Dlouhodobý záměr VŠE na roky 2016-2020

Ke stažení (PDF)

Mise

Posláním VŠE je poskytovat českým i zahraničním studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru manažerských, ekonomických a dalších studijních programů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia s velmi dobrým uplatněním na mezinárodním trhu práce. Studijní programy jsou zajišťovány vysoce kvalifikovanými, kompetentními a  motivovanými akademickými pracovníky.

VŠE systematicky rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost, včetně přípravy studentů v doktorských studijních programech, a to při respektování neoddělitelnosti pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Škola je mezinárodně uznávaným odborným pracovištěm a partnerem při spolupráci s vládními i nevládními institucemi a podnikatelskou sférou.

Mezi hodnotové priority VŠE patří otevřenost novým myšlenkám a přístupům. Univerzita usiluje o kolegiální partnerství v akademické obci a hájí svobodné vyjadřování myšlenek a idejí. Vysoká škola ekonomická v Praze je společensky odpovědnou institucí, jež vede své studenty k etickému chování, sociální a environmentální odpovědnosti, a to s ohledem na aktuální výzvy globalizujícího se světa a s tím souvisejícími multikulturními aspekty ekonomicko-společenského života.

Vize

Cílem VŠE je zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského a ekonomického vzdělávání v zemích střední Evropy. VŠE chce být vyhledávanou mezinárodně respektovanou výzkumnou univerzitou poskytující elitní bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v manažerských, ekonomických a příbuzných oborech na všech fakultách, a kvalitní programy celoživotního vzdělávání určené špičkovým manažerům. VŠE si přeje vychovávat takové absolventy, kteří budou mít potřebný potenciál posilovat v rámci svého profesního působení širší sociálně-morální a environmentální odpovědnost ve společnosti.

Kontext Dlouhodobého záměru

VŠE poskytuje ekonomické vzdělání v širokém spektru studijních programů a jejich oborů, její absolventi se dobře uplatňují na národním i mezinárodním trhu práce.

Období let 2016–2020 bude nicméně obdobím, které vnese do univerzitního prostředí zásadní kvalitativní změny ovlivněné zejména

 • pokračujícím demografickým poklesem a z něj vyplývající snižující se poptávkou po vysokoškolském vzdělání a změnou struktury uchazečů o studium,
 • připravovanou diverzifikací vysokoškolského vzdělávání v podobě profilace studijních programů,
 • změnami legislativy zejména v oblasti akreditací a zajišťování kvality a v oblasti podpory výzkumné, vývojové a inovační činnosti,
 • změnami v systému financování vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti z veřejných zdrojů,
 • rostoucí konkurencí v oblasti vysokoškolského vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni,
 • dynamickým vývojem trhu práce přinášejícím měnící se nároky korporátní a veřejné sféry na absolventy vysokých škol,
 • pokračující internacionalizací univerzitního prostoru.

Strategické priority VŠE

V návaznosti na popsaný vnější kontext, realizaci Dlouhodobého záměru VŠE na roky 2011–2015, Dlouhodobý záměr MŠMT na roky 2016–2020, výstupy projektu IPn KREDO a v souladu se stanovenou misí a vizí VŠE byly stanoveny následující klíčové strategické priority rozvoje VŠE na období 2016–2020:

 1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů
 2. Diverzita a dostupnost
 3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti
 4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE
 5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
 6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

Strategické záměry a dílčí cíle v jednotlivých prioritních oblastech, nástroje k jejich dosažení, indikátory

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů

Strategické záměry:

 • Trvale zvyšovat kvalitu všech činností na VŠE.
 • Rozvíjet kolegiální a motivující pracovní prostředí akademických i neakademických pracovníků a studentů, podporovat jejich etické, společensky, morálně a environmentálně odpovědné chování a komunitní angažovanost.
 • Dosáhnout vnějších ocenění zvyšování kvality.
 • Zlepšit věkově-kvalifikační strukturu akademických pracovníků.
 • Podporovat rozvoj kompetencí akademických pracovníků jako klíčového faktoru pro rozvoj kvalitní výuky a vědecko-výzkumné práce.

Dílčí cíle:

 • Zavést systém vnitřního hodnocení a zajištění kvality vedoucí k trvalému zvyšování kvality všech činností na VŠE.
 • Posílit rozhodování založené na kvalitativních i kvantitativních datech.
 • Trvale zvyšovat kvalitu akademického prostředí včetně rozvoje studentských aktivit.
 • Posilovat mezinárodní a multikulturní prostředí na VŠE.
 • Získat reakreditaci EPAS, akreditaci EQUIS a v delším horizontu i akreditaci AACSB.
 • Získat institucionální akreditaci, bude-li tuto možnost obsahovat novela zákona o vysokých školách.
 • Zlepšovat i nadále umístění VŠE, jejích fakult a realizovaných oborů v renomovaných mezinárodních žebříčcích.
 • Motivovat pracovníky k jejich akademickému působení výlučně v rámci VŠE.
 • Podporovat pracovníky v rozvíjení jejich mezinárodních kontaktů a v zapojení do mezinárodních vědecko-pedagogických komunit posilující mezinárodní pozici a dimenzi VŠE.
 • Využít předpokládaného snížení zátěže pracovníků v pedagogické oblasti k dalšímu zvyšování její kvality, k rozšíření aktivních forem výuky a ke zvýšení výkonnosti ve vědecko-výzkumné činnosti a v dalších tvůrčích činnostech.
 • Získat a udržet nejlepší absolventy doktorského studia pro jejich další působení na VŠE.
 • Připravovat doktorandy a post-doktorandy pro jejich účast v pedagogickém procesu, poskytovat příležitost pro rozvoj pedagogické a sociálně psychologické kompetence doktorandů i akademických pracovníků s cílem posílit jejich připravenost pro formování odborných i přenositelných kompetencí studentů a pro rozvoj jejich kritického myšlení.
 • Realizovat vhodné nástroje podpory doktorandů a mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi – vytvořit prostředí, v němž budou motivování k nepřerušovanému, plnohodnotnému akademickému působení.
 • Podporovat sportovní aktivity a přiměřený rozvoj fyzické kondice akademických pracovníků.

