Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014

Ke stažení (PDF – změna č. 1)
Ke stažení (PDF – původní verze)

Preambule

Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2014 (dále jen ADZ VŠE 2014) je konkretizací úkolů vycházejících z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 – 2015 (dále jen DZ VŠE). Vychází jak z vlastních potřeb a strategických záměrů VŠE formulovaných v DZ VŠE, tak z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nástin dosažení cílů uvedených v ADZ VŠE 2014 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na rok 2014, který je přílohou této Aktualizace.

1. Kvalita a relevance akademické činnosti

 • Pokračovat v přípravě standardů a pravidel pro vnitřní hodnocení a zajištění kvality.
 • Podpůrně k výše uvedenému cíli:
 • vytvořit mechanismy pro hodnocení studijních programů,
 • zajišťovat kontinuálně excelentní úroveň ECTS systému na VŠE,
 • pokračovat v transparentní studentské evaluaci kurzů,
 • zajistit pravidelnou aktualizaci informací o nabízených studijních programech,
 • sledovat kritéria vnějších hodnocení včetně mezinárodních srovnání.
 • Připravit návrh pravidel pro podporu mimořádně nadaných studentů.
 • Analyzovat faktory studijní úspěšnosti studentů.
 • Udržovat kvalitu služeb poskytovaných pro studenty v oblasti informačních služeb.
 • Posilovat kvalitu a výkonnost vědecko-výzkumné činnosti VŠE a jejích pracovišť, pokračovat v podpoře zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti, zvýšit mezioborovou spolupráci.
 • Posílit potenciál internacionalizace doktorského studia.
 • Podporovat a rozvíjet mezinárodní jazykové certifikáty udělované VŠE.
 • Rozvíjet potenciál celoživotního vzdělávání na VŠE.
 • Rozvíjet informační systémy na VŠE tak, aby lépe podporovaly kvalitní akademickou činnost.
 • Přizpůsobit činnost Nakladatelství Oeconomica soudobým trendům.

2. Personální rozvoj

 • Věnovat mimořádnou pozornost podpoře doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (post-doktorandů) v oblasti jejich vědeckého rozvoje, managementu vědy a vzdělávání a rozvoji jejich sociálně-pedagogických dovedností, jakož i podpoře osob, které se těmto skupinám osob intenzivně věnují.
 • Navrhnout komplexní systém hodnocení výkonnosti akademických pracovníků a ověřit možnost rozšíření tohoto systému na neakademické pracovníky.
 • Podporovat činnost univerzitní mateřské školy.

3. Internacionalizace

 • Uzavřít nové smlouvy o mezinárodní spolupráci s dalšími partnerskými školami pro bakalářské výměnné studijní pobyty.
 • Zvýšit nabídku odborných předmětů v anglickém jazyce. Posílit nabídku odborných předmětů i v dalších světových jazycích.
 • Podpořit realizaci bakalářských oborů v angličtině.
 • Posílit oboustrannou mobilitu studentů, zvýšit počet přijímaných i vysílaných studentů zejména na úrovni bakalářských a doktorských studijních programů.
 • Zvýšit počet studentů přijímaných do cizojazyčných studijních programů.
 • Zvýšit podíl pedagogů vyučujících v cizích jazycích.
 • Zvýšit nabídku předmětů vyučovaných zahraničními akademickými pracovníky a počet kurzů hostujících profesorů nabízených v různých světových jazycích.
 • Zvýšit počet učitelů VŠE hostujících na zahraničních vysokých školách.
 • Podpořit přípravu na mezinárodní oborovou akreditaci EPAS a realizovat monitorovací fázi přípravy na akreditace AACSB, FIBAA a EQUIS.

4. Spolupráce s praxí a péče o absolventy

 • Pokračovat v systému sledování uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi a vyhodnocování silných a slabých stránek jejich profilu s následnými návrhy úprav obsahu studijních oborů.
 • Rozšířit pořádání odborných, příp. společenských akcí s absolventy.
 • Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky a tvorby bakalářských a diplomových prací.
 • Vydávat zpravodaj pro absolventy.
 • Rozvíjet komunikaci s absolventy prostřednictvím sítě LinkedIn.
 • Pokračovat v rámci zřízeného Centra pro dějiny VŠE ve zpracovávání dějin ekonomického vysokého školství v ČR a dějin VŠE.
 • Připravit podmínky pro přenos výsledků výzkumu VŠE do praxe a jeho komercializaci prostřednictvím podpory vzniku a úvodních fází provozu spin-off a start-up firem.

