Plán realizace strategického záměru VŠE 2017

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaný Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2017 (dále jen PRSZ VŠE 2017) je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (dále jen DZ VŠE) a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2017 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů. DZ VŠE je strategickým záměrem Vysoké školy ekonomické na období 2016–2020 dle novely zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2016.
PRSZ VŠE 2017 vychází jak z uvedeného strategického záměru, tak z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2017, zpracované a vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Nástin dosažení cílů uvedených v PRSZ VŠE 2017 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na léta 2016–2018, který byl v roce 2015 schválen Akademickým senátem VŠE, řádně projednán s MŠMT a který je hlavním zdrojem financování většiny aktivit uvedených v PRSZ VŠE 2017. V Institucionálním plánu VŠE je též uvedena odpovědnost jednotlivých osob za realizaci příslušných aktivit.
Při zpracování Plánu realizace strategického záměru VŠE na rok 2017 byly využity dílčí
výsledky projektu IPn KREDO.

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zavést systém vnitřního hodnocení a zajištění kvality vedoucí k trvalému zvyšování kvality všech činností na VŠE. Získat institucionální akreditaci, bude-li tuto možnost obsahovat novela zákona o vysokých školách. Posílit rozhodování založené na kvalitativních i kvantitativních datech. Zlepšovat i nadále umístění VŠE, jejích fakult a realizovaných oborů v renomovaných mezinárodních žebříčcích.

 • Uvést do souladu návrh systému vnitřního hodnocení a zajištění kvality s novelou zákona o vysokých školách účinnou od 1. 9. 2016 (dále jen „novela zákona“) a s navazujícími podzákonnými předpisy.
 • Zpracovat metodiku vnitřního akreditačního procesu a připravit podklady pro zpracování žádosti o institucionální akreditaci.
 • Budovat systém sběru a analýzy kvalitativních i kvantitativních ukazatelů relevantních pro národní a mezinárodní akreditace, pro národní i mezinárodní srovnávání vysokých škol formou žebříčků, pro potřeby vnitřního hodnocení a zajištění kvality, pro financování VŠE z veřejných zdrojů i pro přípravu výročních zpráv.
 • Silněji propojit témata etiky, odpovědnosti a udržitelnosti (ERS) se vzdělávací i tvůrčí činností VŠE. Podporovat činnost Etické komise VŠE a zajistit účast VŠE v sekci pro střední a východní Evropu iniciativy OSN Principles for Responsible Management Education (PRME).

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Získat reakreditaci EPAS, akreditaci EQUIS a v delším horizontu i akreditaci AACSB.

 • Zahájit práce na Sebehodnotící zprávě iSER (Initial Self Evaluation Report) pro mezinárodní akreditaci AACSB a na hodnotících zprávách pro EFMD (akreditace EQUIS a EPAS).
 • Aktivně se podílet na hlavních činnostech AACSB a EFMD, vyplňovat systematicky údaje do databází AACSB a účastnit se dotazníkových šetření.
 • Zajistit překlad všech dokumentů potřebných pro AACSB a EFMD do angličtiny. Upravit katalogy studijních programů a strukturu webových stránek v angličtině podle standardů AACSB.
 • Úzce spolupracovat s mentorem z Kingston University stanoveným AACSB a s kanceláří AACSB, zejména se zodpovědným pracovníkem za akreditaci VŠE (AACSB Accreditation Staff Liaison Officer).
 • Úzce spolupracovat s EQUIS Office při akreditacích EPAS a EQUIS.
 • Vysílat akademické pracovníky, kteří se přímo podílejí na přípravě akreditací na semináře a konference AACSB a EFMD.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Trvale zvyšovat kvalitu akademického prostředí včetně rozvoje studentských aktivit.

