Plán realizace strategického záměru VŠE 2020

Ke stažení (PDF)

Preambule

Předkládaný Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2020 (dále jen „PRSZ VŠE 2020“) je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (dále jen „DZ VŠE“) a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2020 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů. DZ VŠE je strategickým záměrem Vysoké školy ekonomické na období 2016–2020 dle novely zákona o vysokých školách účinné od 1. 9. 2016.

PRSZ VŠE 2020 vychází jak z uvedeného strategického záměru, tak z Plánu realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2020, zpracovaného a vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Doporučení z tohoto dokumentu jsou zohledněna v jednotlivých bodech příslušných kapitol, a to specificky v částech týkajících se rozšíření o další dílčí cíle.

Nástin způsobu dosažení cílů uvedených v PRSZ VŠE 2020 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na léta 2019–2020, který je hlavním zdrojem financování většiny aktivit uvedených v PRSZ VŠE 2020. V Institucionálním plánu VŠE je též uvedena odpovědnost jednotlivých zodpovědných pracovníků za realizaci příslušných aktivit.

V rámci každé kapitoly PRSZ VŠE 2020 jsou kurzívou uvedeny doslovné citace dílčích cílů vymezených v DZ VŠE na období 2016–2020 a následně jsou ke každé skupině dílčích cílů konkretizovány jednotlivé aktivity pro rok 2020.

1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zavést systém vnitřního hodnocení a zajištění kvality vedoucí k trvalému zvyšování kvality všech činností na VŠE. Získat institucionální akreditaci, bude-li tuto možnost obsahovat novela zákona o vysokých školách. Posílit rozhodování založené na kvalitativních i kvantitativních datech. Zlepšovat i nadále umístění VŠE, jejích fakult a realizovaných oborů v renomovaných mezinárodních žebříčcích.

 • Zlepšovat i nadále umístění VŠE, jejích fakult a realizovaných oborů v renomovaných mezinárodních žebříčcích, zejména FT European Business School Ranking, EDUNIVERSAL a QS by Subject Ranking.
 • Posilovat témata etiky, odpovědnosti a udržitelnosti ve vzdělávací i tvůrčí činnosti VŠE.
 • Aktivně se podílet na práci sekce pro střední a východní Evropu iniciativy OSN Principles for Responsible Management Education (dále „PRME“), vypracovat roční zprávu pro PRME o etických aktivitách na VŠE, udržet status Communicating Basic PRME Signatory.
 • Ve vybraných oblastech implementovat efektivní systém reportingu využívající data z informačních systémů a pilotně ověřit při zpracování pravidelných hodnotících zpráv.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Získat reakreditaci EPAS, akreditaci EQUIS a v delším horizontu i akreditaci AACSB.

 • Plnit povinnosti vyplývající z mezinárodních oborových akreditací EPAS (EFMD).
 • Vypracovat průběžnou zprávu o pokroku, kterého dosáhla Fakulta mezinárodních vztahů po získání pětileté akreditace EPAS pro programy Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities a využít při tom také výstupy z šetření uplatnitelnosti absolventů vysokých škol.
 • Rozvíjet aktivity v rámci konsorcia MIB EPAS, které sdružuje vysoké školy, jež získaly akreditaci EPAS pro programy International Business a International Management, zejména programy typu double degree.
 • Úzce spolupracovat s EPAS Office a EQUIS Office (EFMD) při reakreditacích EPAS a EQUIS.
 • Aktivně se podílet na hlavních činnostech AACSB a EFMD, vyplňovat systematicky údaje do databází AACSB a účastnit se dotazníkových šetření.
 • Realizovat třetí fázi mezinárodní akreditace AACSB. Vypracovat podle připomínek akreditační komise AACSB (Initial Accreditattion Committee) druhou aktualizovanou Sebehodnotící zprávu iSER (Update Initial Self Evaluation Report) a reflektovat získanou zpětnou vazbu z hodnocení první aktualizované zprávy, schválené v červenci 2019. Při přípravě zprávy i implementaci opatření intenzivně spolupracovat s mentorkou prof. Stephanie Morgan a zohlednit náměty ze zasedání mezinárodního poradního sboru rektora International Advisory Board.
 • Implementovat nově připravenou metodiku hodnocení výsledků učení dle Standardu 8 AACSB a v souladu s rámcem kvalifikací vytvořeným na celoškolní úrovni, a to na všech fakultách.
 • Vysílat akademické pracovníky, kteří se přímo podílejí na přípravě akreditací, na semináře a konference AACSB a EFMD.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Trvale zvyšovat kvalitu akademického prostředí včetně rozvoje studentských aktivit.