5. Dostupnost vysokoškolského vzdělání

 • Umožnit plnohodnotnou přístupnost studia na VŠE pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami do všech nabízených vzdělávacích programů formou integrace.
 • Převést studijní materiály do digitální podoby v rozsahu 7 000 stran výukových materiálů a upravit je pro práci s kompenzačním softwarem.
 • Integrovat studenty se speciálními studijními potřebami do denní výuky a celoškolských aktivit; zajistit osobní asistenci v míře potřebné pro vykrytí aktuálních potřeb handicapovaných studentů.
 • Poskytovat asistenční služby po dobu výuky. Ve spolupráci s Centrem simultánního přepisu zajistit na všechny potřebné předměty v roce 2014 zapisovatele a s českou komorou tlumočníků do znakového jazyka zajistit kvalitního tlumočníka.
 • Podpořit uchazeče o studium z řad zájemců se speciálními vzdělávacími potřebami, zorganizovat přijímací řízení nanečisto. Ve spolupráci s fakultami VŠE připravit modifikované přijímací řízení s ohledem na individuální potřeby handicapovaných uchazečů.
 • Zprostředkovat komunikaci se zaměstnanci školy a zajistit bezproblémový vstup všech studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do akademického roku.
 • Poskytovat studentům se specifickými potřebami poradenskou činnost, kariérové poradenství.
 • Zajistit studentům se speciálními vzdělávacími potřebami kompenzační pomůcky, které budou snadno dostupné a na dostatečné úrovni. Zajistit a kontrolovat bezbariérovost areálu VŠE.

6. Poradenství na vysokých školách

 • Pokračovat v poskytování informačních služeb pro zájemce o studium; posílit spolupráci se středními školami, zejména s pedagogickými poradci. Pokračovat v působení Akademické psychologické poradny; nabízet individuální poradenství studentům i zaměstnancům školy, kteří se ocitnou v osobních potížích.
 • Realizovat akce firem na VŠE v těchto formách:
 • HR prezentace – informace zástupců firem o společnosti a pozicích, které firmy nabízejí studentům či absolventům VŠE,
 • workshopy – modelová výběrová řízení,
 • odborné přednášky předních manažerů,
 • speciální akce (Den auditorské a daňové profese, Den bank a další).
 • Dvakrát v roce uspořádat veletrh pracovních příležitostí Šance.
 • Podporovat účast studentů na odborných soutěžích (EconTech, Global Management Challenge a další).
 • Rozvíjet systém kariérového poradenství pro studenty i zaměstnance školy včetně vybudování příslušné infrastruktury.

7. Propagace a marketing

 • Podpořit prvky přímého marketingu – posílit komunikační aktivity fakult ve vztahu ke středním školám, zejména formou osobních návštěv, připravit a zakoupit drobné PR předměty.
 • Podpořit moderní formy komunikace VŠE v sociálních sítích.
 • Připravit videoprezentaci VŠE v české a anglické verzi.
 • Podpořit organizaci akcí konaných na VŠE pro středoškolské studenty.
 • Inovovat a vytisknout propagační materiály pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině.
 • Inovovat a vytisknout samostatné propagační materiály fakult v jednotném vizuálním stylu v české i anglické verzi.
 • Průběžně aktualizovat obsah webových stránek v české i anglické verzi.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání Gaudeamus.
 • Zúčastnit se veletrhů vzdělávání v zahraničí.
 • Inzerovat v tištěných i elektronických médiích. Zaměřit se zejména na propagaci Dní otevřených dveří fakult, nabídku bakalářských studijních oborů a podporu cizojazyčných studijních oborů.
 • Podporovat PR aktivity, zejména vystupování zástupců VŠE v masmédiích.
 • Využít oslav 20. výročí založení Fakulty managementu v Jindřichově Hradci k posílení jejího dobrého jména v regionu.

8. Efektivita a běžné financování

 • Připravit změny ve způsobu stanovení počtů studentů (kvóty, studenti studijních programů v cizím jazyce) pro potřeby sestavování rozpočtu školy.
 • Průběžně analyzovat připravenost školy na případné zavedení financování vysokých škol prostřednictvím rámcových smluv a spolupracovat s MŠMT na přípravě mechanismu výpočtu prostředků v návaznosti na sady ukazatelů kvality a výkonu.
 • Připravit se na změnu personálního a mzdového systému z důvodu předpokládaného ukončení podpory ze strany dodavatele.
 • Provést změny ekonomických informačních systémů v návaznosti na legislativní změny v roce 2014 včetně případného zavedení a režimu vykazování dle zákona o rozpočtové zodpovědnosti.
 • Zapojit informační systémy VŠE do systému státní pokladny (v rozsahu pro veřejné vysoké školy) včetně implementace konsolidační vyhlášky.
 • Implementovat novou směrnici pro doplňkovou činnost.
 • Realizovat vnitřní převod budovy Menzy Italská ze SÚZ na VŠE.
 • Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů včetně rozvoje systému spisové služby.

9. Investiční financování

 • S pomocí prostředků strukturálních fondů dokončit komplexní rekonstrukci areálu FM v Jindřichově Hradci.
 • Nadále pokračovat v použití rozhodující části dotačních i vlastních investičních prostředků do oprav, obnovy a rekonstrukcí a zkvalitňování stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit, včetně obnovy majetku kolejí a menz.
 • Zahájit postupnou rekonstrukci počítačových učeben a sítí informačních a komunikačních technologií včetně vybudování záložní infrastruktury.
 • Zahájit obnovu infrastruktury pro informační systémy.

10. Ubytování a stravování

 • Průběžně sledovat kvalitu a využívání poskytovaných ubytovacích a stravovacích služeb a vyhodnocovat názory jejich uživatelů z řad studentů i zaměstnanců.
 • Pokračovat v postupném zvyšování standardu ubytování na kolejích VŠE v souvislosti s optimalizací jejich využití.

Příloha: Institucionální plán VŠE na rok 2014 (změna č. 1)
Institucionální plán VŠE na rok 2014 (původní verze)