Nástroje:

 • Implementovat systém vnitřního hodnocení kvality jednotlivých činností se zřetelem na kvalitu vzdělávacího procesu.
 • Vybudovat v rámci VŠE systém sběru a analýzy ukazatelů relevantních zejména pro národní a mezinárodní akreditace, pro národní i mezinárodní srovnávání vysokých škol formou žebříčků, pro financování VŠE z veřejných zdrojů i pro přípravu výročních zpráv.
 • Vytvořit mezinárodní poradní orgán International Advisory Board a organizovat jeho pravidelná zasedání na VŠE.
 • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat naplňování Dlouhodobého záměru a jeho aktualizací.
 • Poskytovat při splnění podmínek stanovených VŠE zázemí studentským spolkům a organizacím, udržovat komunikaci mezi vedením VŠE a studentskými organizacemi. Finanční podporu nadále poskytovat formou grantové soutěže.
 • Vypracovat sebehodnotící zprávy pro mezinárodní akreditace, připravit a realizovat návštěvy hodnotících komisí, vybrat studijní obory odpovídající akreditaci AACSB, vytvořit a proškolit pracovní týmy, zpracovat a implementovat realizační plán pro získání akreditace AACSB.
 • Rozvíjet podmínky pro dlouhodobé zaměstnávání zahraničních akademických pracovníků včetně vícezdrojového financování.
 • Podporovat kvalifikační růst vybraných akademických pracovníků poskytováním tvůrčího volna.
 • Zavést systém osobního hodnocení pracovníků s vazbou na systém odměňování.
 • Zohlednit jazykové kompetence při přijímání nových akademických pracovníků.
 • Rozvíjet na fakultách systém práce s nadanými post-doktorandy.
 • Zvyšovat odborné, pedagogické, prezentační, jazykové i manažerské schopnosti akademických i neakademických pracovníků.
 • Realizovat kurzy rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a post-doktorandy VŠE, včetně následných individuálních konzultací.
 • Inovovat a rozšířit nabídku odborných seminářů pro doktorandy a akademické pracovníky v oblasti rozvoje jejich pedagogické kompetence.
 • Průběžně sledovat činnosti renomovaných vysokých škol v zahraničí v oblasti rozvoje akademických pracovníků, průběžně zvyšovat kvalitu nabízených kurzů sociálně psychologických a pedagogických dovedností a odborných seminářů pro akademické pracovníky na základě této inspirace i systematické zpětné vazby od účastníků.
 • Realizovat širší nabídku sportovních a pohybově rekreačních aktivit pro zaměstnance.
 • Realizovat zimní i letní sportovní tábory pro děti zaměstnanců VŠE.
 • Rozvíjet činnost univerzitní mateřské školy. Hledat další nástroje pro podporu skloubení akademických aktivit a péče o děti.
 • Zajistit a rozvíjet systém startovacího ubytování (startovacích bytů) pro doktorandy a mladé akademické pracovníky.
 • Nadále poskytovat dostatečné zázemí pro činnost etické komise.
 • Nadále poskytovat zázemí pro národní i mezinárodní akce (semináře, workshopy, konference) popularizující společensky, morálně a environmentálně odpovědný přístup moderní společnosti dovnitř i navenek.

Indikátory:

 • Implementovaný systém vnitřního zabezpečení a zajištění kvality.
 • Implementovaný systém sběru a analýzy dat.
 • Vysoká institucionální kultura a kolegiální mezilidské vztahy.
 • Počet získaných mezinárodních akreditací.
 • Získání institucionální akreditace.
 • Aktivní členství v AACSB a vypracované podklady pro akreditační řízení u AACSB.
 • Umístění v mezinárodních žebříčcích.
 • Podíl nově přijatých akademických pracovníků se znalostí jazyků na určité úrovni dle Společného evropského referenčního rámce.
 • Věkově-kvalifikační struktura pracovníků.
 • Počet nabízených kurzů a odborných seminářů pro doktorandy.
 • Počet kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠE.
 • Počet startovacích bytů pro doktorandy a mladé akademické pracovníky.
 • Pravidelná zasedání etické komise.
 • Aktivní členství VŠE v Principles for Responsible Management Education.

2. Diverzita a dostupnost

Strategické záměry:

 • Přizpůsobit systém studia potřebám moderní univerzity, snižovat studijní neúspěšnost při zachování kvality a náročnosti výuky.
 • Rozvíjet diverzifikovaný systém přístupu ke vzdělávání v rámci všech nabízených studijních programů.
 • Zvýšit dostupnost poskytovaného vzdělávání pro všechny skupiny různým způsobem znevýhodněných studentů a systematicky podporovat rozvoj studentů mimořádně nadaných.
 • Poskytovat kvalitní komplexní poradenské služby zaměstnancům i studentům.