 • Opětovně využít část prostředků z daru České spořitelny na podporu aktivit studentských organizací.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravovat doktorandy a post-doktorandy pro jejich účast v pedagogickém procesu, poskytovat příležitost pro rozvoj pedagogické a sociálně psychologické kompetence doktorandů i akademických pracovníků s cílem posílit jejich připravenost pro formování odborných i přenositelných kompetencí studentů a pro rozvoj jejich kritického myšlení. Realizovat vhodné nástroje podpory doktorandů a mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi – vytvořit prostředí, v němž budou motivování k nepřerušovanému, plnohodnotnému akademickému působení.

 • Realizovat kurzy rozvoje pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky včetně možnosti následných individuálních konzultací k realizaci závěrečných projektů a k individuální aplikaci aktivizačních metod rozvíjejících kritické myšlení ve výuce.
 • Rozšířit nabídku stávajících seminářů a workshopů pro doktorandy a akademické pracovníky, podporovat přípravu pedagogických inovací. Zjišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od účastníků, využít zahraničních zkušeností.
 • Poskytovat akademickým i neakademickým pracovníkům kurzy zvyšující jejich odborné, pedagogické, prezentační, jazykové i manažerské schopnosti. Podporovat účast akademických pracovníků a doktorandů na vzdělávacích seminářích mezinárodní sítě EIASM a na letních školách a metodologických seminářích prestižních univerzit. Pokračovat v realizaci systému interního vzdělávání zaměstnanců na VŠE.
 • Nadále podporovat kvalifikační růst vybraných akademických pracovníků poskytnutím tvůrčího volna či podporou dlouhodobějších výjezdů.
 • Podporovat činnost Univerzitní mateřské školy.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Podporovat sportovní aktivity a přiměřený rozvoj fyzické kondice akademických pracovníků.

 • Rozšířit nabídku sportovních aktivit pro zaměstnance a jejich děti.

2. Diverzita a dostupnost

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zavést moderní a flexibilní systém, který by vytvářel podmínky pro realizaci různorodých studijních programů a současně dával předpoklady pro získání institucionální a mezinárodní akreditace. Plně přizpůsobit studijně-pedagogickou oblast podmínkám novelizovaného zákona o vysokých školách. Popsat všechny studijní programy pomocí výsledků učení, kterých mají absolventi dosáhnout, přizpůsobit tento popis požadavkům případné novely zákona o vysokých školách a požadavkům vyplývajících z mezinárodních akreditací.

 • Dokončit úpravu celé předpisové základny VŠE a uvést jednotlivé předpisy v život. Jednotlivé předpisy revidovat nejen tak, aby byly plně v souladu s novelou zákona, ale aby zároveň reflektovaly priority a potřeby VŠE v jednotlivých oblastech.
 • Dokončit komparaci studijního systému na VŠE a vybraných zahraničních univerzitách. Nadále využívat zkušeností studentů výměnných programů i zkušeností škol s akreditacemi AACSB a EFMD (EPAS a EQUIS) s cílem identifikovat zásadní faktory pro zvýšení kvality studia na VŠE. Formulovat návrhy na úpravy studijního systému použitelné v podmínkách VŠE, projednat tyto návrhy v rámci VŠE a uvést je v život.
 • Realizovat úpravy ve studijním systému, které by zajišťovaly větší flexibilitu při realizaci výuky během semestru. Implementovat tyto úpravy jak do informačního systému, tak do studijního a zkušebního řádu.
 • Přihlédnout při úpravách studijního systému k výsledkům šetření EUROSTUDENT VI včetně individuální zprávy, která bude zpracována pro VŠE.
 • Vypracovat koncepci dalšího rozvoje distančního a kombinovaného vzdělávání na VŠE.
 • Stanovit a projednat podmínky pro realizaci kurzů celoživotního a dalšího vzdělávání na VŠE včetně mezinárodně uznávaných kurzů a zakotvit je ve vnitřním předpisu VŠE.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Provést rozdělení oborů na profesně a akademicky orientované, zřetelně od sebe tyto skupiny oborů oddělit, akreditovat nové profesně orientované obory. Pokračovat na podkladě současných akademicky pojatých studijních programů v budování elitních magisterských a doktorských studijních programů se silným oboustranným propojením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.

