Od roku 2020 vede Projektová kancelář kromě „ESF I“ další 4 projekty:

 1) Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II) 

Projekt je podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jsou v něm zapojeny 3 fakulty (FFÚ, FPH, FIS) a 5 celoškolských útvarů (OSTR, CTVS, RPC, SHS, CI). Záměrem projektu je v reakci na rozvoj využití moderních technologií a moderních výukových trendů ve vzdělávacím procesu zavést nové metody výuky, které umožní zvýšit kvalitu výuky a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Tato potřeba se ukázala jako velice aktuální již po pár měsících od zahájení projektu v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19. Projekt podporuje rozvoj kompetencí pracovníků, umožňující pružně reagovat na měnící se podmínky globálního světa, a má za cíl též podpořit rovné příležitostí studentů se specifickými potřebami a realizovat další aktivity posilující schopnost VŠE produkovat mezinárodně konkurenceschopné absolventy.

Za prvních 6 měsíců proběhlo celkem 18 školení pro zaměstnance VŠE se zaměřením na jednotlivé části tvorby e-learningových kurzů, psaní případových studií či sdílení zkušeností s nástroji online výuky.

V průběhu projektu bude připraveno celkem 71 e-learningových/blended learningových modulů, které budou studentům nabízeny prostřednictvím vybrané platformy Learning Management Systém (LMS). Dále dojde k vytvoření 25 případových studií pro výuku, které se opírají o situace a údaje z reálných případů.

V rámci rozvoje spolupráce s absolventy je na FFÚ připravováno založení Alumni klubu. Na FIS bude rozvoj spolupráce s absolventy fakulty realizován prostřednictvím 6 workshopů s absolventy ročně se zaměřením na připomínkování studijních programů a předmětů. Dosud proběhly např. workshopy na téma Datová analytika v moderní společnosti se zástupci KPMG a Business Continuity Management s EY. Absolventi jsou o dění na fakultě informováni formou pravidelného newsletteru. Rozvojové a poradenské centrum uspořádá v rámci projektu konferenci zaměřenou na spolupráci mezi poradenskými centry českých vysokých škol a v návaznosti na další aktivity bude vytvořena analýza uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Za účelem podpory mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti proběhl v lednu International Week na FFÚ a připravovány jsou nové předměty v cizím jazyce.

Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti a motivaci studentů ke studiu. Centrum pro studenty se specifickými potřebami díky projektu rozšiřuje zásobu digitalizovaných studijních materiálů a nabídku burzy práce pro studenty se specifickými potřebami. Na fakultách proběhnou akce, jejichž cílem je zvýšit zájem o studium a zlepšit adaptaci nových studentů.

Projekt bude realizován od 1.1. 2020 do 31. 12. 2022 a doporučená výše financování činí 24 666 253 Kč.

Projektovým manažerem je Bc. Tomáš Mojžiš.

 

2) Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze (IGA/A)

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu a přístupnost studentské grantové soutěže na VŠE v Praze prostřednictvím nastavení procesů a vytvořením metodického prostředí pro vyhlášení a realizaci studentské grantové soutěže IGA/A na celoškolní úrovni v anglickém jazyce včetně zajištění dvou pilotních kol, a tím přispět ke zvýšení kvality doktorského studia. To bude dále podpořeno rozvojem kompetencí a průřezových dovedností Ph.D. studentů, školitelů, AP a THP, fungujících v tomto metodickém prostředí.

Výstupy projektu:

 • Nastavení procesu studentské grantové soutěže IGA/A s ohledem na specifikaci požadavků klíčových stakeholderů a vytvoření metodického prostředí pro vyhlášení a realizaci IGA/A na celoškolní úrovni v anglickém jazyce včetně úpravy prováděcích materiálů a souvisejících interních předpisů VŠE s ohledem na požadované zvýšení její kvality.
 • Zavedení nového modulu IGA/A do stávajícího informačního systému InSIS. Nový modul umožňuje uskutečnit soutěž dle nově nastavených pravidel a postupů na celoškolské úrovni a v anglickém jazyce.
 • Zvýšení kompetence akademických i technických pracovníků zajišťujících chod IGA/A včetně školitelů realizováním zahraničních stáží, kurzů a vzdělávacích aktivit a zlepšení průřezových dovedností Ph.D. studentů pro práci ve vědě a výzkumu.
 • Ověření nově nastaveného grantového schéma IGA/A realizací dvou pilotních kol včetně administrativního a organizační zajištění.
 • Vyhodnocení procesu studentské grantové soutěže IGA/A a navržení opatření pro implementaci na VŠE.