Dílčí cíle:

 • Zavést moderní a flexibilní systém, který by vytvářel podmínky pro realizaci různorodých studijních programů a současně dával předpoklady pro získání institucionální a mezinárodní akreditace.
 • Snižovat nežádoucí studijní neúspěšnost, analyzovat její příčiny.
 • Plně přizpůsobit studijně-pedagogickou oblast podmínkám novelizovaného zákona o vysokých školách.
 • Vyhodnotit stávající systém vedlejších specializací a případně realizovat potřebné změny.
 • Provést rozdělení oborů na profesně a akademicky orientované, zřetelně od sebe tyto skupiny oborů oddělit, akreditovat nové profesně orientované obory.
 • Pokračovat na podkladě současných akademicky pojatých studijních programů v budování elitních magisterských a doktorských studijních programů se silným oboustranným propojením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.
 • Popsat všechny studijní programy pomocí výsledků učení, kterých mají absolventi dosáhnout, přizpůsobit tento popis požadavkům případné novely zákona o vysokých školách a požadavkům vyplývajících z mezinárodních akreditací.
 • Zajistit dostatečné pokrytí vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti tištěnými a elektronickými informačními zdroji včetně souvisejících služeb. Podstatně rozšířit fond cizojazyčné studijní literatury a rozšířit její využití v rámci výuky.
 • Podpořit všestranný rozvoj velmi nadaných studentů.
 • Umožnit plnohodnotné zapojení sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami do všech studijních i mimostudijních aktivit realizovaných na VŠE, včetně ubytování na kolejích, a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí pracovní uplatnění.
 • Poskytovat poradenské služby pro studenty v otázkách studia, profesního uplatnění i osobních potížích. Realizovat pro studenty programy Akademické psychologické poradny zaměřené na  prevenci studijního selhání.
 • Poskytovat poradenské služby též pro zaměstnance VŠE jako podporu zvládání nároků akademické práce a zajišťování její kvality.
 • Rozvíjet spolupráci mezi poradenskými pracovníky VŠE a dalšími pracovníky VŠE s cílem zvyšování kvality celkové nabídky poradenských služeb a jejich diverzifikace.
 • Rozvíjet odborné způsobilosti poradenských pracovníků.
 • Poskytovat širokou nabídku sportovních a pohybových aktivit pro studenty a zaměstnance, včetně nabídky pro osoby se specifickými potřebami.

Nástroje:

 • Vyhodnotit stávající pedagogický proces včetně kreditního systému, přizpůsobit jej dnešním kapacitním, finančním, personálním a technickým možnostem, zvýšit jeho pružnost, identifikovat překryvy ve výuce.
 • Prověřovat kvalitu výuky nejen po formální stránce, ale zejména po stránce obsahové z hlediska výstupů z učení u jednotlivých předmětů a souladu profilu absolventa a studijního plánu u studijních programů. Zahrnout komunikaci s vnějšími partnery jako součást vnitřního hodnocení kvality.
 • Klást důraz na kvalitní seminární výuku a na schopnost studentů psát kvalitní kvalifikační práce, utlumovat pasivní formy výuky ve prospěch forem aktivních.
 • Rozvíjet pomůcky pro distanční a kombinovanou formu studia.
 • Rozvíjet moderní formy výuky včetně většího zapojení elektronických opor výuky.
 • Vytvořit systém sledování příčin studijní neúspěšnosti, zajistit systematický sběr a vyhodnocování dat z přijímacích zkoušek a ze zkouškové agendy.
 • Realizovat na základě analýzy příčin studijní neúspěšnosti změny ve studijních programech, které budou znamenat rovnoměrnější rozložení studijní zátěže během akademického roku i během celého studia. Podporovat garanty oborů v řešení tohoto úkolu.
 • Vyhodnotit dosavadní zkušenosti s kombinovaným a distančním studiem na VŠE a zavést opatření, která by při zachování kvality studia zvýšila atraktivnost těchto forem studia a snížila studijní neúspěšnost.
 • Připravit dle společenských potřeb a strategických záměrů fakult strukturu studijních programů pokrývající poptávku uchazečů o studium a zajišťující adekvátní uplatnění absolventů.
 • Poskytovat prostřednictvím Centra informačních a knihovnických služeb dostatečný výběr kvalitních informačních zdrojů (tištěných i elektronických) pro oborové zaměření vzdělávací i výzkumné činnosti VŠE s důrazem na zahraniční odbornou literaturu. Poskytovat relevantní služby a vytvářet příjemné prostředí (fyzické i virtuální) podporující studium, výuku a výzkum ve čtyřech základních rovinách, tj. v oblasti knihovního fondu a informačních zdrojů, znalostí, vybavení a služeb.
 • Zvážit, případně připravit a realizovat rekonstrukci případně přesun či rozšíření CIKS do jiných vhodných prostor. Připravit projektovou dokumentaci k rekonstrukci, resp. přesunu a rozšíření CIKS.
 • Rozvinout systematickou spolupráci se středními školami s cílem přilákat nadané studenty a usnadnit absolventům středních škol jejich přechod na vysokoškolský systém studia.
 • Vytvořit systém uznávání MOOC kurzů v rámci studijních programů, podpořit jejich tvorbu a umožnit jejich využití jako alternativní studijní formy pro kurzy celoživotního vzdělávání, pro studenty se specifickými potřebami nebo pro studenty ve zvláštních situacích (např. během uznané doby rodičovství).
 • Podporovat mimořádně nadané studenty, zapojit je do řešení vědecko-výzkumných i dalších projektů.
 • Zavést stipendijní podporu velmi nadaných studentů v prvním ročníku studia.
 • Uspořádat pro uchazeče o studium z řad studentů se specifickými potřebami přípravný kurz z matematiky za pomoci kompenzačních postupů a pomůcek spojený s uspořádáním přijímacího řízení nanečisto.
 • Vytvořit stipendijní systém podporující sociálně znevýhodněné studenty v jejich širším zapojení do mezinárodních výměnných programů.
 • Rozšířit spolupráci Střediska handicapovaných studentů (SHS) se studijními odděleními fakult pro včasné řešení individuálních potřeb studentů se specifickými potřebami.
 • Poskytovat studentům se specifickými potřebami bezbariérové ubytování na kolejích VŠE za zvýhodněných podmínek i po stanovenou dobu po skončení studia.
 • Založit burzu práce pro studenty se specifickými potřebami.
 • Vytvořit komplexní systém poradenství pro studenty, který by jim nabízel v případě potřeby rychlou a profesionální pomoc při řešení různých životních situací a problémů.
 • Rozvíjet odborné způsobilosti pracovníků zodpovědných za poradenství.
 • Pokračovat v působení Akademické psychologické poradny.
 • Realizovat kariérové poradenství studentům i zaměstnancům školy.
 • Pořádat pravidelně seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků.
 • Zajistit osobní asistenty pro studenty VŠE se specifickými potřebami.
 • Zajistit včasnou diagnostiku specifických poruch učení.
 • Systematicky podporovat studenty se specifickými potřebami při hledání zaměstnání po ukončení VŠE.
 • Rozšířit spolupráci Střediska handicapovaných studentů, Akademické psychologické poradny a Rozvojového a poradenského centra.
 • Důsledně zajišťovat bezbariérovost všech budov VŠE při stavebních úpravách v areálu VŠE.
 • Podílet se na zajištění veletrhu pracovních příležitostí pro zdravotně znevýhodněné studenty Job Fair, který se koná na VŠE.
 • Vytvořit systém poradenství studentům se specifickými potřebami včetně interní evidence.

