Strategie internacionalizace

Internacionalizace patří dlouhodobě mezi nejsilnější stránky VŠE. V oblasti internacionalizace dosahuje VŠE nadprůměrných výsledků, zejména ve studentských mobilitách a rozvoji cizojazyčných studijních programů. Další rozvoj internacionalizace je v souladu s vizí VŠE, kdy cílem školy je zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského a ekonomického vzdělávání v zemích střední a východní Evropy. Internacionalizace je také zásadním předpokladem pro zvýšení kvality pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti školy a podmiňuje získání či udržení mezinárodních akreditací.

Pro zajištění udržitelnosti vysokého stupně internacionalizace je třeba nastavit potřebné systémové podmínky. Ty by měly zabezpečit další posilování jazykových a mezikulturních kompetencí studentů i zaměstnanců. VŠE se zaměří na udržení široké nabídky předmětů vyučovaných v cizích jazycích tak, aby co nejvíce pokrývala všechny oblasti vzdělávání, v rámci kterých realizuje akreditované studijní programy.

Významnou složkou internacionalizace jsou mobility studentů. Hlavním cílem VŠE je vytvářet příznivé podmínky pro zvýšení podílu absolventů se zahraniční zkušeností, která se stále více stává požadavkem zaměstnavatelů. VŠE bude také podporovat mobility studentů se specifickými potřebami a studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí.

VŠE bude formou organizační a finanční podpory posilovat motivaci akademických i neakademických pracovníků k účasti na mobilitách, odstraňovat překážky, které by jim ve výjezdu mohly bránit a bude i nadále realizovat úspěšný program hostujících profesorů. Nově pak VŠE zavede institut mimořádných profesorů a zvýšenou pozornost bude univerzita věnovat rozvoji portfolia studijních programů typu double degree, posilování kvality cizojazyčných studijních programů a zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání. Posílena bude i propagace školy v zahraničí.

VŠE bude pokračovat v dlouhodobě úspěšné strategii spolupráce s excelentními zahraničními univerzitami a bude aktivním členem prestižních mezinárodních asociací a univerzitních sítí.

Naplnění pěti strategických cílů v oblasti internacionalizace, kterými jsou (1) rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků VŠE; (2) internacionalizace studijních programů; (3) zjednodušení procesů uznávání zahraničního vzdělání; (4) vytváření mezinárodního prostředí na VŠE a propagace školy v zahraničí; (5) posílení strategického řízení internacionalizace, dosáhne VŠE na základě níže uvedených opatření a splnění stanovených operačních cílů.

1     Rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků VŠE
2     Internacionalizace studijních programů
3     Zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání
4     Vytváření mezinárodního prostředí na VŠE a propagace školy v zahraničí
5     Posílení strategického řízení internacionalizace