet studentů přijímaných do cizojazyčných studijních programů.
 • Zvýšit podíl pedagogů vyučujících v cizích jazycích, nabídku předmětů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky, počet kurzů hostujících profesorů nabízených v různých světových jazycích a počet učitelů VŠE hostujících na zahraničních vysokých školách.
 • Podpořit přípravy na mezinárodní oborové akreditace EPAS a EQUIS a jejich realizaci.

4. Spolupráce s praxí a péče o absolventy

 • Pokračovat v systému sledování uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu s následnými návrhy úprav obsahu studijních oborů.
 • Rozšířit pořádání odborných, příp. společenských akcí s absolventy.
 • Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky a tvorby bakalářských a diplomových prací.
 • Posílit propagaci celoživotního vzdělávání mezi absolventy.
 • Vydávat zpravodaj pro absolventy.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.
 • Pokračovat ve zpracovávání dějin ekonomického vysokého školství v ČR a dějin VŠE.
 • Rozvíjet poradenskou činnost pracovišť VŠE.
 • Rozvíjet akcelerátor xPORT a podporovat tak přenos výsledků výzkumu VŠE a podnikatelských záměrů studentů VŠE do praxe.

5. Dostupnost vysokoškolského vzdělání

 • Rozvíjet plnohodnotnou přístupnost studia na VŠE pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami do všech nabízených vzdělávacích programů formou integrace, zejména:
  • posílit dostupnost materiálů pro studenty se specifickými studijními potřebami;
  • rozvíjet integraci studentů se speciálními studijními potřebami do denní výuky a celoškolských aktivit;
  • poskytovat asistenční služby po dobu výuky;
  • podpořit uchazeče o studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • zprostředkovat komunikaci se zaměstnanci školy a zajistit bezproblémový vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do akademického roku;
  • poskytovat studentům se specifickými potřebami poradenskou činnost včetně kariérového poradenství;
  • zajistit studentům se speciálními vzdělávacími potřebami kompenzační pomůcky, které budou snadno dostupné a na dostatečné úrovni;
  • zajistit a kontrolovat bezbariérovost areálu VŠE;
  • vytvořit systém podpory studia v zahraničí pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • vytvořit podmínky pro studium rodičů během tzv. uznané doby rodičovství.

 6. Poradenství na vysokých školách

 • Poskytovat informační služby zájemcům o studium; posílit spolupráci se středními školami, zejména s pedagogickými poradci.
 • Pokračovat v působení Akademické psychologické poradny; poskytovat individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních potížích či řeší studijní nebo kariérová dilemata.
 • Realizovat akce firem na VŠE ve formách HR prezentací, workshopů, odborných přednášek a speciálních akcí.
 • Uspořádat dvakrát v roce veletrh pracovních příležitostí Šance.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích.

7. Propagace a marketing

 • Posílit komunikační aktivity fakult ve vztahu ke středním školám, zejména osobní návštěvy (tzv. spanilé jízdy) studentů i učitelů fakult, připravit a zakoupit PR předměty.
 • Podpořit moderní formy komunikace VŠE v sociálních sítích, posílit komunikaci zaměřenou na středoškoláky.
 • Podpořit organizaci akcí pro středoškolské studenty na VŠE.
 • Připravit videoprezentaci VŠE v anglické verzi.
 • Inovovat a vytisknout propagační materiály pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině.
 • Podpořit marketing programů celoživotního vzdělávání.
 • Podpořit propagaci vědeckých časopisů VŠE.
 • Inovovat a vytisknout samostatné propagační materiály fakult v jednotném vizuálním stylu v české i anglické verzi.
 • Průběžně aktualizovat obsah webových stránek v české i anglické verzi.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání v ČR i v zahraničí, podílet se na projektu E-Fair CEMS.
 • Inzerovat v tištěných i elektronických médiích. Zaměřit se zejména na propagaci Dní otevřených dveří fakult, nabídku bakalářských studijních oborů a podporu cizojazyčných studijních oborů.
 • Podpořit regionální komunikaci Fakulty managementu.
 • Podporovat PR aktivity, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.

8. Efektivita a běžné financování

 • Implementovat změny ve způsobu stanovení počtů studentů (kvóty, studenti studijních programů v cizím jazyce) pro potřeby sestavování rozpočtu školy.
 • Průběžně analyzovat připravenost školy na případné zavedení financování vysokých škol prostřednictvím rámcových smluv a spolupracovat s MŠMT na přípravě mechanismu výpočtu prostředků v návaznosti na sady ukazatelů kvality a výkonu.
 • Analyzovat uživatelské potřeby v souvislosti se změnou personálního a mzdového systému z důvodu předpokládaného ukončení podpory ze strany dodavatele. Připravit podmínky výběrového řízení.
 • Provést změny ekonomických informačních systémů v návaznosti na legislativní změny v roce 2015 včetně případného zavedení a režimu vykazování dle zákona o rozpočtové zodpovědnosti.
 • Zapojit informační systémy VŠE do systému státní pokladny (v rozsahu pro veřejné vysoké školy) včetně implementace konsolidační vyhlášky.
 • Vyhodnotit finanční dopady převodu budovy Menzy Italská ze SÚZ na VŠE včetně případné úhrady vzešlých nákladů.
 • Provést reintegraci ekonomických informačních systémů SÚZ v souvislosti s převody majetku.
 • Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů včetně rozvoje systému spisové služby.

9. Investiční financování

 • Použít rozhodující část dotačních i vlastních investičních prostředků na opravy, obnovu a rekonstrukce spojené se zkvalitňováním stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit, s prioritou postupné rekonstrukce Staré budovy v areálu Žižkov.
 • Věnovat zvýšenou pozornost obnově a rekonstrukcím majetku kolejí a menz.
 • Pokračovat v postupné rekonstrukci počítačových učeben a sítí informačních a komunikačních technologií a související infrastruktury.
 • Pokračovat v obnově infrastruktury pro informační systémy.

10. Ubytování a stravování

 • Průběžně sledovat kvalitu a využívání poskytovaných ubytovacích a stravovacích služeb a vyhodnocovat názory jejich uživatelů z řad studentů i zaměstnanců.
 • Pokračovat v postupném zvyšování standardu ubytování na kolejích VŠE v souvislosti s optimalizací jejich využití.
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v ubytovacích zařízeních školy (především jazykového vybavení personálu) s ohledem na rostoucí počet zahraničních studentů.

Příloha: Institucionální plán VŠE na rok 2015