 • Připravit pro akreditační proces dle novely zákona návrh odpovídající vhodné struktury studijních programů, rozhodnout o šíři studijních programů a o jejich profesní či akademické orientaci.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Snižovat nežádoucí studijní neúspěšnost, analyzovat její příčiny.

 • Pokračovat v analýze studijní neúspěšnosti. Plně integrovat data z „Přijímacích zkoušek nanečisto“ do datového a procesního modelu. Zahrnout a vyhodnotit vliv „Přijímacích zkoušek nanečisto“ na výsledky přijímacího řízení. Sestavit model vlivu výsledků přijímacího řízení na pravděpodobnost úspěšného a neúspěšného ukončení studia.
 • Přijmout a realizovat opatření ke snížení studijní neúspěšnosti, zejména na základě provedených analýz.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zajistit dostatečné pokrytí vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti tištěnými a elektronickými informačními zdroji včetně souvisejících služeb. Podstatně rozšířit fond cizojazyčné studijní literatury a rozšířit její využití v rámci výuky.

 • Nadále rozšiřovat informační zajištění vzdělávací i výzkumné činnosti VŠE a poskytovat přístup k tištěným i elektronickým informačním zdrojům akademickým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Zvyšovat intenzitu využití informačních zdrojů též
  prostřednictvím vzdělávání uživatelů a s pomocí integrace využití informačních zdrojů do výuky na VŠE.
 • Modernizovat rozhraní knihovního katalogu a přizpůsobit jej mobilním telefonům.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Podpořit všestranný rozvoj velmi nadaných studentů.

 • Pokračovat v intenzivní spolupráci se středními školami při propagaci silných stránek VŠE a výhod, které studium na VŠE nabízí. Podílet se na organizaci soutěží pro studenty středních škol. Organizovat vzdělávací semináře pro učitele středních škol.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Umožnit plnohodnotné zapojení sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami do všech studijních i mimostudijních aktivit realizovaných na VŠE, včetně ubytování na kolejích, a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí pracovní uplatnění.

 • Pokračovat v pořádání „Přijímacích zkoušek nanečisto“ pro všechny zájemce o studium na VŠE. Pro uchazeče se specifickými potřebami je připravit v modifikované podobě.
 • Připravit pro uchazeče se specifickými potřebami s jednotlivými druhy znevýhodnění přípravný kurz z matematiky tak, aby byli schopni úspěšně absolvovat test z matematiky při přijímacím řízení.
 • Digitalizovat další část studijních materiálů tak, aby s nimi mohli samostatně pracovat studenti se specifickými potřebami.
 • Podrobně zmapovat studenty se specifickými poruchami učení, kteří jsou kvůli svému znevýhodnění více ohroženi předčasným ukončením studia.
 • Nadále poskytovat asistenční služby studentům se specifickými potřebami.
 • Komplexně analyzovat bezbariérovost prostor VŠE.
 • Podpořit u studentů se specifickými potřebami získávání pracovních zkušeností během studia i následného zaměstnání (vytvoření burzy práce, organizace veletrhu studijních příležitostí).

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Poskytovat poradenské služby pro studenty v otázkách studia, profesního uplatnění i osobních potížích. Realizovat pro studenty programy Akademické psychologické poradny zaměřené na prevenci studijního selhání. Poskytovat poradenské služby též pro zaměstnance VŠE jako podporu zvládání nároků akademické práce a zajišťování její kvality.