 • Opětovně využít část prostředků z daru České spořitelny na podporu aktivit studentských organizací.
 • Podporovat studentské aktivity zaměřené na společensky odpovědné projekty (darování krve, sbírky potravin, dětský sportovní den ve spolupráci s Člověkem v tísni atp.).
 • Analyzovat dosavadní systém rezervací na studentské akce a přijmout opatření směřující k pružnému poskytování prostor VŠE na žádoucí studentské aktivity při současném zabezpečení bezpečnosti a provozních možností VŠE.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Připravovat doktorandy a post-doktorandy pro jejich účast v pedagogickém procesu, poskytovat příležitost pro rozvoj pedagogické a sociálně psychologické kompetence doktorandů i akademických pracovníků s cílem posílit jejich připravenost pro formování odborných i přenositelných kompetencí studentů a pro rozvoj jejich kritického myšlení. Realizovat vhodné nástroje podpory doktorandů a mladých akademických pracovníků a pracovníků s malými dětmi – vytvořit prostředí, v němž budou motivování k nepřerušovanému, plnohodnotnému akademickému působení.

 • V oblasti řízení lidských zdrojů podporovat usnadnění návratu rodičů po mateřské a rodičovské dovolené.
 • Podporovat činnost obou tříd Univerzitní mateřské školy a vyhodnotit zkušenosti s prvním rokem fungování předškolní třídy.
 • Udělit „Cenu rektora pro nejlepší akademické pracovníky VŠE“.
 • Pokračovat ve školeních v oblasti rozvoje pedagogických a sociálně psychologických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků, a to jak v rámci systému interního vzdělávání, tak v návaznosti na projekty OP VVV, zejména ESF I a ESF II.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Podporovat sportovní aktivity a přiměřený rozvoj fyzické kondice studentů a akademických pracovníků.

 • Zavést sportovní kurzy s částečnou úhradou s cílem zajistit v nabídce sportovních kurzů i nákladově náročnější sporty při efektivním využití vlastních i pronajímaných sportovních kapacit.
 • Nadále organizovat sportovní kurzy pro zaměstnance a vyhodnotit jejich dopad v souladu s poptávkou po těchto kurzech.

Rozšíření o dílčí cíl: Implementovat doporučení z národních i mezinárodních projektů v oblasti kvality vzdělávání a inovací v něm, zejména doporučení pracovních skupin Evropské asociace univerzit a Evropské studentské unie, směřující vzdělávací činnost k větší reflexi potřeb studentů i celé společnosti nebo uznání výuky jako jedné z ústředních částí profese akademického pracovníka, která vyžaduje jasnou institucionální strategii a holistický přístup.

 • Vytvořit jednotnou koncepci e-learningu v rámci VŠE jako nástroje pro další zkvalitnění vzdělávacího procesu na VŠE.
 • Upravit studentskou předmětovou anketu tak, aby poskytovala lepší zpětnou vazbu ze strany studentů a dávala předpoklad pro opatření směřující ke zkvalitnění obsahu i formy výuky daného předmětu.

Rozšíření o dílčí cíl: Podporovat prostřednictvím rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků kvalitu vzdělávací činnosti

 • Organizovat pravidelné vzdělávání akademických pracovníků.
 • Zapojit se do projektu CRP 2020 „Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání“ zaměřeného na rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol, a to prostřednictvím zkvalitňování kompetencí akademických pracovníků a zavádění inovací v učení.