Indikátory:

 • Výkony přepočtené na jednoho pedagoga (např. počet studentů, počet vedených kvalifikačních prací, počet zkoušených).
 • Počet profesně orientovaných studijních programů.
 • Podíl studentů, kteří neukončili studium úspěšně.
 • Počet poskytnutých stipendií studentům považovaným za nadané ve smyslu připravované úpravy Stipendijního řádu VŠE.
 • Každoroční přípravný kurz z matematiky a přijímací řízení nanečisto pro studenty se specifickými potřebami.
 • Podíl prostor s bezbariérovým přístupem na celkových prostorách VŠE.
 • Vytvoření systému evidence studentů se specifickými vzdělávacími potřebami v ISIS.
 • Objem digitalizovaných studijních materiálů.
 • Komplexní nabídka poradenských a podpůrných služeb.
 • Počet firem nabízejících pracovní místa v rámci aktivit kariérového poradenství.
 • Počty studentů a zaměstnanců, kteří využijí služby kariérového poradenství.
 • Počet seminářů zaměřených na osobní kariérový rozvoj.
 • Počty seznamovacích kurzů pro nově přijaté studenty a jejich účastníků.

3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti

Strategické záměry:

 • Zvýšit podíl studentů všech stupňů studia, kteří se zapojí do mobilitních programů.
 • Zvýšit počet uchazečů i studentů zapsaných ke studiu programů vyučovaných v cizích jazycích.
 • Rozvíjet služby pro zahraniční studenty.
 • Zvýšit počet zahraničních výukových mobilit, podporovat aktivní zapojování akademických pracovníků do širších mezinárodních vědecko-pedagogických komunit.
 • Zvýšit podíl zahraničních akademických pracovníků působících dlouhodobě (alespoň jeden semestr) na VŠE.

Dílčí cíle:

 • Posílit a rozšířit stávající nabídku míst na zahraničních univerzitách zejména pro bakalářské výměnné pobyty při zachování její kvality.
 • Rozšířit možnosti zahraničních pracovních stáží pro další vytipované obory, případně využít absolventské stáže v rámci programu Erasmus+.
 • Rozšířit možnosti krátkodobých studijních výjezdů.
 • Realizovat mobility na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.
 • Využít letních škol pro vyrovnání reciprocity mobilit v rámci bilaterální spolupráce se zahraničními univerzitami.
 • Vytvořit nabídku magisterských cizojazyčných programů na všech fakultách, resp. na všech vhodných oborech.
 • Rozšířit nabídku double degree a joint degree u stávajících či nově vznikajících oborů.
 • Zahájit realizaci anglicky vyučovaného a pokračovat v realizaci francouzsky vyučovaného exekutivního studia MBA.
 • Zvýšit míru zapojení všech kateder do výuky předmětů v cizích jazycích. Zvýšit počet anglicky vyučovaných předmětů v požadované struktuře i kvalitě.
 • Zachovat současnou úroveň počtu hostujících profesorů.
 • Uzavřít partnerské smlouvy s dalšími vhodnými evropskými i zámořskými školami.
 • Revidovat současné smlouvy s ohledem na kvalitu partnerských škol i na úroveň přijíždějících studentů.
 • Posílit zájem stávajících partnerských škol o výměnný program a o vyrovnání reciprocity.
 • Prohloubit a rozšířit formy spolupráce v rámci stávající partnerské sítě (učitelské mobility, double degree programy, vědecká spolupráce, mezinárodní projekty, study tours).
 • Zlepšit ve spolupráci školy a SÚZ kvalitu ubytovacích služeb a souvisejících služeb pro zahraniční studenty.
 • Zvýšit zapojení zahraničních studentů do akademického i společenského života školy.