 • Realizovat akce firem na VŠE ve formách HR prezentací, workshopů, odborných přednášek a speciálních akcí a cíleně vyhledávat a rozvíjet nadání studentů.
 • Ověřit v pilotním projektu prodloužení doby konání veletrhu ŠANCE na 3 dny.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích.
 • Pořádat pravidelně seznamovací kursy pro studenty prvních ročníků.
 • Pokračovat v působení Akademické psychologické poradny; poskytovat individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních či studijních potížích nebo řeší studijní či kariérová dilemata.
 • Rozšířit nabídku poradenských služeb (workshopů a seminářů) pro studenty doktorského studia zaměřenou na prevenci studijního selhání.
 • Realizovat individuální kariérové poradenství studentům a zaměstnancům školy, které bude zaměřeno na zlepšování uplatnění absolventů na trhu práce. Nabízet možnosti zjištění skladby osobnostních předpokladů a jejich individuální rozbor pro optimalizaci studijního zaměření a uplatnění na trhu práce.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet spolupráci mezi poradenskými pracovníky VŠE a dalšími pracovníky VŠE s cílem zvyšování kvality celkové nabídky poradenských služeb a jejich diverzifikace. Rozvíjet odborné způsobilosti poradenských pracovníků.

 • Nadále prohlubovat spolupráci Střediska handicapovaných studentů, Rozvojového a poradenského centra a Akademické psychologické poradny v oblasti poradenství. Rozvíjet odborné způsobilosti pracovníků zodpovědných za poradenství, připravit a realizovat pro ně supervizní seminář.

3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Posílit a rozšířit stávající nabídku míst na zahraničních univerzitách zejména pro bakalářské výměnné pobyty při zachování její kvality.

 • Zvýšit podíl studentů, kteří se zapojí do studentských výměnných programů, zejména studentů druhého ročníku bakalářského studia. Vytipovat partnerské školy vhodné i pro studenty menších oborů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Rozšířit možnosti krátkodobých studijních výjezdů. Rozšířit možnosti zahraničních pracovních stáží pro další vytipované obory, případně využít absolventské stáže v rámci programu Erasmus+.

 • Podporovat i jiné formy výjezdů, zejména pracovní stáže, včetně jejich implementace do vhodných studijních programů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit míru zapojení všech kateder do výuky předmětů v cizích jazycích. Zvýšit počet anglicky vyučovaných předmětů v požadované struktuře i kvalitě.

 • Rozvíjet nabídku předmětů v cizím jazyce. Nadále finančně podporovat výuku předmětů v cizích jazycích zajišťovanou zaměstnanci a interními doktorandy VŠE.
 • Implementovat metodiku hodnocení cizojazyčných předmětů a programů ze strany zahraničních studentů.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Prohloubit a rozšířit formy spolupráce v rámci stávající partnerské sítě (učitelské mobility, double degree programy, vědecká spolupráce, mezinárodní projekty, study tours).

 • Navýšit počet letních, popř. zimních škol a poznávacích seminářů (study tours) realizovaných na VŠE pro zahraniční studenty.
 • Pokračovat v řešení projektu Study in Prague.
 • Aktivně se zapojit do projektu Study in Czech Republic.
 • Aktivně vyhledávat možnosti rozvoje double/joint degree oborů.
 • Podpořit výrazněji krátkodobé i dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků za účelem pedagogické i výzkumné činnosti.
 • Využít projekt Kreditové mobility v programu Erasmus+ k rozšíření spolupráce s vybranými partnerskými školami pro mobility učitelů a zaměstnanců.
 • Organizovat semináře zaměřené na projekty mezinárodní spolupráce (Erasmus+, Fulbright, Aktion, CEEPUS atd.).
 • Posílit spolupráci v rámci sítí CIDD a MIBEPAS Consortium.
 • Preferovat pro zařazení do sítě partnerských univerzit školy s mezinárodními akreditacemi umístěné v mezinárodních žebříčcích (zejm. AACSB, EPAS, EQUIS či ze sítě CEMS či PIM).
 • Využít moderních forem propagace výměnných a cizojazyčných programů (sociální sítě apod.).

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Zlepšit ve spolupráci školy a SÚZ kvalitu ubytovacích služeb a souvisejících služeb pro zahraniční studenty.