2. Diverzita a dostupnost

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zavést moderní a flexibilní systém, který by vytvářel podmínky pro realizaci různorodých studijních programů a současně dával předpoklady pro získání institucionální a mezinárodní akreditace. Plně přizpůsobit studijně-pedagogickou oblast podmínkám novelizovaného zákona o vysokých školách. Popsat všechny studijní programy pomocí výsledků učení, kterých mají absolventi dosáhnout, přizpůsobit tento popis požadavkům případné novely zákona o vysokých školách a požadavkům vyplývajících z mezinárodních akreditací.

 • Implementovat v InSISu komplexní podporu pro přijímání uchazečů do specializací akreditovaných v rámci nových studijních programů.
 • Rozšířit aplikace v InSISu o možnost evidence studentů zařazených do specializací v rámci studijních programů.
 • Upravit InSIS pro potřeby evidence studijních programů včetně programů celoživotního vzdělávání a dokončit kompletní evidenci studijních programů v InSISu.
 • Plošně zavést hodnocení dosahování výsledků učení (tj. rámec kvalifikací) ve studijních programech včetně jejich systematického vyhodnocování s podporou v InSISu.
 • Vyhodnotit zkušenosti s posuzováním zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení a případně upravit systém pro nové přijímací řízení.
 • Zlepšit možnosti prezentace studijních programů na webových stránkách školy a fakult propojením dat z InSIS o studijních programech a webové prezentace školy.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Provést rozdělení oborů na profesně a akademicky orientované, zřetelně od sebe tyto skupiny oborů oddělit, akreditovat nové profesně orientované obory. Pokračovat na podkladě současných akademicky pojatých studijních programů v budování elitních magisterských a doktorských studijních programů se silným oboustranným propojením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti.

 • Dokončit kompletní zajištění nově akreditovaných profesně zaměřených studijních programů a otevřít studijní programy pro nové studenty s počátkem studia od akademického roku 2020/21.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zajistit dostatečné pokrytí vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti tištěnými a elektronickými informačními zdroji včetně souvisejících služeb. Podstatně rozšířit fond cizojazyčné studijní literatury a rozšířit její využití v rámci výuky.

 • Rozšiřovat nabídku seminářů knihovny zaměřených na rozvoj dovedností v oblasti práce s informačními zdroji a prevenci plagiátorství.
 • Dále rozvíjet tzv. User-Driven Acquisition.
 • Podle možností integrovat základní instruktáž efektivního vyhledávání zdrojů a korektního citování do povinných předmětů v rámci bakalářského a magisterského stupně studia.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Podpořit všestranný rozvoj velmi nadaných studentů VŠE.

 • Zavést do praxe nové programy stipendijní podpory nadaných studentů magisterského a doktorského studia.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Umožnit plnohodnotné zapojení sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami do všech studijních i mimostudijních aktivit realizovaných na VŠE, včetně ubytování na kolejích, a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí pracovní uplatnění.

 • Rozvíjet pracovní poradenství studentům se specifickými potřebami s cílem zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.
 • Podporovat zapojení sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami do mezinárodních výměnných programů.
 • Zajistit podporu všem druhům a stupňům sociálně a zdravotně znevýhodněných studentů, aby mohli studovat plnohodnotně formou integrace s ostatními studenty všechny studijní obory, které VŠE nabízí. Vytvořit bezbariérové studijní prostředí s dostatečnou mírou kompenzačních opatření a pomůcek, aby studenti se zdravotním postižením mohli plnit studijní povinnosti bez snižování nároků na studium.
 • Rozšířit míru propagace podpory studentů se specifickými poruchami učení a zajistit jejich včasné zachytávání. Zajistit modifikaci studia tak, aby se snižovala studijní neúspěšnost těchto studentů.
 • Zvyšovat informovanost pedagogických pracovníků VŠE o potřebách studentů se specifickými nároky, aby byla pochopena a ve výuce zohledněna individuální situace těchto studentů, která je dána stupněm a druhem studijního znevýhodnění.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Poskytovat poradenské služby pro studenty v otázkách studia, profesního uplatnění i osobních potížích. Realizovat pro studenty programy Akademické psychologické poradny zaměřené na prevenci studijního selhání. Poskytovat poradenské služby též pro zaměstnance VŠE jako podporu zvládání nároků akademické práce a zajišťování její kvality.