Projekt je realizován od 1.5. 2020 do 30. 6. 2023 a doporučená výše financování činí 18 719 810 Kč.

Projektovou manažerkou je Mgr. Dagmar Halaštová.

 

3) Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE (Mobility II)

V březnu 2020 byla zahájena realizace projektu Mobility II, podpořeného z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterého se zapojí celkem 5 fakult (FFÚ, FMV, FPH, FIS, FM). Hlavním cílem projektu je pokračující podpora profesního růstu výzkumných pracovníků VŠE a rozvoj VŠE posílením lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Tím dojde k posílení mezinárodní dimenze výzkumné činnosti VŠE a tím i k posunu VŠE směrem k vedoucímu postavení v oblasti manažerského a ekonomického výzkumu v ČR i regionu střední Evropy. V rámci projektu se uskuteční celkem 11 mobilit, z toho 2 příjezdy post-doků do ČR, 7 výjezdů juniorů z ČR a 2 výjezdy seniorů z ČR.

V projektu jsou plánovány výstupy:

 • podání alespoň 6 příspěvků do kvalitních zahraničních recenzovaných časopisů
 • vystoupení účastníků mobilit na mezinárodních konferencích (1 konference na každého půl roku mobility)
 • příprava alespoň čtyř (tuzemských/zahraničních) výzkumných projektů
 • realizace interních workshopů zaměřených na přenos know-how na ostatní výzkumné pracovníky VŠE: 9 workshopů vyslanými pracovníky VŠE v návratové fázi a 2 workshopy zahraničních post-doků.
 • uzavření 9 memorand o spolupráci s významnými zahraničními výzkumnými pracovišti.

Projekt bude realizován od 1.3. 2020 do 28. 2. 2022 a doporučená výše financování činí 7 498 872,- Kč.

Projektovou manažerkou je Ing. Marie Lopez Gutierrez.

 

4) „NUTSHELL“

Projektová kancelář bude od listopadu 2020 řešitelem projektu ERASMUS + Strategické partnerství, jehož cílem je zajištění kvality mezinárodního projektového řízení a spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání včetně zmapování, analýzy a redesignu procesu mezinárodního projektového řízení ve všech partnerských institucích.

Partneři projektu:  University Ljubljana, Slovinsko;

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu oy Humak, Finsko

CESIE – European centre of studies and initiatives, Itálie

V rámci projektu na VŠE a na partnerských institucích dojde ke zvýšení kompetencí akademických pracovníků a Ph.D. studentů, kteří jsou v roli potenciálních koordinátorů/partnerů mezinárodních projektů, za pomoci jednotlivých výstupů projektu:

 • Analýza procesů řízení mezinárodních projektů v zapojených institucích
 • Optimalizace procesů agendy mezinárodního projektového řízení v zapojených institucích založená na výsledcích analýzy potřeb
 • Vytvoření manuálu pro implementaci ve fázi přípravy, realizace a hodnocení EU projektů v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • Posílení nástrojů pro efektivní komunikaci a vytváření sítí

Projekt bude realizován od 1.11. 2020 do 31. 10. 2022 a doporučená výše financování činí 163 212,- EUR.

Projektovou manažerkou je Bc. Alena Jeslínková.

 

************************************************************************************

Ve spolupráci s dalšími útvary jsme v roce 2019 úspěšně dokončili dva celoškolní projekty:

1) POROST – Rozvoj studijního prostředí na VŠE v  Praze

V návaznosti na realizované aktivity rozvoje vzdělávacích činností se podařilo modernizovat a doplnit infrastrukturu učeben, studoven, knihovny a prostor pro samostudium využívaných napříč studijními programy a zvýšit tak kvalitu vzdělávání na VŠE v Praze. Provedením nezbytných stavebních úprav a následnou modernizací a doplněním potřebného vybavení došlo k vytvoření plně funkčních prostor a zvýšení standardu kvality výuky zejména pro studenty.