 • Zlepšit standard ubytování zahraničních studentů na kolejích, včetně poskytovaných služeb a nezbytného odpovídajícího jazykového vybavení personálu.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit zapojení zahraničních studentů do akademického i společenského života školy.

 • Zvýšit nabídku a informovanost zahraničních studentů o možnostech sportovních aktivit.

4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE

Ke strategickému záměru DZ VŠE 2016–2020: Trvale zvyšovat konkurenceschopnost absolventů v národním i mezinárodním měřítku.

 • Udržovat systém sledování uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu, zohlednit získané poznatky při následných návrzích úprav obsahu studijních oborů.
 • Dále rozšířit pořádání odborných, příp. společenských akcí s absolventy, pokračovat v realizaci projektu Absolventské středy. Pořádat pro absolventy akce zaměřené na síťování.
 • Vydávat v elektronické formě Zpravodaj pro absolventy 2x ročně, opětovně připravit tištěnou podobu pro Den s VŠE.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.
 • Dokončit překlad webových stránek pro absolventy do angličtiny.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet modulární systém výuky cizích jazyků, který nabízí studentům přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

 • Nadále zkvalitňovat výuku v přípravných kurzech pro mezinárodní jazykové zkoušky. Doplnit používané učební materiály, využít možností moderních technologií. Realizovat školení pro učitele zaměřená na nejnovější trendy ve výuce jazyků, nové technologie a moderní formy testování cizích jazyků.

K dílčímu cíli DZ VŠE 2016–2020: Rozvíjet celoživotní vzdělávání, odborné kurzy pro veřejnost, letní školy.

 • Propagovat nabídku celoživotního vzdělávání, odborných kurzů a letních škol i mezi absolventy, rozšířit pořádání sportovních akcí pro absolventy.
 • Podpořit rozvoj vybraných forem exekutivního vzdělávání. Realizovat průzkum požadavků na exekutivní vzdělávání mezi absolventy.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Stabilizovat a rozšířit kapacity pro komercializaci poznatků z výzkumu, vývoje a inovací a rozvíjet spolupráci s vnějšími partnery VŠE. Rozvíjet spolupráci akademických pracovníků VŠE s průmyslovým a veřejným sektorem zejména v oblasti komerčního výzkumu a vzdělávání. Podpořit rozvoj podnikatelských kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠE.

 • Rozšířit spolupráci pracoviště xPORT s českými univerzitními inkubátory. Navázat další kontakty s univerzitními inkubátory v zahraničí.
 • Připravit koncepci využití dalších možných forem provozního financování xPORT mimo zdroje VŠE.
 • Zvýšit počet projektů firem v rámci programu iPORT, rozšířit počet mentorů a investorů spolupracujících s xPORT.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zpracovat a prezentovat komplexní dějiny VŠE od r. 1953 do počátku 90. let. Zvýšit dostupnost badatelských materiálů týkajících se VŠE. Usnadnit využití dat a informací poskytovaných VŠE.

 • Pokračovat ve skenování a digitálním třídění dokumentů ze Spisovny VŠE.
 • Pokračovat v budování plnohodnotné digitální knihovny k dějinám VŠE, resp. vysokoškolské výuky ekonomických disciplín s možností fulltextového vyhledávání v naskenovaných dokumentech.
 • Pokračovat ve zpracovávání dějin VŠE a dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů, provést širší výzkum zejména primárních pramenů k dějinám VŠE ve druhé polovině 60. let 20. století.
 • Vydat v anglickém jazyce publikaci, tematicky vycházející z části prvního dílu k dějinám VŠE, připravit k vydání publikaci vycházející z části druhého dílu. Provést výzkum a připravit publikaci k VŠE v roce 1968 na pozadí politicko-společenských událostí v polovině 60. let. Připravit další virtuální výstavu na webu VŠE.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravit a důsledně realizovat dlouhodobou komunikační strategii ve vztahu k hlavním cílovým skupinám. Posílit dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Zlepšit mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti. Rozvíjet a kontinuálně podporovat mediální prezentaci vzdělávacích, výzkumných i dalších aktivit VŠE, a to i na mezinárodní úrovni.