 • Rozšířit vhodné formy propagace poradenských služeb pro studenty (včetně nově nastupujících studentů) s cílem zachytit problémy studentů v jejich zárodcích a zvýšit tak možnosti jejich úspěšného řešení.
 • Prohloubit systém sledování studijní neúspěšnosti a v návaznosti na to zavést opatření ke snížení studijní neúspěšnosti.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Rozvíjet spolupráci mezi poradenskými pracovníky VŠE a dalšími pracovníky VŠE s cílem zvyšování kvality celkové nabídky poradenských služeb a jejich diverzifikace. Rozvíjet odborné způsobilosti poradenských pracovníků.

 • Ve spolupráci s vyučujícími a studijními referentkami zajistit, aby studenti se specifickými potřebami kontaktovali Akademickou psychologickou poradnu a Rozvojové a poradenské centrum na počátku studia a byla jim tak poskytnuta odpovídající podpora.

Rozšíření o dílčí cíl: Zaměřit se na kvalitu studia v prvních ročnících bakalářských studijních programů a pomocí vyrovnávacích kurzů, intenzivnější výuky základních předmětů či předsemestrálních kurzů vyrovnávat připravenost diferencované studentské populace na studium na vysoké škole.

 • Připravit a akreditovat nové studijní předměty určené pro studenty na počátku bakalářského a navazujícího magisterského studia umožňující začínajícím studentům doplnit vstupní znalosti z klíčových předmětů na úroveň umožňující bezproblémové zvládnutí zejm. základních teoretických předmětů studijního programu.

Rozšíření o dílčí cíl: Rozšiřovat služby poradenských a kariérních center pro studující. Zároveň tyto služby vhodným způsobem propagovat tak, aby byly dostupné skutečně všem studujícím a posilovala se sociální integrace.

 • Zahrnout informovanost o poradenských službách VŠE a možnosti jejich využívání všemi studenty do „balíčku“ informací pro nové studenty školy, např. také v rámci tzv. Seznamováků a na webech školy a fakult.

3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Posílit a rozšířit stávající nabídku míst na zahraničních univerzitách zejména pro bakalářské výměnné pobyty při zachování její kvality.

 • Restrukturalizovat stávající smluvní nabídku studijních míst na zahraničních univerzitách ve prospěch studentů bakalářských oborů. Nově uzavřené smlouvy na výměny studentů směřovat zejména pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského stupně studia.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Rozšířit možnosti krátkodobých studijních výjezdů. Rozšířit možnosti zahraničních pracovních stáží pro další vytipované obory, případně využít absolventské stáže v rámci programu Erasmus+.

 • Zařadit nabídky pracovních stáží do studijních plánů dalších programů fakult VŠE.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zvýšit míru zapojení všech kateder do výuky předmětů v cizích jazycích. Zvýšit počet anglicky vyučovaných předmětů v požadované struktuře i kvalitě.

 • Nadále pokračovat ve zlepšení nabídky předmětů v cizích jazycích nejen z hlediska kvantitativního, ale zejména kvalitativního, včetně evaluace jednotlivých předmětů.
 • Revidovat systém odměňování vyučujících uvedených předmětů.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Prohloubit a rozšířit formy spolupráce v rámci stávající partnerské sítě (učitelské mobility, double degree programy, vědecká spolupráce, mezinárodní projekty, study tours).