Nástroje:

 • Rozšířit stávající oborovou nabídku odpovídající struktuře studia na VŠE. Vytipovat partnerské školy vhodné i pro studenty menších oborů.
 • Zohlednit zahraniční studijní pobyty ve studijních plánech všech studijních programů a úrovní (tzv. mobility window).
 • Propagovat všechny formy podpory individuální mobility včetně zapojení akademických pracovníků jako nezbytného nástroje pro osobní růst a uplatnitelnost absolventa na trhu práce, resp. kariérního růstu akademických pracovníků.
 • Podporovat krátkodobé výjezdy studentů (např. na letní školy apod.).
 • Rozvíjet nabídku předmětů v cizím jazyce.
 • Personálně posílit společné aktivity v cizojazyčných programech (vytvořit Admission Office a Marketing Office).
 • Sjednotit společné administrativní i akademické aktivity při realizaci programů v cizích jazycích.
 • Zpřehlednit systém financování cizojazyčných programů uvnitř VŠE.
 • Posílit možnosti využití akademických, prostorových a administrativních kapacit školy v období prázdnin pro realizaci širokého spektra kurzů a letních škol na komerční i nekomerční bázi.
 • Posílit poradenství a administrativní podporu zahraničním studentům a podporovat jejich spolkový život na VŠE.
 • Opětovně se zapojit do projektu Study in Prague.
 • Implementovat systém hodnocení kvality cizojazyčných oborů srovnatelně s obory vyučovanými v českém jazyce.
 • Vytvořit materiál (manuál) pro přípravu a realizaci nových cizojazyčných oborů.
 • Aktivně vyhledávat možnosti rozvoje double/joint degree oborů.
 • Rozšířit a posílit platformu pro realizaci současného MBA studia v anglickém a francouzském jazyce.
 • Posílit roli zahraniční výukové mobility, resp. výuky předmětů v cizích jazycích jako jedné z alternativních podmínek kariérního růstu.
 • Organizovat semináře zaměřené na projekty mezinárodní spolupráce (Erasmus+, Fulbright, Aktion, CEEPUS, EQUIS, EPAS, AACSB atd.).
 • Sjednotit systém hodnocení výuky realizované hostujícími profesory se systémem hodnocení běžné výuky.
 • Vytipovat vhodné programy letních škol na základě potenciální poptávky a stávající cizojazyčné nabídky. Vyhledat příklady dobré praxe na zahraničních univerzitách. Administrativně podpořit přípravy projektu letních škol.
 • Preferovat pro zařazení do sítě partnerských univerzit školy s mezinárodními akreditacemi umístěné v mezinárodních žebříčcích.
 • Oslovit vybrané partnerské školy s návrhem rozšíření spolupráce o konkrétní výměny učitelů (zámořské školy) či o zapojení VŠE jako partnera do společných projektů v rámci Erasmus+.
 • Využít letní školy pro reciproční plnění smluvních kvót s prestižními partnerskými školami.
 • Sledovat bilance plnění smluvních výměnných kvót a kvalitu studijních výsledků zahraničních studentů z partnerských škol.
 • Sledovat kvalitu zahraničních mobilit studentů VŠE včetně analýzy výstupů ze závěrečných zpráv vyjíždějících studentů.
 • Implementovat metodiku hodnocení cizojazyčných předmětů a programů ze strany zahraničních studentů.
 • Připravit postupně za spoluúčasti školy možnost ubytování zahraničních studentů ve vyšším standardu při odpovídajícím navýšení plateb za ubytování.
 • Přijmout opatření ke zlepšení jazykových znalostí personálu kolejí.
 • Zapojit zahraniční studenty do činnosti všech studentských organizací, systematicky pracovat s absolventy.

Indikátory:

 • Počet studentů vyjíždějících do zahraničí.
 • Počet studentů vyjíždějících na pracovní stáž.
 • Počet studentů vyjíždějících na letní školu v délce trvání min. 1 měsíc.
 • Počet přijatých studentů ze zahraničí na FM JH.
 • Poměr počtu uchazečů k počtu přijatých studentů v cizojazyčných programech.
 • Zpracování manuálu zachycujícího klíčové procesy řízení cizojazyčných oborů na celoškolní i fakultní úrovni.
 • Počet double degree a joint degree programů.
 • Podíl počtu studentů v cizojazyčných oborech na celkovém počtu studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.
 • Realizace exekutivního MBA studia v anglickém a francouzském jazyce.
 • Počet výukových pobytů učitelů v zahraničí (min. 5 dnů).
 • Počet zahraničních akademických pracovníků na VŠE po dobu min. 1 semestru.
 • Počet/podíl předmětů vyučovaných na každé katedře v cizím jazyce.
 • Počet/počet kurzů krátkodobých hostujících profesorů.
 • Počet realizovaných letních škol v době trvání alespoň 2 týdny.
 • Počet partnerských škol.
 • Počet cizojazyčně vyučovaných předmětů ve struktuře odpovídající struktuře přijíždějících studentů.
 • Průměrné studentské hodnocení kvality výuky předmětů vyučovaných v cizím jazyce.
 • Podíl ubytovacích kapacit pro zahraniční studenty ve vyšším standardu ubytování.

4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE

Strategické záměry:

 • Trvale zvyšovat konkurenceschopnost absolventů v národním i mezinárodním měřítku.
 • Výrazně posílit transfer znalostí a technologií z VŠE směrem k vládní, nevládní i podnikatelské sféře, posílit roli VŠE ve společnosti.
 • Posílit národní i mezinárodní povědomí o VŠE jako přední vysokoškolské instituci v České republice, poskytující kvalitní vzdělání v ekonomických a manažerských oborech s širokou uplatnitelností i na mezinárodním trhu práce a realizující kvalitní výzkumnou, publikační a další odbornou činnost.
 • Zlepšit vnímání značky VŠE mezi absolventy, posílit jejich pocit sounáležitosti s VŠE a hrdosti na Vysokou školu ekonomickou v Praze jako Alma Mater.