 • Provést kompletní změnu vzhledu webových stránek VŠE, jejích fakult i jednotlivých útvarů tak, aby odpovídaly současným trendům webdesignu a poskytovaly lepší podmínky svým uživatelům, včetně přizpůsobení mobilním telefonům.
 • Aktivně využívat moderní formy komunikace VŠE na sociálních sítích, zaměřit se na komunikaci se zájemci o studium českých i cizojazyčných studijních oborů a absolventy.
 • Prezentovat a popularizovat vědecké výstupy pracovníků VŠE směrem k odborné i laické veřejnosti. Podpořit tak rozšíření spolupráce s domácími i zahraničními vysokými školami i s dalšími pracovišti a posilovat širší společenský dopad výzkumné činnosti VŠE.
 • Nadále posilovat dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Podpořit regionální komunikaci Fakulty managementu.
 • Podpořit organizaci akcí pro zájemce o studium na VŠE. Realizovat společný Den otevřených dveří všech fakult formou interního veletrhu studijních příležitostí.
 • Podpořit konkurenceschopnost na trhu celoživotního vzdělávání.
 • Aktivně se zapojit do příprav veletrhu veřejných vysokých škol pro studenty středních škol. Prezentovat VŠE na Veletrhu veřejných vysokých škol, který se bude konat v Karolinu.
 • Posilovat mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti, podporovat PR aktivity, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit počet excelentních publikací v zahraničních impaktovaných časopisech ekonomického nebo manažerského zaměření. Zvyšovat podíl článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech vydávaných mimo VŠE na celkovém počtu článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech. Zvýšit počet publikací v zahraničí.

 • Finančně podpořit excelentní výzkumníky na jednotlivých fakultách, uspořádat další ročník soutěže o Cenu rektora za prestižní publikaci VŠE a poskytovat akademickým pracovníkům i studentům nezbytný administrativní servis.
 • Důsledně aplikovat kritéria pro habilitační a profesorské řízení, ve kterých je vyžadována kvalitní publikační a výzkumná činnost.
 • Realizovat další ročník Interní grantové soutěže. Důsledně vyžadovat kvalitní domácí a zahraniční publikační výstupy v rámci řešení jednotlivých projektů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit podíl počtu řešených zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu řešených výzkumných projektů. Směřovat výzkumnou činnost k excelenci např. prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 (H2020) včetně projektů Evropské výzkumné rady (ERC).

 • Směřovat výzkumnou činnost k excelenci prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 nebo jednotlivých výzev operačních programů.
 • Postupně vytvářet věcné předpoklady pro implementaci připravovaného nového systému hodnocení výzkumných organizací (Metodika 17+).

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit kvalitu, studijní úspěšnost i mezinárodní dimenzi doktorského studia. Zvýšit podíl studentů v doktorském studijním programu v anglickém jazyce (samoplátců).

 • Dokončit analýzu možnosti akreditace celoškolního doktorského studijního programu.
 • Vytvořit na fakultách motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • Aktivně oslovovat zájemce o doktorské studium ze zahraničí.
 • Vytvářet a rozvíjet podmínky pro studium zahraničních doktorandů.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů hostujících profesorů na VŠE. Výrazně zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.

 • Nadále podporovat mezinárodní výzkumné mobility včetně podpory dlouhodobějšího výzkumného působení hostujících profesorů na VŠE. Rovněž výrazně podporovat dlouhodobé výzkumné pobyty akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Udržet, popř. zvýšit hodnotu impakt faktoru pro časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Internacionalizovat zaměření, fungování a distribuci vědeckého časopisu Prague Economic Papers. Vytvořit podmínky pro udržení, resp. získání registrace fakultně vydávaných vědeckých časopisů v mezinárodně uznávaných databázích. Modernizovat ediční činnost vědeckých časopisů.