 • Nadále rozšiřovat možnosti nabídky double degree na jednotlivých fakultách a programech VŠE. V návaznosti na aktivní účast v sítích PIM, CEMS apod. nadále rozšiřovat stávající společné aktivity – např. letní školy a study tours. Na bázi stávající partnerské sítě zahájit spolupráci v rámci dalších mezinárodních projektů (Norské fondy, Kreditová mobilita atd.).

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Zlepšit ve spolupráci školy a Správy účelových zařízení kvalitu ubytovacích služeb a souvisejících služeb pro zahraniční studenty.

 • Zvyšovat jazykovou úroveň (především anglického jazyka) zejména u pracovníků kolejí (Thalerova, Eislerova), kde jsou ubytováni zahraniční studenti.
 • Veškeré texty, tabule, upozornění a návěstidla zpracovávat dvojjazyčně (česky, anglicky).
 • Zajistit kvalitní vybavení ubytovacích prostor a dalších služeb na kolejích pro zahraniční studenty (posilovny, prádelny, společenské místnosti).
 • Prohlubovat spolupráci a komunikaci se zahraničním oddělením VŠE, především toku dat a informací ve vztahu k efektivnímu procesu ubytování zahraničních studentů.
 • Pružně a flexibilně reagovat na požadavky zahraničních studentů.
 • Zateplit Eislerovu kolej včetně nového zevního pláště a výměny oken.
 • Rekonstruovat koupelny na Eislerově a Thalerově koleji.
 • Zvýšit bezpečnost v kampusu Jarov uzavřením areálu v nočních hodinách.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Zvýšit zapojení zahraničních studentů do akademického i společenského života školy.

 • V rámci platformy ambasadorů cizojazyčných programů a ve spolupráci se studentskými organizacemi vyhledat další možné vhodné informační kanály a akce, které zvýší zapojení zahraničních studentů do života školy. Zapojení jednotlivých cizojazyčných programů a zahraničních studentů do aktualizace sociálních sítí VŠE.

Rozšíření o dílčí cíl: Systematicky podporovat rozvoj kompetencí akademických i administrativních pracovníků českých vysokých škol zaměřený na budování znalostí a kapacit v oblasti internacionalizace.

 • Vytipovat semináře a workshopy organizované k posílení internacionalizace mezinárodními akreditačními organizacemi, např. EFMD a AACSB proškolit jejich prostřednictvím zodpovědné akademické a administrativní pracovníky.

Rozšíření o dílčí cíl: Uznávat předchozí zahraniční studium jak v rámci studijních programů tak mobilitních programů a to s cílem jednodušší prostupnosti vysokoškolského vzdělávání a odstraňování bariér v mobilitě.

 • Vyhodnotit systém posuzování zahraničního vzdělávání v rámci přijímacího řízení a implementovat ho na programy double degree a joint degree, využít při tom také závěry šetření uplatnitelnosti absolventů vysokých škol.

4. Uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Trvale zvyšovat konkurenceschopnost absolventů v národním i mezinárodním měřítku.

 • V rámci hodnocení studijních programů pravidelně analyzovat uplatnění absolventů a jejich připomínky ke struktuře studijního programu i obsahu jednotlivých předmětů.
 • Zavést plošně anketu absolventů bakalářského studia s cílem sledovat jejich spokojenost s absolvovaným studiem i jejich další směřování.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Rozvíjet modulární systém výuky cizích jazyků, který nabízí studentům přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

 • Dále prohlubovat systém výuky cizích jazyků s cílem zabezpečení jazykových kompetencí absolventů splňujících požadavky praxe na uplatnění v daném oboru včetně získání jazykových certifikátů.

K dílčímu cíli DZ 2016–2020: Rozvíjet celoživotní vzdělávání, odborné kurzy pro veřejnost, letní školy.