Dílčí cíle:

 • Posílit připravenost studentů na praxi získáním dovedností a zkušeností v oblasti týmové práce, kooperace při řešení společného úkolu, při řešení konfliktních situací apod. Promítnout tyto požadavky do stávajících i připravovaných studijních programů.
 • Rozvíjet modulární systém výuky cizích jazyků, který nabízí studentům přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
 • Zvýšit zapojení fakult a jejich pracovišť do poradenské činnosti.
 • Stabilizovat a rozšířit kapacity pro komercializaci poznatků z výzkumu, vývoje a inovací a rozvíjet spolupráci s vnějšími partnery VŠE.
 • Rozvíjet spolupráci akademických pracovníků VŠE s průmyslovým a veřejným sektorem zejména v oblasti komerčního výzkumu a vzdělávání.
 • Podpořit rozvoj podnikatelských kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠE.
 • Rozvíjet celoživotní vzdělávání, odborné kurzy pro veřejnost, letní školy.
 • Zpracovat a prezentovat komplexní dějiny VŠE od r. 1953 do počátku 90. let.
 • Zvýšit dostupnost badatelských materiálů týkajících se VŠE.
 • Usnadnit využití dat a informací poskytovaných VŠE.
 • Připravit a důsledně realizovat dlouhodobou komunikační strategii ve vztahu k hlavním cílovým skupinám.
 • Posílit dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol.
 • Zlepšit mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti.
 • Rozvíjet a kontinuálně podporovat mediální prezentaci vzdělávacích, výzkumných i dalších aktivit VŠE, a to i na mezinárodní úrovni.

Nástroje:

 • Analyzovat zejména v oblasti profesně orientovaného bakalářského studia potřeby trhu práce, ve spolupráci se zaměstnavateli zajistit možnost studentských praxí.
 • Pokračovat v systémů sledování uplatnění absolventů jednotlivých oborů a vyhodnocování jejich profilů pro návrhy studijních oborů.
 • Zapojit vnější partnery a odborníky z řad absolventů do celého procesu přípravy strategických dokumentů VŠE.
 • Zapojit odborníky z řad absolventů v oblasti výuky a tvorby diplomových prací.
 • Vybírat a doporučovat vhodné kandidáty z řad studentů na pracovní pozice.
 • Realizovat akce firem na VŠE ve formách HR prezentací, workshopů, odborných přednášek, speciálních akcí.
 • Uspořádat 2 x ročně veletrhy pracovních příležitostí.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích.
 • Rozvíjet a propagovat kurzy celoživotního vzdělávání, odborné kurzy a letní školy, důsledně využívat všech forem komunikačního mixu, posílit propagaci celoživotního vzdělávání mezi absolventy. Propagovat i další aktivity zaměřené na cílovou skupinu absolventů.
 • Zveřejňovat výsledky a příklady dobré praxe a zvýšit informovanost o přínosných projektech na VŠE.
 • Organizovat inkubační a akcelerační programy pro projekty komercializace poznatků z výzkumu, vývoje nebo inovací vzniklých na VŠE nebo v rámci interdisciplinárních týmů více univerzit.
 • Podporovat komerční projekty spolupráce s průmyslovým a veřejným sektorem zejména v oblasti komerčního výzkumu a vzdělávání.
 • Organizovat vzdělávací programy pro rozvoj podnikatelských kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠE.
 • Propagovat vědecké časopisy a odborné publikace VŠE, prezentovat úspěšné výsledky grantových projektů.
 • Poskytovat informační služby pro zájemce o studium, zkvalitnit spolupráci se středními školami, zintenzivnit osobní návštěvy škol a spolupráci s pedagogickými poradci, pořádat odborné semináře pro ředitele, pedagogické poradce a učitele, organizovat Dny otevřených dveří a další akce pro zájemce o studium, vybudovat a průběžně aktualizovat databázi středních škol v ČR i v zahraničí, komunikovat se středoškolskými studenty prostřednictvím moderních elektronických forem.
 • Účastnit se veletrhů vzdělávání typu Gaudeamus, připravovat a realizovat veletrhy veřejných vysokých škol v prostorách VŠE a účastnit se obdobných veletrhů na jiných veřejných vysokých školách.
 • Účastnit se veletrhů vzdělávání v zahraničí, aktivně se účastnit projektů typu E-Fair CEMS, Study in Prague a Study in Czech Republic. Vysílat zástupce VŠE na konference a semináře mezinárodních organizací a sítí vysokých škol (EFMD, AACBS, PIM, CEMS, …).
 • Zapojovat se do akcí s širším celospolečenským dopadem v podobě veřejných vystoupení v celostátních médiích, popularizačních přednášek, studentských akcí, charitativních akcí, sportovních akcí apod.
 • Pokračovat ve zpracování a popularizaci ucelených dějin VŠE, vydat další svazky syntetického díla. Vytvořit digitální archiv historických materiálů ze Spisovny VŠE a dalších historických pramenů.
 • Publikovat vybraná data v podobě otevřených a propojených dat.
 • Zkvalitnit a rozšířit pořádání odborných a společenských akcí s absolventy.
 • Zkvalitnit propagační činnost mezi absolventy formou rozvoje komunikace prostřednictvím sociálních sítí, Zpravodaje pro absolventy a klubovou činností.