 • Nadále podporovat začlenění, resp. udržení vědeckých časopisů vydávaných na VŠE v uznávaných světových databázích. Doplnit jejich ediční a výkonné rady o externí odborníky z ČR i ze zahraničí.

6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posilovat principy financování a rozdělování prostředků podle kvality. Navázat systém vnitřního rozdělování prostředků na vzdělávací i výzkumnou činnost v rámci školy nejen na systém rozdělování prostředků ze strany MŠMT, ale také na plnění strategických cílů školy, při zachování stability školy, fakult a dalších součástí.

 • Zpracovat a průběžně aktualizovat střednědobý rozpočtový výhled VŠE a jejích fakult.
 • Dokončit implementaci a parametrizaci nového mzdového a personálního informačního systému dle zpracované detailní analýzy a migraci dat ze stávajícího mzdového IS. Realizovat školení správců a klíčových uživatelů nového informačního systému.
 • Realizovat v posledním čtvrtletí roku souběh zpracování personální a mzdové agendy ve stávajícím a novém informačním systému.
 • Připravit na základě výsledků implementace mzdového a personálního informačního systému aktualizaci vnitřního mzdového předpisu a dalších vnitřních směrnic, včetně promítnutí legislativních změn a přípravy další elektronizace dokumentů.
 • Vyhodnotit dosavadní provoz současného systému elektronické spisové služby v rámci InSIS, uživatelskou ergonomii, požadavky nové legislativy a změny postavení veřejných vysokých škol v této oblasti. V případě potřeby připravit plán přechodu na programové řešení od jiného dodavatele a zahájit jeho realizaci.
 • Pokračovat v realizaci projektu Automatizace sběru výkonů, který byl zahájen v roce 2016 a jehož cílem je navrhnout takové úpravy a využití InSIS, aby bylo možné údaje pro potřeby sestavení rozpočtu zjišťovat automatizovaně ve standardizované formě.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Připravit v návaznosti na Dlouhodobý záměr dlouhodobý investiční plán školy, jehož prioritou budou i nadále rekonstrukce a modernizace areálů školy, budov a jejich zařízení, včetně kolejí a menz. Přizpůsobovat kapacitu ubytovacích a stravovacích zařízení počtu studentů školy a poptávce po nabízených službách.

 • Dokončit v návaznosti na nový investiční dotační program MŠMT projednání investičního plánu školy. Nadále orientovat investiční akce na rozvoj, rekonstrukce a modernizace stávajících areálů školy (budov i zařízení) a zkvalitňování zázemí pro akademickou obec včetně sportovišť.
 • Pokračovat v realizaci dlouhodobého programu oprav a rekonstrukcí majetku kolejí. Připravit projekty do nového investičního dotačního programu MŠMT. Pokračovat v přípravě odprodeje zbytného majetku s cílem využít takto získané prostředky
  k financování a kofinancování programu oprav a rekonstrukcí majetku kolejí.
 • Postupně posilovat ochranu osob a majetku v areálech VŠE.

K dílčím cílům DZ VŠE 2016–2020: Posilovat infrastrukturu v oblasti informačních technologií postupnou rekonstrukcí kabeláže, zahuštěním bezdrátové sítě a zvýšením propustnosti. Posilovat propojení lokalit VŠE včetně záložních optických propojení.

 • Pokračovat ve výměně strukturované kabeláže v Nové budově VŠE.
 • Dokončit projekt vybudování záložního propojení areálů VŠE.
 • Pokračovat ve výměně přístupových bodů pro bezdrátové sítě.
 • Nakoupit nové tiskárny pro identifikační karty.
 • Pokračovat v obměně infrastruktury pro virtualizaci serverů a pracovních stanic.
 • Nadále zlepšovat zabezpečení dat informačních systémů.

Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2017 byl po projednání Správní radou VŠE a Vědeckou radou VŠE schválen Akademickým senátem VŠE dne 24. 10. 2016.