 • Upravit Řád celoživotního vzdělávání zejm. s ohledem zajištění jednotné evidence realizovaných programů.
 • Umožnit realizaci dalších forem mezinárodně uznávaných kurzů a akreditovat alespoň jeden takový kurz.
 • Zjednodušit systém přihlašování do kurzů celoživotního vzdělávání prostřednictvím InSISu včetně zavedení platby kurzovného platební kartou.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Stabilizovat a rozšířit kapacity pro komercializaci poznatků z výzkumu, vývoje a inovací a rozvíjet spolupráci s vnějšími partnery VŠE. Rozvíjet spolupráci akademických pracovníků VŠE s průmyslovým a veřejným sektorem zejména v oblasti komerčního výzkumu a vzdělávání. Podpořit rozvoj podnikatelských kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠE.

 • Zintenzivnit podporu akademickým pracovníkům ze strany Projektové kanceláře při vyhledávání a navrhování projektů směřujících ke spolupráci s komerčním sektorem.
 • Rozvíjet činnosti xPORTu a podporovat studenty a akademické pracovníky ve vývoji podnikatelských projektů a to i ve spolupráci s praxí.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zpracovat a prezentovat komplexní dějiny VŠE od r. 1953 do počátku 90. let. Zvýšit dostupnost badatelských materiálů týkajících se VŠE. Usnadnit využití dat a informací poskytovaných VŠE.

 • Připravit k publikaci třetí díl monografické řady k dějinám VŠE se zaměřením na období od konce 60. let do počátku 90. let.
 • Dokončit skenování většiny archivních dokumentů z Centrální spisovny VŠE (zápisy vědeckých rad a kolegií).
 • Systematizovat naskenované archivní dokumenty k dějinám VŠE na úložišti webu VŠE pro jejich snazší další možné využití pro studijní účely.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Připravit a důsledně realizovat dlouhodobou komunikační strategii ve vztahu k hlavním cílovým skupinám. Posílit dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Zlepšit mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti. Rozvíjet a kontinuálně podporovat mediální prezentaci vzdělávacích, výzkumných i dalších aktivit VŠE, a to i na mezinárodní úrovni.

 • Aktivně využívat moderní formy komunikace VŠE na sociálních sítích (FB, Instagram, LinkedIn, Youtube), zaměřit se na komunikaci se zájemci o studium českých i cizojazyčných studijních programů a absolventy.
 • Ve spolupráci s autorkou loga VŠE dokončit jeho modernizaci a podpořit využití nových barevných variant pro potřeby komunikace fakult VŠE.
 • Analyzovat dostupná data o zájemcích o studium z webových analytických nástrojů, sdílet dobrou praxi jednotlivých fakult, v rámci možností zlepšit prezentaci VŠE směrem k zájemcům o studium, příp. redefinovat sledované ukazatele v rámci webové analytiky.
 • Nadále posilovat dobré jméno fakult prostřednictvím komunikačních aktivit v Praze a dalších regionech, zejména ve vztahu k cílové skupině středních škol. Podpořit regionální komunikaci Fakulty managementu.
 • Podpořit organizaci akcí pro zájemce o studium na VŠE. Realizovat společný Den otevřených dveří všech fakult formou interního veletrhu studijních příležitostí. Účastnit se vzdělávacích veletrhů Gaudeaumus.
 • Posilovat mediální obraz VŠE u odborné i laické veřejnosti, podporovat aktivity PR, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.
 • Prezentovat a popularizovat vědecké výstupy pracovníků VŠE směrem k odborné i laické veřejnosti. Podpořit tak rozšíření spolupráce s domácími i zahraničními vysokými školami i s dalšími pracovišti a posilovat širší společenský dopad výzkumné činnosti VŠE.

Rozšíření o dílčí cíl: Zohledňovat v rámci projektové výuky a zadávání témat kvalifikačních prací regionálně relevantní témata a výzvy. Kde to bude možné podporovat využití výsledků studentských projektů v praxi, přičemž jejich implementace může být řádnou součástí výuky a tím přispívat k řešení lokálních problémů.