Konkrétně bylo realizováno:

 • pořízení nového výukového SW a simulačních her
 • pořízení moderního PC vybavení do knihovny, notebooků pro týmovou práci studentů a speciálně vybavených notebooků nestandardními programy, vytvoření tiskové infrastruktury pro potřeby studentů, modernizaci vybavení počítačových učeben a vytvoření oddělené technické infrastruktury pro pregraduální výuku
 • pořízení kompenzačního HW a SW a souvisejícího PC vybavení pro výuku handicapovaných studentů
 • vybavení specializované učebny grafického studia
 • pořízení moderní AV techniky, konkrétně dataprojektorů, dovybavení učebny mobilní AV technikou, zajištění on-line přístupu do vybraných přednáškových místností a pořízení systému kontroly prostředí v přednáškových sálech
 • modernizace mobiliáře učeben ve Staré budově areálu Žižkov, doplnění a modernizaci volného sedacího mobiliáře v učebnách ale i studentských zónách a prostor pro samostudium
 • zajištění přístupu k moderním informačním zdrojům a jejich využití při výuce

Projekt naplnil plánovaný rozpočet ve výši 98 457 705 Kč. Projekt skončil k 31. 10. 2019.

 

2) Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE

Projekt podpořil profesní růst výzkumných pracovníků VŠE a posílil mezinárodní dimenzi výzkumné činnosti na VŠE a její vedoucí postavení v oblasti manažerského a ekonomického výzkumu v ČR i regionu střední Evropy. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 10 mobilit, z toho 3 příjezdy post-doků do ČR, 5 výjezdů juniorů z ČR a 2 výjezdy seniorů z ČR.

Přijmutí post-dok pracovníků ze zahraničí je klíčovým prvkem internacionalizace a je plně v souladu jak s cíli MŠMT („prohlubovat všemi dostupnými nástroji internacionalizaci studia jako nezastupitelný prvek vysokoškolského vzdělávání“ – viz Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020), tak se snahami VŠE o mezinárodní akreditace (EQUIS, EPAS, AACSB), kde internacionalizace vysokoškolského prostředí je jednou z klíčových podmínek udělení této akreditace.

Celkově došlo k posílení vědecko-výzkumných kapacit s mezinárodním přesahem. Přínosem bylo zapojení post doc pracovníků do výzkumných aktivit pracoviště s cílem přípravy odborných článků, vystoupení s průběžnými výsledky práce a přípravy žádostí o financování výzkumných projektů z externích zdrojů.

Nové kapacity se zapojily do současné struktury a spoluprací s pracovníky podobného odborného zaměření, což  stimuluje kvalitu odborných výstupů celé instituce VŠE.

V rámci mezinárodní dimenze došlo ke:

 • Zvýšení podílu zahraničních akademických pracovníků působících dlouhodobě na VŠE
 • Uzavření partnerských smluv s dalšími vhodnými evropskými i zámořskými školami

Byl naplněn plánovaný rozpočet ve výši 9 975 504,- Kč. Projekt skončil k 31. 10. 2019.

Uskutečnily  se tyto mobility:
Vícerozměrná analýza kategoriálních dat, Nizozemsko
Výzkum v oblasti sociální informatiky, Slovinsko
Výzkum v oblasti ekonomie zdravotnictví, Španělsko
Výzkum managementu udržitelnosti organizací, Německo
Výzkum spotřebitelských subkultur v rámci nových kreativních průmyslů, Německo
Výzkum integrace finančního a nefinančního reportingu, Německo
Výzkum environmentální ekonomie a obnovitelných zdrojů energie, Austrálie
Incoming: Výzkum v oblasti mezinárodní ekonomie
Incoming: Výzkum rodinných firem
Incoming: Výzkum vlivu digitalizace na podnikání, management a marketing