Indikátory:

 • Podíl absolventů, kteří během studia získali jazykový certifikát.
 • Počet akcí firem na VŠE.
 • Počet registrovaných absolventů v kurzech celoživotního vzdělávání.
 • Počet úspěšně podpořených projektů inkubace nebo akcelerace.
 • Objem prostředků získaných prostřednictvím komerčního výzkumu.
 • Počet studentů a akademických pracovníků, kteří úspěšně prošli programem nebo specializovanými kurzy pro rozvoj podnikatelských kompetencí.
 • Počty navštívených středních škol a akcí pořádaných pro pedagogické poradce.
 • Počet vystoupení zástupců VŠE v médiích.
 • Několikasvazková syntéza k dějinám VŠE.
 • Plně funkční elektronický archiv historických pramenů k dějinám VŠE zejména ze Spisovny VŠE jako fulltextová elektronická databáze s možností slovního vyhledání a další elektronické (online) práce s historickými dokumenty.
 • Počet publikovaných datových sad VŠE ve formátu otevřených a propojených dat.
 • Počty absolventů registrovaných v databázích VŠE, sociálních sítích, příjemců Zpravodaje pro absolventy, odborných komisí a Klubu absolventů.
 • Počty odborných, společenských a klubových akcí pro absolventy.
 • Počet přednášejících odborníků z praxe (absolventů).
 • Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
 • Počet citací a vystoupení  zástupců VŠE médiích dle databáze Anopress
 • Podíl počtu přihlášek k počtu zapsaných v jednotlivých typech studia.

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

Strategický záměr:

 • Výrazně posílit mezinárodní dimenzi výzkumné činnosti.
 • Zvýšit podíl studentů-samoplátců studujících v doktorském studijním programu v anglickém jazyce.
 • Nadále zvyšovat kvalitu a posilovat mezinárodní dimenzi časopisů vydávaných VŠE.

Dílčí cíle:

 • Výrazně zvýšit podíl počtu podávaných návrhů zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu podávaných návrhů výzkumných projektů.
 • Zvýšit podíl počtu řešených zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu řešených výzkumných projektů.
 • Směřovat výzkumnou činnost k excelenci např. prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 (H2020) včetně projektů Evropské výzkumné rady (ERC).
 • Zapojit pracovníky VŠE do zahraničních evaluačních týmů výzkumného charakteru.
 • Zvýšit publikační výstupy v zahraničí.
 • Zvýšit počet excelentních publikací v zahraničních impaktovaných časopisech ekonomického nebo manažerského zaměření.
 • Zvyšovat podíl článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech vydávaných mimo VŠE na celkovém počtu článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech.
 • Zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů hostujících profesorů na VŠE.
 • Výrazně zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.
 • Poskytnout kvalitní servis akademickým pracovníkům pro domácí a zahraniční výzkumnou činnost v oblasti základního, aplikovaného a smluvního výzkumu (informační servis, technický servis, právní servis atd.).
 • Zvýšit kvalitu, studijní úspěšnost i mezinárodní dimenzi doktorského studia.
 • Zvýšit podíl studentů v doktorském studijním programu v anglickém jazyce (samoplátců).
 • Udržet, popř. zvýšit hodnotu impakt faktoru pro časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers.
 • Internacionalizovat zaměření, fungování a distribuci vědeckého časopisu Prague Economic Papers.
 • Vytvořit podmínky pro udržení, resp. získání registrace fakultně vydávaných vědeckých časopisů v mezinárodně uznávaných databázích.
 • Modernizovat ediční činnost vědeckých časopisů.

Nástroje:

 • Finančně stimulovat aktivity v oblasti přípravy a realizace zahraniční projektové činnosti.
 • Zintenzivnit osvětovou činnost v oblasti výzkumných projektů s důrazem na projekty mezinárodní.
 • Podporovat publikační aktivity akademických pracovníků, které výrazně přispívají k rozvoji příslušného vědního oboru.
 • Důsledně vyžadovat kvalitní domácí a zahraniční publikační výstupy v rámci řešení projektů Interní grantové soutěže.
 • Podporovat zapojení akademických pracovníků VŠE v edičních a výkonných radách uznávaných zahraničních časopisů.
 • Podporovat participaci zahraničních odborníků v edičních a výkonných radách časopisů vydávaných na VŠE.
 • Podporovat pořádání mezinárodních vědeckých konferencí na VŠE.
 • Vytvořit na fakultách motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • Posílit úlohu školitelů, zainteresovat je na úspěšném ukončení studia doktoranda, době studia, výsledcích doktoranda ve výzkumu a na zařazení absolventa do výzkumné činnosti katedry či fakulty.
 • Analyzovat možnost akreditace celoškolního doktorského studijního programu v anglickém jazyce. Podporovat formu joint degree a double degree.
 • Realizovat projekt internacionalizace časopisu Prague Economic Papers.

Indikátory:

 • Počet podaných návrhů mezinárodních výzkumných projektů (i) celkem, (ii) v rámci programu Horizon 2020.
 • Úspěšnost návrhů mezinárodních výzkumných projektů (i) celkem, (ii) podaných v rámci programu Horizon 2020.
 • Analýza možností, případně příprava, získání akreditace a otevření celoškolního cizojazyčného doktorského studijního programu.
 • Citovanost v registrovaných mezinárodních databázích na 1 akademického pracovníka.
 • Internacionalizace fungování impaktovaného časopisu Prague Economic Papers.