 • V rámci profesně zaměřených programů zavést systém, který bude umožňovat zadávání témat závěrečných prací i formu jejich zpracování a obhajoby řešící aktuální problémy v praxi.

Rozšíření o dílčí cíl: Podporovat inovativní studentské aktivity v podobě inkubátorů, start-upů, spin-offů a další formy vzdělávání k nabytí podnikatelských dovedností.

 • Rozvíjet činnost studentského inkubátoru xPORT s cílem propojení výuky a praxe.

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zvýšit počet excelentních publikací v zahraničních impaktovaných časopisech ekonomického nebo manažerského zaměření. Zvyšovat podíl článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech vydávaných mimo VŠE na celkovém počtu článků akademických pracovníků a doktorandů otištěných v impaktovaných časopisech. Zvýšit počet publikací v zahraničí.

 • Dosáhnout excelentních publikačních výstupů v zahraničních impaktovaných časopisech resp. v časopisech s ukazatelem AIS ekonomického nebo manažerského zaměření, a to formou finanční podpory excelentních publikačních aktivit akademických pracovníků, které přispívají k rozvoji příslušného vědního oboru.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zvýšit podíl počtu řešených zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu řešených výzkumných projektů. Směřovat výzkumnou činnost k excelenci např. prostřednictvím podávání návrhů projektů v rámci programu Horizont 2020 (H2020) včetně projektů Evropské výzkumné rady.

 • Dále usilovat o zvýšení počtu řešených zahraničních výzkumných projektů, a to projektů EC, projektů v rámci Visegrad Fund a dalších projektů mezinárodní spolupráce.
 • Podporovat zapojení odborníků z VŠE do zahraničních evaluačních týmů výzkumného charakteru.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zvýšit kvalitu, studijní úspěšnost i mezinárodní dimenzi doktorského studia. Zvýšit podíl studentů v doktorském studijním programu v anglickém jazyce (samoplátců).

 • Pokračovat v uplatňování motivačního systému pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií tak, aby jim finanční zabezpečení umožnilo naplno se věnovat povinnostem doktorského studia a úspěšně ukončit studium ve standardní době.
 • V rámci zvýšení podílu studentů v doktorském studijním programu v anglickém jazyce uplatňovat nově schválený Příkaz rektorky (PR 2/2019) „Opatření rektorky k vyhlášení finanční podpory pro excelentní studenty v doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020“.
 • Nadále zlepšovat podmínky pro studium zahraničních doktorandů včetně zkvalitnění administrativního servisu.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů hostujících profesorů na VŠE. Výrazně zvýšit počet dlouhodobých výzkumných pobytů akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.

 • Nadále podporovat výzkumné mobility včetně podpory dlouhodobějšího výzkumného působení hostujících profesorů na VŠE.
 • Realizovat dlouhodobé výzkumné pobyty akademických pracovníků nebo doktorandů VŠE na prestižních zahraničních univerzitách.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Udržet, popř. zvýšit hodnotu impakt faktoru pro časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Internacionalizovat zaměření, fungování a distribuci vědeckého časopisu Prague Economic Papers. Vytvořit podmínky pro udržení, resp. získání registrace fakultně vydávaných vědeckých časopisů v mezinárodně uznávaných databázích. Modernizovat ediční činnost vědeckých časopisů.

 • Vytvořit podmínky pro udržení hodnoty impakt faktoru pro časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers.
 • Pokračovat v úsilí o další internacionalizaci časopisu Prague Economic Papers (administrace žádosti o registraci časopisu v seznamu periodik, který vydává ABS).
 • Pokračovat v modernizaci ediční činnosti vědeckých časopisů. Internacionalizovat recenzní řízení časopisu Prague Economic Papers.

Rozšíření o dílčí cíle: Připravit efektivní mechanismy rozdělování prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací pro jednotlivé součásti vysokých škol se zvláštním zřetelem kladeným na dlouhodobou udržitelnost výzkumných a vývojových center. Zohledňovat ve výzkumné činnosti a v inovacích perspektivy sociální dopad včetně zapojení veřejnosti, popularizace a vzdělávání, podporovat široký a otevřený přístup, z hlediska obsahového zohledňovat genderovou dimenzi nebo se významně věnovat etickým aspektům výzkumu

 • Aktualizovat Metodický pokyn prorektora pro vědu a výzkum, kterým je upraven postup vnitřního hodnocení výkonnosti fakult v oblasti vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti. V upraveném Metodickém pokynu bude navíc zohledněna i společenská relevance vědecko-výzkumné činnosti včetně sociálních, genderových a etických aspektů. Pravidelné roční hodnocení výkonnosti fakult v oblasti vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti slouží ke stanovení rozpočtových rámců jednotlivým fakultám a následného rozdělení institucionální podpory.

6. Efektivní financování, rozvoj infrastruktury

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Posilovat principy financování a rozdělování prostředků podle kvality. Navázat systém vnitřního rozdělování prostředků na vzdělávací i výzkumnou činnost v rámci školy nejen na systém rozdělování prostředků ze strany MŠMT, ale také na plnění strategických cílů školy, při zachování stability školy, fakult a dalších součástí.

 • Dokončit plně automatizovaný výpočet objemu veškerých pedagogických výkonů v rámci InSISu jako objektivní základ pro rozdělování finančních prostředků na pedagogickou činnost.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Připravit v návaznosti na Dlouhodobý záměr dlouhodobý investiční plán školy, jehož prioritou budou i nadále rekonstrukce a modernizace areálů školy, budov a jejich zařízení, včetně kolejí a menz. Přizpůsobovat kapacitu ubytovacích a stravovacích zařízení počtu studentů školy a poptávce po nabízených službách.

 • Aktualizovat investiční plán.
 • Pokračovat ve stavbě centra depozitních a archivních služeb v areálu VŠE Žižkov.
 • Rekonstruovat výtah v knihovně pro bezbariérový přístup a modernizovat stínící techniku v učebnách dle možností a podmínek OP VVV.
 • Zahájit rekonstrukci rozvodů ústředního topení v Nové budově.
 • Připravit rekonstrukci fasádního pásku na Staré budově.
 • Připravit rekonstrukci výdeje jídel v menze Italská.
 • Rekonstruovat páteřní rozvod TUV na Palachově koleji.
 • Pokračovat v rekonstrukci interiérů Eislerovy, Thalerovy a Palachovy koleje podle schválených a přidělených dotací.
 • Vybudovat klidové zóny v prostoru kampusu Jarov.
 • Pokračovat v uzavírání areálu kampusu Jarov podle vývoje schvalovacího procesu.

K dílčím cílům DZ 2016–2020: Posilovat infrastrukturu v oblasti informačních technologií postupnou rekonstrukcí kabeláže, zahuštěním bezdrátové sítě a zvýšením propustnosti. Posilovat propojení lokalit VŠE včetně záložních optických propojení.

 • Připravit na vybudovat nového připojení mezi budovou Žižkov a uzlem NIX (Žižkovský vysílač).
 • Zahájit obnovu kritických prvků datového centra (InSIS servery, síťové prvky a další).

Seznam použitých zkratek

 

AACSB    Association to Advance Collegiate Schools of Business

CEMS       Community of European Management Schools

DZ            Dlouhodobý záměr

EFMD      European Foundation for Management Development

EIZ           Elektronické informační zdroje

EQUIS     European Quality Improvement System

ERC          European Research Council

H2020       Horizon 2020

InSIS        Integrovaný studijní informační systém

iSER         Initial Self Evaluation Report

MIB          Master in International Business

MŠMT      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OSN         Organizace spojených národů

PIM          Partnership in International Management

PR             Public Relations

PRME       Principles for Responsible Management Education

PRSZ        Plán realizace strategického záměru

SHS          Středisko handicapovaných studentů

VŠE          Vysoká škola ekonomická v Praze