6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

Strategické záměry:

 • Využít hospodárně a efektivně přidělených finančních prostředků k podpoře procesu přechodu od kvantity ke kvalitě, finančně podporovat inovace všech činností školy s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu procesů při zachování stability školy i jejích součástí.
 • Podporovat transfer znalostí a technologií a výsledků výzkumu a vývoje do praxe jak na úrovni školy, tak i na úrovni fakult. Využít tuto činnost jako jednu z důležitých součástí vícezdrojového financování.
 • Udržovat úroveň a rozvoj informačních, komunikačních a audiovizuálních technologií na úrovni odpovídající moderním trendům, včetně údržby a rozvoje informačních systémů školy a elektronizace dalších agend včetně systémů spisové a archivní služby.
 • Nadále zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných v oblasti ubytování a stravování.

Dílčí cíle:

 • Posilovat principy financování a rozdělování prostředků podle kvality. Navázat systém vnitřního rozdělování prostředků na vzdělávací i výzkumnou činnost v rámci školy nejen na systém rozdělování prostředků ze strany MŠMT, ale také na plnění strategických cílů školy, při zachování stability školy, fakult a dalších součástí.
 • Nadále preferovat při odměňování akademických pracovníků ohodnocení dosažení kvalifikačních stupňů před kritérii věku.
 • Začlenit financování studijních programů vyučovaných v cizím jazyce do standardního systému financování prostřednictvím fakult školy.
 • Využívat vedle Institucionálního plánu také prostředků operačních programů EU.
 • Připravit v návaznosti na Dlouhodobý záměr dlouhodobý investiční plán školy, jehož prioritou budou i nadále rekonstrukce a modernizace areálů školy, budov a jejich zařízení, včetně kolejí a menz. Přizpůsobovat kapacitu ubytovacích a stravovacích zařízení počtu studentů školy a poptávce po nabízených službách.
 • Posílit v návaznosti na připravované legislativní změny transparentnost rozpočtového procesu včetně zveřejňování rozpočtů, střednědobých rozpočtových výhledů a výsledků hospodaření (zákon o rozpočtové odpovědnosti) a zavést vlastní systém vnitřního finančního řízení a kontroly (zákon o vnitřní kontrole ve veřejné správě).
 • Posilovat infrastrukturu v oblasti informačních technologií postupnou rekonstrukcí kabeláže, zahuštěním bezdrátové sítě a zvýšením propustnosti. Posilovat propojení lokalit VŠE včetně záložních optických propojení.

Nástroje:

 • Využívat pro sestavování a rozpis rozpočtu základní principy metodiky použité MŠMT. Projednávat odchylky od této metodiky společně se sestavováním rozpočtu na příslušný rok.
 • Pravidelně plánovat a vyhodnocovat v rámci sestavování a hodnocení plnění rozpočtu ekonomické přínosy v oblasti transferu znalostí a technologií, placených studijních programů v cizím jazyce, celoživotního vzdělávání a doplňkové činnosti, jako významných součástí zdrojů financování školy.
 • Vyhodnotit změny ve Vnitřním mzdovém předpisu schválené v roce 2015 a připravit případné další úpravy v souladu s Dlouhodobým záměrem VŠE.
 • Nadále rozvíjet osvědčený systém sponzorů s klasickou partnerskou pyramidou (generální partner, hlavní partneři a libovolný počet partnerů vč. mediálních). V období 2016–2020 pokračovat ve spolupráci se stávajícími partnery a navazovat spolupráci s dalšími významnými korporátními partnery.
 • Nadále podporovat ve spolupráci s fakultami z prostředků stipendijního fondu zahraniční studijní pobyty posluchačů, jejich sportovní, kulturní a společenské aktivity, zapojování studentů do projektů apod. K těmto účelům využívat také část prostředků ze sponzorských darů.
 • Využívat k naplňování záměrů, s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z dislokace převažující části školy v Praze, možností finančních prostředků na investice z operačních programů EU a dalších obdobných programů.
 • Nadále směřovat rozhodující část dotačních i vlastních investičních prostředků do oprav, obnovy a rekonstrukcí a zkvalitňování stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit, včetně infrastruktury související (CIKS, CTVS, SÚZ). To se týká jak areálů jako celku, tak i jednotlivých budov a jejich strojního a přístrojového vybavení.
 • Sledovat trh a zvažovat v návaznosti na strategické záměry školy možnost divestic, tj. odprodeje zbytného majetku školy s cílem použít takto získané prostředky k zabezpečení investičních potřeb výše popsaných.
 • Rozvíjet, doplňovat a inovovat studijní, ekonomické a další informační systémy využívané ve škole v souvislosti s ukončováním/prodlužováním licencí, změnami legislativy a v návaznosti na požadavky uživatelů, včetně systémů spisové a archivní služby.
 • Revidovat strukturu a obsah rozpočtu školy v intencích změn ve financování a v intencích požadavků připravovaného zákona o rozpočtové odpovědnosti. Připravit strukturu střednědobého rozpočtového záměru včetně návrhu procedury jeho sestavování a datového zabezpečení.
 • Modernizovat počítačové i běžné učebny, modernizovat virtuální prostředí a v souladu s tím navýšit kapacity datových úložišť a modernizovat zálohování.
 • Umožnit a podpořit využívání vlastní výpočetní techniky ve výuce, ošetřit rizika s tím spojená.

Indikátory:

 • Plně implementovaný nový mzdový a personální systém.
 • Střednědobý výhled financování školy.
 • Maximální stáří počítačů na učebnách/studovnách a důležitých serverů, stav jiných důležitých zařízení v síti školy.
 • Stav (kapacita, výkonnost nebo bezpečnost) datových úložišť pro informační systémy.
 • Stav datových spojení místně i mezi lokalitami včetně kritických síťových prvků a bezdrátového připojení.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 byl po projednání v kolegiu rektorky VŠE, ve Správní radě VŠE a ve Vědecké radě VŠE schválen Akademickým senátem VŠE v Praze dne 26. 10. 2015.